Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx město Xxxxxxx

Xxxx xxxxx Jihlavy

Nařízení xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx č. 2/2022, kterým se xxxxxx

XXXXX XXX

Xxxx xxxxx Xxxxxxx xx na xxx xxxxxx konané xxx 17.03.2022 usnesením x. 1575/22-RM xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx §18 xxxxxx č. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x&xxxx;xxxxxxx x §11 odst. 1 x §102 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx xxxx nařízení xxxxxxxxxxxx xxxxx Jihlavy:

Čl. 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

 1. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx xxx“) xx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x pro xxxxxxx x poskytování xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx1, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx prodeje x poskytování xxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx řádného xxxxxxx. Xxxxxx místy jsou xxxxxxx, která se xxxxx xx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx x prodeje zboží xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 22.00 hodině.
 2. Tento xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxxxx.
 3. Xxxx xxxxxxxx se x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx pro udržování xxxxxxx a xxxxxxxxxxx (xx. 6) a xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx (xx. 7) xxxxxxxx x xx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx x poskytování xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx1.

Xx. 2

Xxxxxxxx základních xxxxx

Xxx xxxxx tržního xxxx xx xxxxxx:

 1. xxxxxx xxxxxx – xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx1, které je xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x. 1 xxxxxx xxxxxxxx;
 2. xxxxxxxx – xxxxxxxxxxxxxx, uzavíratelný xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kde xx uskutečňována xxxxxxx x prodej xxxxx x poskytování služeb x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;
 3. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx – xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zboží x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
 4. xxxxxxxxx xxxxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx umístěním xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, přenosný xxxxxx, xxxx, xxxx, xxxxx, stojan, xxx xxxx. Xxxxxxxxx zařízením xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx x x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx. Prodejním zařízením xxxx reklamní xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zboží;
 5. restaurační xxxxxxxxx – xxxxxxxx místo xxxx provozovnu xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx vyžadovaným xxxxxxxxx xxxxxxx, na kterém xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx „Hostinská xxxxxxx“ (xxxx. xxxxxx xxxxxxxx, v jejichž xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx k bezprostřední xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, x&xxxx;xxx xxxx xxxxxxxxx), x xxxxx xx k výkonu této xxxxxxxx vybaveno x xxxxxxx souvisí x&xxxx;xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx stejného xxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxx;
 6. xxxxxxxxxxx prodejním místem – xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, prodej xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx účelu xxxxxxxxxxx, opatřením xxxx xxxxx úkonem vyžadovaným xxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxx xx umístěno xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ze xxxxxxx xx xxxxxx x prodává xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx sortimentu jako x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stavebním xxxxxxx1), xx xxxxxx funkčně xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx zřizuje xxxxxxxxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx x&xxxx;xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx;
 7. xxxxxxxxx – xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxxxx, prodává xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx.;
 8. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx – xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x poskytování služeb xxxxxxxxxxx formou pochůzky xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx prodejem xxxx konání xxxxxx xxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2 formou xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zahrnut v jejich xxxx x za xxxxxxxx stanovených zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx3;
 9. xxxxxxxx prodejem – xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx přístupná xxxxx xxxxxxxxxx jednotlivých xxxx x xxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
 10. xxxxxxxx prodejem - nabízení x xxxxxx ryb, stromků, xxxxx a xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx 1. xx 24. xxxxxxxx xxxxxxx roku;
 11. dušičkovým prodejem - xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx např. xxxxxx, xxxxx, xxxxxx v období xx 1. října xx 5. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx;
 12. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, pomlázek x xxxxxxx květin x&xxxx;xxxxxx 20 xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 3

Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxx

 1. Xx území xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xx xxxxx, mimo xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem1, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x. 1 x x. 2 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx, xx xxxxx se xxxx nařízení xxxxxxxxxx xxxx xxxxx je xxxxxxx. Těmito xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x. 1 k tomuto nařízení x restaurační xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v době xx 22.00 xxxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxxx č. 2 x&xxxx;xxxxxx nařízení.
 2. Na tržních xxxxxxx xxx&xxxx;xxxxxxx x. 1 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxx uskutečňovat nabídku, xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.
 3. Xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx místní xxxxxxxxxx xxxx veřejného xxxxxxxxxxxx, postupuje xx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4.
 4. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x omezení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx5.

Xx. 4

Xxxxxxxxx kapacity x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

 1. Xxxxxxxx xxxxxxx míst xx xxxxxxxxx x&xxxx; xxxxxxx x. 1 xxxxxx xxxxxxxx, kde xx xxxxxx počet xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx&xxxx;x metrech xxxxxxxxxxx.
 2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx po 22.00 xxxxxx je xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx č. 2 xxxxxx nařízení.
 3. Jednotlivá xxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxx:
  1. xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem6,
  2. u xxxxxxxx xxxxxxxxxx požadovanými xxxxxxxxxx xxxxxxxx7,
  3. xxx prodeji xxxxxxxxxxxxxxxxx x elektronického xxxxx xxxxxxxxx elektrické xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx8.
  4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx takovým xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx si xxxxxxxxx xxxxx či produkt xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx k použití nebo xx xxxxxxxx.

Xx. 5

Xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x poskytování xxxxxx

 1. Xxxxx xxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx x xx xxx xxx je xxxxxxxxx v příloze č. 1 tohoto nařízení. Xxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxx x. 1 xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x poskytování xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx místech je xxxxxxxx xx 6.00 xxxxx do 22.00 xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx č. 1 xxxxxx nařízení xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
 2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xx 22.00 xxxxxx mohou být xxxxxxxxxxx celoročně. Doba xxxxxxx, xxxxxxx zboží x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 22.00 xxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x. 2 xxxxxx xxxxxxxx.
 3. Xxxx xxxxxxx, xxxxxxx x poskytování xxxxxx xx nevztahuje xx nabídku, prodej x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx. x&xxxx;xxxx x&xxxx;31. xxxxxxxx xx 1. xxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, prodeje x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 01.00 hodiny.

Čl. 6

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x bezpečnosti xxxx xxx nabízení, xxxxxxx zboží x xxxxxxxxxxx služeb

Prodejci xxxx xxxxxxx:

 1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx tržních xxxx x x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,
 2. xxxxxxxx xxxxxxx, prodej xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx,
 3. x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx celou xxxxxx xxxxxxx xxxxx schůdnou xxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
 4. xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx to xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
 5. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx a při xxxxxxxxxx x manipulaci xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,
 6. x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx s prodejem xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx právními předpisy9.

Čl. 7

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tržiště

Provozovatel tržiště xx xxxxxxx:

 1. xxxxxxxxx provozní xxxx a xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
 2. xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxx,
 3. xxxxx xxxxxxxxx konkrétní xxxxxxxx xxxxx,
 4. xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8,
 5. xxxxxxxx prostor xxx xxxxxxxxxx zboží x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxx,
 6. xxxxxxxx xxx prodejce xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení (XX, xxxxxxx voda),
 7. určit x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx v souvislosti x&xxxx;xxxxxxxx.

Xx. 8

Formy xxxxxxx, xxxxxxx zboží x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx toto xxxxxxxx xxxxxxxxxx

 1. Xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, jako jsou xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx, trhy xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dnů, státních xxxxxx, apod. Xxxxx xxx xx dále xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx sportovních, xxxxxxxxxxxxx x kulturních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xxx se xxxx xxxx x xx xxxx konání této xxxx.
 2. Xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx nabídku, xxxxxx zboží x xxxxxxxxxxx xxxxxx v restauračních xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xx 6:00 xx 22.00 xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx automatů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx řád xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, velikonoční x xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx předmětů x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx2 a na xxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. 9

Xxxxxxxx xxxxx nabídky, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx jsou xx xxxxx statutárního xxxxx Jihlavy xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x&xxxx;xx. 8 xxxxxx nařízení.

Čl. 10

Xxxxxxxx

 1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx pověření xxxxxxxxxxx statutárního xxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxx Jihlavy10.
 2. Dozor xxx dodržováním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx Jihlava11.

Čl. 11

&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx vztahují zvláštní xxxxxx xxxxxxxx12.

Xx. 12

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx nařízením xx xxxx nařízení xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x. 10/2021 ze dne 01.08.2021, ve xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x. 13/2021 xx xxx 15.12.2021

Xx. 13

Xxxxxxxx

Xxxx nařízení xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx vyhlášení.

XxX. Karolína Xxxxxxx

xxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxx. Xxxx Xxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. &xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

2. &xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Zákon č. 117/2001 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. &xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xxxx. §12, §14, §15 zákona x. 117/2001Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. &xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Zákon x. 13/1997 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, Xxxxx č. 565/1990 Xx., x místních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x. 5/2016 x xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství.

5. &xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xxxx. xxxxx x. 206/2015 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxx výrobcích x xxxxxxxxx s nimi x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxx), Xxxxxxxx xxxxx č. 217/2017 Xx., x xxxxxxxxxxx xx zabezpečení xxxxxx, xxxxxxxx, černého xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x zápalek x x xxxxxxxx skladišti, §25 xxxxxx x. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx péči x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (veterinární xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, §6 - 8 vyhlášky x. 289/2007 Xx., x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Zákon č. 258/2000 Xx., x xxxxxxx veřejného xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx x. 137/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx x provozní xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

6. &xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Zákon x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.

7. &xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xxxx. zákon x. 110/1997 Xx., x potravinách x xxxxxxxxxx výrobcích x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 852/2004 x xxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxx x. 258/ 2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, Vyhláška č. 137/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx osobní x xxxxxxxx xxxxxxx xxx činnostech xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

8.       Xxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9. &xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Např. xxxxx x. 185/2001 Xx., x odpadech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x. 1/2018, xxxxxx se stanoví xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, třídění, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xx stavebním xxxxxxx.

10. &xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Zákon x. 255/2016 Sb., x xxxxxxxx (kontrolní xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

11.        §2 písm. x) xxxxxx x. 553/1991 Xx., o xxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

12. &xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xxxxx x. 251/2016 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.


Xxxxxxx č. 1

Xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx grafické vyznačení

MÍSTA

KAPACITA

DRUH

VYBAVENOST

DOBA

Umístění xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx míst

Maximální xxxxx xxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxxx služby

Vybavenost

Doba xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

1.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx OD PRIOR - Xxxxxxxxxx xxxxxxx 4333/68, Xxxxxxx, x.x. Xxxxxxx, parc.č. 6034/1

16

120

ovoce, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xx. xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, zmrzlina, xxxxxxxxx, xxxxxx, uzeniny, xxxxx, xxxxxxxx, CD, XXX, xxxxxxxxx

1.4. – 5.11.

2.

Xxxxxxx x OD XXXXX - Xxxxxxxxxx xxxxxxx 4333/68, Xxxxxxx, x.x. Jihlava, xxxx.x. 6034/4

30

180

xxxxx, zelenina, květiny, xxxxxxxx, stromky, keře, xx. doplňkového xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, potraviny, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx, časopisy, XX, DVD, bižuterie

pult, xxxxxx, karavan

celoročně

3.

Masarykovo náměstí - xxxxx xxxx xxxx xx. Xxxxx Xxxx, k.ú. Xxxxxxx, xxxx.x. 6034/1

1

20

xxxxx, zelenina, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xx. xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx potřeby, xxxxxxxxx, potraviny, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, XX, XXX, xxxxxxxxx

 1. – 30.11.

4.

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxx -  Xxxxxxxxxxx 2497/57, Jihlava, x.x. Jihlava, xxxx.x. 4374/5

5

70

xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, stromky, xxxx xx. xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx, časopisy, XX, XXX, xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

5.

Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx - Xxxxxxx 1866/95, Xxxxxxx, x.x. Xxxxxxx, parc.č. 5813/1

1

10

xxxxx, květiny xx. xxxxxxxxxxx zboží

celoročně

6.

Prostor xx xxxxxx ploše xxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx - X&xxxx;Xxxxxxxx, x.x. Jihlava, xxxx.x. 3779/15

1

10

xxxxx, xxxxxxx xx. xxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx

7.

Xxxxxxx na xxxxxxxxxx XX XXXXXX, x&xxxx;xxxxxxxxx domu Xxxxxxxx 4267/1, Xxxxxxx, x.x. Xxxxxxx, xxxx.x. 1752&xxxx;

1

20

xxxxxx xx. xxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx

8.

Xxxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxx 4248/62, Xxxxxxx, x.x. Xxxxxxx, parc.č. 5468/420

15

135

xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xx. xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx potřeby, kosmetika, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, knihy, xxxxxxxx, XX, XXX, bižuterie

celoročně

9.

Parkoviště XX TESCO – x xxxxxxxx xxxxxx –&xxxx; Xxxxxxxx 4971/74, Xxxxxxx, x.x. Xxxxxxx, xxxx.x.&xxxx; 274/1

2

14

xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx

xxxxxxxxx

10.

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx XX Xxxxxxxx&xxxx; Romana Havelky 4842/1x, Xxxxxxx, x.x. Xxxxxxxxx u Xxxxxxx, xxxx.x. 1241

2

15

xxxxxxxx, občerstvení, xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

11.

Xxxxxxxxxx OD XXXXXX – x xxxxxxxx xxxxxx – Xxxxxx Xxxxxxx 4857/3, Jihlava, x.x. Bedřichov x Xxxxxxx, xxxx.x. 1256

2

20

xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, potraviny

celoročně

12.

Parkoviště x&xxxx;xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx XXXXXX, xxxx xxxxxxx XXXX - Xxxxxx Xxxxxxx 4957/5b, Xxxxxxx, x.x. Xxxxxxxxx x Xxxxxxx, parc.č. 193/1

1

6

xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, potraviny

celoročně

13.

U xxxx - X.X.Xxxxxxxx 4163/3, Xxxxxxx, k.ú. Xxxxxxx, parc.č. 5697/92

1

12

xxxxxx xx. doplňkového xxxxx

xxxxxxxxx

14.

X xxxx - X.X.Xxxxxxxx 496/15, Jihlava, k.ú. Xxxxx Xxxxx, xxxx.x. 672/52

1

12

xxxxxx vč. doplňkového xxxxx

xxxxxxxxx

15.

XXX Xxxxxxxx 1455/2, Xxxxxxx, xxxxxxxx plocha xxxxxxxxx v přízemí, x.x. Xxxxxxx, xxxx.x. 2971

1

175

textilní x xxxxxx zboží, xxxxxx použitého xxxxxxx, xxxx, domácí xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx&xxxx;

xxxxxxxxx

16.

Xxxxxxx xxx xxxxxx&xxxx; na xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, x.x. Bedřichov x Xxxxxxx, xxxx.x. 193/28

1

43

xxxxx, xxxxxxxx

xxxxxxxxx

17.

Xxxxxxx mezi xxxx 5633/18 x 5053/22 xx xxxxx Havlíčkova, x.x. Xxxxxxx, xxxx.x. 2860/1

1

20

xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xx. xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, textil, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, XX, DVD, bižuterie

celoročně

18.

Prostor xxxxx xxxx - Xxxxxxxx 3146/16, Xxxxxxx, x.x. Bedřichov u Xxxxxxx, parc.č. 2660/1

1

20

xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

19.

Xxxxxxx x&xxxx;xxxxx části Xxxxxxxxxx xxxxxxx, parc. x. 6034/1

12

160

xxxxxxxxxxx

30.12.-02.02.

20.

Xxxxxxxxx 1, Xxxxxxx

1

3

xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx

21.

Xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx Masarykova náměstí, xxxx.x. 6034/1, Jihlava

2

52

zmrzlina, xxxxxxxxxxx

01.05.-30.09.

22.

Xxxxxxxx Na Xxxxxx, xxxx. č. 3514/2 x 5661/2, Xxxxxxx

1

40

xxxxxxxxxxx

1.4.-31.10.

23.

Xxxxxxx x xxxxxxx stadionu XX Dukla Xxxxxxx, xxxx. x. 3239/1, Xxxxxxx

1

30

xxxxxxxxxxx

01.04.-31.10.

24.

Xxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxx, x. ú. Jihlava, xxxx. x. 5933

1

2

prodej xxxxxxxx

01.05.-30.09.

25.

Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx, Hlubová 109/1, Xxxxxxx

1

15

xxxxxxxxxxx

1.4.-31.10.

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Příloha x. 2

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx po 22.00 xxxxxx

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX

x xxxxxxx čtverečních

DOBA XXXXXXX

1.

„XXXXXX XXXXXXXXXX“

Xxxxxxx 111/2, Xxxxxxx (xx vnitrobloku)

300

Po-Čt xx 23:00

Pá-So xx 24:00

2.

„XXXXXXX POSILOVNA“

Jiráskova 4458/6, Xxxxxxx

70

Xx-Xx do 23:00

Pá-So xx 24:00

3.

„XXXXX XXX XXXXX“

X.X. Neumanna 496/15, Xxxxxxx

70

Xx-Xx do 23:00

4.

„Xxxxxxx Xxxxxx Formanská xxxxx“

Xx Xxxxxx 100/1, Jihlava

80

Pá-So xx 23:00

5.

„XXXXX BAR XXXXXXXX“

Xxxxxxxxx 4690/144, Xxxxxxx

70

Xx-Xx xx 24:00

6.

„CAFÉ BAR Xxxxxxx Xxxxx“

Xxxxxx 1328/1, Xxxxxxx

45

Xx-Xx xx 23:00

7.

„XXXXXXXXXX“

Xxxxxxxxx 1013/2, Xxxxxxx

30

Xx-Xx xx 24:00

8.

„Xxxxxxx X Xxxxxxx“

Xxxxxxx 104/11, Xxxxxxx

80

Xx-Xx xx 23:00

Xx-Xx xx 24:00

9.

„Hospůdka x školky“

Mošnova 4863/34, Xxxxxxx

20

Xx xx 24:00

Xx xx 23:00

10.

„XXXXXXXXXX NA XXXXXXXX“

Xxxxxxxx 1251/23, Jihlava (xx xxxxxxxxxxx)

70

Xx-Xx xx 23:00

Xx-Xx do 24:00

11.

„X XXXXXXXX“

Xxxxxxxxxx 1773/37, Xxxxxxx

40

Xx-Xx xx 24:00

12.

„Xxxxxxxxxx Xxxxx“

Xxxxxxxxx 1604/8, Xxxxxxx (ve xxxxxxxxxxx)

38

Xx-Xx xx 23:00

Xx-Xx xx 24:00

13.

„Nika Xxxxxx“

Xxxxxx 1648/36, Xxxxxxx (ve xxxxxxxxxxx)

30

Xx-Xx xx 23:00

Xx-Xx xx 24:00

14.

„Xxxxx Xxx“

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 110/64, Jihlava

8

Po-Čt xx 23:00

Xx-Xx xx 24:00

15.

„Xxxxxxxxxx Xxx xxxxxxx“

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 1189/44, Jihlava

63

Po-So xx 23:00

16.

„XXXXXXX XXXXX“, „XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX“

Xxxxxxxxx 4766/19, Jihlava

220

Po-Čt xx 23:00

Xx-Xx xx 24:00

17.

„XXXXX XXXXX XXXXXX“

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 1096/32, Xxxxxxx

30

Xx-Xx xx 23:00

Xx-Xx xx 24:00

18.

„ROCK XXXX XXXXXXXX“

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx 4257/15x, Jihlava

62

Po-Čt do 23:00

Xx-Xx do 24:00

19.

„XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX“

Xxxxxxxxxxx 2084/2, Jihlava

760

Po-Čt xx 23:00

Xx-Xx xx 24:00

20.

„XXXXXXXX SKLENÍK“

Brtnická 2529/62, Xxxxxxx

40

Xx-Xx xx 23:00

Pá-So xx 24:00

21.

„Xxxxxxxx x Xxxxxx“

Xxxxx 2943/10, Jihlava

150

Po-Čt xx 23:00

Pá-So xx 24:00

22.

„XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX“

Xx Xxxxxxxx 1993/1, Xxxxxxx

100

Xx-Xx xx 23:00

Xx-Xx xx 24:00

23.

„XXXXXXXXXX XXXXXXX“

Xxxxxxxx 2387/74, Xxxxxxx

452

Xx-Xx do 24:00

24.

„XXXXX XXX“

Xxxxxxxxx 825/62, Xxxxxxx

120

Xx-Xx xx 23:00

Pá-So xx 24:00

25.

„XXXXX XXXXX DOLINA“

Kainarova 5055/1x, Xxxxxxx

200

Xx-Xx do 23:00

Xx-Xx do 24:00

26.

„Xxxxxxxx xxxxxxxxxx“

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 100/66, Xxxxxxx

40

Xx-Xx xx 23:00

Xx-Xx xx 24:00

27.

„Xxxxxxx Muzeum“

Masarykovo xxxxxxx, xxxxx X, Xxxxxxx (v xxxxx xxxxxxx kina)

50

Po-Čt xx 23:00

Xx-Xx xx 24:00

28.

„Xxxxxxx Xxxxxx“

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 1224/55, Xxxxxxx

25

Xx-Xx xx 23:00

Xx-Xx xx 24:00

29.

„Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Salotto“

Bezručova 1580/7, Xxxxxxx

8

Xx-Xx do 23:00

Pá-So xx 24:00

30.

„PIVNÍ XXX“

Xxxxxxxx 1455/2, Xxxxxxx

20

Xx-Xx xx 23:00

Xx-Xx xx 24:00

31.

„XXXXX XXXXX BAR ŠALŠAK“

Březinovy xxxx 4733/16, Jihlava

60

Po-Čt xx 23:00

Pá-So do 24:00

32.

„XXXXXXX“

Xxxxxxx 1565/12, Xxxxxxx

50

Xx-Xx xx 23:00

Xx-Xx do 24:00

33.

„Xxxxxxx“

Xxxxx Xxxx 1241/18, Xxxxxxx

55

Xx-Xx xx 23:00

34.

„Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx“

Xxxxxxx 1872/89, Xxxxxxx

72

Xx-Xx do 24:00

35.

„Xxxxxxxxxxxx Xxxx Mák“

Hluboká 106/7, Xxxxxxx

60

Xx-Xx do 23:00

Xx-Xx xx 24:00

36.

„Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx“

Xxxxxxx 1696/15, Jihlava

250

Pá-So xx 23:00

37.

„XXXXXXXX XXXXXX XXX“

Xxxxxxxxx 1929/1, Jihlava

20

Po-Čt xx 23:00

Xx-Xx xx 24:00