Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX KRAJE

22/2021

ze xxx 27.10.2021,

kterým se xxxxxxx podmínky x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx požární ochrany

Rada Xxxxxxxxxxx kraje x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §7 a §59 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (krajské zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx x krajích“), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §27 xxxx. 2 písm. x) xxx 1 xxxxxx x. 133/1985 Xx., x požární xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx „xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx“) xxxxxx xxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx 1

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „plošné xxxxxxx“) xx xxxxxx xxxxxxxxxx jednotek xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx PO“) na xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx území xxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XX x souladu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx XX vyjadřuje její xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pokrytí xxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x její xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2).

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x prostředky, xxxxx xxxxxxxx PO organizuje x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx účinného zásahu x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx plošného xxxxxxx

Xxxxxx 2

Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx plošného xxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pokrytí xxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx (xxx jen „xxxxxxx xxxx“) dokumentaci3) xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx, xxxxx obsahuje:

a) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s právním xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx č. 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1 a 7/1 xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx obcí Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx č. 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2 a 7/2 tohoto xxxxxxxx,

x) xxxxxx jednotek XX xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx území xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3 x 7/3 tohoto xxxxxxxx,

x) seznamy xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx provádění xxxxxxxxxxx xxxxx, zejména při xxxxxxxxxx xxxxxxxx, živelních xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x příloze x. 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4 x 9 tohoto xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxx písmenem x) xx x), xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jednotlivých xxxx x xxxxxxxxxx působností x xxxxx daného xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx x uvedené x příloze x. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 x 9 xxxxxx xxxxxxxx;

x) početní xxxxx xxxxxxxx XX x xxxxxx xxxxxxxxxx x místní působností x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx prostředky požární xxxxxxx xxxxx právního xxxxxxxx4), xxxxxxx x xxxxxxx x. 8 xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx PO xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x příloze x. 10 xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxx xx Jihočeský xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx plošného pokrytí (xxxxxx ze státního xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx kraje x xxxx) xxxxxxx x xxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxx,

x) vybavení požární xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxxx XX, xxxxxxx x xxxxxxx x. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7 (xxxx 1-3) x 8 xxxx xxxxxxxx x datu xxxxxx tohoto nařízení; xxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx sbor Xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „XXX xxxxx“) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx XXXX XX.

(2) Xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx uložena x xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx XXX xxxxx. Xx xxxxxxxxx zejména pověřeným xxxxxx xxxxxx xxxxx x obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxx5).

(3) Ředitel XXX xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, vyhodnocení xxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotlivých území xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx PO x xxxx průběžnou xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx6) x xxxxxxx změn. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x případě xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxx vždy x 1. březnu xxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obce xxxxxxx bezodkladně7) nebo x 15. lednu xxxxxxxxxxx roku, předložit xx XXX kraje xxxxx, xxxxx by xxxxx ovlivnit xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pokrytí. Změny xxxx obce xxxxxxx xxxxxx na HZS xxxxx i v xxxxxxx roku.

(5) Ředitel XXX kraje předloží xxxxxxxxxx radě xxxxx xxxxx xx změnu xxxxxxxx kraje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro stanovení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx8).

Xxxxxx 3

Kategorie xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx XX (xxxx xxx „JPO“) xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxx x mimo xxxxx xxxxxxxxxxx (XXX X - xxxxxxxx XXX xxxxx, XXX XX - jednotka xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, XXX XXX - jednotka xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx obce),

b) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx - zasahují xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (JPO XX - jednotka xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru xxxxxxx, XXX X - xxxxxxxx sboru dobrovolných xxxxxx xxxx, XXX XX - jednotka xxxxx xxxxxxxxxxxx hasičů xxxxxxx).

(2) Xxxxxxxxxxxx JPO Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx obce a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxx x. 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, 7/3 x 8 tohoto xxxxxxxx, ve xxxxx xx xxxxxx Xxxxxx XXX x územní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx pohromy, xxxx x kategorií XXX X, XXX XX x JPO XXX xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxx úkoly x xxxxxxxx takto xxxxxxxxxxxx XXX je xxxxxx x xxxxxxx x. 9 xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxxxxx nákladů

(1) Xxxxxxxxxx JPO, které xxxx x xxxxxxx xxxxxxx určena xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx úřad, který xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX, jejich xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx obce,

c) xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxx xxxxxx x investiční xxxxxx xx pořízení x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) udržení xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo zřizovatel XXX x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx

xxxxxxxxxx x xxxxxx mimo xxxxx zřizovatele, xxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx o xxxxxx xx výdaje xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) x x).

(3) Xxxxxx xxxxx xx. 5 xxxx. 1 a 2 xx JPO xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxx v xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx účel xxxxxxxx x početním xxxxx XXX, xxxxx xxxxxx xxxxx zřizovatele xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx x) xx c) x početním xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x). X dotaci mohou xxxxxxx i xxxxxxxxxxx XXX, kteří xxxxxxxxx xxxxxxxxx JPO xxxxx §69x zákona.

(4) Ředitel XXX xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx kraje xxxxxxx jedenkrát xxxxx xxxxxxx souhrnné xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxx JPO xx smyslu odstavců 1 xx 3 x návrhy xxx xxxxxxxx xxxxxxxx sborů xxxxxxxxxxxx xxxxxx vybraných xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx hasičů vybrané xxxx xxxx její xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx ochranu xxxxxxxxxxxx xxx mimořádných xxxxxxxxxx a xxxxxx xx kompenzaci nákladů xxxxxxxx sborů dobrovolných xxxxxx obcí, xxxxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxx §27 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 6

Spolupráce xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, podnikajících xxxxxxxxx xxxx

(1) Při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx obce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx x XXX xxxxx.9)

(2) X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx JPO xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzickými xxxxxxx smlouvy o xxxxxxxxxx x vzájemné xxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx x organizace XXX pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx bude xx účinnosti xxxxxx xxxxxxxx probíhat xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxx plošného pokrytí xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx finančních xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx nejpozději x xxxx 2021. Orgány xxxxxx správy x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx své působnosti xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx účinné ochrany xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinností stanovených xxxxx xxxxxxxxx, xx Xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx, xx návrh xxxxxxxx XXX xxxxx, oprávněna xxxxxx odpovídající xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx x ohrožení xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Jihočeského xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx Nařízení Jihočeského xxxxx č. 1/2020 xx xxx 19.3.2020, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx jednotkami xxxxxxx ochrany x xxxxxxxxxxx plošného xxxxxxx xxxxx Jihočeského kraje xxxxxxxxxx požární xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx usnesením Rady Xxxxxxxxxxx xxxxx x. 1173/2021/XX-27 xx xxx 27.10.2021 a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx ve Xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxx.

Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxx x.x.

xxxxx xxxxxxxx hejtmana

MUDr. Martin Xxxx x.x.

xxxxxxx

Xxxxxxx 1

>>>

Příloha 2

>>>

Příloha 3

>>>

Xxxxxxx 4

>>>

Příloha 5

>>>

Příloha 6

>>>

Xxxxxxx 7

>>>

Xxxxxxx 8

>>>

Příloha 9

>>>

Xxxxxxx 10

>>>


1) §65 xxxx. 6 xxxxxx x. 133/1985 Xx., x xxxxxxx ochraně, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

2) Xxxxxxx xxxxxx č. 133/1985 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

3) §5 nařízení xxxxx x. 172/2001 Xx., x xxxxxxxxx zákona x xxxxxxx ochraně, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx. 4) Příloha x. 4 x x. 6 xxxxxxxx x. 247/2001 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx jednotek xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

5) §17 xxxxxxxx xxxxx x. 172/2001 Xx., k xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx ochraně, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

6) §1 xxxx. 3 xxxxxxxx č. 247/2001 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx jednotek xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7) §1 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 247/2001 Xx., x organizaci x činnosti jednotek xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) §1 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx x. 247/2001 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9) §69x xxxx. 1 xxxxxx x. 133/1985 Xx., x xxxxxxx ochraně, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.