Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx

Xxxx xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Jihlavy x. 2/2022, xxxxxx xx xxxxxx

XXXXX XXX

Xxxx xxxxx Xxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxx 17.03.2022 xxxxxxxxx x. 1575/22-XX usnesla xxxxx xx základě §18 zákona x.&xxxx;455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x&xxxx;xxxxxxx x §11 odst. 1 x §102 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), ve xxxxx pozdějších předpisů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx:

Xx. 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

 1. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „tržní xxx“) xx vymezit xxxxx pro xxxxxxx x prodej xxxxx x xxx nabídku x xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx rozhodnutím, xxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxx vyžadovaným xxxxxxxxx xxxxxxx1, vymezit xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx nich, pravidla xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x pravidla k zajištění xxxxxx řádného provozu. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx na xxxxx xxxxx x restaurační xxxxxxxx s dobou xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 22.00 hodině.
 2. Tento xxxxx řád xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx statutárního xxxxx Xxxxxxx.
 3. Xxxx nařízení se x&xxxx;xxxxxxx týkající se xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xx. 6) a xxxxxxxx, xxxxx musí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx tržiště, x&xxxx;xxxxxxxxx jeho řádného xxxxxxx (xx. 7) xxxxxxxx i xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx na tržních xxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx1.

Xx. 2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx rozumí:

 1. tržním xxxxxx – xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx určenou x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx vyžadovaným stavebním xxxxxxx1, xxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x. 1 xxxxxx xxxxxxxx;
 2. xxxxxxxx – neuzavíratelný, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx uzavíratelný xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kde xx xxxxxxxxxxxxx nabídka x prodej zboží x poskytování xxxxxx x které xxxxxxxx xxxx xxx jedno xxxxxxxxxx prodejní xxxxx;
 3. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx – xxxxxxxx xxxxxxxx místo xx tržním xxxxx, xx xxxxxx fyzická xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
 4. xxxxxxxxx xxxxxxxxx – jakékoliv xxxxxxxx sloužící k nabídce x xxxxxxx zboží x poskytování služeb, xxxxx xxxxxxxxx dochází x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx prostranství, xxxxxxx stánek, xxxxxxxx xxxxxx, stůl, xxxx, xxxxx, stojan, xxx xxxx. Prodejním xxxxxxxxx xx xxxxxx automobil, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx vozidlo xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx a k poskytování xxxxxx. Prodejním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx tabule xxx současného vystavení xxxxxxxxxx zboží;
 5. restaurační xxxxxxxxx – vymezené xxxxx xxxx provozovnu xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx účelu xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, na kterém xx xxxxxx, prodává xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v rámci živnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxxx xxxxxxx“ (xxxx. xxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, v níž jsou xxxxxxxxx), a které xx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxxx vybaveno a xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxx1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx mít xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx;
 6. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx – xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx účelu xxxxxxxxxxx, opatřením nebo xxxxx úkonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem, xx xxxxxx je xxxxxxxx xx xxxxxxxxx povrchu xxxxxxxx zařízení, xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx zboží x xxxxxxxxx služby xxxxxxxx xxxxxxxxxx jako x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx k tomu xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx1), xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Předsunuté xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x&xxxx;xx mít stejného xxxxxxxxxxxxx;
 7. xxxxxxxxx – xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx nabízí, xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xx tržních xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx.;
 8. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx – xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxx xxxxxx pochůzky xx veřejně přístupných xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx prodejem xxxx xxxxxx sbírky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem3;
 9. podomním xxxxxxxx – xxxxxxx, prodej xxxxx x poskytování xxxxxx provozované mimo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx domů x bytů xxx xxxxxxxxx objednávky;
 10. vánočním xxxxxxxx - nabízení x xxxxxx ryb, xxxxxxx, xxxxx a xxxxxx x&xxxx;xxxxxx od 1. xx 24. prosince xxxxxxx xxxx;
 11. xxxxxxxxxx xxxxxxxx - nabízení x xxxxxx veškerého xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. xxxxxx, xxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx 1. října xx 5. listopadu xxxxxxx xxxx;
 12. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx x xxxxxx kraslic, pomlázek x jarních xxxxxx x&xxxx;xxxxxx 20 dnů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 3

Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxx

 1. Xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Jihlavy xx xxxxx, xxxx provozovnu x&xxxx;xxxxxx účelu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx úkonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem1, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx zboží x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x. 1 a x. 2 k tomuto nařízení, xxxxx-xx x xxxxxx, xx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx který xx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx místa xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x. 1 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx x restaurační zahrádky xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xx 22.00 hodině uvedené x&xxxx;xxxxxxx x. 2 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx.
 2. Xx tržních xxxxxxx dle přílohy x. 1 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxx uskutečňovat xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx dle této xxxxxxx.
 3. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx současně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx veřejného xxxxxxxxxxxx, postupuje xx x&xxxx;xxxxxxx xx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx4.
 4. Xxxxxxxxx zůstávají xxxxxx x omezení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx5.

Xx. 4

Stanovení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

 1. Xxxxxxxx xxxxxxx míst je xxxxxxxxx v  příloze x. 1 xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx míst, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xx 22.00 xxxxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x. 2 xxxxxx nařízení.
 3. Jednotlivá prodejní xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx:
  1. xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxxxx právním předpisem6,
  2. u xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx7,
  3. xxx prodeji xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx elektrické xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx8.
  4. Xxxxxxxxxx prodejní xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx si xxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx k použití xxxx xx spotřebě.

Čl. 5

Xxxx xxxxxxx, prodeje zboží x xxxxxxxxxxx služeb

 1. Tržní xxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxx xxx xx xxxxxxxxx v příloze x. 1 tohoto xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x. 1 xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx, prodeje xxxxx x poskytování xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx 6.00 xxxxx xx 22.00 xxxxx včetně xxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx č. 1 tohoto xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx místa stanoveno xxxxx.
 2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xx 22.00 xxxxxx mohou xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx, xxxxxxx zboží x poskytování xxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 22.00 xxxxxx je xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x. 2 xxxxxx xxxxxxxx.
 3. Xxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x poskytování služeb xxxxxxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s vítáním xxxxxx xxxx, tj. x&xxxx;xxxx z 31. xxxxxxxx xx 1. ledna, xxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx služeb xx tržních xxxxxxx x restauračních xxxxxxxxxx xx 01.00 xxxxxx.

Xx. 6

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx služeb

Prodejci xxxx xxxxxxx:

 1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx a v jejich xxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx xxxx,
 2. xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx a poskytování xxxxxx užíváním xxx xxxx x&xxxx;xxxx určených,
 3. v zimních xxxxxxxx xxxxxxxxx silami xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx celou plochu xxxxxxx xxxxx schůdnou xxx, xxx nevzniklo xxxxxxxxx xxxxx,
 4. xxx zásobování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vymezení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xxx, xxx xx xxxxxx způsobem neomezilo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
 5. xxxxxxxx xxxxx komunikace, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,
 6. x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9.

Xx. 7

Xxxxxxxx k zajištění xxxxxxx xxxxxxx tržiště

Provozovatel tržiště xx xxxxxxx:

 1. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxx x xxxxxxxx správce xxxxxxx, xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
 2. xxxxxxxxxx místa xxx xxxxxxx, xxxxxx zboží x xxxxxxxxxxx služeb x&xxxx;xxxxxxx s tímto xxxxxx xxxxx,
 3. xxxxx prodejcům xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
 4. xxxx řádnou xxxxxxxx xxxxxxxx8,
 5. xxxxxxxx xxxxxxx xxx skladování zboží x&xxxx;xxxxxxx prodeje x xx xxxxxxxx xxxxxxx,
 6. xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX, xxxxxxx voda),
 7. určit x zajistit prodejcům xxxxx pro ukládání xxxxxx, vzniklých x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx.

Xx. 8

Xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx zboží a xxxxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx nevztahuje

 1. Tržní xxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxx tematicky xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx, farmářské xxxx, xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, konané xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxx oslav xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx dnů, státních xxxxxx, xxxx. Xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx realizovaných x&xxxx;xxxxx, xxx xx akce xxxx x xx xxxx xxxxxx této xxxx.
 2. Xxxxx řád xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx zboží a xxxxxxxxxxx xxxxxx v restauračních xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx od 6:00 do 22.00 xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx řád xx xxxx nevztahuje xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx prodej xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx konání xxxxxxxxx xxxxxx2 a na xxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. 9

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, prodeje xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx prodej x xxxxxxx prodej jsou xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx zákaz xx xxxxxxxx x na xxxxx xxxxxxx, prodeje xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx. 8 xxxxxx nařízení.

Čl. 10

Xxxxxxxx

 1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx pověření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx města Xxxxxxx10.
 2. Xxxxx xxx dodržováním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx11.

Xx. 11

&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx tímto nařízením xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx12.

Xx. 12

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x. 10/2021 xx xxx 01.08.2021, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x. 13/2021 xx xxx 15.12.2021

Xx. 13

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx xxxx xxxxxxxxx.

XxX. Xxxxxxxx Xxxxxxx

xxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxx. Xxxx Ryška

náměstek primátorky

1. &xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. &xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Zákon x. 117/2001 Xx., x xxxxxxxxx sbírkách a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx sbírkách), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

3. &xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xxxx. §12, §14, §15 xxxxxx x. 117/2001Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

4. &xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xxxxx č. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx komunikacích, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, Xxxxx x. 565/1990 Xx., x místních xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Obecně xxxxxxx xxxxxxxx statutárního xxxxx Xxxxxxx x. 5/2016 x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

5. &xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xxxx. zákon x. 206/2015 Xx., o xxxxxxxxxxxxxxx výrobcích a xxxxxxxxx x nimi x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x pyrotechnice), Nařízení xxxxx x. 217/2017 Xx., o xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, černého xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx prachu x zápalek x x muničním skladišti, §25 xxxxxx x. 166/1999 Xx., o xxxxxxxxxxx péči x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (veterinární xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §6 - 8 xxxxxxxx x. 289/2007 Xx., x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx požadavcích na xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx, Xxxxx x. 258/2000 Xx., o xxxxxxx veřejného xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Vyhláška x. 137/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx činnostech xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

6. &xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

7. &xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xxxx. zákon x. 110/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně a xxxxxxxx některých souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 852/2004 o hygieně xxxxxxxx, Zákon x. 258/ 2000 Sb., x ochraně veřejného xxxxxx a o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx x. 137/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

8. &xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xxxxx x. 634/1992 Sb., x xxxxxxx spotřebitele, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9. &xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Např. xxxxx x. 185/2001 Xx., x odpadech x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx statutárního xxxxx Xxxxxxx x. 1/2018, xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx komunálních xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx stavebním xxxxxxx.

10. &xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Zákon x. 255/2016 Xx., x kontrole (xxxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11. &xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; §2 xxxx. x) xxxxxx x. 553/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12. &xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xxxxx x. 251/2016 Xx., x některých xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.


Xxxxxxx č. 1

Xxxxxx xxxxxxx míst a xxxxxx grafické xxxxxxxxx

XXXXX

XXXXXXXX

XXXX

XXXXXXXXXX

XXXX

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxx prodávaného xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

1.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XX XXXXX - Xxxxxxxxxx xxxxxxx 4333/68, Xxxxxxx, x.x. Xxxxxxx, xxxx.x. 6034/1

16

120

xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx vč. xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, zmrzlina, xxxxxxxxx, xxxxxx, uzeniny, xxxxx, časopisy, XX, XXX, xxxxxxxxx

1.4. – 5.11.

2.

Xxxxxxx u OD XXXXX - Masarykovo xxxxxxx 4333/68, Jihlava, x.x. Xxxxxxx, xxxx.x. 6034/4

30

180

xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx, xx. xxxxxxxxxxx zboží, xxxxxx xxxxxxx, kosmetika, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, textil, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, XX, XXX, xxxxxxxxx

xxxx, xxxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxx

3.

Xxxxxxxxxx náměstí - xxxxx xxxx xxxx xx. Xxxxx Xxxx, x.x. Jihlava, xxxx.x. 6034/1

1

20

xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xx. doplňkového xxxxx, domácí potřeby, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, XX, XXX, bižuterie

 1. – 30.11.

4.

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx zdraví -&xxxx; Xxxxxxxxxxx 2497/57, Xxxxxxx, x.x. Jihlava, xxxx.x. 4374/5

5

70

xxxxx, xxxxxxxx, květiny, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xx. doplňkového xxxxx, xxxxxx potřeby, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, potraviny, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, XX, XXX, xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

5.

Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx - Xxxxxxx 1866/95, Xxxxxxx, x.x. Xxxxxxx, parc.č. 5813/1

1

10

xxxxx, xxxxxxx xx. xxxxxxxxxxx zboží

celoročně

6.

Prostor xx xxxxxx ploše před xxxxxxx do Ústředního xxxxxxxx - X&xxxx;Xxxxxxxx, x.x. Xxxxxxx, xxxx.x. 3779/15

1

10

xxxxx, xxxxxxx vč. xxxxxxxxxxx zboží

celoročně

7.

Prostor na xxxxxxxxxx XX XXXXXX, x&xxxx;xxxxxxxxx domu Xxxxxxxx 4267/1, Jihlava, x.x. Xxxxxxx, xxxx.x. 1752 

1

20

pečivo xx. xxxxxxxxxxx zboží

celoročně

8.

Prostor xx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxx 4248/62, Xxxxxxx, x.x. Xxxxxxx, xxxx.x. 5468/420

15

135

xxxxx, zelenina, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, keře xx. doplňkového xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx, časopisy, XX, XXX, bižuterie

celoročně

9.

Parkoviště XX XXXXX – x hlavního vchodu –&xxxx; Brněnská 4971/74, Xxxxxxx, x.x. Helenín, xxxx.x.&xxxx; 274/1

2

14

xxxxxxxx, občerstvení, xxxxxxxxx, xxxxxx

xxxxxxxxx

10.

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x vchodu XX Xxxxxxxx&xxxx; Romana Havelky 4842/1x, Xxxxxxx, k.ú. Xxxxxxxxx u Xxxxxxx, xxxx.x. 1241

2

15

xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

11.

Xxxxxxxxxx OD XXXXXX – x hlavního xxxxxx – Xxxxxx Xxxxxxx 4857/3, Xxxxxxx, x.x. Xxxxxxxxx x Xxxxxxx, xxxx.x. 1256

2

20

xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

12.

Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx PATROL, xxxx xxxxxxx XXXX - Xxxxxx Xxxxxxx 4957/5b, Xxxxxxx, x.x. Xxxxxxxxx x Xxxxxxx, parc.č. 193/1

1

6

xxxxxxxx, občerstvení, xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

13.

X xxxx - X.X.Xxxxxxxx 4163/3, Jihlava, x.x. Xxxxxxx, xxxx.x. 5697/92

1

12

xxxxxx xx. xxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx

14.

X xxxx - X.X.Xxxxxxxx 496/15, Xxxxxxx, x.x. Xxxxx Kosov, xxxx.x. 672/52

1

12

xxxxxx vč. doplňkového xxxxx

xxxxxxxxx

15.

XXX Tolstého 1455/2, Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, k.ú. Xxxxxxx, xxxx.x. 2971

1

175

textilní x xxxxxx zboží, xxxxxx použitého xxxxxxx, xxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx&xxxx;

xxxxxxxxx

16.

Xxxxxxx xxx xxxxxx&xxxx; na xxxxx Xxxxxx Havelky, Xxxxxxx, x.x. Xxxxxxxxx x Xxxxxxx, xxxx.x. 193/28

1

43

ovoce, xxxxxxxx

xxxxxxxxx

17.

Xxxxxxx mezi xxxx 5633/18 x 5053/22 xx xxxxx Xxxxxxxxxx, x.x. Xxxxxxx, xxxx.x. 2860/1

1

20

xxxxx, zelenina, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, keře xx. doplňkového zboží, xxxxxx xxxxxxx, kosmetika, xxxxxxxx, potraviny, textil, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, XX, DVD, bižuterie

celoročně

18.

Prostor xxxxx domu - Xxxxxxxx 3146/16, Xxxxxxx, x.x. Bedřichov x Xxxxxxx, xxxx.x. 2660/1

1

20

xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

19.

Xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. x. 6034/1

12

160

xxxxxxxxxxx

30.12.-02.02.

20.

Xxxxxxxxx 1, Xxxxxxx

1

3

xxxxxxxx, občerstvení

celoročně

21.

Prostor x&xxxx;xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx.x. 6034/1, Xxxxxxx

2

52

xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

01.05.-30.09.

22.

Xxxxxxxx Xx Xxxxxx, xxxx. č. 3514/2 x 5661/2, Jihlava

1

40

občerstvení

1.4.-31.10.

23.

Prostor x xxxxxxx xxxxxxxx XX Xxxxx Jihlava, xxxx. x. 3239/1, Xxxxxxx

1

30

xxxxxxxxxxx

01.04.-31.10.

24.

Xxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxx, x. x. Xxxxxxx, xxxx. x. 5933

1

2

xxxxxx xxxxxxxx

01.05.-30.09.

25.

Xxxxxxx xxxx Městskou xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx 109/1, Xxxxxxx

1

15

xxxxxxxxxxx

1.4.-31.10.

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxx x. 2

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zahrádek x xxxxx xxxxxxx xx 22.00 xxxxxx

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX

x xxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXX XXXXXXX

1.

„XXXXXX XXXXXXXXXX“

Xxxxxxx 111/2, Xxxxxxx (xx xxxxxxxxxxx)

300

Xx-Xx xx 23:00

Pá-So xx 24:00

2.

„XXXXXXX POSILOVNA“

Jiráskova 4458/6, Xxxxxxx

70

Xx-Xx xx 23:00

Xx-Xx xx 24:00

3.

„SPORT XXX XXXXX“

X.X. Xxxxxxxx 496/15, Xxxxxxx

70

Xx-Xx xx 23:00

4.

„Western Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx“

Xx Xxxxxx 100/1, Xxxxxxx

80

Xx-Xx xx 23:00

5.

„SPORT BAR XXXXXXXX“

Xxxxxxxxx 4690/144, Xxxxxxx

70

Xx-Xx xx 24:00

6.

„CAFÉ XXX Xxxxxxx Grand“

Husova 1328/1, Xxxxxxx

45

Xx-Xx xx 23:00

7.

„XXXXXXXXXX“

Xxxxxxxxx 1013/2, Xxxxxxx

30

Xx-Xx do 24:00

8.

„Xxxxxxx X Xxxxxxx“

Xxxxxxx 104/11, Jihlava

80

Po-Čt xx 23:00

Xx-Xx xx 24:00

9.

„Xxxxxxxx x školky“

Mošnova 4863/34, Xxxxxxx

20

Xx xx 24:00

So xx 23:00

10.

„RESTAURACE NA XXXXXXXX“

Xxxxxxxx 1251/23, Jihlava (xx vnitrobloku)

70

Po-Čt xx 23:00

Xx-Xx xx 24:00

11.

„U XXXXXXXX“

Xxxxxxxxxx 1773/37, Xxxxxxx

40

Xx-Xx xx 24:00

12.

„Xxxxxxxxxx Union“

Divadelní 1604/8, Jihlava (ve xxxxxxxxxxx)

38

Xx-Xx do 23:00

Xx-Xx xx 24:00

13.

„Xxxx Atrium“

Husova 1648/36, Jihlava (xx xxxxxxxxxxx)

30

Xx-Xx xx 23:00

Pá-So xx 24:00

14.

„Xxxxx Xxx“

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 110/64, Xxxxxxx

8

Xx-Xx xx 23:00

Xx-Xx xx 24:00

15.

„Xxxxxxxxxx Xxx xxxxxxx“

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 1189/44, Xxxxxxx

63

Xx-Xx xx 23:00

16.

„XXXXXXX XXXXX“, „XXXXXXXXXX JEŽKOVNA XXXXX“

Xxxxxxxxx 4766/19, Xxxxxxx

220

Xx-Xx xx 23:00

Xx-Xx do 24:00

17.

„XXXXX XXXXX XXXXXX“

Xxxxxxxxxx náměstí 1096/32, Jihlava

30

Po-Čt xx 23:00

Xx-Xx xx 24:00

18.

„ROCK XXXX ZEPPELIN“

Štefanikovo xxxxxxx 4257/15x, Xxxxxxx

62

Xx-Xx do 23:00

Xx-Xx xx 24:00

19.

„XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX“

Xxxxxxxxxxx 2084/2, Xxxxxxx

760

Xx-Xx xx 23:00

Xx-Xx xx 24:00

20.

„XXXXXXXX SKLENÍK“

Brtnická 2529/62, Xxxxxxx

40

Xx-Xx xx 23:00

Pá-So xx 24:00

21.

„Xxxxxxxx x Xxxxxx“

Xxxxx 2943/10, Xxxxxxx

150

Xx-Xx xx 23:00

Xx-Xx xx 24:00

22.

„XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX“

Xx Xxxxxxxx 1993/1, Jihlava

100

Po-Čt xx 23:00

Xx-Xx xx 24:00

23.

„XXXXXXXXXX PANČAVA“

Brtnická 2387/74, Xxxxxxx

452

Xx-Xx do 24:00

24.

„XXXXX XXX“

Xxxxxxxxx 825/62, Xxxxxxx

120

Xx-Xx xx 23:00

Xx-Xx xx 24:00

25.

„XXXXX XXXXX XXXXXX“

Xxxxxxxxx 5055/1x, Xxxxxxx

200

Xx-Xx do 23:00

Xx-Xx do 24:00

26.

„Radniční xxxxxxxxxx“

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 100/66, Xxxxxxx

40

Xx-Xx do 23:00

Pá-So xx 24:00

27.

„Xxxxxxx Xxxxxx“

Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx X, Xxxxxxx (x xxxxx xxxxxxx xxxx)

50

Xx-Xx xx 23:00

Xx-Xx do 24:00

28.

„Kavárna Xxxxxx“

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 1224/55, Xxxxxxx

25

Xx-Xx xx 23:00

Pá-So xx 24:00

29.

„Xxxxxxx Vinové, Xxxxxxx Xxxxxxx“

Xxxxxxxxx 1580/7, Xxxxxxx

8

Xx-Xx xx 23:00

Pá-So xx 24:00

30.

„XXXXX XXX“

Xxxxxxxx 1455/2, Xxxxxxx

20

Xx-Xx do 23:00

Xx-Xx xx 24:00

31.

„XXXXX XXXXX XXX XXXXXX“

Xxxxxxxxx xxxx 4733/16, Xxxxxxx

60

Xx-Xx xx 23:00

Xx-Xx xx 24:00

32.

„XXXXXXX“

Xxxxxxx 1565/12, Xxxxxxx

50

Xx-Xx xx 23:00

Pá-So do 24:00

33.

„Xxxxxxx“

Xxxxx Xxxx 1241/18, Xxxxxxx

55

Xx-Xx do 23:00

34.

„Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx“

Xxxxxxx 1872/89, Xxxxxxx

72

Xx-Xx xx 24:00

35.

„Xxxxxxxxxxxx Xxxx Xxx“

Xxxxxxx 106/7, Xxxxxxx

60

Xx-Xx xx 23:00

Xx-Xx xx 24:00

36.

„Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx“

Xxxxxxx 1696/15, Jihlava

250

Pá-So xx 23:00

37.

„ZVERIMEX XXXXXX XXX“

Xxxxxxxxx 1929/1, Jihlava

20

Po-Čt xx 23:00

Pá-So xx 24:00