Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

2021/6 - o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxxxxx xxx Xxxxx x. 6/2021,

x stanovení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxx xx 1.1.2022)

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx se xx svém xxxxxxxx xxx 17.06.2021 usnesením x. 138/XX/2021 usneslo xxxxx xx xxxxxxx §59 xxxx. 4 xxxxxx x. 541/2020 Xx., x odpadech (xxxx xxx „zákon x xxxxxxxx") a x souladu x §10 xxxx. x) x §84 xxxx. 2 xxxx. h) xxxxxx x.128/2000 Xx., x obcích (obecní zřízení), xx znění pozdějších xxxxxxxx, tuto obecně xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „vyhláška"):

Čl. 1

Úvodní xxxxxxxxxx

1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obecní xxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx Nisou (xxxx xxx jen xxxx „xxxxx" xxxx „xxxx").

2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx do obecního xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx druh, xxxxxxxxx xxxx materiál xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx1.

3) X okamžiku, xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx systému odloží xxxxxxx xxx nebo xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx k tomuto xxxxx xxxxxxx, stává xx obec xxxxxxxxxx xxxx movité věci xxxx xxxxxx2.

4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx jsou xxxxxx xxxxxx trvale xxxx xxxxxxxxx umístěny xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se směsným xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.

Xx. 2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx složek xxxxxxxxxxx odpadu

1) Osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx místa určená xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx soustřeďovat xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx původu,

b. papír,

c. xxxxxx xxxxxx PET xxxxx,

x. nápojové xxxxxxx,

x. xxxx,

x. kovy,

g. xxxxxxxxxx xxxxxx,

x. objemný xxxxx,

x. xxxxx oleje a xxxx,

x. xxxxxx

x. směsný xxxxxxxxx xxxxx

2) Směsným xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), c), x), x), f), x), x), x) a x).

3) Xxxxxxx xxxxx xx takový odpad, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx (např. xxxxxxx, xxxxxxx, nábytek xxxx.).

Xx. 3

Soustřeďování papíru, xxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, textilu, xxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

1) Xxxxxxxx xxxxxx nádoby (popelnice xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx x označené xxxxxxxxxxx nápisy jsou xxxxxx x xxxxxxxxx:

x) xxxxxx -- barva xxxxx, případně s xxxxxxx XXXXX,

x) xxxx xxxxxx -- barva xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx XXXX,

x) xxxx xxxxxxxxx -- xxxxx xxxxxx, případně x xxxxxxx SKLO,

d) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx -- xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx XXXXXX,

x) xxxx -- xxxxx xxxx, x xxxxxxx XXXXXX XXXXXX, xxxxxxxx XXXXXX OBALY,

f) xxxxxxx -- xxxxx xxxx, případně x xxxxxxx XXXXXX,

x) jedlých xxxxx a xxxx -- xxxxx xxxx, x xxxxxxx JEDLÉ XXXXX X XXXX

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx -- barva xxxxx, x xxxxxxx XXXXXXXX

2) Zvláštní xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx seznam xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx webových xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx nad Xxxxx3.

3) Xxxxxxx xxxxx (xxxxxxx v odstavci 1) xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Seznam xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx soustřeďovaných xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx místech xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx Magistrátu xxxxx Xxxxxxxx nad Xxxxx x xxxxxxxx xx zveřejněn xx xxxxxxxx stránkách xxxxx Xxxxxxxx nad Xxxxx*4.

4) Xx sběrných xxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxx uvedených v xx. 3 odst. 3 xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx odděleně xxxxxxxxxxxxxxx složek xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx provozní xxxx, x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx pokynů xxxxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxx se odevzdávají x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) Do xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx které xxxx xxxxxx.

6) Zvláštní xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx plnit tak, xxx je bylo xxxxx uzavřít x xxxxx z nich xxx manipulaci xxxxxxxxxxx. Xxxxx to xxxxxxxx xxxxxx odpadu, je xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadu xxxxxxxxxxx původu je xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx5. Xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx původu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx probíhá x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx), x xx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx sběru určených. Xxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx oznámení xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx www.mestojablonec.cz.

Čl. 4

Xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1) Oddělené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx sběrných nádob xx sběrných xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx vede xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx x xxxxxxxx xx zveřejněn na xxxxxxxx stránkách xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx6. Odkládání xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx době, a xx výhradně xxx xxxxxx xxxxxxx.

2) Xxxx xx xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx svozem, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx xxxxx xx zvláštních sběrných xxxxx k xxxxxx xxxxx určených. Xxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.

Xx. 5

Soustřeďování x xxxx xxxxxxxxx odpadu

1) Xxxxxxxx soustřeďování xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x to přímo xx xxxxxxxxxx sběrných xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.

2) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx objemného xxxxxx jsou sběrné xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx7. Xx xxxxxx xxxxxxx xx odkládání xxxxxx xxxxx xxx x jejich provozní xxxx, a xx xxxxxxxx do zvláštních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x čl. 3 xxxx. 5) x 6).

Xx. 6

Soustřeďování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx:

x) typizovaných xxxxxxxx xxxxx (popelnice x kontejnery xxxxxxxx xxxxx oprávněné xxxxx) xxxxxxxxxx x určených x xxxxxxx xxxx xxxx objektům,

b) igelitových xxxxx8 označených logem xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx směsného xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx trasu9. Xx xxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx10,

x) xxxxxxxxxxx košů xxxxxxxxxxxx xx veřejném xxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx sběrnými xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx odkládání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx.

2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx odstranění směsného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nebo společná xxx xxxx uživatelů11.

3) Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx ukládat xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx12.

4) Xxxxxx nádoby je xxxxxxxxx plnit tak, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx může být xx xxxxxxxx xxxxx xx směsný komunální xxxxx odkládán xx xx xxxxxx vychladnutí. X zajištění bezproblémového xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx komunálním xxxxxxx, xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nádob, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odpadu xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

5) X případě, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx by xxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, ponechá xxxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

6) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx komunální xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nádob (svozovou xxxxx) xxxxxxxxxx ve 23 xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx svozovému dni xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx13. Xxxxxx xxxxxx xxxx být v xxx xxxxx xx xxxxxxxxx svozu bez xxxxxxxxxx prodlení z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. 7

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx při xxxxxxxx právnických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx smluv x obcí xxxxxxxxx xxxxx dle xx. 2 xxxx. 1 xxxx. b), x), x), x) předávají:

a) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xx. 3 xxxx. 1 x 2 x případě, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nádoby xx xxxx xxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odpadu, xxxxx budou xxxxxxxx x určeny xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

2) Xxxx úhrady za xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xx stanoví xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xx vzorem xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx města14.

3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx právnickými x fyzickými osobami xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x čl. 3 xxxx. 5) x 6).

4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx nádob xxxxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx směsného komunálního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx uživatelů15.

5) X xxxxxxx, že xxx xxxxx nejsou xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx xx mohlo xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, ponechá xxxxxxxx xxxxx nádoby nevyprázdněné.

6) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxxxxx na dočasném xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxxx xx 23 xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx státních xxxxxx. Nádoby nepřistavené x xxxxxxx xxx xx svozový xxx xx xxxxxxx stanoviště xxxxxxx vyvezeny16. Sběrné xxxxxx xxxx xxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxx svozu xxx xxxxxxxxxx prodlení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. 8

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

1) Xxxx x xxxxx předcházení xxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx věcmi:

a) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (včetně xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx)

x) zařízení a xxxxxxxx xxxxxxxxxx (například xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx, xxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, přepravky, xxxxx)

x) obrazy, rámy xx xxxxxx, xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx (například XX, DVD, knihy, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx)

x) hračky x sportovní xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx, xxxx, xxxx)

2) Xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx. 1 xxx xxxxxxxx xx sběrných xxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx města17. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx je xxxxx jen x xxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxxx xxx pokynů obsluhy. Xxxxxx xxx musí xxx xxxxxxx v xxxxxxx stavu, aby xxxx možné její xxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. 9

Nakládání x výrobky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx pro xxxxxxx (xxxxxx odběr)

1) Xxxx x rámci xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x těmito xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx x akumulátory

2) Výrobky x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx. 1 lze xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx místa xxxxxxx na webových xxxxxxxxx xxxxx18. Na xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x jejich xxxxxxxx xxxx, a xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dle xxxxxx xxxxxxx.

3) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx. 1 xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx nádob xxxxxxx xxxxx, které xxxx umístěny na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx seznam vede xxxxxxxxx odbor Xxxxxxxxxx xxxxx Jablonec xxx Xxxxx a současně xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx města Xxxxxxxx xxx Xxxxx19.

Xx. 10

Xxxxxxxxx ustanovení

Ke xxx 1.1.2022 se xxxxxxx Xxxxxx závazná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Jablonce xxx Xxxxx č. 3/2020, o xxxxxxxxx xxxxxxx shromažďování, xxxxx, xxxxxxxx, třídění, využívání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxx Xxxxxxxx n. X. (vyhláška x xxxxxxxxx x xxxxxx), xx xxx 19. xxxxxxxxx 2020.

Čl. 11

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxx 1.1.2022

RNDr. Xxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx

Xxx. Xxxxx Xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx

XXX 6/2021 xxxx xxxxxx xx ZM xxx 17.6.2021 x xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2022


1) §61 xxxxxx č. 541/2020 Xx., x xxxxxxxx

2) 60 zákona x. 541/2020 Xx., x xxxxxxxx

3) Tříděný xxxxx

4) Sběrné xxxxx

5) Xxxxxx dvory

6) Xxxxxx xxxxx

7) Xxxxxx xxxxx

8) Xxxxx xx o xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx typizovaným xxxxxxx xxxxxxx (popelnice a xxxxxxxxxx) na směsný xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx rekreačních xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx. x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx techniku), xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Jablonec xxx Xxxxx.

9) Xxxxxxxx svozová xxxxx xx xxxxxxxxxx xx webových stránkách xxxxx, příp. xxxxxxxxx x svozové trase xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx Nisou.

10) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, příp. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx podá xxxxxxxxx xxxxx Magistrátu xxxxx Xxxxxxxx xxx Nisou.

11) Xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12) V případě, xx ve xxxxxxxx xxxxxxxx budou xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxx nádoby xxxxxxxxxxxxx.

13) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zveřejněna xx xxxxxxxx stránkách xxxxx, xxxx. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx.

14) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx

15) Xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xxx umístěny x xxxxxxx xx xxxxxxx x. 13/1997 Xx., x pozemních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

16) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx podá xxxxxxxxx xxxxx Magistrátu xxxxx Xxxxxxxx xxx Nisou xxx xxxxxxx smlouvy.

17) Xxxxxx xxxxx

18) Xxxxxxxxxxxxxxx

19) Xxxxxxxxxxxxxxx