Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX x. 5/2021,

x místním xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx věci

Zastupitelstvo xxxxx Xxxxx svým usnesením x. 376 ze xxx 15. xxxxxxxxx 2021 xxxxxxxxx vydat xx xxxxxxx §14 xxxxxx č. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx“), a x souladu x §10 xxxx. x) x §84 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“):

Xx. 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Statutární xxxxx Plzeň touto xxxxxxxxx zavádí xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu z xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „poplatek“).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx Magistrát xxxxx Xxxxx.1

Xx. 2

Předmět xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx poplatku

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx komunálního xxxxxx x jednotlivé xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx byt, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxx2.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx3:

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx má x nemovité věci xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx fyzická xxxxx.

(3) Xxxxxxx poplatku xx4:

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx dům xxxxxxx, xxxx

x) vlastník xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Plátce xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx5.

(5) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx byt, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nerozdílně.6

Čl. 3

Xxxxxxxxxx období

Poplatkovým obdobím xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx.7

Xx. 4

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx podat správci xxxxxxxx ohlášení do 15 xxx xxx xxx, xxx nabyl xxxxxxxxx xxxxxx poplatku. Xxxxxxx postavení xxxxxx xxxxxx xxxxxx poplatku xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 15 dnů.

(2) X ohlášení xxxxxx xxxxxxxx xxxxx8:

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, sídlo xxxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jednat x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) čísla xxxxx xxxxx účtů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s podnikatelskou xxxxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) další xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nemovité xxxx zahrnující xxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, objednaná kapacita xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Plátce xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx konfederace, xxxxx xxxx xxxxxx svého xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.9

(4) Xxxxx-xx xx změně xxxxx xxxxxxxxx x ohlášení, xx plátce xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx, xxx xxxxxxx.10

(5) Povinnost xxxxxxx xxxx podle odst. 2 xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x rejstříků nebo xxxxxxxx, do xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Okruh těchto xxxxx zveřejní xxxxxxx xxxxxxxx xx své xxxxxx xxxxx.11

(6) Xxxx-xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poplatník. Xxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxx situace, xxx xx osoba xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

Xx. 5

Xxxxxx poplatku12

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx soustřeďovacích prostředků xxx nemovitou xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx připadající na xxxxxxxxxx.

(2) Objednanou kapacitou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxx na xxxxxxxxxx měsíc připadající xx xxxxxxxxxx je

a) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx nemovitou věc xx xxxxxxxxxx xxxxx x počtu xxxxxxxxx xxxx, které x xxxx xxxxxxxx věci xxxx bydliště xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx věc na xxxxxxxxxx xxxxx mv xxxxxxx, xx v xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx žádná xxxxxxx xxxxx.

Xx. 6

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za jednotlivé xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx

x) xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx v xxxxxxxx xxxx bydliště xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx součin xxxxxxx xxxxxxx poplatku zaokrouhleného xx celé litry xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

Xx. 8

Xxxxxxxxx poplatku

Poplatek xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx v termínech xxxxxxxxxx xxxxx následující xxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx

xxxxxx do 15. xxxxxx xxxxxx roku

listopad xx xxxxx

xx 15. xxxxxxxxx xxxxxx xxxx

xxxxxx xx říjen

Čl. 9

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx včas xxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx předpisným seznamem.14

(2) Xxxxxxx-xx poplatky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx ve xxxxxxx xxxx, xxxxxx mu xxxxxxx poplatku poplatek xxxxxxxxx výměrem x xxxxx úhradě.15

(3) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxx neodvedené xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx poplatků xxxx xxxxxxx poplatku xxxxxx xx na xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx.16

Xx. 10

Společná xxxxxxxxxx

(1) Ustanovení o xxxxxxxx věci xx xxxxxxx obdobně x xx jednotku, xxxxx xx vymezena podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx jednotkou xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xx x xx xxxxxxx vlastnictví x xxxxxxx, tak x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.17

(2) Na svěřenský xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx fond xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, do xxxxxxx xx vložena xxxxxxxx věc, xx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx odpad xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxx.18

Xx. 11

Přechodné xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx povinnosti xx xxxxxxxxx odpad vzniklé xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx xx posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx poplatku k 31.12.2021 xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x nemají xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxx xxxxx xxxx xx. 4 odst. 1 této vyhlášky.

Čl. 12

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx vyhláška x. 4/2014, kterou xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx odpad xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Plzně a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Plzně x. 2/2015, č. 3/2018, č. 6/2019 x x. 1/2020.

Xx. 13

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2022.

Xxx. Martin Xxxx

xxxxxxxx xxxxx Xxxxx

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx

1 §15 odst. 1 xxxxxx, x xxxxxxxx poplatcích

2 §10x xxxxxx x místních xxxxxxxxxx

3 §10i xxxxxx x místních poplatcích

4 §10x xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

5 §10n xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

6 §10x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

7 §10x xxxx. 1 zákona x xxxxxxxx poplatcích

8 §14x xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

9 §14x odst. 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

10 §14x xxxx. 4 zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

11 §14a xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

12 §10x ve spojení x §10o xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

13 §10x xx xxxxxxx s §10x xxxx. 2 xxxxxx o místních xxxxxxxxxx

14 §11 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

15 §11 xxxx. 2 xxxxxx x místních xxxxxxxxxx

16 §11 odst. 3 xxxxxx o místních xxxxxxxxxx

17 §10q xxxxxx x místních xxxxxxxxxx

18 §10x zákona x xxxxxxxx poplatcích