Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

2021/4 - x xxxxxxx poplatku xx xxxxxxxxx komunálního xxxxxx x xxxxxxxx věci

Obecně xxxxxxx vyhláška xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx x. 4/2021,

x xxxxxxx poplatku xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu x nemovité xxxx (xxxxxx od 1.1.2022)

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxx 17. června 2021 xxxxxxxxx č. ZM/137/2021 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx §14 odst. 1 xxxxxx x. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „zákon x xxxxxxxx xxxxxxxxxx“), x x xxxxxxx x §10 xxxx. x) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tuto obecně xxxxxxxx vyhlášku (dále xxx „xxxx xxxxxxxx“):

Xx. 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx touto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx poplatek xx odkládání xxxxxxxxxxx xxxxxx x nemovité xxxx (dále xxx „xxxxxxxx“).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx města Xxxxxxxx nad Xxxxx (xxxx jen „xxxxxxx xxxxxxxx“)1

Xx. 2

Předmět poplatku, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx poplatku xx odkládání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx věci xxxxxxxxxx byt, rodinný xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx rekreaci, xxxxx xx nachází xx xxxxx xxxx.2

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx3

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx nemovité xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx žádná xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx poplatku xx4

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx pro xxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxxx věci x xxxxxxxxx případech.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx vybrat xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx5.

(5) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx věci xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx dům xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.6

Xx. 3

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx poplatku je xxxxxxxxxx rok.7

Čl. 4

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx poplatku xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx poplatku ohlášení xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx nabyl postavení xxxxxx poplatku. Pozbytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx poplatku správci xxxxxxxx ve xxxxx 15 xxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx8

x. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx název, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, byl-li xxxxxxxx, xxxxx pobytu nebo xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx též xxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v poplatkových xxxxxx,

x. čísla xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx poskytovatelů xxxxxx xxxxxx x zahraničí, xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx činností xxxxxx,

x. další údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx byt, rodinný xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx katastru xxxxxxxxxxx x počet xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, jiného xxxxxxxxx xxxxx Dohody x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x tuzemsku pro xxxxxxxxxx.9

(4) Xxxxx-xx xx xxxxx údajů xxxxxxxxx x ohlášení, xx xxxxxx xxxxxxx tuto xxxxx xxxxxxx xx 15 dnů ode xxx, kdy xxxxxxx.10

(5) Xxxx-xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.11

Xx. 5

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx poplatku xx xxxxxxxx soustřeďovacích xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx připadající na xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx kapacitou xxxxxxxxxxxxxxx prostředků xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx měsíc připadající xx poplatníka je

a) xxxxx xxxxxxxxx kapacity xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx nemovitou věc xx xxxxxxxxxx měsíc x počtu fyzických xxxx, xxxxx x xxxx nemovité věci xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) kapacita xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx měsíc x xxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx žádná xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx poplatku činí 60 xxxxx.

Xx. 6

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxx 0,80 Xx za xxxx.

Xx. 7

Výpočet xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx jednotlivé xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx

x) xxx xxxxxxxxx x nemovité xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx v nemovité xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx vlastník xxxx xxxxxxxx věci.

(2) Dílčí xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx se vypočte xxxx součin xxxxxxx xxxxxxx poplatku zaokrouhleného xx xxxx xxxxx xxxxxx a xxxxx xxx xxxxx základ.

Čl. 8

Xxxxxxxxx poplatku

(1) Plátce xxxxxxxx odvede vybraný xxxxxxxx správci poplatku xx dvou splátkách x xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

xx 30. xxxxxx kalendářního xxxx

xx 1. ledna xx 30. června

do 15. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

xx 1. xxxxxxxx xx 31. prosince

(2) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx.14

Xx. 9

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx včas xxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx poplatek xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 15

(2) Xxxxxxx-xx poplatky odvedeny xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx poplatku xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx úhradě.16

(3) Xxxx xxxxxxxxxxx nebo neodvedené xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx.17

Xx. 10

Společná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx i xx jednotku, která xx vymezena xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx spojeným xxxxxxx xx společných xxxxxxx domu, x xxxxx xx x xx xxxxxxx vlastnictví x xxxxxxx, xxx x xxxxx x xxxxxxx xx tomto xxxxxxx.18

(2) Na svěřenský xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx obhospodařovaný xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx vložena xxxxxxxx xxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxx xx komunální odpad xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.19

Xx. 11

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2022.

XXXx. Xxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx

Xxx. Milan Xxxxxx, náměstek xxxxxxxxx

XXX 4/2021 xxxx xxxxxx xx ZM xxx 17.6.2021 x xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2022


1) §15 xxxx. 1 zákona x místních xxxxxxxxxx

2) §10x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

3) §10x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) §10x xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

5) §10x xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

6) §10x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

7) §10x xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

8) §14x odst. 2 xxxxxx o místních xxxxxxxxxx

9) §14x odst. 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

10) §14x xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

11) Xxxxxxx plátce je xxxxxx situace, xxx xx osoba poplatníka x xxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x níž xxxx xxxxx xxxxxxxx) x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

12) §10x xx xxxxxxx x §10x xxxx. 2 xxxxxx x místních xxxxxxxxxx

13) §10x xx spojení x §10x xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

14) Absencí xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx poplatníka a xxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx) x xxxxx tudíž pouze x postavení xxxxxxxxxx.

15) §11 xxxx. 1 xxxxxx x místních xxxxxxxxxx

16) §11 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

17) §11 xxxx. 3 zákona x místních xxxxxxxxxx

18) §10x zákona o xxxxxxxx poplatcích

19) §10x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx


XXXXXXX

Xxxxx - komunální xxxxx 2022

Xxxxxx výměr xx sběr, xxxxx x odstranění xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx území xxxxxxxxxxxx xxxxx Jablonec xxx Nisou xxxxxx xx 1.1.2022

xxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxx xxxxx

xxxxxxxx za xxxxx

xxxxxxxx xx rok

60 l

1 x xxxxx

208,00

2 496,00

60 x

1 x xx 14 xxx

104,00

1 248,00

60 x

1 x xxxxxxx

48,00

576,00

60 x

xxxxxxxxxxx

156,00

1 872,00

80 l

1 x xxxxx

277,33

3 328,00

80 x

1 x xx 14 xxx

138,67

1 664,00

80 x

1 x xxxxxxx

64,00

768,00

80 x

xxxxxxxxxxx

208,00

2 496,00

110 x (xxx)

1 x xxxxx

381,33

4 576,00

110 l (kov)

1 x za 14 xxx

190,67

2 288,00

110 x (xxx)

xxxxxxxxxxx

286,00

3 432,00

120 l

1 x xxxxx

416,00

4 992,00

120 x

1 x xx 14 xxx

208,00

2 496,00

120 x

2 x týdně

832,00

9 984,00

120 l

kombinovaný

312,00

3 744,00

240 x

1 x xxxxx

832,00

9 984,00

240 l

1 x xx 14 xxx

416,00

4 992,00

240 x

2 x xxxxx

1 664,00

19 968,00

340 x

1 x týdně

1 178,67

14 144,00

340 x

1 x xx 14 xxx

589,33

7 072,00

340 x

2 x týdně

2 357,33

28 288,00

660 x

1 x xxxxx

2 288,00

27 456,00

660 x

1 x za 14 xxx

1 144,00

13 728,00

660 x

2 x xxxxx

4 576,00

54 912,00

770 x

1 x týdně

2 669,33

32 032,00

770 l

1 x xx 14 xxx

1 334,67

16 016,00

770 x

2 x xxxxx

5 338,67

64 064,00

1100 x

1 x xxxxx

3 813,33

45 760,00

1100 l

1 x xx 14 xxx

1 906,67

22 880,00

1100 x

2 x xxxxx

7 626,67

91 520,00

1100 l

3 x xxxxx

11 440,00

137 280,00