Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXXX XXXXX XXXX

XXXX XXXXX XXXXX

Xxxxxxxx&xxxx; xx xxx 3. xxxxx 2022

Xxxxx xxx

Xxxx města Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x. RmM/3423/57/2022 xx xxx 3. února 2022 v souladu x xxxxxxxxxxx §11 xxxx. 1 x §102 odst. 2 xxxx. x) zákona x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a ustanovením §18 xxxxxx x. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský zákon) xx znění pozdějších xxxxxxxx, toto nařízení.

Čl. X

Xxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx xxxxxx nařízení xx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx, prodej zboží (xxxx jen „xxxxxx“) x xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxx xxxxx Xxxxx, s výjimkou xxxxxxx Benedikt, Xxxxxxx, xxxxxx Most, xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx, 1. náměstí x xxxx x xx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxx x. 1 (mapový xxxxxxx). Xxxx xxxx xxxxxxxxxx x tomuto xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx1&xxxx; (dále xxx „xxxxx xxxxxxxxxx“), xx xxxxxxxxxxxx prodejních xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podnikáním2.

Čl. XX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojmů

1. Xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx pevnou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxx obdobná xxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx tržišti xxxx x xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxx xx xxxxxxxx uzavíratelný xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx celoroční xxxxxx xxxxx a xxxxxx x xxxxxx účelu. Xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx době.

4. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prodej xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Tento xxxxxxx xx veřejně xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x. XxX/3423/57/2022 xx xxx 3. xxxxx 2022 x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §11 xxxx. 1 x §102 odst. 2 písm. x) xxxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx §18 zákona x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx nařízení.

Čl. X

Xxxxxx xxxxxxxxxx

1. Účelem xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx pro nabídku, xxxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxxx“) x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx města Xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx, Matylda, xxxxxx Xxxx, xxxxxx Nanebevzetí Xxxxx Xxxxx, 1. xxxxxxx x xxxx x xx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxx x. 1 (xxxxxx xxxxxxx). Xxxx xxxx provozovny x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx souhlasem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx1&xxxx; (xxxx jen „xxxxx xxxxxxxxxx“), xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Nevztahuje xx xx xxxxxx xxxxx x poskytování xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podnikáním2.

Čl. II

Vymezení xxxxxxxxxx pojmů

1. Xxxxxxx xxxx prostory ohraničené xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, stolky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxx xx prostor xx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx, x němž xx provozován xxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxx xx xxxxxxxx uzavíratelný xxxxxxx xx objekt, umožňující xxxxxxxxx prodej zboží x určený x xxxxxx účelu. Xxxxx xxxxxxx je přístupný xxxxx x xxxxxxxx xxxx.

4. Xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx služeb. Xxxxx prostor xx xxxxxxx přístupný.

5. Xxxxxxxxxxxxx xx místo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxx kolaudačním xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx1) xx xxxxxx xx xxxxxxx zboží x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx x této xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x provozovnou, xxxxxxx k tomuto xxxxx xxxxxxxxxxx souhlasem xxxxx zvláštního xxxxxx1). Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx provozovatele xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

6. Prodejcem xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

7. Provozovatelem xx fyzická xxxx xxxxxxxxx osoba oprávněná x provozování xxxxxxx-xxxxxxx,xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx zajistit xxxxxx xxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, prodej xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx provozovnu, kdy xx bez předchozí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spotřebitel xxxxxxxxxx xxxxxxx dům xx xxxx, či x xxxxxx xxxxxxxxx, xxx dochází x xxxxxx xxxx shromažďování xxxx.

9. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx nařízení xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, kdy xx bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zejména x xxxxxx osob na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxx je xxxxxx uskutečňován pomocí xxxxxxxxxx zařízení (xxxx. xxxxx, xxxxx, xxxx xx.) anebo xxxxx x xxxx, xxx xxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx.

Xx. XXX

Xxxxx xxx xxxxxx zboží, xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx sortimentu prodávaného xxxxx

1. Xx území xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x nabízet x xxxxxxxxxx služby xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx č. 2 x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx x. 2 xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx místa také xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx.

2. Xxxxxxxx místa xx xxxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zboží nebo xxxxxxxxxxx služby,

b) xxxxx xxxxxxxx využití (xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx prodej/pravidelné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx příležitostný prodej/příležitostné xxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxx prodej x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx zesnulých, Xx. Valentýna, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx služeb.

3. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) alkoholické xxxxxx (x v xxxxxxxxxx obalech) x xxxxxxxx výrobky – xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxx zboží x xxxxxxxxxxx služeb x restauračních xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx vína, xxxx x medoviny x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx poskytování xxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx charakteru,

c) xxxxxxxx látky x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, výbušné, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx prostředí.

4. Xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx situována na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (chodníky, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, vozovky xxxx.), xxxx být xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx3.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx vybavenosti xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx stanovena x xxxxxxx x. 2 xxxxxx xxxxxxxx.

2. Prodejní xxxxx xxxx být xxxxxxxx:

x) xxx prodeji xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx,

x) xxx prodeji xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zboží přípojkami xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxx zrcadlem.

Čl. X

Xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx provozována po xxxx xxx, doba xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx 6:00 xx 20:00 xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx využívaná xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx, doba xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx 8:00 xx 22:00 xxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx zboží x xxxxxxxxxxx služeb

1. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

x) čistotu xxxxxxx, xxxxxxx a xxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx služeb xxx xx xxxxxxx x xxxx určených,

c) xxxxxxxx prostoru x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x kolem nich,

d) xxxxxxxxxx veterinárních a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Prodejci xxxx xxxxxxx:

x) neprodávat bez xxxxxx, xx. např. xxxxxxxxxx xxxxx ze xxxx, karosérií xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx obalů, xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx xxxx.,

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vyprodukovaný xxxxx, x xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x jejich xxxxxxxxx, xxxxxxxx s xxxxxx dle xxxxxxxxxx xxxxxxxx4),

x) zabezpečovat čistotu xxxxxxxxx prostranství x xxxx xxxxx,

x) xxxxxx x prodeji xxxxx x poskytování služeb xxx místa x xxxx určená,

e) udržovat xxxx jednotlivými stánky x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx veterinární a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro prodej xxxxx x poskytování xxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxxxx x se xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy5,

b) xxxxx xxxxxxxxx konkrétní xxxxxxxx xxxxx.

Xx. XXXX

Xxxxxxxx druhy xxxxxxx x poskytování xxxxxx

1. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxx x bytových xxxxxx, xxxxxxxxx domech, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx zařízeních, xx xxxxxxxx podomní xxxxxx.

2. Na všech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Mostu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxx x pochůzkový xxxxxx se xxxxxxxx x době od 00:00 do 24:00 xxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti.

5. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x na xxxxxxxxxxxxx xxxx pořádané xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

6. Xxxxxxxxxx město Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nekalými xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx kriminální xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxx stížností x xxxxxxx x řad xxxxxx.

Xx. XX

Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx automatů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xx. X

Dohled

Dohled xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx policie Xxxx6.

Xx. XI

Sankce

Sankce xx xxxxxxxx tohoto nařízení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx7.

Xx. XII

Závěrečná xxxxxxxxxx

Xxxxx x povinnosti xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxx xxxxx nařízením dotčena.

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušuje xx xxxxxxxx č. 3/2021 xx xxx 14. xxxxx 2021 XXXXX XXX.

Xx. X

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxx xxxx po xxx xxxxxxxxx.

Xxx. Xxx Xxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxx

Xxx. Marek Xxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxx města

Xxxxxxx 1
>>>

Xxxxxxx 2

>>>