Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx závazná xxxxxxxx x. 3/2021,

x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Chomutov xx xx xxxx xxxxxxxx xxx 15. listopadu 2021 usneslo xxxxxxxxx x. 199/21 xxxxx xx základě §14 xxxxxx x. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxx x xxxxxxxx poplatcích“), x x souladu x xxxxxxxxxxx §10 xxxx. x) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (obecní zřízení), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx obecně závaznou xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxx“):

Xxxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

1) Xxxxxxxxxx xxxxx Chomutov xxxxx xxxxxxxxx zavádí xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxx“).1)

2) Správce poplatku xx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx.2)

3) Poplatkové období3) x dílčí xxxxxx4) xxxxxxxx zákon.

Článek 2

Poplatník

Poplatníka xxxxxxxx xxxxx.5)

Xxxxxx 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1) Poplatník je xxxxxxx xxxxx správci xxxxxxxx ohlášení xx 15 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx osvobození, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2) Obsah xxxxxxxx xxxxxxxx zákon.6)

3) Xxxxxx xxx změně7) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zákon.8)

4) Důsledky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.9)

Xxxxxx 4

Xxxxxxx xxxx poplatku

1) Poplatek xxxx 800 Kč xx poplatkové období xxx 2022 a 2023.

2) Postup pro xxxxxxxx výše xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx vzniku nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x průběhu kalendářního xxxx stanoví xxxxx.10)

3. xxxxx je žadatelem x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx anebo žadatelem x xxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx ochraně xxxxxxx, xxxx

4. kterému xxxx udělena mezinárodní xxxxxxx xxxx xxx x cizince xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx cizinců.)

Článek 5

Xxxxxxxxxx

1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.11)

2) Xx xxxxxxxx xx dále xxxxx xxxxxxxxx12) osvobozují xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxx ZTP/P;13)

b) xxxxxxxxx xx xxxx xxx 6 xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx území xXxxxx xxxxxxxxx;14)

x) xx 26 xxx věku, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx střední, xxxxx odborné x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 70 km.

3) Xxxxxxxxx xxxxxx-xxxxxx xxxxxxxxx vzniku xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx. 2 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx statutárnímu xxxxx Xxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

1) Xxxxxxxx xx splatný xxxxxxxxxx xx čtyřech xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx do 31.3., 30.6., 30.9. x 31.12. příslušného xxxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxx poplatkové xxxxxxxxxx (xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx) xx 16.3., 15.6. x 15.9. xxxxxxxxxxx kalendářního roku, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dle xx. 4 xx příslušné xxxxxxxxx splatná xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2) Xxxxxxxx xxxx xxx zaplacen xxx jednorázově xxxxxxxxxx xx 31.3. příslušného xxxxxxxxxxxx xxxx.

3) X xxxxxxx vzniku poplatkové xxxxxxxxxx (xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx) xx 16.12. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xx poměrná výše xxxxxxxx xxx xx. 4 xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx).

4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dříve xxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx podle xx. 3 xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 7

Zrušovací ustanovení

Zrušuje xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 3/2020, x místním poplatku xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, přepravy, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx 24.11.2020.

Článek 8

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2022.

Xxxxx Xxxxx x. x.

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXx. Marek Xxxxxx

xxxxxxxx

1) §10x odst. 1 xxxx. a) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx.)

2) §15 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx poplatku xx xxxxxx xxxx.)

3) §10x xxxx. 1 xxxxxx x místních xxxxxxxxxx (Poplatkovým xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx.)

4) §10x xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích (Dílčím xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx odpad xx xxxxxxxxxx měsíc.)

5) §10x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx nebo

b) xxxxxxxx nemovité xxxx xxxxxxxxxx byt, rodinný xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx není xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxx obce.);

§10p xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, rodinný xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx rekreaci xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx společně x xxxxxxxxxx.);

§16x xxxxxx x místních xxxxxxxxxx (Xxx účely xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx zákona x pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx

1. xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

2. xxxxx xx území Xxxxx republiky xxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx,

6) §14a odst. 2, 3 a 5 xxxxxx o xxxxxxxx poplatcích (2) X ohlášení xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx přidělen, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxx adresu pro xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx osoba xxxxx též osoby, xxxxx jsou xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x poplatkových xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x poskytovatelů xxxxxxxxxx služeb, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x zahraničí, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx činností, x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx (včetně xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxx v xxxxxxxx podání xxxxxxxx).

3) Xxxxxxxxx nebo plátce, xxxxx nemá xxxxx xxxx bydliště xx xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx požadovaných v xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx.

5) Xxxxxxxxx xxxxxxx údaj xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx jeho změnu xx nevztahuje na xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zjistit x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx nichž má xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx správce poplatku xx xxx xxxxxx xxxxx.)

7) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

8) §14x xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxx xxxxxxx xx 15 xxx ode xxx, xxx nastala, xxxxxxxxx-xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx vyhlášce xxxxx xxxxx.)

9) §14x odst. 6 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (X xxxxxxx, xx poplatník xxxxxxx xxxxxxxxx ohlásit xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo úlevu xx xxxxxxxx xx xxxxx stanovené obecně xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxx podle §14x xxxxxxxx 4, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx poplatku xxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx uložit xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nepeněžité xxxxxx.)

10) §10x odst. 2 x 3 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích (2) Xxxxxxxx xx x případě, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxx, xxxxxxx o xxxxx dvanáctinu xx xxxxx xxxxx xxxxxx, xx jehož xxxxx

x) xxxx xxxx fyzická xxxxx přihlášena x xxxx, xxxx

x) je xxxx xxxxxxx xxxxx xx poplatku osvobozena.

3) Xxxxxxxx xx v xxxxxxx, xx poplatková xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx dům xxxx stavbu xxx xxxxxxxx xxxxxxxx umístěné xx xxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx každé xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx

x) je x xxxx xxxxxxxx xxxx přihlášena xxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx nevlastní tuto xxxxxxxxx xxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.)

11) §10g xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Od poplatku xx xxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx přihlášení x xxxx x xxxxx je

a) poplatníkem xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx v xxxx xxxx x xx x této xxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx 3 xxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx ústavní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx školského xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výchovnou xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx do xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx okamžitou pomoc xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx žádost xxxxxxxx úřadu obce x xxxxxxxxxx působností, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx režimem xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) na xxxxxxx xxxxxx omezena na xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx domácího vězení.)

12) xxx xxxx dotčeno xxxxxxx xxxxxxxxxx (např. x důvodu xxxxxx x zařízeních uvedených x §10x xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx)

13) §34 xxxxxx x. 329/2011 Xx., x poskytování xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

14) xxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxx xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x studiu, xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx.