Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

x. 5/2019

xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx provedené xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x. 8/2020 x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x. 1/2021

XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX MĚSTA XXXXXXX, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxx 12.12.2019 usneslo xxxxx xxxxxxxxx x. 367/2019 xx xxxxxxx §14 zákona č. 565/1990 Sb., o xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §10 xxxx. d) x §84 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tuto xxxxxx xxxxxxxx vyhlášku (dále xxx „xxxxxxxx“):

Xx. 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx město Xxxxxxx (xxxx jen „xxxxx“) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx místní poplatek x xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“).

2. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx Magistrát xxxxx Liberec (dále xxx „xxxxxxx xxxxxxxx“).1 Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxx obvod Xxxxxxx - Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxx je Xxxx xxxxxxxxx obvodu Liberec - Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxx.

Xx. 2

Předmět xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

1. Předmětem poplatku xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nejvýše 60 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx omezována xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx tento pobyt xxxxxxxx zdravotní službou xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx.2

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx v obci xxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx „poplatník“).3

3. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pobytu (xxxx xxx „xxxxxx“). Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx poplatníka.4

Čl. 3

Xxxxxxxxxx povinnost

1. Plátce xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxx spočívající x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pobytu. Xxxxxxxx xxxx činnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx 15 xxx.

2. X xxxxxxxx xxxxxx uvede5

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx, obecný identifikátor, xxx-xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx adresu pro xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x poplatkových věcech,

b) xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx poplatku: xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení, adresu xxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxx.

3. Xxxxxx, který xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx konfederace, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 adresu xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxx doručování.6

4. Xxxxx-xx xx změně údajů xxxxxxxxx v xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx změnu xxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx, xxx xxxxxxx.7

Xx. 4

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx8

1. Xxxxxx je xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx elektronické xxxxxx xxxxxxxxx knihu xx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx, kde poskytuje xxxxxxx pobyt. Do xxxxxxxxx xxxxx zapisuje xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx

x) xxx xxxxxxx a xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) číslo x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým může xxx

x. xxxxxxxx xxxxxx,

x. xxxxxxxx doklad,

c. potvrzení x přechodném xxxxxx xx xxxxx,

x. pobytová xxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x. xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx,

x. xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx cizince,

g. xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu,

h. xxxxxx žadatele o xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxx

x. xxxxxx žadatele x poskytnutí xxxxxxx xxxxxxx, x

x) výše xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx osvobození xx xxxxxxxx.

3. Zápisy xx xxxxxxxxx knihy xxxx xxx vedeny správně, xxxxx, průkazně, přehledně, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx zaručujícím xxxxxxxx zápisů x xxxx xxx uspořádány xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Plátce xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 6 let xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. 5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx9

1. Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx kulturní xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pobyt účastníkům xxxx akce, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx předpokládá, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 1000 xxxxxxxxxx xxxx xxxx, a

b) xxxxxx xxxxx plnit xxxxxxxxx povinnost xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nejméně 60 dnů přede xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx správci xxxxxxxx.

2. Xxxxxx x oznámení xxxxx odstavce 1 xxxx. x) odůvodní xxxxxxxxxxxxx xxxxx účastníků xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pobyt, x xxxxx x xxxxxxxx xxxx sportovní xxxx xxxxxxx xxxxx x

x) xxx xxxxxxx x xxx konce xxxxxx této xxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxx xxxx, x

x) xxxxxxxxxxxx zařízeních nebo xxxxxxx, xx kterých xx xxxx pobyt xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx poplatku xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx plnění evidenční xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nelze-li předpokládat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. X xxxxxx xxxxxx evidenční xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nejpozději do 15 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

4. Při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx pouze

a) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x) a

b) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxx, a x výši vybraného xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

x. xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x. zařízení xxxx xxxxx, ve kterých xxx pobyt xxxxxxxxx, x

x. důvodu osvobození.

Čl. 6

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxx 19,- Xx xx každý započatý xxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

Xx. 7

Xxxxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxxxx období pro xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 20 xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

2. Poplatkové období xxx plátce x xxxxxxxxx kapacitou 20 xxxxx x méně xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx je xxxxxxx xx 15 xxx xxxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx uvede:

a) xxxxxxx xxxxx dnů xxxxxx (xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ubytovaných xxxx)

x) xxxx vybraného x xxxxxxxxxx poplatku (xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx vynásobený xxxxxx xxxxxxxx).

Xx. 8

Xxxxxxxxx poplatku

Poplatek xx xxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx období.

Čl. 9

Xxxxxxxxxx

1. Xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx osoba10

a) xxxxxxxx, xxxxx, která xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx osoby podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx sociální xxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX/X, x její xxxxxxxx,

x) mladší 18 xxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx x xxxx xx zotavovací xxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx,

x) vykonávající na xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx11 xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx

1. xx školském xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc,

2. x zařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx sociální služby,

3. x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x ohrožení nebo xxxxx provozovaném xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, nebo

4. xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx záchranném xxxxxxx.

2. Xx xxxxxxxx x xxxxxx je osvobozen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxx zaměstnanec xxxx zaměstnanec Xxxxx xxxxxxxxx pobývající xx xxxxx obce x xxxxxxxx ve vlastnictví Xxxxx republiky xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx.12

3. Od poplatku x xxxxxx xx xxxxxxxxxx osoba ubytovaná x xxxxxxxx Xxxxxx x menzy Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx x rámci xxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

Xx. 10

Xxxxxxxx xxxxxxxx

1. Nebudou-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx včas xxxx ve správné xxxx, vyměří mu xxxxxxx poplatku poplatek xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxxx.13

2. Xxxx xxxxxxxxxx poplatky nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx až xx xxxxxxxxxxx; toto xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxx.14

Xx. 11

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Osoba, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x pobytu xxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx ubytování xx xxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle Xx. 3 xxxx xxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx nabytí xxxx xxxxxxxxx.

2. Ke xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx zrušuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 7/2010 x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx dne 16.12.2010.

3. Ke xxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyhláška x. 9/2010 x místním xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 16.12.2010.

4. Xxx poplatkové xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx a povinnosti x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx xx použijí xxxxxxxxx xxxxxx předpisy.

Čl. 12

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2020.

Xxx. Xxxxxx Xxxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, XXx. v. x.

xxxxxxxx xxxxx

1 §15 xxxx. 1 xxxxxx x. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx poplatcích, ve xxxxx pozdějších předpisů (xxxx jen „xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx“)

2 §3x xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

3 §3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

4 §3x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

5 §14x odst. 2 xxxxxx o místních xxxxxxxxxx

6 §14x xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

7 §14x xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

8 §3x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

9 §3x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

10 §3x xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

11 §3x xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

12 §3x xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

13 §11 xxxx. 2 zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

14 §11 xxxx. 3 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx