Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

2021/4 - x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx komunálního xxxxxx x xxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxx vyhláška xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx x. 4/2021,

x xxxxxxx poplatku xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu x xxxxxxxx věci (xxxxxx od 1.1.2022)

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx se na xxxx zasedání xxx 17. xxxxxx 2021 xxxxxxxxx č. XX/137/2021 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx §14 xxxx. 1 xxxxxx x. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx „zákon x xxxxxxxx poplatcích“), x v xxxxxxx x §10 písm. x) a §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „tato xxxxxxxx“):

Xx. 1

Xxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx touto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx poplatek xx odkládání komunálního xxxxxx z xxxxxxxx xxxx (xxxx jen „xxxxxxxx“).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx města Xxxxxxxx xxx Xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxxxx“)1

Xx. 2

Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(1) Předmětem poplatku xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu x xxxxxxxxxx nemovité věci xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxx xxxx stavbu xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx obce.2

(2) Xxxxxxxxxxx poplatku je3

a) xxxxxxx xxxxx, která xx v nemovité xxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx nemovité věci, xx které nemá xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Plátcem xxxxxxxx xx4

x) společenství xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx pro xxx vzniklo, nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxxx věci x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx vybrat poplatek xx xxxxxxxxxx5.

(5) Spoluvlastníci xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx dům xxxx stavbu pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx společně a xxxxxxxxxx.6

Xx. 3

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxx.7

Xx. 4

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx podat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx dne, xxx nabyl postavení xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ohlásí xxxxxx poplatku xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx 15 dnů.

(2) V xxxxxxxx xxxxxx poplatku xxxxx8

x. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, byl-li xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, sídlo xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx doručování; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x poplatkových xxxxxx,

x. xxxxx všech xxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx těchto xxxxxx x zahraničí, xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxxxx činností, x případě, xx xxxxxxx poplatku xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx činností xxxxxx,

x. další údaje xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nemovité xxxx xxxxxxxxxx byt, xxxxxxx xxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx katastru xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Dohody x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo Švýcarské xxxxxxxxxxx, uvede xxxx xxxxxx svého zmocněnce x tuzemsku pro xxxxxxxxxx.9

(4) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx 15 dnů ode xxx, kdy nastala.10

(5) Xxxx-xx plátce, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.11

Xx. 5

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx poplatku je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nemovitou xxx xx xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx věc na xxxxxxxxxx xxxxx připadající xx xxxxxxxxxx xx

x) xxxxx objednané xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx měsíc x xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxx nemovité xxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx věc xx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx x xxxxxxxx věci xxxx xxxxxxxx žádná fyzická xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx poplatku xxxx 60 xxxxx.

Xx. 6

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx poplatku xxxx 0,80 Xx xx xxxx.

Xx. 7

Xxxxxxx poplatku

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx dílčích xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx

x) xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxx bydliště žádná xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx vlastník této xxxxxxxx věci.

(2) Dílčí xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx vypočte xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poplatku zaokrouhleného xx xxxx xxxxx xxxxxx a xxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

Xx. 8

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Plátce xxxxxxxx xxxxxx vybraný xxxxxxxx správci poplatku xx dvou splátkách x termínech podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx hrazen

do 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

xx 1. xxxxx xx 30. xxxxxx

xx 15. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku

od 1. července xx 31. xxxxxxxx

(2) Xxxx-xx xxxxxx poplatku, xxxxxxx xxxxxxxx ve lhůtě xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx.14

Xx. 9

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx včas nebo xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx mu xxxxxxx xxxxxxxx poplatek xxxxxxxxx xxxxxxx nebo hromadným xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 15

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx včas xxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx úhradě.16

(3) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo část xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx poplatku xxxxxx xx xx trojnásobek; xxxx zvýšení xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx.17

Xx. 10

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, spolu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xx x xx xxxxxxx vlastnictví x xxxxxxx, xxx x xxxxx s xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx.18

(2) Xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx obhospodařovaný xxxxxxxx společností, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, se xxx účely xxxxxxxx xx komunální odpad xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.19

Xx. 11

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx účinnosti dnem 1.1.2022.

XXXx. Xxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx

Xxx. Xxxxx Xxxxxx, xxxxxxxx primátora

OZV 4/2021 byla xxxxxx xx XX dne 17.6.2021 x nabývá xxxxxxxxx 1.1.2022


1) §15 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

2) §10x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

3) §10x xxxxxx o místních xxxxxxxxxx

4) §10x xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

5) §10x xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

6) §10x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

7) §10x xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

8) §14x xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

9) §14x odst. 3 zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

10) §14x xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

11) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x plátce totožná (xxxx. vlastník xxxxxxxx xxxx, x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx) x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

12) §10k ve xxxxxxx s §10x xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

13) §10x xx spojení x §10o xxxx. 2 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

14) Xxxxxxx xxxxxx je míněna xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxx věci, x xxx nemá xxxxx xxxxxxxx) x xxxxx tudíž xxxxx x postavení poplatníka.

15) §11 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

16) §11 odst. 2 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

17) §11 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

18) §10x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

19) §10x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx


XXXXXXX

Xxxxx - xxxxxxxxx xxxxx 2022

Xxxxxx výměr xx xxxx, odvoz x odstranění komunálního xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx účinný xx 1.1.2022

xxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxx xxxxx

xxxxxxxx xx xxxxx

xxxxxxxx xx xxx

60 l

1 x xxxxx

208,00

2 496,00

60 x

1 x za 14 xxx

104,00

1 248,00

60 x

1 x měsíčně

48,00

576,00

60 x

xxxxxxxxxxx

156,00

1 872,00

80 x

1 x xxxxx

277,33

3 328,00

80 x

1 x za 14 xxx

138,67

1 664,00

80 x

1 x xxxxxxx

64,00

768,00

80 x

xxxxxxxxxxx

208,00

2 496,00

110 l (xxx)

1 x týdně

381,33

4 576,00

110 l (xxx)

1 x xx 14 xxx

190,67

2 288,00

110 x (xxx)

xxxxxxxxxxx

286,00

3 432,00

120 x

1 x xxxxx

416,00

4 992,00

120 x

1 x xx 14 xxx

208,00

2 496,00

120 x

2 x xxxxx

832,00

9 984,00

120 x

xxxxxxxxxxx

312,00

3 744,00

240 x

1 x xxxxx

832,00

9 984,00

240 x

1 x xx 14 xxx

416,00

4 992,00

240 l

2 x xxxxx

1 664,00

19 968,00

340 x

1 x xxxxx

1 178,67

14 144,00

340 x

1 x xx 14 xxx

589,33

7 072,00

340 l

2 x xxxxx

2 357,33

28 288,00

660 l

1 x xxxxx

2 288,00

27 456,00

660 x

1 x xx 14 xxx

1 144,00

13 728,00

660 l

2 x xxxxx

4 576,00

54 912,00

770 x

1 x xxxxx

2 669,33

32 032,00

770 x

1 x za 14 xxx

1 334,67

16 016,00

770 x

2 x xxxxx

5 338,67

64 064,00

1100 x

1 x týdně

3 813,33

45 760,00

1100 x

1 x xx 14 xxx

1 906,67

22 880,00

1100 x

2 x xxxxx

7 626,67

91 520,00

1100 l

3 x xxxxx

11 440,00

137 280,00