Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXXX XXXXX MOST

RADA XXXXX MOSTU

Nařízení  xx xxx 3. února 2022

Xxxxx xxx

Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x. XxX/3423/57/2022 ze xxx 3. xxxxx 2022 x xxxxxxx x ustanovením §11 xxxx. 1 a §102 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (obecní zřízení), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x ustanovením §18 xxxxxx x. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský zákon) xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.

Xx. X

Xxxxxx xxxxxxxxxx

1. Účelem xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx (xxxx xxx „prodej“) x poskytování xxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx Benedikt, Matylda, xxxxxx Xxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx Marie, 1. xxxxxxx a xxxx x ul. Xxxxxxxx xxx xxxxxxx x. 1 (mapový xxxxxxx). Xxxx mimo xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx1&xxxx; (xxxx xxx „xxxxx provozovna“), xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxxxx živnostenským xxxxxxxxxx2.

Xx. XX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxx xxxx prostory xxxxxxxxxx pevnou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxx obdobná xxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx zboží.

2. Xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xx tržišti xxxx x tržnici, x xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx prodej.

3. Xxxxxxx xx vymezený xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx objekt, xxxxxxxxxx celoroční prodej xxxxx a xxxxxx x tomuto xxxxx. Xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxx.

4. Tržištěm xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx veřejně xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx č. XxX/3423/57/2022 xx xxx 3. xxxxx 2022 v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §11 odst. 1 x §102 xxxx. 2 xxxx. d) xxxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx §18 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon) ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.

Xx. I

Úvodní xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx tohoto xxxxxxxx xx vymezit xxxxxxxx pro xxxxxxx, xxxxxx xxxxx (dále xxx „xxxxxx“) x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, xxxxxx Xxxx, xxxxxx Nanebevzetí Xxxxx Xxxxx, 1. xxxxxxx x xxxx x xx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxx x. 1 (mapový xxxxxxx). Xxxx mimo provozovny x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního zákona1  (xxxx xxx „xxxxx xxxxxxxxxx“), xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx místech.

2. Xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx2.

Xx. II

Vymezení xxxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxx xxxx prostory xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxx.

2. Prodejním xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx nebo v xxxxxxx, v xxxx xx xxxxxxxxxx stánkový xxxxxx.

3. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zboží x určený k xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx je přístupný xxxxx x provozní xxxx.

4. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, umožňující xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx prostor xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxxx xx místo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx1) xx kterém xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx souhlasem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx1). Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx provozovatele xxxx xxxxxxx provozovna.

6. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxxxxxxxxx xx fyzická xxxx xxxxxxxxx osoba oprávněná x provozování xxxxxxx-xxxxxxx,xxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx zajistit xxxxxx xxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx provozovnu, xxx xx xxx předchozí xxxxxxxxxx potencionální spotřebitel xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx, či x jiných xxxxxxxxx, xxx dochází x xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxx.

9. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, prodej xxxxx x poskytování xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxx předchozí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zejména x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zařízení (xxxx. xxxxx, xxxxx, xxxx xx.) anebo xxxxx x ruky, xxx xxx se prodejce xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx místě.

Čl. XXX

Xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx prodávaného xxxxx

1. Xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx možno xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx uvedených x příloze x. 2 x xx xxxxxxxxxxxxxx provozoven. X xxxxxxx x. 2 xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zboží xxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx místa xx rozdělují:

a) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx využití (xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb nebo xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb). Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxxx Vánoc, Xxxxxxxxx, Památky zesnulých, Xx. Xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx (x x xxxxxxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxx – xxxxx se nevztahuje xx xxxxxx xxxxx x poskytování xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx punče, xxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx x xxxxx příležitostného xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx poskytování xxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx a Velikonoc,

b) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, zdraví xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, výbušné, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx prostředí.

4. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx situována xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (chodníky, xxxxxxx, parkoviště, xxxxxxx xxxx.), musí být xx xxxxxxxxxx užívání xxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx3.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

1. Kapacita xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx míst xx stanovena v xxxxxxx x. 2 xxxxxx nařízení.

2. Xxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxx:

x) xxx prodeji xxxxx místem xx xxxxxxxx obuvi xxxxx, xxxxxxxx, lžící xx xxxx,

x) při xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx odděleným xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x zrcadlem,

c) xxx xxxxxxx elektrospotřebičů a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) při xxxxxxx brýlí zrcadlem.

Čl. X

Xxxx prodeje x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

1. Prodejní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx po xxxx rok, xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx 6:00 xx 20:00 xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx provozovány po xxxx xxx, doba xxxxxxx, prodeje zboží x poskytování xxxxxx xx xx 8:00 xx 22:00 hodin.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx služeb

1. Xxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x jeho xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx na xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Prodejci xxxx xxxxxxx:

x) neprodávat xxx xxxxxx, xx. xxxx. xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, krabic x xxxxxx obalů, xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx xxxx.,

x) neponechávat xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpad, x to xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx odpad xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, nakládat x xxxxxx xxx zvláštního xxxxxxxx4),

x) zabezpečovat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx okolí,

d) xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx služeb xxx místa x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx jednotlivými xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx prostoru x xxxxxxxxxx pohybu zákazníků,

f) xxxxxxxxx veterinární x xxxxxxxxxx podmínky prodeje xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro prodej xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx:

x) provozovat xxxxxxxx xxxxx x souladu x xxxxx nařízením x xx zvláštními xxxxxxxx předpisy5,

b) xxxxx xxxxxxxxx konkrétní prodejní xxxxx.

Xx. XXXX

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx

1. Xx xxxxx xxxxxxxx určených x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxx statutárního xxxxx Xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, zařízeních xxxxxxxxxx xxxxxx poskytujících xxxxxxxx xxxxxxxx služby x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

2. Na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx pochůzkový prodej.

3. Xxxxxxx x pochůzkový xxxxxx xx zakazuje x xxxx xx 00:00 xx 24:00 xxxxx.

4. Zákaz podomního x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx předmětů za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxx podomního a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx i xx xxxxxxxxxxxxx xxxx pořádané xxxxxxxxxxx městem Most.

6. Xxxxxxxxxx xxxxx Most xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z důvodu xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nekalými praktikami xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx kriminální xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx z řad xxxxxx.

Xx. XX

Xxxxx xxxxxxx x poskytování xxxxxx, xx které xx xxxx nařízení xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx prodej xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xx. X

Xxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xx Xxxxxxx policie Xxxx6.

Xx. XX

Xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zvláštní právní xxxxxxxx7.

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, poskytovatelů xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nejsou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušuje xx xxxxxxxx x. 3/2021 xx xxx 14. xxxxx 2021 XXXXX XXX.

Xx. X

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx po dni xxxxxxxxx.

Xxx. Xxx Xxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxx

Xxx. Xxxxx Xxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx 1
>>>

Příloha 2

>>>