Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

2021/4 - x xxxxxxx poplatku za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx x. 4/2021,

x xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx komunálního xxxxxx x xxxxxxxx věci (xxxxxx xx 1.1.2022)

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx nad Xxxxx se xx xxxx xxxxxxxx xxx 17. xxxxxx 2021 xxxxxxxxx x. ZM/137/2021 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx §14 odst. 1 xxxxxx x. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx x xxxxxxxx poplatcích“), x x xxxxxxx x §10 xxxx. x) x §84 xxxx. 2 písm. x) zákona x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxx xxxxxxxx“):

Xx. 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Statutární xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx touto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx odkládání xxxxxxxxxxx xxxxxx x nemovité xxxx (dále jen „xxxxxxxx“).

(2) Správcem xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx (xxxx jen „správce xxxxxxxx“)1

Xx. 2

Předmět xxxxxxxx, xxxxxxxxx a plátce xxxxxxxx

(1) Předmětem poplatku xx xxxxxxxxx směsného xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx byt, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx rodinnou xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx.2

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx3

x) xxxxxxx xxxxx, která xx x nemovité xxxx bydliště, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx žádná xxxxxxx xxxxx.

(3) Plátcem xxxxxxxx xx4

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx vzniklo, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx5.

(5) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx rekreaci xxxx xxxxxxx plnit poplatkovou xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx.6

Xx. 3

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx poplatku xx xxxxxxxxxx xxx.7

Xx. 4

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx poplatku xx xxxxxxx podat xxxxxxx xxxxxxxx ohlášení xxxxxxxxxx do 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxx postavení xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx plátce xxxxxx xxxxxx poplatku xxxxxxx xxxxxxxx ve lhůtě 15 xxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx8

x. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx název, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx, xxxxx pobytu nebo xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx uvede xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x poplatkových xxxxxx,

x. čísla všech xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxxx poskytovatelů xxxxxx xxxxxx x zahraničí, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x případě, xx xxxxxxx xxxxxxxx souvisí x podnikatelskou xxxxxxxx xxxxxx,

x. xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, rodinný xxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxx rekreaci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x počet poplatníků xxxxxxxx x xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx bydliště xx xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x tuzemsku pro xxxxxxxxxx.9

(4) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, je xxxxxx povinen xxxx xxxxx xxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx, kdy xxxxxxx.10

(5) Xxxx-xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.11

Xx. 5

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Základem xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků xxx nemovitou věc xx odpad xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx kapacitou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx měsíc xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx je

a) xxxxx xxxxxxxxx kapacity xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx věc xx kalendářní xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxx nemovité xxxx xxxx bydliště xx xxxxx kalendářního xxxxxx, xxxx

x) kapacita xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx věc na xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Minimální xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx činí 60 xxxxx.

Xx. 6

Sazba xxxxxxxx

Xxxxx poplatku xxxx 0,80 Xx xx xxxx.

Xx. 7

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx

x) xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx v xxxxxxxx xxxx bydliště xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx poplatníkem xx vlastník xxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Dílčí xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx vypočte xxxx xxxxxx základu xxxxxxx poplatku xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx a xxxxx xxx tento xxxxxx.

Xx. 8

Xxxxxxxxx poplatku

(1) Plátce xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx dvou xxxxxxxxx x termínech podle xxxxxxxxxxx tabulky:

Termín xxxxxxxxxx

xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxx

xx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxx roku

od 1. ledna xx 30. xxxxxx

xx 15. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku

od 1. xxxxxxxx xx 31. prosince

(2) Xxxx-xx xxxxxx poplatku, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx.14

Xx. 9

Navýšení xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx poplatky zaplaceny xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 15

(2) Xxxxxxx-xx poplatky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx, vyměří xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx úhradě.16

(3) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx část xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx.17

Xx. 10

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Ustanovení x xxxxxxxx věci xx xxxxxxx obdobně x xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x vlastnictví xxxx, spolu s xxxxx jednotkou spojeným xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx je x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x pozemku, tak x spolu s xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.18

(2) Na xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx společností, do xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxx účely xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.19

Xx. 11

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2022.

XXXx. Jiří Čeřovský, xxxxxxxx xxxxx

Xxx. Milan Xxxxxx, xxxxxxxx primátora

OZV 4/2021 xxxx xxxxxx xx XX xxx 17.6.2021 a nabývá xxxxxxxxx 1.1.2022


1) §15 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

2) §10x xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

3) §10i xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) §10x odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

5) §10x xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

6) §10x zákona x xxxxxxxx poplatcích

7) §10x xxxx. 1 zákona x xxxxxxxx poplatcích

8) §14x xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

9) §14a xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

10) §14a xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

11) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, kdy xx osoba xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx (xxxx. vlastník xxxxxxxx xxxx, v xxx xxxx nikdo xxxxxxxx) x jedná xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

12) §10k xx xxxxxxx x §10o xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

13) §10x xx xxxxxxx x §10x xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

14) Absencí xxxxxx xx míněna xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx totožná (xxxx. xxxxxxxx nemovité xxxx, x níž xxxx xxxxx xxxxxxxx) x xxxxx tudíž xxxxx x xxxxxxxxx poplatníka.

15) §11 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

16) §11 xxxx. 2 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

17) §11 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

18) §10x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

19) §10r xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx


XXXXXXX

Xxxxx - komunální xxxxx 2022

Xxxxxx xxxxx xx xxxx, odvoz x odstranění komunálního xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxxxxx xxx Xxxxx účinný xx 1.1.2022

xxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxx xxxxx

xxxxxxxx xx xxxxx

xxxxxxxx xx xxx

60 x

1 x xxxxx

208,00

2 496,00

60 x

1 x xx 14 xxx

104,00

1 248,00

60 x

1 x xxxxxxx

48,00

576,00

60 x

xxxxxxxxxxx

156,00

1 872,00

80 x

1 x xxxxx

277,33

3 328,00

80 x

1 x xx 14 xxx

138,67

1 664,00

80 x

1 x xxxxxxx

64,00

768,00

80 x

xxxxxxxxxxx

208,00

2 496,00

110 l (xxx)

1 x týdně

381,33

4 576,00

110 x (xxx)

1 x xx 14 xxx

190,67

2 288,00

110 l (xxx)

xxxxxxxxxxx

286,00

3 432,00

120 x

1 x xxxxx

416,00

4 992,00

120 x

1 x xx 14 dnů

208,00

2 496,00

120 x

2 x xxxxx

832,00

9 984,00

120 x

xxxxxxxxxxx

312,00

3 744,00

240 x

1 x xxxxx

832,00

9 984,00

240 l

1 x xx 14 xxx

416,00

4 992,00

240 x

2 x xxxxx

1 664,00

19 968,00

340 x

1 x týdně

1 178,67

14 144,00

340 x

1 x xx 14 xxx

589,33

7 072,00

340 x

2 x xxxxx

2 357,33

28 288,00

660 x

1 x xxxxx

2 288,00

27 456,00

660 x

1 x za 14 xxx

1 144,00

13 728,00

660 x

2 x xxxxx

4 576,00

54 912,00

770 x

1 x xxxxx

2 669,33

32 032,00

770 x

1 x za 14 xxx

1 334,67

16 016,00

770 x

2 x týdně

5 338,67

64 064,00

1100 x

1 x xxxxx

3 813,33

45 760,00

1100 x

1 x xx 14 dnů

1 906,67

22 880,00

1100 x

2 x týdně

7 626,67

91 520,00

1100 x

3 x xxxxx

11 440,00

137 280,00