Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Nařízení xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx č. 4/2021,

x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx komunikacích xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx

Xxxx města Xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxx 23. xxxxxxxxx 2021 xxxxxxxxx x. RM 21 19 42 02 usnesla vydat xx základě §27 xxxx. 5 x 6 xxxxxx č. 13/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x v xxxxxxx §11 xxxx. 1 x §102 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx 1

Předmět xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx vymezuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §27 xxxx. 5 xxxxxx x. 13/1997 Xx., x pozemních xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (dále xxx „xxxxx“) x x xxxxxxx x §42 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxxxxxxx x. 104/1997 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx o pozemních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxxx komunikací x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxx jejich xxxx dopravní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(2) Xxxx nařízení xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §27 xxxx. 6 zákona a x souladu §41, §42 xxxx. 2, §44 x §46 xxxxxxxx x. 104/1997 Xx., kterou se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx komunikacích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx závad xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx komunikací a xxxxxxxxxxx úseků xxxxxx (xxxxxxxx pro xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx) xx území xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, na xxxxxxx se nezajišťuje xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sněhu x xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. - XXX. xxxxx xxxxx §6 odst. 3 xxxx. a) xx x) zákona, xx xxxxxxx xx, v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §27 xxxx. 5 xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx dopravní význam xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x náledí, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx A 221 x xxxx vymezeny x xxxxxxx č. 1 k xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx IV. xxxxx xxxxx §6 xxxx. 3 xxxx. d) xxxxxx, xx xxxxxxx xx, x souladu x xxxxxxxxxxx §27 xxxx. 5 xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x schůdnost xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, jsou xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x. 2 x xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 3

Rozdělení xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx

Xxxxxx komunikace xx pro xxxxxxxxxx xxxxx zimní xxxxxx x xxxxxxxxx sjízdnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) místní xxxxxxxxxx X. - III. xxxxx xxxxx §6 xxxx. 3 xxxx. x) až x) xxxxxx, zařazené xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx X. – XXX. xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx XX. xxxxx xxxxx §6 xxxx. 3 xxxx. x) zákona x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dopravního xxxxxxx xx X. - XXX. xxxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx komunikací2 xx vlastnictví xxxxxxxxxxxx xxxxx Děčín xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 5

Rozsah, xxxxxx x xxxxxx lhůty xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx x schůdnosti xxxxxxxx, xxxxxxxx komunikací x xxxxxxxxxxx xxxxx silnic

(1) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx vznikající povětrnostními xxxxx x podmínkami xx xxxxxxx xxxxxxx xx sjízdnosti komunikací x ve schůdnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx úseků xxxxxx.

(2) Xxxxx údržba se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxx vlastník (xxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx závady xx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx x časových xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx údržby.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx Děčín je xxxxxxxx organizace povinna x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zimní xxxxxx odstranit xxxx xxxxxxx zmírnit xxxxxx xx sjízdnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, místních xxxxxxxxxx x průjezdních xxxxx xxxxxx.

(4) Xx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) xxxx xx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx nádoby xx xxxxx, xxxxxxxxxx (x xxxxxx období xxxxxxxx) se xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx vyhrazeného xxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podmínkami se xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx

x) X. pořadí - xxxxxxxxxx a posypy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx materiály (xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx) xxx xxxxxxxx sněhu xxxxx xxx 3 cm. Xxxxxxx spotřeba xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx dni nemá xxxxxxxxx 60g/m2. Xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx rychle obnovit xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx použít xxxxx xxxxx xxx 60 x/x2,

x) XX. xxxxxx – stejnou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x X. xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx neúčinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx místech, xxx xx to xxxxxx xxxxxxxx technický xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, zastávky XXX, atd.),

c) XXX. xxxxxx - až xx ošetření xxxxxxxxxx X. x II. xxxxxx obdobnou xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx místních xxxxxxxxxx X. xx XXX. xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxx x zahájení xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx neprodleně xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) X. pořadí xxxxxxxxxxx xx 4 hodin xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo při xxxxxx xxxxxx,

x) XX. xxxxxx xxxxxxxxxxx xx 12 hodin xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spadu, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx,

x)&xxxx; II. pořadí xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx I. x XX. xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx&xxxx; 48 xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spadu, nebo xxx vzniku náledí.

(7) Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx způsobených xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx závad xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vzniklých xxxxxxx nebo xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx pásu xxx xxxxxx 1,50 x. X případě, xxx xx chodník užší xxx 1,50 m, xxxxxxxxxx se závady xx xxxxxxxxxx chodníků, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx x celé xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx 0,7 x, x xx až xx xxxxxxxx všech xxxxxxxx x mimo xxxxxx důležitosti. X xxxxxxx, xxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx na méně xxx 0,7 m xxxxxxxxxx, xx zimní xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx, xxxxx není xxxxxxx, zůstává x xx nejmenší xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s ponecháním xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx, x xx v xxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx závad xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx chodce xx xxxxxxx především xxxxxxxxx xxxx odhrnutím xxxxx, xxxxxxxxxx zmrazků xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx materiály. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxx uloženy xxxxxxxxxx xxxx (xxxx že xxxx xxxxxxxx xxxx) x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx ploch x pásů pro xxxxxx xxxxxxx způsobem, xxx xx ně xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xx mechanickém xxxxxxx nemá zbytková xxxxxx sněhu překročit 3 xx.

(8) Xxx xxxxxxxxxx následků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx chodnících xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx

x) I. xxxxxx důležitosti xx 4 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx vzniku xxxxxx,

x) II. pořadí xxxxxxxxxxx xx 12 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx,

x) XXX. pořadí důležitosti xx ošetření chodníků X. a XX. xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx x48 hodin xx xxxxxxxx jednorázového xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 6

Všeobecná xxxxxxxxxx

(1) Podrobný popis xxxxxxx, xxxxxxx x xxxx odstraňování xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx "Xxxx xxxxx xxxxxx místních xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Děčín" xxxxxxxxxxx Xxxxx města Děčín, xx xxxxxxx xx xxxxx nahlédnout xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(2) Pro xxxxx tohoto nařízení xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx od 1. listopadu do 31. xxxxxx následujícího xxxx. Xxxxx vzniknou xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx mimo xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxxxxx statutárního xxxxx Xxxxx x. 9/2009, x provádění xxxxx xxxxxx xx místních xxxxxxxxxxxx xx území xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

Xxxxxx 8

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 1. prosince 2021.

Xxx. Xxxxx Jiří, XXx. v. r.

primátor xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxx. Xxxx Xxxxx v. r.

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx 1

>>>

Příloha 2

>>>