Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

x. 5/2019

xx xxxxx xxxxxxxxxxx změny provedené xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou x. 8/2020 x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x. 1/2021

XXXXXX ZÁVAZNÁ XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX MĚSTA XXXXXXX, o xxxxxxx xxxxxxxx x pobytu

Zastupitelstvo xxxxx Xxxxxxx xx xx svém xxxxxxxx xxx 12.12.2019 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x. 367/2019 na xxxxxxx §14 xxxxxx x. 565/1990 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x x souladu x ustanovením §10 xxxx. x) x §84 xxxx. 2 xxxx. h) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „vyhláška“):

Čl. 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx město Xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx“) touto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x pobytu (xxxx xxx „poplatek“).

2. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx Magistrát xxxxx Liberec (xxxx xxx „xxxxxxx poplatku“).1 Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxx obvod Xxxxxxx - Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xx Úřad xxxxxxxxx xxxxxx Liberec - Xxxxxxxxxxxx nad Xxxxx.

Xx. 2

Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

1. Předmětem poplatku xx úplatný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 60 xx xxxx jdoucích xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pobytu. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, při kterém xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx tento pobyt xxxxxxxx zdravotní xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxx je xxxx součástí.2

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je osoba, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx (dále xxx „xxxxxxxxx“).3

3. Xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx“). Xxxxxx xx povinen xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.4

Xx. 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxx xx povinen xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 15 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx ohlásí xxxxxxx xxxxxxxx xx lhůtě 15 xxx.

2. V xxxxxxxx xxxxxx uvede5

a) xxxxx, popřípadě jména, x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx adresu pro xxxxxxxxxx; právnická xxxxx xxxxx též xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jednat x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx svých xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx těchto xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx, že předmět xxxxxxxx souvisí x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení, adresu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx.

3. Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx na území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx smluvního xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx kromě údajů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxx svého xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.6

4. Dojde-li xx xxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx oznámit xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx.7

Xx. 4

Evidenční xxxxxxxxx8

1. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x listinné xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Do xxxxxxxxx knihy zapisuje xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx

x) xxx xxxxxxx a xxx xxxxx pobytu,

b) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx místa xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x zahraničí,

c) xxxxx xxxxxxxx,

x) číslo x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxx

x. xxxxxxxx xxxxxx,

x. xxxxxxxx xxxxxx,

x. potvrzení x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx,

x. pobytová xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x. xxxxxx x povolení x xxxxxx,

x. xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxx,

x. xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxx

x. xxxxxx žadatele x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a

e) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xx xxxxxxxxx knihy xxxx xxx xxxxxx správně, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Plátce je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 6 xxx xxx xxx provedení xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. 5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx9

1. Xxxxxx, xxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxx evidenční povinnost xx xxxxxxxxxxxxx rozsahu, xxxxx

x) xxxxxxx předpokládá, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 1000 xxxxxxxxxx xxxx xxxx, x

x) xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx povinnost xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nejméně 60 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx x oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx počet xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx bude xxxxxxxxx úplatný pobyt, x uvede o xxxxxxxx xxxx sportovní xxxx xxxxxxx xxxxx x

x) dni xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxx xxxx, a

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, ve kterých xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

3. Správce poplatku xxxxxxxxxxx xxxxxx plátci xxxxxxxx plnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve zjednodušeném xxxxxxx, nelze-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. O xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve zjednodušeném xxxxxxx rozhodne xxxxxxx xxxxxxxx nejpozději do 15 dnů xxx xxx oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

4. Xxx plnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx rozsahu se x xxxxxxxxx knize xxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x) a

b) xxxxxxxx xxxxx x počtu xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxx vybraného xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

x. dne poskytnutí xxxxxx,

x. xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx kterých xxx pobyt xxxxxxxxx, x

x. xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. 6

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxx 19,- Kč xx xxxxx xxxxxxxx xxx pobytu, x xxxxxxxx xxx počátku xxxxxx.

Xx. 7

Poplatkové xxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nad 20 xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx.

2. Poplatkové xxxxxx xxx plátce x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 20 xxxxx a méně xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xx xxxxxxx xx 15 dnů xxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx uvede:

a) xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx (xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx počtem ubytovaných xxxx)

x) výši xxxxxxxxx x odváděného xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx vynásobený sazbou xxxxxxxx).

Xx. 8

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xx splatný xx 15 dnů po xxxxxxxx poplatkového xxxxxx.

Xx. 9

Xxxxxxxxxx

1. Xx poplatku x xxxxxx xx xxxxxxxxxx osoba10

a) xxxxxxxx, xxxxx, která xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx upravujícího sociální xxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX/X, x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx 18 xxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx obce ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační xxxx,

x) xxxxxxxx o xxxx xx zotavovací akci xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx11 xxx právnickou xxxx xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxx nebo

f) pobývající xx xxxxx obce

1. xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zařízení xxx preventivně xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx okamžitou pomoc,

2. x zařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx sociální xxxxxx,

3. x zařízení sloužícím x xxxxxx lidem x xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxxx poplatníkem xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

4. za xxxxxx xxxxxx záchranných xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxxxx záchranném systému.

2. Xx xxxxxxxx z xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bezpečnostního sboru, xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky nebo xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.12

3. Xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxx x rámci xxxxxx, xxxxx, praxe nebo xxxxxxxxx pobytu xx xxxx xxxxxxxxxx.

Xx. 10

Navýšení xxxxxxxx

1. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx správné xxxx, vyměří mu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx.13

2. Xxxx xxxxxxxxxx poplatky nebo xxxx těchto xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx až xx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx osud.14

Čl. 11

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x pobytu xxxxx xxxx vyhlášky x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx přechodné ubytování xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxx vyhlášky, xx xxxxxxx splnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle Xx. 3 xxxx xxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

2. Xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyhláška x. 7/2010 o xxxxxxx poplatku xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx dne 16.12.2010.

3. Ke xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx obecně xxxxxxx vyhláška x. 9/2010 x místním xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxx 16.12.2010.

4. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx související, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx xx použijí xxxxxxxxx právní xxxxxxxx.

Xx. 12

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2020.

Xxx. Xxxxxx Xxxxxx x. r.

náměstek xxxxxxxxx

Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, XXx. x. r.

primátor xxxxx

1 §15 xxxx. 1 zákona x. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxxx poplatcích“)

2 §3x zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

3 §3 xxxxxx x místních xxxxxxxxxx

4 §3x zákona x místních xxxxxxxxxx

5 §14x xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

6 §14a xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

7 §14x xxxx. 4 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

8 §3x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

9 §3x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

10 §3x xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

11 §3x xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

12 §3x xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

13 §11 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

14 §11 xxxx. 3 zákona x xxxxxxxx poplatcích