Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

xxxxxxxxx dne 22.06.2021

xxxxxxxx xx: 01.09.2021

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Vary

č. 5/2021

o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx xx xx xxxx zasedání xxx 22.06.2021, usnesením x. XX/148/6/21, xxxxxxx xxxxx xx základě §14 xxxxxx č. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „zákon x xxxxxxxx xxxxxxxxxx“), a x xxxxxxx s §10 xxxx. x) x §84 odst. 2 xxxx. h) xxxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhlášku (xxxx xxx „xxxxxxxx“):

XX. 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxx“)

XX. 2

Xxxxxxx poplatku

1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx pobyt xxxxxxxx nejvýše 60 xx sobě jdoucích xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxx.

2) Xxxxxxxxx poplatku xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx omezována xxxxxx xxxxxxx, a xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx xxxx pokud xx její xxxxxxxx.

XX. 3

Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, která x obci xxxx xxxxxxxxxx (dále xxx „xxxxxxxxx“).

2) Plátcem xxxxxxxx x pobytu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen „plátce“). Xxxxxx poplatku je xxxxxxx xxxxxx poplatek xx xxxxxxxxxx.

3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx Magistrát xxxxx Xxxxxxx Vary, xxxxx financí x xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxxxx”).

XX. 4

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1) Xxxxxx xx xxxxxxx podat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx zahájení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úplatného xxxxxx. Xxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správci xxxxxxxx xx xxxxx 15 xxx.

2) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxx51:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx nebo xxxxx, xxxxx podnikatele, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx&xxxx; xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx osoba xxxxx též xxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jednat x poplatkových věcech,

b) xxxxx všech xxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx služeb x zahraničí, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx, xx předmět xxxxxxxx souvisí s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx plátce,

c) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx též xxxxxx xxxx, v xxxxx poskytuje pobyt.

3) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxxx smluvního xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx požadovaných x odst. 2 xxxxxx svého xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

4) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, je xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx oznámit xxxxxxx xxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx.

5) Xxxxxx xx lhůtě splatnosti xxxxxxxx podá správci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x údaji xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. 2 nebo xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x rejstříků nebo xxxxxxxx, do xxxxx xx xxxxxx automatizovaný xxxxxxx. Xxxxx těchto xxxxx zveřejnění xxxxxxx xxxxxxxx xx své xxxxxx xxxxx.

XX. 5

Evidenční xxxxxxxxx

1) Xxxxxx je xxxxxxx vést x xxxxxxxx xxxx elektronické xxxxxx xxxxxxxxx knihu xx xxxxx xxxxxxxx xxxx místo, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx evidenční xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx

x) xxx počátku x xxx konce xxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x adresa xxxxx přihlášení nebo xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,

x) datum xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx xxxxxxx totožnosti, xxxxxx xxxx xxx

1. xxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxx doklad,

3. xxxxxxxxx o přechodném xxxxxx na xxxxx,

4. xxxxxxxx karta rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

5. průkaz o xxxxxxxx k xxxxxx,

6. xxxxxx x povolení x xxxxxx xxx xxxxxxx,

7. xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx,

8. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxx

9. xxxxxx xxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxx ochrany, a

e) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx důvod xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

3) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, průkazně, xxxxxxxxx, srozumitelně, způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zápisů x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx hlediska.

4) Plátce xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx po xxxx 6 let xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zápisu.

ČI. 6

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx9)

1) Plátce, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úplatný pobyt xxxxxxxxxx této xxxx, xxxx plnit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx nejméně 1000 xxxxxxxxxx této xxxx, x

x) oznámí záměr xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxx 60 dnů xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2) Xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx počet xxxxxxxxx akce, kterým xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x uvede x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx alespoň xxxxx x

x) xxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx,

x) názvu a xxxxx této xxxx, x

x) xxxxxxxxxxxx zařízeních xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

3) Správce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx povinnosti ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodne xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

4) Při xxxxxx evidenční xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx v evidenční xxxxx vedou pouze

a) xxxxx podle odstavce 2 xxxx. a) xx x) x

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx poskytnut pobyt, x x xxxx xxxxxxxxx poplatku x xxxxxxx podle

1. dne xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx byl xxxxx xxxxxxxxx, x

3. xxxxxx xxxxxxxxxx.

XX. 7

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx 35 Xx xx každý xxxxxxxx xxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxx.

XX. 8

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx poplatek xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 dne xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

XX. 9

Xxxxxxxxxx xx poplatku

1) Xx xxxxxxxx z pobytu xx xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx považována za xxxxxxxx na pomoci xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX/X, a xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx 18 xxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xx území obce xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je poskytována xxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx o xxxx xx zotavovací xxxx nebo xxxx xxxxxxx akci xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx konaných xx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xx území xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx

1. xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx anebo školském xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx,

2. v zařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx sociální xxxxxx,

3. v xxxxxxxx xxxxxxxxx x pomoci xxxxx x ohrožení xxxx xxxxx provozovaném xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

4. xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x integrovaném xxxxxxxxxx xxxxxxx.

x) soustavně xx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx mladší 26 xxx, xxxxx je xxxxxxxxx x zařízení xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx studentů a xxxx.

2) Od xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, voják x xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx území xxxx x zařízení xx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx služebních nebo xxxxxxxxxx úkolů.

ČI. 10

Navýšení xxxxxxxx

1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx včas xxxx ve xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx až na xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx. X)

XX. 11

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx vzniklé xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XX. 12

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušuje xx obecně závazná xxxxxxxx statutárního xxxxx Xxxxxxx Xxxx x. 2/2021 o místním xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx 20.04.2021

XX. 13

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška nabývá xxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xx xxx xxxxxxxxx.

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, XXX

xxxxxxxxxx statutárního xxxxx Xxxxxxx Vary

Mgr. Xxxxx Xxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxx statutárního xxxxx Xxxxxxx Vary


1) §1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2) §3x zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

3) §3 zákona o xxxxxxxx poplatcích

4) §3x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

5) §14x odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

6) §14a xxxx. 4 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

7) §3x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

8) §3x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx