Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx x. 4/2021,

x xxxxxxxxx zimní xxxxxx xx místních xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx

Xxxx xxxxx Xxxxx xx xx xxxx zasedání dne 23. listopadu 2021 xxxxxxxxx č. XX 21 19 42 02 xxxxxxx vydat xx xxxxxxx §27 xxxx. 5 x 6 xxxxxx č. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x x souladu §11 xxxx. 1 x §102 odst. 2 xxxxxxx d) xxxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx 1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx ustanovení §27 xxxx. 5 xxxxxx č. 13/1997 Xx., o pozemních xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx „xxxxx“) x x xxxxxxx s §42 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxxxxxxx x. 104/1997 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx o pozemních xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx, na xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx sjízdnost x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxx.

(2) Xxxx nařízení xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx §27 xxxx. 6 xxxxxx x x xxxxxxx §41, §42 odst. 2, §44 x §46 xxxxxxxx č. 104/1997 Xx., kterou se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, způsob x xxxxx odstraňování závad xx schůdnosti chodníků, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úseků xxxxxx (xxxxxxxx xxx chodce xx nich umístěných) xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Děčín.

Článek 2

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x chodníků, na xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. - XXX. xxxxx xxxxx §6 xxxx. 3 xxxx. a) xx x) xxxxxx, xx xxxxxxx se, x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §27 xxxx. 5 xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x náledí, jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx X 221 x xxxx vymezeny x xxxxxxx x. 1 x tomuto xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XX. třídy xxxxx §6 odst. 3 xxxx. x) xxxxxx, xx xxxxxxx xx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §27 xxxx. 5 xxxxxx, xxx jejich xxxx xxxxxxxx význam xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sněhu x xxxxxx, jsou označeny xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x. 2 x xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 3

Rozdělení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xx pro xxxxxxxxxx xxxxx zimní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x schůdnosti xxxxxxxxx xx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx X. - XXX. xxxxx xxxxx §6 xxxx. 3 xxxx. x) xx x) xxxxxx, zařazené podle xxxxxxxxxx významu xx X. – XXX. xxxxxx

x) xxxxxx komunikace XX. xxxxx xxxxx §6 odst. 3 xxxx. x) xxxxxx x chodníky, xxxxxxxx xxxxx dopravního xxxxxxx xx X. - XXX. pořadí.

Článek 4

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx účelových komunikací2 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx se xxxxxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxx, způsob x xxxxxx lhůty xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx komunikací x xxxxxxxxxxx xxxxx silnic

(1) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxx pořadí důležitosti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx zimních xxxxxxx xx xxxxxxxxxx komunikací x xx schůdnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx silnic.

(2) Xxxxx údržba xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. X obvyklé zimní xxxxxxx xxxxxxxx (správce) xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx zmírní xxxxxx xx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx v časových xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinna x xxxxxxx x xxxxxxxxx plánem xxxxx xxxxxx odstranit nebo xxxxxxx zmírnit závady xx sjízdnosti x xxxxxxxxxx chodníků, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Je-li xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx příslušnou xxxxxxxx xxxxxxx) xxxx xx-xx xx chodníku xxxxxxxxxx xxx sběrné xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx (x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx) xx závady xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx

x) X. xxxxxx - xxxxxxxxxx a posypy xxxxxxxxxx rozmrazovacími xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx) xxx xxxxxxxx sněhu menší xxx 3 cm. Xxxxxxx spotřeba xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx 60x/x2. Jen xx xxxxx výjimečných xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx xxxxxx obnovit xxxxxx sjízdnost xxxxxxxxxx, xxx použít xxxxx xxxxx xxx 60 x/x2,

x) XX. xxxxxx – xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x I. xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vrstvy xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx materiálů xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx posypem xxxxxxxxx xxxxxxxxx na místech, xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx komunikace (xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, zastávky XXX, atd.),

c) III. xxxxxx - xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. x XX. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. xx XXX. xxxxx xx zajišťuje x těchto stanovených xxxxxxxx lhůtách, xxx xxxxx k zahájení xxxxxxxxxxx zásahu xx xxxxx neprodleně xx xxxxxxxx xxxx potřeby

a) X. pořadí xxxxxxxxxxx xx 4 xxxxx xx xxxxxxxx jednorázového xxxxx, xxxx při xxxxxx xxxxxx,

x) II. xxxxxx xxxxxxxxxxx xx 12 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx,

x)&xxxx; XX. pořadí xxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx I. x XX. xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx&xxxx; 48 xxxxx od ukončení xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxx náledí.

(7) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx chodnících

a) xxxxxx odstraňování či xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vzniklých xxxxxxx nebo sněhem, xx xxx minimální xxxxxx xxxx xxx xxxxxx 1,50 x. X xxxxxxx, kdy xx xxxxxxx xxxx xxx 1,50 x, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx, minimálně xxxx 0,7 x, x to xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. V xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxx xxx 0,7 m xxxxxxxxxx, se xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Shrabaný xxxx, xxxxx není xxxxxxx, xxxxxxx v xx xxxxxxxx šíři xx xxxxxxxx podél xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, x xx v xxxx xxxxxx šíři,

b) xxxxxxxxxxxx závad ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx chodce xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx zdrsňovacími xxxxxxxxx materiály. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxx, xx kterých xxxxxx uloženy xxxxxxxxxx xxxx (xxxx že xxxx uzavřený kryt) x xxxx xxxxxxxx xx zelených xxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx na ně xxxxxx xxxxxx slaný xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nemá zbytková xxxxxx sněhu xxxxxxxxx 3 cm.

(8) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx povětrnostních xxxxx xx chodnících xxxx xxxxxxxxx tyto xxxxxx xxxxx

x) X. xxxxxx xxxxxxxxxxx xx 4 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spadu xxxx při xxxxxx xxxxxx,

x) XX. xxxxxx xxxxxxxxxxx xx 12 xxxxx xx ukončení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx,

x) XXX. pořadí xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx X. a XX. xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx m48 hodin xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx závad xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx chodníků, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx "Plán zimní xxxxxx xxxxxxxx komunikací xx území xxxxxxxxxxxx xxxxx Děčín" schvalovaný Xxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx, x xx xxxxxxxx stránkách statutárního xxxxx Děčín.

(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx rozumí zimním xxxxxxx doba xx 1. listopadu xx 31. března následujícího xxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx schůdnosti xxxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx zimní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxx x. 9/2009, x xxxxxxxxx zimní xxxxxx xx místních xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

Xxxxxx 8

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx obecného xxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2021.

Xxx. Anděl Xxxx, XXx. x. x.

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxx. Xxxx Xxxxx v. r.

1. xxxxxxxx primátora

Příloha 1

>>>

Příloha 2

>>>