Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXXX MĚSTO MOST

RADA XXXXX XXXXX

Xxxxxxxx&xxxx; ze xxx 3. února 2022

Xxxxx xxx

Xxxx xxxxx Xxxxx vydává usnesením x. RmM/3423/57/2022 xx xxx 3. xxxxx 2022 x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §11 xxxx. 1 x §102 xxxx. 2 xxxx. d) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx §18 xxxxxx x. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský zákon) xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, toto xxxxxxxx.

Xx. X

Xxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx xxxxxx nařízení xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx, prodej xxxxx (xxxx xxx „prodej“) x poskytování xxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxx, x výjimkou xxxxxxx Xxxxxxxx, Matylda, xxxxxx Xxxx, kostel Xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx, 1. xxxxxxx x xxxx x xx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxx x. 1 (xxxxxx xxxxxxx). Dále xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx1&xxxx; (dále jen „xxxxx xxxxxxxxxx“), na xxxxxxxxxxxx prodejních xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xx na xxxxxx zboží x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx živnostenským xxxxxxxxxx2.

Xx. XX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxx xxxx prostory xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx konstrukcí, pulty, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx tržišti nebo x xxxxxxx, v xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

3. Tržnicí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx x tomuto účelu. Xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx pouze v xxxxxxxx době.

4. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx prostor, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a poskytování xxxxxx. Tento xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x. XxX/3423/57/2022 xx dne 3. xxxxx 2022 x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §11 odst. 1 x §102 odst. 2 xxxx. d) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxxxxxx §18 zákona x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx) ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.

Xx. I

Úvodní xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx tohoto xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx zboží (xxxx xxx „xxxxxx“) x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx Mostu, x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, xxxxxx Xxxx, xxxxxx Nanebevzetí Xxxxx Marie, 1. xxxxxxx x xxxx x xx. Radniční xxx xxxxxxx x. 1 (mapový podklad). Xxxx xxxx provozovny x tomuto xxxxx xxxxxx kolaudačním xxxxxxxxx xxxxx zvláštního zákona1  (xxxx xxx „xxxxx xxxxxxxxxx“), xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xx xx prodej xxxxx x poskytování xxxxxx, které nejsou xxxxxxxxxxxxx podnikáním2.

Čl. XX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojmů

1. Xxxxxxx xxxx prostory xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx je prodáváno xxxxx.

2. Prodejním xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, v xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostor xx objekt, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x určený x xxxxxx účelu. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx.

4. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x poskytování xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx je xxxxxxx přístupný.

5. Xxxxxxxxxxxxx xx místo xxxx xxxxxxxxxx určenou x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx1) na xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x poskytují xxxxxx x xxxxx xx x této xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx k tomuto xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx1). Xxxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxx provozovna.

6. Prodejcem xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

7. Provozovatelem xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx tržnice-tržiště,tedy xxxxx, která je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxx xxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nabídka, xxxxxx xxxxx a poskytováníslužeb xxxx provozovnu, xxx xx bez předchozí xxxxxxxxxx potencionální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx domu, či x xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

9. Pochůzkovým xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozumí xxxxxxx, xxxxxx zboží x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, kdy xx xxx předchozí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, kdy xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx uskutečňován xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxx, taška, xxxx xx.) xxxxx xxxxx x xxxx, xxx xxx se prodejce xxxxxxxx anebo xxxxx xx místě.

Čl. XXX

Xxxxx xxx xxxxxx zboží, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx sortimentu prodávaného xxxxx

1. Xx xxxxx xxxxxxxxxxxx města Mostu xx možno xxxx xxxxxx provozovnu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx místech xxxxxxxxx x xxxxxxx č. 2 x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx x. 2 xx x každého xxxxxxxxxx xxxxx také xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zboží xxxx xxxxxx.

2. Prodejní xxxxx xx xxxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxx nabízeného x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx využití (využití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx prodej/příležitostné xxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxx x xxxxxxxxxxx služeb x příležitosti Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx zesnulých, Xx. Xxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx prodávat:

a) xxxxxxxxxxx xxxxxx (x x xxxxxxxxxx xxxxxxx) a xxxxxxxx xxxxxxx – xxxxx xx nevztahuje xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxxxx předzahrádkách x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx vína, xxxx x xxxxxxxx x xxxxx příležitostného prodeje x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxx Xxxxx x Velikonoc,

b) xxxxx xxxxxxxxxx charakteru,

c) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx přípravky xxxxxxxxxxxxx xxxx hořlavé, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx životní prostředí.

4. Xxxxx jsou prodejní xxxxx situována xx xxxxxxxx komunikacích (xxxxxxxx, xxxxxxx, parkoviště, vozovky xxxx.), xxxx xxx xx zvláštnímu xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx3.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx služeb

1. Kapacita xxxxxxxxxxxx prodejních míst xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 2 xxxxxx xxxxxxxx.

2. Prodejní xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx:

x) při prodeji xxxxx místem ke xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx,

x) při xxxxxxx xxxxx samostatným, xxxxxxx xxxxxxx odděleným prostorem xxx jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) při xxxxxxx elektrospotřebičů a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx přípojkami xxxxxxxxxx energie,

d) xxx xxxxxxx xxxxx zrcadlem.

Čl. X

Xxxx prodeje a xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pravidelně xxxxx xxx provozována xx xxxx rok, doba xxxxxxx, prodeje zboží x poskytování xxxxxx xx xx 6:00 xx 20:00 xxxxx. Xxxxxxxx místa využívaná xxxxxxxxxxxxx mohou být xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxx, doba xxxxxxx, xxxxxxx zboží x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx od 8:00 xx 22:00 xxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx čistoty a xxxxxxxxxxx xx místech xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx služeb

1. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxx tržnice, xxxxxxx x xxxx xxxxx,

x) prodej zboží x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x tomu xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx zákazníků xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x kolem nich,

d) xxxxxxxxxx veterinárních x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Prodejci jsou xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx. xxxx. xxxxxxxxxx zboží xx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, krabic x xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx, tyčí, xxxxxxxxxx xxxx.,

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vyprodukovaný xxxxx, x xx xxx xx xxxxxxxxx odpadkových xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x jejich xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxx zvláštního xxxxxxxx4),

x) zabezpečovat čistotu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxx,

x) užívat x prodeji zboží x poskytování xxxxxx xxx místa x xxxx určená,

e) udržovat xxxx jednotlivými xxxxxx x kolem nich xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx zákazníků,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x poskytování xxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx:

x) provozovat prodejní xxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxxxx x se zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx5,

x) určit xxxxxxxxx xxxxxxxxx prodejní xxxxx.

Xx. VIII

Zakázané xxxxx xxxxxxx x poskytování xxxxxx

1. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x ubytovacích xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

2. Xx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Mostu xx xxxxxxxx pochůzkový xxxxxx.

3. Xxxxxxx a pochůzkový xxxxxx se zakazuje x době xx 00:00 do 24:00 xxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prodeje xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx charitativní xxxxxxxx.

5. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prodeje xx xxxxxxxx x na xxxxxxxxxxxxx xxxx pořádané xxxxxxxxxxx xxxxxx Most.

6. Xxxxxxxxxx město Most xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x důvodu xxxxxxx xxxxxx města xxxx nekalými xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx kriminální xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx z důvodu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxx.

Xx. XX

Xxxxx xxxxxxx x poskytování služeb, xx které xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xx. X

Xxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nařízení xx Městská xxxxxxx Xxxx6.

Xx. XI

Sankce

Sankce xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxx7.

Xx. XII

Závěrečná xxxxxxxxxx

Xxxxx x povinnosti xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x provozovatelů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nejsou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušuje xx xxxxxxxx č. 3/2021 xx xxx 14. xxxxx 2021 XXXXX XXX.

Xx. X

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx.

Xxx. Xxx Xxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxx

Xxx. Marek Xxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxx města

Xxxxxxx 1
>>>

Xxxxxxx 2

>>>