Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx závazná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxxxx x. 6/2021

XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX

XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX STATUTÁRNÍHO XXXXX XXXXXXX,

xxxxxx se xxxxxxx nastavení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxx xx svém xxxxxxxx xxx 25. xxxxxxxxx 2021 xxxxxxxxx č. 291/2021 xxxxx na xxxxxxx §59 xxxx. 4 xxxxxx x. 541/2020 Sb., x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §10 písm. x) x §84 xxxx. 2 písm. x) zákona x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (obecní zřízení), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxxxxx“):

Xx. 1

Předmět a xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (dále xxx „xxxxxx“) na xxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx stavebním a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx.

Xx. 2

Základní xxxxx xxx účely této xxxxxxxx

1. XXXXXXXXX XXXXX xx xxxxxx a xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx, zejména xxxxx x lepenka, sklo, xxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dřevo, textil, xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x nábytek, a xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x jiných zdrojů, xxxxx je xx xx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, rybolovu, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx sítě x xxxxxxxx xxxxxxxxx vod, xxxxxx kalů, vozidla xx konci životnosti xxx stavební x xxxxxxxxx odpad.

2. SMĚSNÝ XXXXX xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xx. 3, písm. x), x) x x).

3. OBJEMNÝ ODPAD xx xxxxxx komunálního xxxxxx, xxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx ukládána xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx odpad. Sběrnou xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxxx kontejner.

4. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x kuchyňský xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

5. XXXXXXXXXX XXXXX xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vykazující xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx vlastností uvedených x příloze xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů xxxx xx zařazuje xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx x Katalogu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpad, xx xx xxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx odpadů.

6. XXXXXXXXXX XXXXX xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, sklo, xxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, textil, xxxxx, jedlý xxxx x tuky, xxxxxxxx xxxxx aktuálně xxxxxxxxxx xxxxxx.

7. XXXXXXX X XXXXXXXXX ŽIVOTNOSTÍ je xxxxxxx, který xx xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx zpětnému xxxxxx. Obec x xxxxx xxxxxx pro xxxxxxx nakládá s xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností: xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x akumulátory.

8. XXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXX xx xxxxx xxxxxxx při činnostech xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx statutárního xxxxx Liberce.

9. XXXX XXXXXXXXXXXX ODPADU je xxxx mobilní xxxxxxx x obsluhou x xxxxxxxxxxxx intervalech xxxxxxx xxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xx předem xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X rámci xxxxxx svozu mohou xxxxxxx xxxxx odevzdávat xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, hydroxidy, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx, pesticidy, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

10. XXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX xx xxxx xxxxxxx sběrnou x xxxxxxxx, který xxxxxxxxxx obec x xxxxx služby xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ročně xx xxxxxx stanovených xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, lednice, xxxxxxx x xxxxx objemné xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx drobné xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, počítačů a xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx apod.

11. XXXXXX XXXXXX je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx složek xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxx sběrné xxxxxx patří xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx umístěné xx veřejných prostranstvích. Xxxxxxx nádobou pro xxxxxxx xxxxx xx xxxxx velkoobjemový xxxxxxxxx.

12. XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XX SMĚSNÝ XXXXXXXXX XXXXX xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, který xxx xxxxxxxxx svozu xxxxxx x xxx počtu xxxx xxxxxxxxxxx objekt xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx domácností x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx nádob.

13. XXXXXXX XXXX je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx ze xxxxxxxx xxxxx.

14. SBĚRNÝ XXXX je xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx odevzdávat využitelné, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx odpadů xxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx odpadu xxxxx jen v xxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx určených xxx xxxxxx obsluhy. Xxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zveřejněném xx xxxxxxxxxxx stránce xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx.

15. XXXXXX XXXXX xx xxxxxxxx, kde xxxxx xxxxxxx xxxxx odevzdávat xxxxxxxxxx x objemné xxxxxx komunálního odpadu. Xx xxxxxx xxxxxxx xx odkládání xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx době, x xx xxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx obsluhy. Xxxxxx xxxx je dostupný xxxxxx xx městském xxxxxxx portále zveřejněném xx internetové stránce xxxxxxxxxxxx města Xxxxxxx.

Xx. 3

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu

Komunální xxxxx xx městě xx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxx

2. papír

3. xxxxxx

4. nápojové xxxxxxx (xxxxxxxxx)

5. xxxxxx

6. biologický xxxxxxxxxxxx xxxxx

7. kovy

8. xxxxx xxxxx x xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) směsný xxxxx.

Xx. 4

Xxxxx určená xxx odkládání komunálního xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu jsou:

a) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx jednotlivé složky, xxxxxxxx xx určených xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x nápisem odlišených xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx stanovišť xx xxxxxxxx online xx městském xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Liberce,

b) xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx.

2. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx pro výrobce xxxx:

x) sběrné xxxxx x xxxxxx místa,

b) x případě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxx nádoby xxxxxxx xxxxx,

x) mobilní xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx.

Xxxxxx míst je xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na internetové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxx x odkládání objemných xxxxxx jsou:

a) velkoobjemové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx určených xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx x sběru xxxx zveřejněny x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx stanovišť xxxxxxxx online na xxxxxxxx webu x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxx.

4. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů xxxx:

x) xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx nebezpečných xxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x libereckém zpravodaji, xxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx městském xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx.

5. Xxxxx určená x xxxxxxxxx směsného xxxxxx xxxx:

x) typizované xxxxxx xxxxxx (popelnice x kontejnery), stanoviště xxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx komunální odpad xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx ho xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, xxxx. vlastník xxxxxxx xx dohodě se xxxxxxxxxxx městem Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx objektu,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx typizovaných xxxxxxxx xxxxx je xxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx Liberec x xxxxxxxxxx pozemku xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx objektu povinen xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x přechodného xxxxxxxxxx,

x) odpadkové koše, xx kterých xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx drobný xxxxxx xxxxx, cigaretové xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) sběrné xxxxx xxx xxxxxxxxx pytlového xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx sběrných xxxxx na xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx.

6. Místa xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx:

x) xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx kontejnery xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xx městě, xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx městském xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx města Liberce,

d) xxxxxxxxxx sběrné nádoby xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx odpadového hospodářství, xxx lze xxxxxxxxxx xxxxxx odpadu, xxxx:

x) xxxxxxx, pneuservisy, specializované xxxxxxx, veřejné xxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx sběr xxxxxxxx xxxxxx odpadu (xxxx. baterie, xxxx),

x) xxxxxxxx xx xxxxx x výkupu xxxxxx (xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxxxx oprávněnými xxxxxxx xx území xxxxxxxxxxxx města Liberce.

Čl. 5

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob

Fyzické xxxxx xxxx xxxxxxx:

x) xxx své činnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx množství x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx systému, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx obcí x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx odpadu xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx vyhláškou,

c) xxxxxxxxx xxxxx třídit xxx xxxxxx stanoveného systému xx složky uvedené x Xx. 3 xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx do sběrných xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx odpady, xxx pro xxxxx xxxx jednotlivé xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nemovitost, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xx označených pytlů x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, xxx xx xxxx možno xxxxxxx a xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) neodkládat xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nádob xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx odpad, xxxxxxxxxx xxxxxx komunálního xxxxxx a nebezpečný xxxxx.

Xx. 6

Svoz xxxxxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx společnost.

2. X xxxxxxx neprůjezdnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, náledí) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoveno xxxxxxxx svozové xxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx dostupném xxx xxxxxxx vozidlo. Toto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stanoviště xx xxxx trvání xxxxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. V oblastech, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx neumožňují xxxxxxx xxxxxxx zajišťujícího svoz xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxxxx xxxxxxxxx stálé xxxx xxxxxxxxx svozové stanoviště, x to x xxxxxxxxxx možném xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx vozidlo.

4. Fyzické xxxxxxxxxxxxx osoby se xxxxxxx x umístění xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx webových stránkách xxxxxxxxxxxx xxxxx Liberce.

Čl. 7

Xxxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxxxxx x demoliční xxxxx není odpadem xxxxxxxxxx.

2. Stavební x xxxxxxxxx odpad xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoveným xxxxxxxx.

3. Fyzické osoby xxxx povinny zejména xxxxxxxx, aby ze xxxxxxxxxx x demoličního xxxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx lze xxxxxx xx sběrného xxxxx xx úplatu.

Čl. 8

Xxxxxx

Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství xx platí xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 9

Xxxxxxxxx usnesení

Ke dni xxxxxxxxx této vyhlášky xx xxxxxxx obecně xxxxxxx vyhláška x. 5/2015, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx shromažďování, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x odstraňování xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx stavebním xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxx.

Xx. 10

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2022.

Xxx. Xxxxxx Karban v. x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx. Jaroslav Xxxxxxxx, XXx. x. x.

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

1. Xxx §12 zákona x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů