Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

2021/4 - x xxxxxxx poplatku xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu x xxxxxxxx věci

Obecně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx nad Xxxxx č. 4/2021,

x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x nemovité xxxx (xxxxxx od 1.1.2022)

Zastupitelstvo xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx se na xxxx xxxxxxxx xxx 17. xxxxxx 2021 xxxxxxxxx č. ZM/137/2021 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx §14 xxxx. 1 xxxxxx x. 565/1990 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx jen „zákon x xxxxxxxx xxxxxxxxxx“), x x xxxxxxx x §10 xxxx. x) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Sb., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tuto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „tato xxxxxxxx“):

Xx. 1

Xxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx Jablonec nad Xxxxx xxxxx vyhláškou xxxxxx místní xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx Magistrát xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxxxx“)1

Xx. 2

Předmět xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(1) Předmětem xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, rodinný xxx nebo stavbu xxx rodinnou rekreaci, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx obce.2

(2) Xxxxxxxxxxx poplatku xx3

x) xxxxxxx osoba, xxxxx xx v xxxxxxxx xxxx bydliště, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx které nemá xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xx4

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx vzniklo, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx5.

(5) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx věci xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx dům xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx rekreaci xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.6

Xx. 3

Poplatkové xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxx.7

Xx. 4

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ohlášení xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx dne, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx plátce xxxxxx xxxxxx poplatku správci xxxxxxxx xx xxxxx 15 xxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxx poplatku xxxxx8

x. xxxxx, popřípadě xxxxx, a příjmení xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx adresu xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx uvede též xxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x. xxxxx všech xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx těchto xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x podnikatelskou xxxxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx souvisí x podnikatelskou činností xxxxxx,

x. xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxx, xxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx byt, rodinný xxx xxxx xxxxxx xxx rodinnou xxxxxxxx xxxxx katastru xxxxxxxxxxx x počet poplatníků xxxxxxxx x xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx poplatku, xxxxx nemá xxxxx xxxx bydliště xx xxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Dohody x Evropském hospodářském xxxxxxxx xxxx Švýcarské xxxxxxxxxxx, xxxxx také xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x tuzemsku xxx xxxxxxxxxx.9

(4) Dojde-li xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, je xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx 15 xxx ode xxx, xxx xxxxxxx.10

(5) Xxxx-xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx.11

Xx. 5

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Základem xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků xxx xxxxxxxxx xxx xx odpad za xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků pro xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx připadající xx poplatníka je

a) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx měsíc x xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx v xxxx nemovité xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xxxx

x) xxxxxxxx soustřeďovacích xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx věc na xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že x xxxxxxxx xxxx nemá xxxxxxxx žádná xxxxxxx xxxxx.

(3) Minimální xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx 60 xxxxx.

Xx. 6

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx poplatku xxxx 0,80 Xx xx xxxx.

Xx. 7

Xxxxxxx poplatku

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx součet xxxxxxx xxxxxxxx xx jednotlivé xxxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx xxxxx

x) xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx této xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx a xxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

Xx. 8

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vybraný xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx hrazen

do 30. xxxxxx kalendářního xxxx

xx 1. xxxxx do 30. xxxxxx

xx 15. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

xx 1. xxxxxxxx xx 31. prosince

(2) Není-li xxxxxx poplatku, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx.14

Xx. 9

Xxxxxxxx poplatku

(1) Xxxxxxx-xx poplatky zaplaceny xxxxxxxxxxx včas xxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx poplatek platebním xxxxxxx xxxx hromadným xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 15

(2) Xxxxxxx-xx poplatky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx včas xxxx ve xxxxxxx xxxx, xxxxxx mu xxxxxxx poplatku xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx.16

(3) Xxxx xxxxxxxxxxx nebo neodvedené xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx poplatků může xxxxxxx poplatku xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx; xxxx zvýšení xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx osud.17

Čl. 10

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx obdobně x xx xxxxxxxx, xxxxx xx vymezena podle xxxxxx x vlastnictví xxxx, xxxxx x xxxxx jednotkou spojeným xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx je x xx spojeno xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.18

(2) Xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx fond xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx vložena xxxxxxxx xxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx jako xx xxxxxxxxx xxxx nemovité xxxx.19

Xx. 11

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2022.

XXXx. Xxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx

Xxx. Xxxxx Xxxxxx, xxxxxxxx primátora

OZV 4/2021 byla xxxxxx xx ZM dne 17.6.2021 x xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2022


1) §15 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

2) §10x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

3) §10i xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) §10x odst. 1 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

5) §10x xxxx. 2 xxxxxx x místních poplatcích

6) §10x xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

7) §10o xxxx. 1 xxxxxx x místních xxxxxxxxxx

8) §14x xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

9) §14x xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

10) §14a xxxx. 4 xxxxxx x místních poplatcích

11) Xxxxxxx xxxxxx je xxxxxx situace, xxx xx osoba xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx (xxxx. vlastník xxxxxxxx xxxx, v xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx) x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

12) §10k xx xxxxxxx x §10x xxxx. 2 xxxxxx x místních xxxxxxxxxx

13) §10x xx xxxxxxx x §10x xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

14) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, kdy je xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx totožná (např. xxxxxxxx xxxxxxxx věci, x níž nemá xxxxx bydliště) x xxxxx tudíž pouze x xxxxxxxxx poplatníka.

15) §11 odst. 1 xxxxxx x místních xxxxxxxxxx

16) §11 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

17) §11 xxxx. 3 zákona x místních xxxxxxxxxx

18) §10x zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

19) §10x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx


XXXXXXX

Xxxxx - xxxxxxxxx xxxxx 2022

Cenový výměr xx sběr, xxxxx x xxxxxxxxxx komunálního xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx Nisou xxxxxx xx 1.1.2022

velikost nádoby

četnost xxxxx

xxxxxxxx xx xxxxx

xxxxxxxx xx rok

60 x

1 x xxxxx

208,00

2 496,00

60 x

1 x za 14 dnů

104,00

1 248,00

60 x

1 x xxxxxxx

48,00

576,00

60 x

xxxxxxxxxxx

156,00

1 872,00

80 x

1 x týdně

277,33

3 328,00

80 x

1 x xx 14 dnů

138,67

1 664,00

80 x

1 x měsíčně

64,00

768,00

80 x

xxxxxxxxxxx

208,00

2 496,00

110 x (xxx)

1 x xxxxx

381,33

4 576,00

110 x (xxx)

1 x xx 14 xxx

190,67

2 288,00

110 x (xxx)

xxxxxxxxxxx

286,00

3 432,00

120 x

1 x týdně

416,00

4 992,00

120 x

1 x xx 14 dnů

208,00

2 496,00

120 x

2 x xxxxx

832,00

9 984,00

120 l

kombinovaný

312,00

3 744,00

240 x

1 x xxxxx

832,00

9 984,00

240 x

1 x xx 14 dnů

416,00

4 992,00

240 x

2 x xxxxx

1 664,00

19 968,00

340 x

1 x xxxxx

1 178,67

14 144,00

340 l

1 x xx 14 xxx

589,33

7 072,00

340 x

2 x týdně

2 357,33

28 288,00

660 x

1 x xxxxx

2 288,00

27 456,00

660 x

1 x xx 14 xxx

1 144,00

13 728,00

660 x

2 x xxxxx

4 576,00

54 912,00

770 x

1 x týdně

2 669,33

32 032,00

770 x

1 x xx 14 xxx

1 334,67

16 016,00

770 x

2 x xxxxx

5 338,67

64 064,00

1100 x

1 x týdně

3 813,33

45 760,00

1100 x

1 x xx 14 xxx

1 906,67

22 880,00

1100 l

2 x xxxxx

7 626,67

91 520,00

1100 l

3 x xxxxx

11 440,00

137 280,00