Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxx závazná xxxxxxxx x. 6/2021

x xxxxxxx poplatku xx xxxxxx xxxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx dne 07.09.2021 xxxxxxxxx x. 11181 usneslo vydat xx základě §14 xxxxxx x. 565/1990 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx“), a x xxxxxxx s §10 xxxx. x) x §84 odst. 2 xxxx. h) xxxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (obecní zřízení), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tuto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „tato xxxxxxxx“):

Xx. 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx poplatek za xxxxxx xxxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxx“).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx města Xxxxxxxxxx (dále xxx „xxxxxxx poplatku“).

Čl. 2

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx poplatku je:

a) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx

x) xxxxxxxx nemovité xxxx xxxxxxxxxx byt, xxxxxxx xxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx které xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx a která xx umístěna xx xxxxx obce.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx věci zahrnující xxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx společně a xxxxxxxxxx.

Xx. 3

Xxxxxxxxxx období

Poplatkovým xxxxxxx poplatku je xxxxxxxxxx xxx.4

Xx. 4

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx 15 xxx xxx dne xxxxxx xxx xxxxxxxxxx povinnosti.

(2) X ohlášení xxxxxxxxx xxxxx

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx podnikatele, xxxxxxxxx další adresu xxx xxxxxxxxxx; právnická xxxxx xxxxx též xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) čísla xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxxx poskytovatelů xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx, že xxxxxxx poplatku xxxxxxx x podnikatelskou xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxx, x xxx-xx x xxxxxxxxxx xxx xx. 2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx zahrnující xxx, rodinný xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nemovitostí.

(3) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, jiného xxxxxxxxx státu Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Švýcarské xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxx xxxxxxx xx 15 xxx ode xxx, xxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxx změnu xx nevztahuje xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zjistit z xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx automatizovaný xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx.

Xx. 5

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxx 600 Kč.

(2) Poplatek xx v případě, xx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, snižuje x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx jehož xxxxx,

x) není tato xxxxxxx osoba přihlášena x xxxx, xxxx

x) xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx se x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx x xxxxxx vlastnictví xxxxxxxxxx nemovité xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxx xxxx stavbu xxx xxxxxxxx rekreaci xxxxxxxx na území xxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx jehož konci,

a) xx x xxxx xxxxxxxx věci xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx nevlastní xxxx nemovitou věc, xxxx

x) xx poplatník xx poplatku xxxxxxxxx.

Xx. 6

Xxxxxxxxx poplatku

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 30.06 příslušného xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx uvedeném x xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx příslušný xxxxxxxxxx rok splatná xxxxxxxxxxx x 31. 12. xxxxxxxxxxxx roku, x xxxx vznikla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Lhůta xxxxxxxxxx neskončí xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx ohlášení xxxxx xx. 4 xxxx. 1 této xxxxxxxx.

Xx. 7

Xxxxxxxxxx a xxxxx

(1) Od xxxxxxxx xx osvobozena xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx je

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx věci x xxxx xxxx x má x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx domova xxx xxxx do 3 xxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx preventivně xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx rozhodnutí soudu xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující okamžitou xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx zástupce xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x domově xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením, xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xx zvláštním xxxxxxx xxxx x chráněném xxxxxxx, nebo

e) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx svobodě x výjimkou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx domácího xxxxxx.

(2) Xx poplatku xx xxxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx:

x) xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) pobývá x xxxxxxxx domě xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nemocných,

c) je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nacházejícím xx xx xxxxx města Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx náklady xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) je xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx zdravotních služeb) x xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 3 xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 9 xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx x dalším xxxxxxx xx xxxx xx 16 xxx (xxxxxx) žijícím xx xxxxxxxx domácnosti alespoň x jedním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx. 2 xxxx. 1 xxxx. x); xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx nevznikne x xxxxxxx, xx má xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zástupce xx xxx 1.7.příslušného xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx poplatcích x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

(3) Od poplatku xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx věci xxxxxxxxxx byt, rodinný xxx xxxx xxxxxx xxx rodinnou rekreaci, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx žádná xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx na xxxxx této obce, x xx:

x) Xxxxxxxxxx xxxxx Prostějov,

b) vlastník xxxx spoluvlastníkem xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx města Xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedeným xx xx. 2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx vyhlášky.

(4) Xxxxx se poskytuje xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx kalendářním xxxx xxxxxx 65 a xxxx xxx věku, x xx xx xxxx 108,- Kč. 

(5) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx. 1, xxxx. 2 xxxx. x) - x) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ohlásit nejpozději xx konce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

(6) Nárok xx xxxxxxxxxx xxx xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx nemá xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xx. 8

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx zaplaceny xxxxxxxxxxx xxxx nebo xx správné výši, xxxxxx xx správce xxxxxxxx poplatek xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx seznamem.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxx poplatky xxxx xxxx těchto poplatků xxxx správce xxxxxxxx xxxxxx až xx xxxxxxxxxxx; toto zvýšení xx příslušenstvím xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx osud.

Čl. 9

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx poplatku poplatníkovi, xxxxx xx ke xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx který xx ke dni xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxxx x byl xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx poplatková xxxxxxxxx xxxxxx poplatníka xx xxxxxxxxx zástupce nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx stejné procesní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) X případě xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx poplatku xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx, jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xx. 10

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxxxxx x nemovité xxxx xx použijí xxxxxxx x xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx částech xxxx, x xxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx, xxx x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx pozemku.17

(2) Xx xxxxxxxxx fond, xxxxxxxx fond nebo xxxx obhospodařovaný xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx odpad xxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.

Xx. 11

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxx xxxxxxxx poplatníkem xxxxxxxx xxxxxxxx xx provoz xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, třídění, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky xx považují xx xxxxx ohlášené xxxxx xx. 4 odst. 1 této xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzniklé xxxx nabytím xxxxxxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. 12

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx vyhláška x. 9/2019 x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, třídění, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadů xx xxx 03.12.2019.

(2) Zrušuje xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 9/2020, xxxxxx se mění Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 9/2019, o xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, třídění, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadů xx xxx 18.11.2020.

(3) Poplatkové xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

Xx. 13

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 01.01.2022

Xxx. František Xxxx x. x.

xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx

Xxx. Jiří Xxxxxxxx x. x.

1. náměstek xxxxxxxxx

1) §15 odst. 1 xxxxxx x. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxxx poplatcích“)

2) §10x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

3) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxx §16x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx o azylu xxxx xxxxxx x xxxxxxx ochraně cizinců, xxx-xx x cizince,

1. xxxxxxx xxx povolen xxxxxx xxxxx,

2. xxxxx xx území České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 3 měsíce,

3. xxxxx xx xxxxxxxxx x udělení mezinárodní xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxx anebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx ochraně xxxxxxx, xxxx

4. xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx cizinců.

4) §10x xxxx. 1 xxxxxx x místních xxxxxxxxxx

5) §10x odst. 2 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

6) §14x xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

7) §14x xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

8) §14x xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

9)§14x xxxx. 5 xxxxxx o xxxxxxxx poplatcích

10) §10h xxxx. 2 xx xxxxxxx s §10x xxxx. 2 zákona x místních xxxxxxxxxx

11) §10x xxxx. 3 xx xxxxxxx x §10x xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

12) §10x zákona x xxxxxxxx poplatcích

13) §25 xxxxxx č. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

14) §12 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

15) §10q xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

16) §10x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx