Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXXX XXXXX HAVÍŘOV

Zastupitelstvo xxxxxxxxxxxx xxxxx Havířova

Obecně xxxxxxx vyhláška č. 1/2021,

&xxxx;x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství

Zastupitelstvo xxxxx Havířova xx xx xxxx zasedání xxx 20.9.2021 xxxxxxxxx x. 744/21XX/2021 xxxxxxx xxxxx xx základě §59 xxxx. 4 xx 6 xxxxxx x. 541/2020 Xx., x odpadech (dále xxx „zákon x xxxxxxxx“), a x xxxxxxx x §10 xxxx. x) a § 84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (obecní zřízení), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx závaznou xxxxxxxx (xxxx jen „vyhláška“):

Čl. 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx stanovuje xxxxxx xxxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxx, sběr, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx systému xxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx. Vyhláška xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx odpadů x xxxxxxxx nepodnikajících fyzických xxxx na území xxxxx Havířova.

(2) Xxxxx xx povinen xxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx systému, xxxxxxxx xx xxxxx určená xxxx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx movitých xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x touto xxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxxx, xxx osoba xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx k xxxxxx účelu xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx sběrných xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx) xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s komunálním xxxxxxx. Stanoviště xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.

Xx. 2

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx komunální odpad xx xxxxx xxxxxx xxxxxx jsou povinny xxxxxxxx soustřeďovat xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx (tetrapakové xxxxx),

x) xxxx,

x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx - XXXX,

x) xxxx,

x) xxxxx xxxxx a xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx odpad,

h) xxxxxxxxxx xxxxxx komunálního xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxx vyhlášky rozumí xxxxx xxxxxxxxx odpad xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxx. x), b), x), d), x), x), x) x x) xxxx vyhlášky.

(3) Xxxxxxx xxxxx je xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx umístěn xx xxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxx, matrace, xxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxx odpad x xxxxxxxxxx).

Xx. 3

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vytříděných složek xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, které xxxx barevně rozlišeny x označeny speciálním xxxxxxx, do xxxxxxx xx soustřeďují vytříděné xxxxxx komunálního xxxxxx xxxxx:

1. xxxxx, karton, xxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 1100 litrů x nápisem „XXXXX“. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx,

2. sklo - xxxxxx kontejnery x xxxxxx 1100 xxxxx, 1550 litrů x 2150 xxxxx x nápisem „XXXX",

3. xxxxxx xxxxx - xxxx kontejnery x xxxxxx 1800 litrů x nápisem „XXXX“,

4. xxxxx - žluté xxxxxxxxxx o xxxxxx 1100 xxxxx x xxxxxxx „PLASTY“,

5. xxxxx xxxxx a xxxx - xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx 240 xxxxx x xxxxxxx „JEDLÉ XXXXX X TUKY“. Xxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx pouze x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx XXX xxxxx,

6. XXXX - xxxxx xxxxxxxxxx x objemu 1100 litrů x xxxxxxxxx x xxxxxx 240 xxxxx s xxxxxxx „XXXXXXXX“;

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x objemu 120 xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu x rodinných xxxx, xxxxx:

1. papír, karton, xxxxxxxx karton - xxxxx pytle,

2. xxxxx - xxxxx xxxxx,

3. xxxx - xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx odst.1 xxxx. a) tohoto xxxxxx jsou umístěny xx číselně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zveřejněno xx xxxxxxxx stránkách xxxxx xxxxx://xxxx.xxxxxxx-xxxx.xx:50443/XxxxxxxxXxxxxx/.

(3) Barevně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx složky xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx ve dny xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx odpad, xxx x těmto domům xxxxxxxxx.

(4) Do xxxxxxxxxx xxxxxxxx nádob je xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx nádoby xx xxxxxxxxx xxxxx tak, xxx xx bylo xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx, xxxxxx, xxxx, xxxx, jedlé xxxxx x xxxx x BRKO lze xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx8, jejichž xxxxxxxx umístění x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx webových xxxxxxxxx města https://www.havirov-city.cz/odpady.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu x xxxxxxxxx domů xxxxxxx odbor komunálních xxxxxx Magistrátu města Xxxxxxxx a je xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx stránkách města xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxx.xx/xxxxxx.

Xx. 4

Systém xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx:

x) xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Aktuální xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dvorů xx xxxxx města xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx stránkách xxxxx xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxx.xx/xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoví xxxxx xxxxxxxxxxx služeb Magistrátu xxxxx Xxxxxxxx, přičemž xxxxxx přistavení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxx.xx/xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx objemného xxxxxx se xxxx xxx ustanoveními xxxxxxxxx x čl. 3 xxxx. 4 a 5 xxxx xxxxxxxx.

Xx. 5

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx složkami komunálního xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx komunálního odpadu xxxx:

x) sběrné dvory xx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx sběrných xxxxx na xxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xx webových stránkách xxxxx xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxx.xx/xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx (zpravidla xxxxxxxxx 2x ročně) xxxxxxx xxxxxx odpadů xxxxxxx xxxxx komunálních xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx x Radničních xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxx.xx/xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx nebezpečných xxxxxx komunálního odpadu xx xxxx též xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 4 x 5 xxxx xxxxxxxx.

Xx. 6

Xxxxxx xxxxxxxxx xx směsným xxxxxxxxxx odpadem

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx:

x) zelené xxxxxxxx xxxxxxxxx o objemu 120 litrů x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx popelnice x objemu 110 xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx domu,

b) zelené xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x objemu 1100 xxxxx x nápisem „XXXXXX ODPAD“,

c) xxxxxxxxx xxxx xx odkládání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xx uplatnění požadavku xxxxxxxxx nemovitosti u xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Havířova xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx dle xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx článku x xxxxxxxxxx xxxxx 1x/týden.

(3) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx vlastníka xxxxxxxxxxx podané u xxxxxx xxxxxxxxxxx služeb Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx další xxxxxx xxxxxx dle xxxx. 1 písm. x) xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx svozu 1x/14 xxx. Pro xxxxxxx xxx, xx kterém xxxx přihlášena k xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, bude xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx dle xxxx. 1. písm. x) xxxxxx článku.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx.1 xxxx. x) tohoto xxxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx čl. 1 xxxx. 4 xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx rozmístění xxxxxxxxxxxxxx stanovišť xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx města xxxxx://xxxx.xxxxxxx-xxxx.xx:50443/XxxxxxxxXxxxxx/.

(5) Xxxxxxxx přehled míst, xxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx koše dle xxxx.1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxx.xx/xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx řídí xxx xxxxxxxxxxxx uvedenými x xx. 3 xxxx. 4 x 5 xxxx xxxxxxxx.

Xx. 7

Xxxxxx xxxxx komunálního xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx svozu xxxxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx stanovišť xxxxxxx xxxxx komunálních xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Havířova x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx města xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxx.xx/xxxxxx.

(2) X případě xxxxxxxxxxxxxx xxxx nesjízdnosti xxxxxxxxxx trvající xxxx xxx 7 xxx xxxxx komunálních xxxxxx Xxxxxxxxxx města Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx stanoviště, x to x xxxxxxxxxx možném místě xxxxxxxx dostupném xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x pro xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx webových xxxxxxxxx xxxxx xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxx.xx/xxxxxx, xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Fyzické xxxxx x původci xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx přistavení xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx v případě, xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xx 6:00 xxxxx.

Xx. 8

Xxxxxxxxx x komunálním xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx systému xx xxxxxxx smlouvy x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx čl. 2 odst. 1 xxxx. a) xx xxxx. x) této xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nádob xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dle xx. 1 xxxx. 4. xxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx. 1 xxxxxx článku xx xxxxxxx:

Xxxx za xxxxxxxxxx xxx:

xxx DPH

DPH 21%

&xxxx;xx. XXX

x)

xxx produkci xxxxxx z provozovny xxxxxxxxx 110 xxxxx/14 xxx

1 008,00 Xx

212,00 Xx

1 220,00 Kč

b)

při xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 110 xxxxx/xxxxx

2 016,00 Kč

423,00 Xx

2 439,00 Xx

x)

xxx xxxxxxxx odpadu z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 1100 xxxxx/14 xxx

3 926,00 Xx

824,00 Xx

4 750,00 Xx

x)

xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx maximálně 1100 xxxxx/xxxxx

7 851,00 Xx

&xxxx;1 649,00 Kč

9 500,00 Xx

(3) Xxxxxx xx vybírá xxxxxxxxxxx, x xx xxxx x 30.04. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx číslo 19-1721604319/0800 xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx a.s., xxxxxxxx x Praze.

Čl. 9

Xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxx xxx výrobce (xxxxxx xxxxx)

(1) V xxxxx xxxxxx pro výrobce xx na xxxxx xxxxx nakládáno x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx a akumulátory,

c) xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. a) x x) tohoto xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx dvorech na xxxxx xxxxx. Aktuální xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx sběrných xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxx.xx/xxxxxx.

(3) Drobné xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx. 1. xxxx. x) tohoto xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 55 cm x 45 cm x 45 xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx rozmístění xxxxxxxxx kontejnerů xxx xxxxxx odběr xxxxxx xxxxxxxx elektrozařízení xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxx.xx/xxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx města xxxxxx výrobky s xxxxxxxxx životností xxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxx xxxxxxxxx 8 xx/xxxxx/xxx.

Xx. 10

Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a demoličním xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx x demoličním xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x demoličních činnostech xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob.

(2) Xxxxxxxx a demoliční xxxxx není odpadem xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx x pobytem na xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx stavební xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx odpady .................. xxx. 1x3/xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx,

x)

xxxxx .................................................................... xxx. 1x3/xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx,

x)

xxxxx...................................................................... xxx. 1x3/xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x provozní doba xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx města je xxxxxxxxxx xx webových xxxxxxxxx města https://www.havirov-city.cz/odpady.

Čl. 11

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xx:

x) xxxxx a přelepovat xxxxxxxx sběrných nádob,

b) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx odpad xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xx. 12

Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 13

Závěrečná xxxxxxxxxx

(1) Nabytím xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx Obecně xxxxxxx xxxxxxxx č. 9/2019, x stanovení systému xxxxxxxxx s komunálním x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx obecně závazná xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 01.01.2022.

Xxx. Xxxxx Xxxxxx, XXX v. x.

xxxxxxxx xxxxx

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx v. x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx