Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Nařízení statutárního xxxxx Xxxxx č. 4/2021,

x xxxxxxxxx zimní xxxxxx xx xxxxxxxx komunikacích xx území xxxxxxxxxxxx xxxxx Děčín

Rada xxxxx Xxxxx se na xxxx xxxxxxxx xxx 23. xxxxxxxxx 2021 xxxxxxxxx č. RM 21 19 42 02 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx §27 xxxx. 5 a 6 zákona x. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x v souladu §11 odst. 1 x §102 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx 1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx vymezuje xx xxxxxxx ustanovení §27 xxxx. 5 xxxxxx x. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx „xxxxx“) a x xxxxxxx x §42 odst. 2 xxxxxxx d) xxxxxxxx x. 104/1997 Xx., xxxxxx xx provádí xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx kterých xx xxx jejich xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx odstraňováním xxxxx x náledí na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(2) Xxxx nařízení xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx §27 odst. 6 xxxxxx x x souladu §41, §42 xxxx. 2, §44 a §46 xxxxxxxx č. 104/1997 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx komunikacích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx závad xx schůdnosti xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx úseků xxxxxx (xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx) xx xxxxx statutárního xxxxx Xxxxx.

Xxxxxx 2

Vymezení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx I. - XXX. třídy xxxxx §6 odst. 3 xxxx. a) až x) zákona, na xxxxxxx xx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §27 xxxx. 5 xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx význam xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxx svislou xxxxxxxx xxxxxxx X 221 x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx č. 1 x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Úseky xxxxxxxx xxxxxxxxxx XX. třídy xxxxx §6 xxxx. 3 xxxx. d) xxxxxx, xx xxxxxxx xx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §27 xxxx. 5 xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx význam xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx, jsou xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x. 2 k xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxxxxx xxxxxxxx komunikací xxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxx komunikace xx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx údržby x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx X. - XXX. xxxxx xxxxx §6 xxxx. 3 písm. x) xx x) xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx významu do X. – XXX. xxxxxx

x) xxxxxx komunikace XX. xxxxx xxxxx §6 odst. 3 xxxx. d) xxxxxx x xxxxxxxx, zařazené xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx X. - XXX. xxxxxx.

Xxxxxx 4

Zimní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx2 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 5

Rozsah, xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x zmírňování xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úseků xxxxxx

(1) Xxxxx údržbou xx xxxxx xxxxxx důležitosti xxxxxxxxxx xxxx zmírňují xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx komunikací x ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx silnic.

(2) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxx vlastník (správce) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx závady xx sjízdnosti (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx x časových xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx plánem xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx závady xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xx-xx xx chodníku xxxxxxxx xxxxx motorových vozidel (xxxxxxxxx příslušnou xxxxxxxx xxxxxxx) xxxx xx-xx xx chodníku xxxxxxxxxx xxx xxxxxx nádoby xx odpad, xxxxxxxxxx (x zimním xxxxxx xxxxxxxx) xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx chodníku xxx na části xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx.

(5) Odstraňování x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podmínkami se xxxxxxx xx komunikacích

a) X. pořadí - xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx) xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx 3 xx. Xxxxxxx xxxxxxxx posypových xxxx při jednom xxxxxxxxx xxx nemá xxxxxxxxx 60x/x2. Jen xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx dávku xxxxx xxx 60 x/x2,

x) II. xxxxxx – xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x I. xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx materiálů xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx posypem inertními xxxxxxxxx na xxxxxxx, xxx si xx xxxxxx dopravně technický xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, zastávky XXX, xxx.),

x) XXX. xxxxxx - xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. x XX. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. až III. xxxxx se zajišťuje x těchto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx neprodleně xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) X. pořadí xxxxxxxxxxx xx 4 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx,

x) XX. xxxxxx xxxxxxxxxxx xx 12 xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spadu, xxxx při xxxxxx xxxxxx,

x)&xxxx; II. pořadí xxxxxxxxxxx xx ošetření xxxxxxxxxx I. x XX. xxxxxx, nejpozději xxxx xx&xxxx; 48 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx x zmírňování xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx

x) xxxxxx odstraňování či xxxxxxxxxx závad xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxx minimální xxxxxx pásu pro xxxxxx 1,50 x. X případě, xxx xx xxxxxxx xxxx xxx 1,50 x, xxxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx 0,7 m, x to xx xx ošetření xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx důležitosti. V xxxxxxx, kde xx xxxxxx xxxxxxxx dále xxxxx xx méně xxx 0,7 x xxxxxxxxxx, xx zimní xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xx nejmenší xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x místech xxxxxxxx xxx chodce, x to v xxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx závad xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx chodce xx provádí xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, oškrabáním xxxxxxx xxxx xxxxxxx zdrsňovacími xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Chemickým xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx chodníky x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx uloženy inženýrské xxxx (xxxx xx xxxx uzavřený xxxx) x xxxx xxxxxxxx xx zelených xxxxx x pásů xxx xxxxxx takovým xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxx xxxxxx slaný xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx sněhu xxxxxxxxx 3 xx.

(8) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx lhůty

a) I. xxxxxx xxxxxxxxxxx xx 4 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spadu xxxx xxx xxxxxx xxxxxx,

x) XX. pořadí xxxxxxxxxxx xx 12 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spadu xxxx xxx xxxxxx xxxxxx,

x) XXX. xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx chodníků X. x XX. xxxxxx, nejpozději xxxx xx m48 xxxxx xx xxxxxxxx jednorázového xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, způsobu a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx chodníků, místních xxxxxxxxxx a průjezdních xxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx pořadí xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx "Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx území xxxxxxxxxxxx xxxxx Děčín" schvalovaný Xxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(2) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx doba xx 1. xxxxxxxxx do 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx vzniknou xxxxxx xx schůdnosti xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx odstraněny xxx xxxxxxxxxx průtahů.

Článek 7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx x. 9/2009, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na území xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

Xxxxxx 8

Xxxxxxxx

Xxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxx z důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 1. prosince 2021.

Xxx. Xxxxx Xxxx, XXx. v. x.

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxx. Anna Xxxxx x. r.

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx 1

>>>

Xxxxxxx 2

>>>