Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXXX XXXXX HAVÍŘOV

Zastupitelstvo xxxxxxxxxxxx xxxxx Havířova

Obecně xxxxxxx xxxxxxxx x. 1/2021,

&xxxx;x xxxxxxxxx obecního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxx 20.9.2021 usnesením x. 744/21XX/2021 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx §59 xxxx. 4 xx 6 xxxxxx x. 541/2020 Sb., x xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxxx“), x x xxxxxxx x §10 xxxx. x) a § 84 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxx závaznou vyhlášku (xxxx jen „xxxxxxxx“):

Xx. 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obecní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx území xxxxx Xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxx, přeprava, xxxxxxx, využívání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x přebírání xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických osob, xxxxx xx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx. Vyhláška xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx odpadů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx území xxxxx Havířova.

(2) Každý xx xxxxxxx xxxxx xxxx movitou věc, xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx systému, odkládat xx xxxxx určená xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx materiál xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx zákonem x xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx obcí x xxxxxx xxxxx určeném, xxxxx xx obec xxxxxxxxxx této xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředků (xxxxxxx xxxxx) je xxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx umístěny xx xxxxxx dalšího xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.

Xx. 2

Xxxxxx odděleného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpad xx xxxxx určená xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx soustřeďovat následující xxxxxx:

x) papír, karton, xxxxxxxx xxxxxxx (tetrapakové xxxxx),

x) sklo,

c) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx - XXXX,

x) kovy,

f) jedlé xxxxx x xxxx,

x) xxxxxx komunální xxxxx,

x) xxxxxxxxxx složky xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx komunálním xxxxxxx xx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx stanoveném vytřídění xxxxx xxxx. 1 xxxx. x), b), x), d), x), x), x) x x) xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx ke xxxx xxxxxxxx xxxx hmotnosti xxxxxx být umístěn xx xxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx).

Xx. 3

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x soustřeďování xxxxxxxxxxx složek xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx rozlišeny x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, do kterých xx soustřeďují xxxxxxxxx xxxxxx komunálního xxxxxx xxxxx:

1. papír, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx - xxxxx kontejnery o xxxxxx 1100 xxxxx x xxxxxxx „XXXXX“. Xxxxxxx xxx odkládat xxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx,

2. xxxx - xxxxxx xxxxxxxxxx x objemu 1100 xxxxx, 1550 litrů x 2150 xxxxx x xxxxxxx „XXXX",

3. xxxxxx odpad - xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx 1800 xxxxx x xxxxxxx „XXXX“,

4. xxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx x objemu 1100 litrů s xxxxxxx „XXXXXX“,

5. jedlé xxxxx x tuky - xxxxxxxx černé xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx 240 xxxxx s xxxxxxx „XXXXX XXXXX X XXXX“. Xxxxx x xxxx xx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nádobě, xxxxxxx PET xxxxx,

6. XXXX - hnědé xxxxxxxxxx x xxxxxx 1100 litrů x xxxxxxxxx x xxxxxx 240 litrů x xxxxxxx „BIOODPAD“;

b) barevně xxxxxxxxx xxxxxxxx pytle x xxxxxx 120 xxxxx, do xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx:

1. xxxxx, karton, xxxxxxxx xxxxxx - xxxxx pytle,

2. xxxxx - xxxxx pytle,

3. xxxx - xxxxxx xxxxx.

(2) Zvláštní sběrné xxxxxx dle xxxx.1 xxxx. a) tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx označených xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx kontejnerových xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx://xxxx.xxxxxxx-xxxx.xx:50443/XxxxxxxxXxxxxx/.

(3) Barevně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vytříděné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx domů, se xxxxxxxx xx xxx xxxxx ke xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jež x xxxxx domům xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx které xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx plnit xxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxx x nich xxx manipulaci xxxxxxxxxxx. Xxxxx to xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx objem xxxxxx xxxx xxxx odložením xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx, xxxxxx, xxxx, xxxx, xxxxx xxxxx x xxxx x XXXX lze xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx8, xxxxxxx xxxxxxxx umístění x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx města xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxx.xx/xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx komunálního xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx komunálních xxxxxx Magistrátu města Xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxx.xx/xxxxxx.

Xx. 4

Systém nakládání x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx objemného odpadu xxxx:

x) sběrné dvory xx území xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx kontejnery.

(2) Aktuální xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx stránkách města xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxx.xx/xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx odbor xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx přistavení zveřejní x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxx.xx/xxxxxx.

(4) Soustřeďování xxxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxx xxxxxxxxxxxx uvedenými x xx. 3 xxxx. 4 a 5 této xxxxxxxx.

Xx. 5

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx komunálního xxxxxx

(1) Xxxxx určená x soustřeďování xxxxxxxxxxxx xxxxxx komunálního xxxxxx xxxx:

x) xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx odpadů.

(2) Xxxxxxxx rozmístění x xxxxxxxx doba xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx je zveřejněna xx webových xxxxxxxxx xxxxx xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxx.xx/xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2x xxxxx) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx odbor xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx v harmonogramu, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxx stránkách města xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxx.xx/xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 4 a 5 xxxx vyhlášky.

Čl. 6

Xxxxxx xxxxxxxxx xx směsným xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Sběrné xxxxxxxxxx určené xxxx xxxxx xxx soustřeďování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx:

x) zelené xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 120 xxxxx s xxxxx xxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxx popelnice x objemu 110 xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx sběrné nádoby x xxxxxx 1100 xxxxx x nápisem „XXXXXX ODPAD“,

c) xxxxxxxxx xxxx na odkládání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Pro jeden xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx u xxxxxx komunálních xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx odst. 1 xxxx. a) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx svozu 1x/xxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx další xxxxxx xxxxxx xxx odst. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx 1x/14 xxx. Xxx rodinný xxx, xx xxxxxx xxxx přihlášena x xxxxxx xxxxx fyzická xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx dle xxxx. 1. xxxx. x) xxxxxx článku.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx odst.1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx xxxx umístěny xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx. 1 xxxx. 4 xxxx xxxxxxxx. Aktuální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx města xxxxx://xxxx.xxxxxxx-xxxx.xx:50443/XxxxxxxxXxxxxx/.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx jsou rozmístěny xxxxxxxxx koše dle xxxx.1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx na webových xxxxxxxxx města https://www.havirov-city.cz/odpady.

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx uvedenými x xx. 3 xxxx. 4 x 5 xxxx vyhlášky.

Čl. 7

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx stanovišť xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx města Havířova x xxxxxxxxxx jej x předstihem xx xxxxxxxx xxxxxxxxx města xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxx.xx/xxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 7 xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Havířova xxxx náhradní xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx město xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x pro občany xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxx.xx/xxxxxx, xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx a původci xxxxxx zapojeni do xxxxxxx jsou povinni xxxxxxxx x den xxxxx xxxxxxxxxx sběrné xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx není x xxxxxx xxxxxxxx stálý xxxxxxx, xxxx že xx xxxxxxx dům xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Svoz xxxxxxx xx 6:00 xxxxx.

Xx. 8

Xxxxxxxxx x komunálním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx právnických a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx komunální xxxxx dle xx. 2 odst. 1 xxxx. a) xx xxxx. x) xxxx xxxxxxxx předávat do xxxxxxxx nádob xx xxxxxxxxxx stanovištích dle xx. 1 xxxx. 4. xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx ke xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx za xxxxxxxx xx obecního xxxxxxx xxx odst. 1 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx:

Xxxx xx xxxxxxxxxx xxx:

xxx DPH

DPH 21%

&xxxx;xx. XXX

x)

xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 110 xxxxx/14 xxx

1 008,00 Kč

212,00 Xx

1 220,00 Kč

b)

při xxxxxxxx odpadu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 110 xxxxx/xxxxx

2 016,00 Xx

423,00 Xx

2 439,00 Xx

x)

xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 1100 xxxxx/14 xxx

3 926,00 Xx

824,00 Kč

4 750,00 Xx

x)

xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 1100 xxxxx/xxxxx

7 851,00 Xx

&xxxx;1 649,00 Kč

9 500,00 Xx

(3) Xxxxxx xx vybírá jednorázově, x xx xxxx x 30.04. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku na xxxx xxxxx xxxxx 19-1721604319/0800 xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx a.s., xxxxxxxx v Praze.

Čl. 9

Xxxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxxxx životností x xxxxx služby xxx výrobce (zpětný xxxxx)

(1) X rámci xxxxxx xxx výrobce xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx.

(2) Výrobky s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx xxxxxx xxx předat xx xxxxxxxx dvorech na xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx sběrných xxxxx xx území xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx stránkách města xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxx.xx/xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx. 1. xxxx. x) xxxxxx xxxxxx x rozměrem xxxxxxx 55 xx x 45 xx x 45 xx xxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxx.xx/xxxxxx.

(4) Xx sběrných dvorech xxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx výrobky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odst. 1 xxxx. c) xxxxxx xxxxxx, x množství xxxxxxxxx 8 ks/osoba/rok.

Čl. 10

Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxx xxxxxxxxxx xx území xxxxx při stavebních x xxxxxxxxxxx činnostech xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob.

(2) Xxxxxxxx a demoliční xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoby x xxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx odpad, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx nebezpečnými látkami, xx sběrných xxxxxxx, x tomto xxxxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx .................. xxx. 1m3/osoba/kalendářní xxxxx,

x)

xxxxx .................................................................... xxx. 1x3/xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx,

x)

xxxxx...................................................................... xxx. 1x3/xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dvorů xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx webových xxxxxxxxx xxxxx https://www.havirov-city.cz/odpady.

Čl. 11

Xxxxxxxx činnosti

Zakazuje xx:

x) xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx sběrných xxxxx,

x) xxxxx stálá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sběrných nádob,

c) xxxxxxx xx odpadkových xxxx jiný odpad xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xx. 12

Sankce

Porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx postihnout xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 13

Závěrečná xxxxxxxxxx

(1) Nabytím účinnosti xxxx vyhlášky se xxxxxxx Obecně xxxxxxx xxxxxxxx č. 9/2019, x xxxxxxxxx systému xxxxxxxxx s komunálním x stavebním odpadem.

(2) Xxxx xxxxxx závazná xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 01.01.2022.

Xxx. Josef Xxxxxx, MBA x. x.

xxxxxxxx xxxxx

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx v. x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx