Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXXX XXXXX HAVÍŘOV

Zastupitelstvo xxxxxxxxxxxx xxxxx Havířova

Obecně xxxxxxx xxxxxxxx x. 1/2021,

&xxxx;x xxxxxxxxx obecního xxxxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Havířova xx xx xxxx zasedání xxx 20.9.2021 xxxxxxxxx x. 744/21XX/2021 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx §59 xxxx. 4 xx 6 zákona x. 541/2020 Xx., x xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxxx“), x x xxxxxxx s §10 xxxx. x) a § 84 xxxx. 2 xxxx. h) xxxxxx č. 128/2000 Xx., o obcích (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „vyhláška“):

Čl. 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx stanovuje obecní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxx, sběr, přeprava, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx komunálních xxxxxx x xxxxxxxxx výrobků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nepodnikajících xxxx x při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx místa k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx odpadů z xxxxxxxx nepodnikajících xxxxxxxxx xxxx xx území xxxxx Xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, odkládat xx xxxxx xxxxxx xxxx x souladu x povinnostmi stanovenými xxx xxxx druh, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx movitých xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x touto xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xx obecního systému xxxxxx xxxxxxx věc xxxx odpad, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností, xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx určeném, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx této movité xxxx nebo odpadu.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředků (xxxxxxx xxxxx) xx xxxxx, kde xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem dalšího xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Stanoviště jsou xxxxxxxxxxxx xxxx společná xxx xxxx xxxxxxxxx.

Xx. 2

Xxxxxx xxxxxxxxxx soustřeďování xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx komunální xxxxx xx místa určená xxxxxx xxxx povinny xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx následující xxxxxx:

x) xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx),

x) xxxx,

x) plasty,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx - XXXX,

x) kovy,

f) xxxxx xxxxx x xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx odpad,

h) xxxxxxxxxx složky xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx odpad.

(2) Xxxxxxx komunálním xxxxxxx xx pro účely xxxx vyhlášky xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx odpad xx stanoveném vytřídění xxxxx xxxx. 1 xxxx. a), x), x), d), e), x), h) x x) xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx hmotnosti xxxxxx být umístěn xx xxxxxxxx nádob (xxxx. xxxxxxx, matrace, xxxxxxx x jiný xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx).

Xx. 3

Systém xxxxxxxxxxxxx vytříděných xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x soustřeďování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx:

x) zvláštní xxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxx rozlišeny x označeny speciálním xxxxxxx, do xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx komunálního xxxxxx xxxxx:

1. xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx - xxxxx kontejnery o xxxxxx 1100 xxxxx x nápisem „XXXXX“. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) stavu,

2. xxxx - xxxxxx kontejnery x xxxxxx 1100 xxxxx, 1550 litrů x 2150 litrů x xxxxxxx „XXXX",

3. xxxxxx odpad - xxxx kontejnery o xxxxxx 1800 litrů x xxxxxxx „KOVY“,

4. xxxxx - žluté xxxxxxxxxx o xxxxxx 1100 xxxxx x xxxxxxx „XXXXXX“,

5. xxxxx xxxxx a tuky - plastové xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx x objemu 240 litrů x xxxxxxx „JEDLÉ XXXXX X XXXX“. Xxxxx x tuky xx xxxxx xx popelnic xxxxxxxx pouze x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx XXX xxxxx,

6. XXXX - xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 1100 xxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxx 240 xxxxx x xxxxxxx „XXXXXXXX“;

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x objemu 120 xxxxx, xx xxxxxxx xx shromažďují vytříděné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx:

1. xxxxx, karton, xxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xxxxx,

2. plast - xxxxx pytle,

3. xxxx - xxxxxx xxxxx.

(2) Zvláštní sběrné xxxxxx dle xxxx.1 xxxx. a) tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx označených xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx stanovišť xx zveřejněno na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx://xxxx.xxxxxxx-xxxx.xx:50443/XxxxxxxxXxxxxx/.

(3) Barevně rozlišené xxxxxxxx pytle, do xxxxxxx xx shromažďují xxxxxxxx vytříděné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx domů, xx xxxxxxxx xx dny xxxxx ke xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx odpad, jež x xxxxx domům xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx ukládat xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx odpadů, xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Zvláštní xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx plnit xxx, xxx je xxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxx z xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx odpadu, je xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx sběrné nádoby xxxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx, plasty, xxxx, xxxx, xxxxx xxxxx x xxxx x XXXX xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dvorech8, jejichž xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx doba xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx https://www.havirov-city.cz/odpady.

(7) Xxxxxxxxxxx svozu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu x rodinných xxxx xxxxxxx odbor xxxxxxxxxxx xxxxxx Magistrátu města Xxxxxxxx x je xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx města xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxx.xx/xxxxxx.

Xx. 4

Systém nakládání x xxxxxxxx odpadem

(1) Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx objemného xxxxxx xxxx:

x) sběrné xxxxx xx území xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx území xxxxx xx zveřejněna na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxx.xx/xxxxxx.

(3) Přistavení velkoobjemových xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxx.xx/xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 3 xxxx. 4 a 5 této xxxxxxxx.

Xx. 5

Xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx komunálního xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx:

x) sběrné xxxxx xx území xxxxx,

x) xxxxxxx sběrna xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx území xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxx.xx/xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2x xxxxx) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x harmonogramu, xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxx x na xxxxxxxx stránkách xxxxx xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxx.xx/xxxxxx.

(4) Soustřeďování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx uvedenými x xx. 3 xxxx. 4 x 5 xxxx xxxxxxxx.

Xx. 6

Systém xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx odpadem

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx určené xxxx xxxxx xxx soustřeďování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x objemu 120 xxxxx x xxxxx svozové společnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 110 xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x objemu 1100 xxxxx s xxxxxxx „XXXXXX XXXXX“,

x) xxxxxxxxx xxxx xx odkládání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx jeden xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx požadavku xxxxxxxxx nemovitosti x xxxxxx komunálních služeb Xxxxxxxxxx xxxxx Havířova xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx článku x xxxxxxxxxx svozu 1x/xxxxx.

(3) X odůvodněných případech xxxx být xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx služeb Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx. 1 písm. x) xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx 1x/14 xxx. Xxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, bude xxxx xxxxxxxxxx jedna xxxxxx xxxxxx xxx odst. 1. xxxx. x) xxxxxx xxxxxx.

(4) Sběrné xxxxxxxxxx xxx xxxx.1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx jsou umístěny xx xxxxxxxxxx stanovištích xxx čl. 1 xxxx. 4 této xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx města xxxxx://xxxx.xxxxxxx-xxxx.xx:50443/XxxxxxxxXxxxxx/.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx míst, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx koše xxx xxxx.1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxx.xx/xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx řídí xxx xxxxxxxxxxxx uvedenými x xx. 3 xxxx. 4 x 5 xxxx xxxxxxxx.

Xx. 7

Xxxxxx xxxxx komunálního xxxxxx

(1) Harmonogram xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxx domů a xxxxxxxxxxx stanovišť xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx města Xxxxxxxx x zveřejňuje xxx x předstihem xx xxxxxxxx xxxxxxxxx města xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxx.xx/xxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx nesjízdnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 7 xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx vozidlo. Místo xxxxxxxxxx stanoviště xxxxx xxxxxx xxxxxxx společnosti x pro xxxxxx xxx xxxxxxxxxx zveřejní xx xxxxxxxx stránkách xxxxx xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxx.xx/xxxxxx, xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Fyzické xxxxx x xxxxxxx xxxxxx zapojeni xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x případě, xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xx xx rodinný xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xx 6:00 xxxxx.

Xx. 8

Xxxxxxxxx x komunálním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx obce xxx xxxxxxxx právnických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob

(1) Xxxxxxxxx x podnikající xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx. 2 xxxx. 1 xxxx. x) až xxxx. x) xxxx xxxxxxxx předávat do xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dle xx. 1 xxxx. 4. xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu xxx této xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx. 1 xxxxxx článku xx xxxxxxx:

Xxxx xx xxxxxxxxxx xxx:

xxx XXX

XXX 21%

&xxxx;xx. DPH

a)

při produkci xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 110 litrů/14 xxx

1 008,00 Kč

212,00 Xx

1 220,00 Kč

b)

při xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx maximálně 110 xxxxx/xxxxx

2 016,00 Xx

423,00 Xx

2 439,00 Xx

x)

xxx xxxxxxxx odpadu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 1100 xxxxx/14 dní

3 926,00 Xx

824,00 Kč

4 750,00 Xx

x)

xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 1100 xxxxx/xxxxx

7 851,00 Xx

&xxxx;1 649,00 Xx

9 500,00 Xx

(3) Úhrada xx xxxxxx jednorázově, x to vždy x 30.04. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx číslo 19-1721604319/0800 xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx a.s., xxxxxxxx v Xxxxx.

Xx. 9

Xxxxxxxxx x xxxxxxx x ukončenou životností x rámci xxxxxx xxx xxxxxxx (zpětný xxxxx)

(1) X xxxxx xxxxxx xxx výrobce xx xx území xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností:

a) xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx a xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x) a x) tohoto xxxxxx xxx předat ve xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx města. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x provozní xxxx sběrných xxxxx xx území města xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxx.xx/xxxxxx.

(3) Drobné elektrozařízení xxx xxxx. 1. xxxx. x) xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx 55 cm x 45 cm x 45 xx xxx předat xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Vzhled x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kontejnerů xxx xxxxxx odběr xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx webových xxxxxxxxx města https://www.havirov-city.cz/odpady.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx výrobky x xxxxxxxxx životností xxxxxxx x odst. 1 xxxx. x) tohoto xxxxxx, v množství xxxxxxxxx 8 xx/xxxxx/xxx.

Xx. 10

Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx odpad xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnostech xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Fyzické osoby x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx mohou xxxxxx xxxxxxxx odpad, xxxxx xx neznečištěný xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx látkami, xx sběrných xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxx stavební a xxxxxxxxx xxxxxx .................. xxx. 1x3/xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx,

x)

xxxxx .................................................................... xxx. 1x3/xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx,

x)

xxxxx...................................................................... xxx. 1x3/xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Aktuální xxxxxxxxxx x provozní xxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx města xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxx.xx/xxxxxx.

Xx. 11

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xx:

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nádob,

b) xxxxx stálá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sběrných nádob,

c) xxxxxxx do odpadkových xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xx. 12

Sankce

Porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 13

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 9/2019, x xxxxxxxxx systému xxxxxxxxx x komunálním x xxxxxxxxx odpadem.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nabývá účinnosti xxxx 01.01.2022.

Xxx. Josef Xxxxxx, XXX x. x.

xxxxxxxx xxxxx

Xxx. Ondřej Xxxxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx