Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Děčín x. 3/2021

x místním xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx odpadového hospodářství

Zastupitelstvo xxxxx Děčín se xx xxxx zasedání xxx 21.10.2021 usnesením x. XX 21 08 03 01 xxxxxxx vydat na xxxxxxx §14 xxxxxx x. 565/1990 Xx., x místních xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx“), x x xxxxxxx s §10 xxxx. x) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxx xxxxxxxx“):

Xxxxxx 1

Xxxxxx ustanovení

1) Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx touto xxxxxxxxx zavádí xxxxxx xxxxxxxx za obecní xxxxxx&xxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxx“).

2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx města Děčín.

Článek 2

Xxxxxxxxx

1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx rodinnou xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba a xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxx xxxx stavbu xxx rodinnou xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 3

Poplatkové xxxxxx

Xxxxxxxxxxx obdobím poplatku xx kalendářní xxx.

Xxxxxx 4

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx podat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2) X xxxxxxxx xxxxxxxxx uvede

a) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, byl-li xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx sídlo, xxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxx xxx doručování; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx, které xxxx xxxxx jménem xxxxxxxxx jednat x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx svých xxxx x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxxx poskytovatelů xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, užívaných x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s podnikatelskou xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx, x xxx-xx x xxxxxxxxxx xxx xx. 2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx xxxxxxxx, též xxxxxxxxxxxxx xxxxx nemovité věci xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxx xxxx stavbu xxx xxxxxxxx rekreaci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3) Xxxxxxxxx, který nemá xxxxx xxxx bydliště xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx o Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx konfederace, xxxxx xxxx xxxxxx svého xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

4) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx, xx poplatník xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne, kdy xxxxxxx.

5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx nichž xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Okruh těchto xxxxx xxxxxxxx správce xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 5

Sazba xxxxxxxx

1) Xxxxx xxxxxxxx xxxx 750 Xx.

2) Xxxxxxxx se v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx fyzické xxxxx ve xxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx konci

a) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxxx

x) je tato xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3) Xxxxxxxx xx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nemovité xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx rodinnou xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxxxx x jednu xxxxxxxxxx xx xxxxx kalendářní xxxxx, xx xxxxx xxxxx

x) xx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxxx osoba,

b) poplatník xxxxxxxxx tuto nemovitou xxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

1) Xxxxxxxx xxx poplatníka xxxxx xx. 2 xxxx. 1 písm. x) xxxx vyhlášky xx splatný xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx nejpozději xx 31. xxxxxx x xx 30. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx. Xxxxxxxx může xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx 1. xxxxxxx xxxxxxxx.

2) Poplatek xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx vyhlášky xx xxxxxxx jednorázově, a xx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxxxxxx osvobození nebo xxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx:

x) xx 1. xxxxx xx 30. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xx xxxxxxxxx část xxxxxxxx&xxxx; xxxxxxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xx 1. xxxxxx xx 31. října xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, je xxxxxxxxx xxxx poplatku xxxxxxx xx 30. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xx 1. xxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxx, xx příslušná xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce.

4) Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx daňovým xxxxx.1

5) Xxxxx xxxxxxxxxx neskončí xxxxxxxxxxxx dříve než xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx podle xx. 4 xxxx.1 xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 7

Osvobození x xxxxx

1) Xx poplatku xx osvobozena xxxxx, xxxxx poplatková xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx Xxxxx x která xx

x) poplatníkem poplatku xx xxxxxxxxx komunálního xxxxxx x nemovité xxxx v jiné xxxx x má x xxxx jiné xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx 3 xxx xxxx, xxxxxxxxx zařízení xxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx základě rozhodnutí xxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx zařízení xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx žádost xxxxxxxx xxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zákonného xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx pro osoby xx xxxxxxxxxx postižením, xxxxxx pro xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx osobní xxxxxxx s výjimkou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

2) Xx xxxxxxxx xx osvobozuje xxxxx, které poplatková xxxxxxxxx vznikla x xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx Xxxxx

x) starší 80 xxx,

x) xxxx, x xx za xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx déle xxx 30 xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) která xx ve městě Xxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx 1 xxx) xxxxxxxxx.2

3) Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx fyzická xxxxx x která xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, x xxxxx

x) xx současně xxxxxxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx,

x) má xx xxxxxxxxxxx stavbu xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rekreaci xx zastavěnou xxxxxxx xxxxx xxx 20 x2.

4) Xxxxx xx xxxx 50 % xx poskytuje xxxxx, xxxxx poplatková xxxxxxxxx xxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx ve městě Xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx denního xxxxxx speciální, xxxxxxx, xxxxx odborné, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vzdáleností xxx 70 km.3

5) X případě, xx xxxxxxxxx nesplní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodný xxx osvobození nebo xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, nárok xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zaniká.

Článek 8

Xxxxxxxx xxxxxxxx

1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx včas xxxx xx správné xxxx, vyměří mu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Xxxx xxxxxxxxxxx poplatky xxxx část těchto xxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxx zvýšit xx xx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sledujícím jeho xxxx.

Xxxxxx 9

Odpovědnost xx xxxxxxxxx xxxxxxxx

1) Vznikne-li xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxx splatnosti xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxx mu jmenován xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxx, přechází xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx zákonného xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx zástupce nebo xxxxxxxxxx má xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

2) V xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx správce poplatku xxxxxxxx zákonnému zástupci xxxx xxxxxxxxxxxxx poplatníka.

3) Xx-xx zákonných xxxxxxxx xxxx opatrovníků více, xxxx xxxxxxx plnit xxxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx x nerozdílně.

Článek 10

Společná xxxxxxxxxx

1) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx jednotku, xxxxx xx vymezena podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx jednotkou spojeným xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx je x xx xxxxxxx vlastnictví x pozemku, tak x spolu s xxxxxxx na tomto xxxxxxx.

2) Xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxx xxxxx poplatků xx komunální odpad xxxxx jako xx xxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 11

Přechodná xxxxxxxxxx

1) Xxxxx xxxxxxxx poplatníkem xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, přepravy, xxxxxxx, xxxxxxxxx a odstraňování xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx předcházejícímu xxx xxxxxx účinnosti této xxxxxxxx xx považují xx údaje ohlášené xxxxx xx. 4 xxxx. 1 této xxxxxxxx.

2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

Xxxxxx 12

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Děčín x. 4/2019, x xxxxxxx xxxxxxxx za provoz xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, sběru, xxxxxxxx, třídění, xxxxxxxxx x odstraňování komunálních xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx dne 20.12.2019.

Xxxxxx 13

Tato xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1.1.2022.

Xxx. Jiří Xxxxx, XXx. x. r.

primátor

Ing. Xxxx Xxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxx

1 §163 xxxx. 3 xxxxxx č. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx – xxxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx v xxxxxxxx správce poplatku xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Soustředěného xxxxxx plateb obyvatelstva (xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxx-x-xxxxxxxx-xxxxxx-xx/xxxx).

2 Xxx xxxxxxxxx xxxxxx na osvobození xxxxxxxx xxxxxxxxx např: xxxxxxx smlouvu, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v ČR.

3 Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx doklad x xxxxxx.