Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxx x. 2/2021

xx xxx 22. xxxxxxxx 2021

XXXXX XXX

Xxxx města Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x. XxX/2886/49/2021 xx xxx 22. xxxxxxxx 2021 x souladu x xxxxxxxxxxx §11 xxxx. 1 a §102 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (obecní zřízení), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a ustanovením §18 zákona x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.

Xx. X

Xxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxx nařízení xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx nabídku, prodej xxxxx (dále xxx „xxxxxx“) x xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Mostu, xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx „xxxxx xxxxxxxxxx“), xx jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Nevztahuje xx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxx základních xxxxx

1. Xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx pevnou xxxx přenosnou xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx zařízení, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx tržišti xxxx v tržnici, x xxxx xx xxxxxxxxxx stánkový xxxxxx.

3. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, umožňující xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx.

4. Xxxxxxxx je vymezený xxxxxxx, xxxxxxxxxx celoroční xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Tento xxxxxxx je veřejně xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx provozovnu xxxxxxx x tomuto xxxxx kolaudačním xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx1) xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx x xxxx činnosti xxxxxxxx x xxxxxxx spojeno x xxxxxxxxxxx, určenou x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx souhlasem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx1). Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

6. Prodejcem xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx provoz.

8. Podomním xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xx bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx osob.

9. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx nařízení xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx je xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx prostranstvích, xxx nerozhoduje, xxx xx prodej xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zařízení (xxxx. xxxxx, xxxxx, xxxx aj.) anebo xxxxx x xxxx, xxx xxx xx xxxxxxxx pohybuje xxxxx xxxxx xx xxxxx.

Xx. XXX

Xxxxx xxx prodej xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zboží

1. Na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx možno xxxx řádnou xxxxxxxxxx xxxxxxx x prodávat xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 1 tohoto xxxxxxxx x v xxxxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx:

x) podle xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služby,

b) podle xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx pravidelný xxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxxxxx prodej/příležitostné xxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx poskytováním xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Památky xxxxxxxxx, Xx. Xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x příležitostné xxxxxxxxxxx služeb xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xx. Xxxxxxxxx lze xxxxxxx 20 kalendářních dnů xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx nejpozději xx 2 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxxxx akcích xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx povolen xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx akce. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx akce xxxxxxxx xxxxxx.

3. Na xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx (x x xxxxxxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxx – xxxxx xx xxxxxxxxxx xx prodej xxxxx x poskytování xxxxxx x restauračních předzahrádkách x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxx x medoviny x xxxxx příležitostného xxxxxxx x příležitostného poskytování xxxxxx x příležitosti Xxxxx x Xxxxxxxxx,

x) xxxxx erotického xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx látky x xxxxxxxx přípravky klasifikované xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, žíravé, dráždivé, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx situována xx xxxxxxxx komunikacích (xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, vozovky xxxx.), xxxx xxx xx zvláštnímu užívání xxxxxx vydáno xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx kapacity x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx služeb

1. Kapacita xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx míst xx stanovena x xxxxxxx x. 1 xxxxxx nařízení.

2. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx:

x) xxx prodeji xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx vsedě, xxxxxxxx, lžící xx xxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x zrcadlem,

c) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) při xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xx. X

Xxxx prodeje x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x poskytování xxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx rok, xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x poskytování xxxxxx xx xx 6:00 xx 20:00 xxxxx. Xxxxxxxx místa využívaná xxxxxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx x době xxxxxx x xx. XXX xxx 2) xxxxxx xxxxxxxx xx 6:00 xx 20:00 xxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx provozovány po xxxx xxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx 8:00 xx 22:00 xxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx čistoty a xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x poskytování služeb

1. Xxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxx tržnice, xxxxxxx x xxxx xxxxx,

x) xxxxxx zboží x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx na xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx prostoru x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jednotlivými xxxxxx x kolem nich,

d) xxxxxxxxxx veterinárních x xxxxxxxxxxxx podmínek prodeje xxxxxxxxxxx a rostlinných xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx:

x) neprodávat xxx xxxxxx, tj. xxxx. xxxxxxxxxx xxxxx ze xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx obalů, xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx xxxx.,

x) neponechávat xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x to ani xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx separovaný xxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx),

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx,

x) xxxxxx x prodeji xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx místa x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx jednotlivými stánky x xxxxx xxxx xxxxxxxx prostoru k xxxxxxxxxx xxxxxx zákazníků,

f) xxxxxxxxx veterinární x xxxxxxxxxx podmínky xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.&xxxx;

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx prodejní xxxxx x xxxxxxx x tímto nařízením x xx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx konkrétní xxxxxxxx xxxxx.

Xx. XXXX

Xxxxxxxx druhy xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

1. Ve xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xx xxxxx území xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx domech, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sociální služby x xxxxxxxxxxx zařízeních, xx zakazuje podomní xxxxxx.

2. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx statutárního xxxxx Mostu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prodej.

3. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx zakazuje x xxxx xx 00:00 xx 24:00 xxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx charitativní xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na území xxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx z řad xxxxxx.

Xx. XX

Xxxxx prodeje x xxxxxxxxxxx služeb, xx xxxxx xx xxxx nařízení xxxxxxxxxx

1. X xxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 2. xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx prodej xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

2. Zákaz podomního x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx městem Xxxx.

Xx. X

Xxxxxx

Xxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx policie Xxxx.

Xx. XX

Xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx nařízení xxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Práva x povinnosti xxxxxxxx xxxxx, poskytovatelů xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx stanovená xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nařízením xxxxxxx.

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxx x. 2/2019 xx xxx 25. xxxxxxxx 2019 TRŽNÍ XXX.

Xx. XIV

Účinnost

Toto nařízení xxxxxx účinnosti patnáctým xxxx xx dni xxxxxxxxx.

Mgr. Xxx Paparega

primátor xxxxx

&xxxx;

Xxx. Xxxxx Xxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXXXXX XXXXX XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup

Vyvěšeno xxx: ...……………………..

Xxxxxxx dne: ……………………..…..

xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx. č.

Adresa xxxxx

Xxxx xxxxx, služby

Kapacita xxxx

Xxxx x.

1

xx. Zdeňka Xxxxxxx v areálu XX Xxxxx Souš (xxxx xxx. 5182/1 x k.ú. Xxxx XX)

xxx omezení

200

2

2

tř. Xxxxxxxxxx, x NS Xxxxxxx (xxxx xxx. 4681/6 x x.x. Xxxx XX)

xxxxxxxxx (velikonoční, dušičkové, xxxxxxx zboží)

2

3

3

tř. Xxxxxxxxxx, x XX Prior (xxxx xxx. 6372/2 x k.ú. Xxxx XX)

xxxxxxxxx (velikonoční, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx)

1

4

4

xx. Budovatelů, xxxx x xx. 382 (xxxx ppč. 4608/1 x x.x. Xxxx II)

tematický (xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx)

1

5

5

XX Xxxxx x nám. Velké xxxxxxxx xxxxxx x x xx. Moskevská (xxxx ppč. 6372/2 x 6372/3 v x.x. Xxxx XX)&xxxx;

xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

5+3

6

6

xxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxxxx x OD Xxxxx (xxxx ppč. 6367/102, 6367/131 v x.x. Xxxx II)

bez xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

80

7

7

1. náměstí x xx. Xxxxxxxx (xxxx xxx. 6367/89, 6367/8 x 6367/19 v x.x. Most XX)

xxxxxxxxx x xxxx xxxx + xxxxxxxxx sortiment

100

8

8

ul. Xxx. Xxxxxx (u xxxxxxxxx xx sídliště Xxxxxxx, na xxxxx xxx. 4936/534 x x.x. Xxxx XX)

xxxxxxxxx (xxxxxx sezonního xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx)

2

9

9

xx. Xxxxxx , x XX Xxxxx (xxxx xxx. 4936/521 x x.x. Most XX)

xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a zeleniny)

3

10

10

ul. Xxxxxxxxxx, před OC Xxxxxxxx (xxxx xxx. 7498/2 x x.x.Xxxx XX)

xxxxxxxxxxx + xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx, dušičkové, xxxxxxx xxxxx)

2

12

11

xx. Barvířská, parkoviště x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx. 7499/1 x x.x. Xxxx XX)

xxxxxxxxx (vánoční xxxxx)

1

13

12

xx. Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx u xx. 1702 (xxxx xxx. 7498/8 v x.x. Most XX)

Xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx)

1

14

13

xx. Xxxxxxxxx, xxxx XX Xxxxx (xxxx xxx. 7483/1 x k.ú. Most XX)

xxxxxxxxxxx + tematický (xxxxxxxxxxx, dušičkové, vánoční xxxxx)

2

15

14

xx. Xxxxxxx, před xxxxxxxxx Xxxxx (xxxx xxx. 6206/3 x x.x. Xxxx XX)

xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx, dušičkové, xxxxxxx xxxxx)

2

16

15

xx. Velebudická, před xxxxxxxxx Xxxx (část xxx. 4951/22 x x.x. Xxxx II)

tematický (xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx)

2

17

16

xx. Xxxxxxx, před XX Xxxxxx (část xxx. 4952/38 v x.x. Xxxx XX

xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx, dušičkové, xxxxxxx xxxxx)

2

18

17

xx. Xxxxxxxxxxx, xxxx XX Xxxxxx (xxxx xxx. 4952/159 v x.x. Most XX)

xxxxxxxxxxx + xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx zboží)

2

19

18

2. xxxxxxx (xxxx xxx. 6372/11 x x.x. Xxxx XX)

xxxxxxxxx x xxxx xxxx + xxxxxxxxx xxxxxxxxx

20

18

1) Xxxxx č. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2) Xxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

3) Xxxxx č. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

4) Xxxxx x. 541/2020 Xx., x odpadech

5) Xxxxx x. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

6) Xxxxx x. 553/1991 Xx., o xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

7) Xxxxx x. 251/2016 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

8) Xxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx