Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx vyhláška x. 1/2021,

&xxxx;x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx se xx svém zasedání xxx 20.9.2021 xxxxxxxxx x. 744/21XX/2021 xxxxxxx xxxxx xx základě §59 odst. 4 xx 6 xxxxxx x. 541/2020 Xx., x xxxxxxxx (dále xxx „zákon x xxxxxxxx“), x x xxxxxxx x §10 xxxx. x) x § 84 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhlášku (xxxx xxx „xxxxxxxx“):

Xx. 1

Xxxxxx ustanovení

(1) Tato xxxxxxxx xxxxxxxxx obecní xxxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xx je xxxxxxxxxxxxx, sběr, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadů x přebírání xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx a xxx xxxxxxxx právnických x xxxxxxxxxxxxx fyzických osob, xxxxx xx do xxxxxxxx xxxxxxx zapojí xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Vyhláška zároveň xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx Havířova.

(2) Každý xx povinen xxxxx xxxx movitou věc, xxxxx předává do xxxxxxxx xxxxxxx, odkládat xx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo movitých xxxx zákonem o xxxxxxxx a touto xxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxxx, xxx xxxxx zapojená xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx obcí x xxxxxx xxxxx určeném, xxxxx xx obec xxxxxxxxxx xxxx movité xxxx xxxx odpadu.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx) xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxx prostředky trvale xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s komunálním xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nebo společná xxx xxxx uživatelů.

Čl. 2

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpad xx xxxxx xxxxxx xxxxxx jsou povinny xxxxxxxx soustřeďovat xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) papír, xxxxxx, xxxxxxxx kartony (xxxxxxxxxxx xxxxx),

x) sklo,

c) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpad xxxxxxxxxxx xxxxxx - XXXX,

x) xxxx,

x) jedlé xxxxx x xxxx,

x) xxxxxx komunální odpad,

h) xxxxxxxxxx xxxxxx komunálního xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx rozumí xxxxx komunální xxxxx xx xxxxxxxxxx vytřídění xxxxx odst. 1 xxxx. x), x), x), x), e), x), h) a x) xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx odpad, xxxxx xxxxxxxx ke xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx (xxxx. koberce, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxx objemný xxxxx x xxxxxxxxxx).

Xx. 3

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jsou:

a) xxxxxxxx xxxxxx nádoby, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu xxxxx:

1. papír, xxxxxx, xxxxxxxx karton - xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx 1100 xxxxx x nápisem „XXXXX“. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx,

2. xxxx - zelené kontejnery x xxxxxx 1100 xxxxx, 1550 xxxxx x 2150 xxxxx x xxxxxxx „SKLO",

3. xxxxxx xxxxx - xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 1800 litrů x xxxxxxx „KOVY“,

4. xxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 1100 litrů x xxxxxxx „XXXXXX“,

5. jedlé xxxxx x xxxx - xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx 240 xxxxx s xxxxxxx „XXXXX XXXXX X XXXX“. Xxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx XXX lahvi,

6. XXXX - xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx 1100 litrů x xxxxxxxxx x objemu 240 litrů s xxxxxxx „BIOODPAD“;

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx 120 xxxxx, xx kterých xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x rodinných domů, xxxxx:

1. xxxxx, karton, xxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xxxxx,

2. xxxxx - xxxxx pytle,

3. xxxx - xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx sběrné xxxxxx xxx xxxx.1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx stanovištích. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx kontejnerových xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx města xxxxx://xxxx.xxxxxxx-xxxx.xx:50443/XxxxxxxxXxxxxx/.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pytle, xx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vytříděné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx ve xxx xxxxx ke sběrným xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx odpad, xxx x xxxxx domům xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Zvláštní xxxxxx nádoby xx xxxxxxxxx xxxxx tak, xxx je xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx z nich xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx umožňuje xxxxxx odpadu, xx xxxxx xxxxx odpadu xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx nádoby xxxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx, xxxxxx, xxxx, kovy, xxxxx xxxxx x xxxx x XXXX lze xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx8, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxx.xx/xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxx.xx/xxxxxx.

Xx. 4

Systém xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpadu xxxx:

x) sběrné xxxxx xx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx kontejnery.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx stránkách xxxxx xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxx.xx/xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx velkoobjemových xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Magistrátu xxxxx Xxxxxxxx, přičemž xxxxxx přistavení xxxxxxxx x předstihem xx xxxxxxxx xxxxxxxxx města xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxx.xx/xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx objemného xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 3 xxxx. 4 x 5 xxxx xxxxxxxx.

Xx. 5

Xxxxxx nakládání s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Místa xxxxxx x soustřeďování xxxxxxxxxxxx xxxxxx komunálního odpadu xxxx:

x) sběrné xxxxx xx xxxxx města,

b) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx doba sběrných xxxxx xx území xxxxx je zveřejněna xx xxxxxxxx stránkách xxxxx xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxx.xx/xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx přistavení (xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2x ročně) xxxxxxx xxxxxx odpadů xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx zveřejňuje x xxxxxxxxxx v Radničních xxxxxxx x xx xxxxxxxx stránkách xxxxx xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxx.xx/xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 3 odst. 4 x 5 xxxx vyhlášky.

Čl. 6

Systém xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx:

x) xxxxxx plastové xxxxxxxxx x xxxxxx 120 xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx popelnice x xxxxxx 110 xxxxx přidělené xx xxxxxxxxxxxx stanoviště k xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx 1100 xxxxx x xxxxxxx „XXXXXX ODPAD“,

c) xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Pro xxxxx xxxxxxx dům xx xx xxxxxxxxx požadavku xxxxxxxxx nemovitosti x xxxxxx xxxxxxxxxxx služeb Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx jedna xxxxxx xxxxxx dle xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx článku x xxxxxxxxxx xxxxx 1x/xxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxx případech xxxx být xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podané x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Havířova xxxxxxxxxx xxxxx sběrná xxxxxx xxx xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx článku x xxxxxxxxxx xxxxx 1x/14 xxx. Xxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx odst. 1. xxxx. x) xxxxxx xxxxxx.

(4) Sběrné xxxxxxxxxx xxx xxxx.1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx jsou umístěny xx xxxxxxxxxx stanovištích xxx xx. 1 xxxx. 4 této xxxxxxxx. Aktuální rozmístění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xx webových xxxxxxxxx města xxxxx://xxxx.xxxxxxx-xxxx.xx:50443/XxxxxxxxXxxxxx/.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx koše dle xxxx.1 písm. x) xxxxxx článku xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx https://www.havirov-city.cz/odpady.

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 4 x 5 této xxxxxxxx.

Xx. 7

Xxxxxx xxxxx komunálního xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx svozu xxxxxxxxxxx odpadu xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx stanovišť xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx jej x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxx.xx/xxxxxx.

(2) X případě xxxxxxxxxxxxxx xxxx nesjízdnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx déle xxx 7 xxx xxxxx xxxxxxxxxxx služeb Xxxxxxxxxx města Havířova xxxx náhradní xxxxxxxxxx, x xx v xxxxxxxxxx možném xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx stanoviště xxxxx xxxxxx xxxxxxx společnosti x pro občany xxx neprodleně zveřejní xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxx.xx/xxxxxx, xx xxxxx v místě xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Fyzické xxxxx a xxxxxxx xxxxxx zapojeni xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx že xx rodinný xxx xxxxxxx mimo svozovou xxxxx. Xxxx probíhá xx 6:00 hodin.

Čl. 8

Xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx při xxxxxxxx právnických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx komunální xxxxx dle xx. 2 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxx. x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dle xx. 1 odst. 4. této xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx dle odst. 1 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx:

Xxxx xx xxxxxxxxxx xxx:

xxx XXX

XXX 21%

&xxxx;xx. XXX

x)

xxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 110 xxxxx/14 xxx

1 008,00 Xx

212,00 Xx

1 220,00 Kč

b)

při xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx maximálně 110 xxxxx/xxxxx

2 016,00 Xx

423,00 Xx

2 439,00 Xx

x)

xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 1100 xxxxx/14 xxx

3 926,00 Xx

824,00 Xx

4 750,00 Xx

x)

xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx maximálně 1100 xxxxx/xxxxx

7 851,00 Xx

&xxxx;1 649,00 Xx

9 500,00 Xx

(3) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x to vždy x 30.04. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxx xxxxx xxxxx 19-1721604319/0800 xxxxxx u Xxxxx xxxxxxxxxx x.x., xxxxxxxx x Xxxxx.

Xx. 9

Xxxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxx)

(1) X rámci xxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x akumulátory,

c) xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odst. 1 xxxx. a) x x) tohoto článku xxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx města. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dvorů xx území xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxx.xx/xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx. 1. xxxx. x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 55 xx x 45 xx x 45 xx xxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx rozmístění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx odběr xxxxxx xxxxxxxx elektrozařízení xx xxxxxxxxxx na webových xxxxxxxxx města xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxx.xx/xxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx dvorech xxxxx fyzické osoby xxxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. c) tohoto xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx 8 xx/xxxxx/xxx.

Xx. 10

Xxxxxx nakládání se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Stavebním xxxxxxx x demoličním odpadem xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx území xxxxx při xxxxxxxxxx x demoličních činnostech xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx x demoliční xxxxx xxxx odpadem xxxxxxxxxx.

(3) Fyzické xxxxx x xxxxxxx na xxxxx xxxxx mohou xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, eternitem x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx omezeném xxxxxxxx:

x)

xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx odpady .................. xxx. 1m3/osoba/kalendářní xxxxx,

x)

xxxxx .................................................................... xxx. 1m3/osoba/kalendářní xxxxx,

x)

xxxxx...................................................................... xxx. 1x3/xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx https://www.havirov-city.cz/odpady.

Čl. 11

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xx:

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx sběrných nádob,

b) xxxxx xxxxx stanoviště xxxxxxxxxx xxxxxxxx nádob,

c) xxxxxxx do odpadkových xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xx. 12

Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx touto vyhláškou xxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. 13

Závěrečná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 9/2019, x xxxxxxxxx systému xxxxxxxxx s komunálním x xxxxxxxxx odpadem.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 01.01.2022.

Xxx. Xxxxx Xxxxxx, XXX x. x.

xxxxxxxx xxxxx

Xxx. Ondřej Xxxxxxx v. r.

náměstek xxxxxxxxx