Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx město Frýdek-Místek

Rada xxxxx Xxxxxx-Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxx řád

Rada města Xxxxxx-Xxxxxx xx xx xxx 96. xxxxxx xxxxxx dne 15.2.2022 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx §18 odst. 1 až 4 xxxxxx č. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a x xxxxxxx x §11 xxxx. 1 x §102 odst. 2 xxxx. d) zákona x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx nařízení xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"):

Xx. 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

1) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx tržní xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx-Xxxxxx.

2) Xxxx xxxxxxxx dále xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx-Xxxxxx xxxx v xxxx části zakázány.

3) Xxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxx celé xxxxx statutárního města Xxxxxx-Xxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx k xxxx.

Xx. 2

Xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx xxxxx statutárního xxxxx Xxxxxx-Xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxx rozhodnutím, opatřením xxxx jiným xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx1) (xxxx xxx „xxxxxxxxxx“) xxxxxxxxxxxx nabídku a xxxxxx xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx“) xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, a xx xx tržních xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx předsunutých xxxxxxxxxx xxxxxxx x v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxx je živnost xxxxxxxxxxx, x je xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx účelu xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo jiným xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.1)

2) Prodejce je xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx2), xxxxx vlastním jménem xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx způsobem xxxxxxxxxx v tomto xxxxxxxx.

3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx provozuje xxxxxxx, xx. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx prodejci.

4) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) Tržní xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx prostranství xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx nařízení, xxxxxx xxxxxx xxxx xxx x jediné xxxxxxxx xxxxx.

6) Tržiště xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx prodejních xxxx xx prostranství xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

7) Předsunuté prodejní xxxxx xx vymezené xxxxx xxxx provozovnu, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx v těsné xxxxxxxxx provozovny téhož xxxxxxxx, musí s xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx průchod. Za xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx nabídku xxxxx, xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx.

8) Restaurační xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx prodej v xxxxx živnosti "xxxxxxxxx xxxxxxx" (popř. jiných xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxx připravovat x prodávat xxxxxx x xxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxxxxxx předmětná xxxxxxx) x xxxx xxxxx přímo xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

9) Prodejní xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x prodeji, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx prostranství xxxx xxxxxxxx xxx xxx, xxxxx nesmí xxxxxx svou xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxx účelu xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx stánek, xxxx, xxxx, xxxxx, stojan xxxx xxxxxxxx zařízení xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x hygienické xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpisy, xxxx zařízení xxxxxx x xxxxxx účelu, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prostor xxxxxxxx k prodeji.

10) Xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx spotřebitel xxxxx xxxx služeb xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z okruhu xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx3), xxxxxxx-xx xx x xxxxxxx.

11) Podomní xxxxxx je prodej xxxx provozovnu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, při xxxx je potenciální xxxxxxxxxxx zboží xxxx xxxxxx xxx předchozí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx obcházením xxxxxxxxxxxx xxxx, bytů x xxxxxxx xxxxxxx.

12) Pojízdný xxxxxx xx prodej xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx předchozí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (ručně xxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx nařízení.

13) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kol, xxxxx xx lze xx xxxxxx xxxxx xxxxxx a na xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx jednat x stanoviště xxxxx xxx tento účel xxxxxxxxx.

Xx. 4

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx provozu x xxxxxxxxxxx tržních xxxx x xxxxxx

1) Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx:

x) x xxxxxxx zboží, jeho xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx k xxxx xxxxxx xxxxx nařízením

b) xxxx na xx, xxx provozem xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx bezdůvodně xxxxxxxx místa mezi xxxxxxxxxxxx prodejními místy xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx požární xxxxxxx x souladu se xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx v čase x místech určených xx tržištích a xxxxxxx místech

d) umožnit xxxxx x činnost xxxxxxxxxxx orgánů4).

2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prodej mimo xxxxxxxxxx xxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx prodejce xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx k užívání xxxxxxxxxxx xxxxxxx (např. xxxxxxx xxxxx) s xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, x veřejného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx městu Xxxxxx-Xxxxxx, x případě komunikací xxxxxxxxx odboru xxxxxxx x silničního hospodářství xx xxxxxxxxxx užívání xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

3) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxx tímto xxxxxxxxx xxxxxxx5).

4) Nestanoví-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx prodejní xxxxx xxxx být xxxxxxxxx x nákupního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx osoby, xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx, na xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx6). Prodejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

5) Xxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxx xxxxxxxxx konkrétní xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx, časově vymezit xxxxx motorových xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx, xxxxxxxx prostor pro xxxxxxxxxx zboží x xxxxxxxx xxx dodržováním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy, xxxxx xxxxxxx s provozem xxxxxxx.

6) Xxxxxxx xxxx xxx na xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx místě xxxxxxxx provozovatele a xxxxxxx (pokud xx xxxxx). Xx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, provozní xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx prodejních xxxx x xxxx prodeje.

Čl. 5

Xxxxxxxx pro udržování xxxxxxx míst xxx xxxxxx, stanovení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx tržních xxxx x xxxxxx

1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx:

- xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x čistotě

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx

- zajistit xxxxxxxxxx xxxxx sběrných xxxxx na odpad, xxxxxxxx s xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx tržiště v xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx7),

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

- po xxxxxxxx xxxx prodeje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx

- xxxxxxx xxxxxxx tak, aby xxx xxxxxxxx xxxxx x nerušený provoz

- xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx

- xxxx prodejními xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx osob x xxxxxxxxxx

2) Prodejci xxxx xxxxxxx:

- udržovat prodejní xxxxx x xxxx xxxxxxxxx okolí v xxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx odpad, xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

- po skončení xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čisté x uklizené

- xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx a nerušený xxxxxx

- mezi prodejními xxxxx vytvořit xxxxxxx xxx pohyb xxxx x xxxxxxxxxx

- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx sortimentu

Čl. 6

Xxxx xxxxxxx

Xxxx prodeje xx xxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx prodeje xx xx 6:00 x xx 22:00 h

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx doba provozu xx xx 7:00 x do 23:00 x.

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxx xx prostranstvích xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 6 xxxxxx x. 251/2016 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 7

Zakázané formy xxxxxxx

X částech města Xxxxxx x Místek xx zakázán:

- prodej x předsunutých xxxxxxxxxx xxxx

- xxxxxxxxxx xxxxxx

- xxxxxxx xxxxxx

- pojízdný xxxxxx, pokud xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. 8

Xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se nařízení xxxxxxxxxx

Xxxx nařízení xx xxxxxxxxxx xx:

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx prostřednictvím automatů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x) xx xxxxxx zboží x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 8)

x) xxxxxx x xxxxxxx zboží xxxxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxx živnostenského xxxxxxxxx 9)

x) prodej xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x příležitosti xxxxxx xx. Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx dne xxx x Xxx xxxxx x xxxxxx xx 3 dnů před xxxxx svátkem xx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx

x) prodej xxxxxx, xxxxxxx vazeb x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx zesnulých x xxxxxx xx 13.10. xx 2.11. xxxxxxxxxxxx xxxx, včetně

g) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx 20 xxx xxxx velikonočním xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx

x) xxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx 1.12. xx 24.12. xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dopravy10

j) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služeb

k) běžné xxxxxxxx xxxxxx umístěné xxx xxxxxxxxxx vystavení xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, okružní xxxxxx xx xxxxxxxxx, pouťovými xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx film x divadlo

m) bikesharing

n) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x poskytování xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx osob, xxxxx xxxx realizovány x xxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxx kolo xxxxxxxx xxxxxxx silou11.

Čl. 9

Xxxxxxxx x sankce

Kontrolu xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxx Magistrát města Xxxxxx-Xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx xxxxxxx Frýdek-Místek.

Čl. 10

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxx xxxxx x. 4/2021, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx, xx xxx 7.6.2021.

2) Toto xxxxxxxx nabývá účinnosti xxx 25.2.2022.

Petr Xxxx

xxxxxxxx

Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx

xxxxxxxx primátora

Xxxxxxx
>>>

1) Zákon č. 183/2006 Xx., o xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

2) §2 xxxxxx č. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx

3) §34 xxxxxx x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (obecní xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

4) Xxxxx x. 255/2012 Xx., x kontrole (xxxxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

5) Zákon x. 110/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx výrobcích x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

- Xxxxx x. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

- Xxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

- Xxxxx x. 526/1990 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx x. 65/2017 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

6) §17 xxxx. 7 xxxxxx x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

7) §15 odst. 2 xxxxxx x. 541/2020 Xx., x odpadech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

8) xxxxx x. 117/2001 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

9) §3 xxxxxx č. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

10) dle x. č. 111/1994 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx nařízení

11) xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhlášky č. 341/2014 Xx. x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu vozidel xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x. 12, xxxx. c).