Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX KRAJE

22/2021

ze xxx 27.10.2021,

kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx plošného xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx kraje xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany

Rada Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §7 a §59 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (krajské zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx x xxxxxxx“), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §27 xxxx. 2 xxxx. x) xxx 1 xxxxxx č. 133/1985 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů (dále xxx „zákon x xxxxxxx ochraně“) xxxxxx xxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx 1

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany (xxxx xxx „xxxxxx xxxxxxx“) xx rozumí xxxxxxxxxx jednotek xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx XX“) na xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x případě xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednotkami XX x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1).

(2) Kategorie jednotky XX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x systému xxxxxxxx pokrytí pro xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x její xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2).

(3) Xxxxxxxx xx rozumí xxxx x xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx PO xxxxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zásahu x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx 2

Xxxxxxxxxxx xxxxx x zabezpečení xxxxxxxx xxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pokrytí xxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx (dál xxx „xxxxxxx úřad“) xxxxxxxxxxx3) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx stupně nebezpečí xxxxxxxxxxxxx xxxxx obcí Xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxx č. 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1 x 7/1 xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx jednotek XX xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx katastrálních xxxxxxx obcí Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx č. 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2 a 7/2 xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx předurčení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx území xxxx Xxxxxxxxxxx kraje uvedený x příloze x. 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3 x 7/3 xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx jednotek XX předurčených xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x haváriích xxxxxxx x příloze x. 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4 a 9 xxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x) až d), xxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností x rámci xxxxxx xxxxx okresu Jihočeského xxxxx x uvedené x příloze č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 9 xxxxxx nařízení;

f) početní xxxxx xxxxxxxx XX x xxxxxx xxxxxxxxxx x místní xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx právního xxxxxxxx4), uvedené x xxxxxxx x. 8 xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx opatřením x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x. 10 tohoto xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxx kraj xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pokrytí (xxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx a xxxx) xxxxxxx x xxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a věcnými xxxxxxxxxx požární xxxxxxx xxxxxxxx XX, xxxxxxx x xxxxxxx x. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7 (list 1-3) x 8 jsou xxxxxxxx x xxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx vede Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx (dále jen „XXX kraje“) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx XXXX XX.

(2) Xxxxxxxxxxx, xxxxxx mapy xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx uložena v xxxxx Jihočeského xxxxx x x jednom xxxxxxxxxx x xxxxx XXX kraje. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx orgánů kraje x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx5).

(3) Ředitel XXX xxxxx odpovídá xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx území xxxx a jejich xxxxx x vybraných xxxxxxx x kraji, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx PO x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve smyslu xxxxxxxxxxx předpisů6) v xxxxxxx změn. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxx xxxxx vždy x 1. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Pro provedení xxxxxxxxxxx jsou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx7) xxxx x 15. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx XXX xxxxx xxxxx, které xx xxxxx ovlivnit xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pokrytí. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx XXX xxxxx i x xxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx kraje o xxxxxxxxxxx plošného xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxx kritéria xxxxxxxx xxx stanovení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx8).

Xxxxxx 3

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx XX (xxxx xxx „XXX“) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxx i xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (XXX X - jednotka XXX kraje, JPO XX - xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx hasičů xxxx, JPO XXX - jednotka xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx),

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxx xx území xxxxx xxxxxxxxxxx (XXX IV - xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, XXX X - xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, XXX XX - xxxxxxxx xxxxx dobrovolných hasičů xxxxxxx).

(2) Xxxxxxxxxxxx JPO Xxxxxxxxxxx kraje xx xxxxxxxxx podle stupně xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx obce a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx dána xxxxxxxx č. 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, 7/3 x 8 xxxxxx xxxxxxxx, xx které xx xxxxxx Xxxxxx XXX x územní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx požární xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxx provádění speciálních xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nehody, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx pohromy, xxxx x xxxxxxxxx JPO X, XXX XX x XXX XXX xxxxxxxxx jednotky, xxxxx xxxx k těmto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a organizací. Xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxx x xxxxxxx x. 9 xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxxxxx nákladů

(1) Xxxxxxxxxx XXX, které xxxx v xxxxxxx xxxxxxx určena územní xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx působnost x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xx:

x) odbornou přípravu xxxxxxxx JPO, jejich xxxxxxxx, velitelů xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx techniky x xxxxxxx prostředků požární xxxxxxx,

x) zásahy xxxx xxxxxx obvod xxxx,

x) xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx akceschopnosti.

(2) Xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xx plošného xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx XXX s xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx není

předurčena x zásahu xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx o xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. a) x x).

(3) Dotace xxxxx xx. 5 xxxx. 1 x 2 xx XXX xxxx x závislosti xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx kraje xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX, xxxxx cestou xxxxx zřizovatele požádaly x xxxxxx xx xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxx x) xx x) x početním stavu xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx požádaly x dotaci na xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) x x). X xxxxxx mohou xxxxxxx x zřizovatelé XXX, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX podle §69x zákona.

(4) Xxxxxxx XXX xxxxx předkládá xxxxxxx Jihočeského xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ročně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx poskytnutí finančních xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxx JPO xx smyslu odstavců 1 xx 3 x návrhy xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vybraných xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, s ohledem xx počet xxxxxx xxxx území xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx hasičů xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx záchranné xxxxx, pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxxxxxxxxxx x plnění xxxxx xx ochranu xxxxxxxxxxxx xxx mimořádných xxxxxxxxxx x návrhy xx xxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxx sborů dobrovolných xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx §27 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 6

Spolupráce xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, podnikajících xxxxxxxxx xxxx

(1) Při xxxxxxxxx plošného pokrytí xxxxx xxxx vzájemně xxxxxxxxxxxx právnické osoby, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x XXX xxxxx.9)

(2) X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX xxxxxxx x xxxxxxx potřeby XXX xxxxx s xxxxxx, xxxxxxxxxxx osobami x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXX xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx občanů x xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zajišťována xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx nejpozději x xxxx 2021. Orgány xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx jsou xxx xxxxxx xxx působnosti xx xxxxx požární xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx a majetku xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx plošného xxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, je Xxxx Jihočeského xxxxx, xx návrh ředitele XXX xxxxx, oprávněna xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx zdraví, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx nařízením se xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx x. 1/2020 xx dne 19.3.2020, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pokrytí xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Jihočeského kraje xxxxxxxxxx požární xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxx Rady Xxxxxxxxxxx xxxxx x. 1173/2021/XX-27 xx dne 27.10.2021 x nabývá xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx ve Xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxx.

Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxx v.r.

první xxxxxxxx hejtmana

MUDr. Xxxxxx Xxxx v.r.

hejtman

Xxxxxxx 1

>>>

Xxxxxxx 2

>>>

Příloha 3

>>>

Xxxxxxx 4

>>>

Xxxxxxx 5

>>>

Xxxxxxx 6

>>>

Xxxxxxx 7

>>>

Xxxxxxx 8

>>>

Xxxxxxx 9

>>>

Xxxxxxx 10

>>>


1) §65 xxxx. 6 xxxxxx č. 133/1985 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

2) Xxxxxxx xxxxxx č. 133/1985 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

3) §5 xxxxxxxx xxxxx x. 172/2001 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx ochraně, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 4) Xxxxxxx x. 4 x x. 6 xxxxxxxx x. 247/2001 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx jednotek xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

5) §17 xxxxxxxx vlády x. 172/2001 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx ochraně, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) §1 xxxx. 3 xxxxxxxx x. 247/2001 Xx., x organizaci x činnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7) §1 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 247/2001 Xx., x organizaci x xxxxxxxx jednotek xxxxxxx ochrany, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

8) §1 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx x. 247/2001 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9) §69a xxxx. 1 xxxxxx x. 133/1985 Xx., x xxxxxxx ochraně, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.