Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

12/XX/2021 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxx Xxxxxx x xxxx Xxxxxxx

- xxxxx xxxxxxxx xxxxxx policie

Rozhodnutí Krajského xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 25.6.2021, x. j. XX/1534/XX/21-3, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 11.7.2021.

Veřejnoprávní xxxxxxx o výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx městské xxxxxxx uzavřená podle xxx. §159 a xxxx. zákona č. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxx x podle xxx. §3a x 3c zákona x. 553/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx znění (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxx policii“)

Čl. X

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx Xxxxxx

xx sídlem xxxxxxx Xxxxx IV. 239, 362 21 Xxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx,

XXX: 00254801

Xxxxxxxx xxxxxxx: 1421341/0100, xxxxxxxxxx xxxxxx: 03404121

xxxx xxx „xxxxx Nejdek“

a

Obec Černava

se xxxxxx Xxxxxxx 80, 362 21 Xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxx. Xxxxxxx Krouzou

IČO: 00573205

Xxxxxxxx xxxxxxx: 16420-341/0100, variabilní xxxxxx:

xxxx xxx „obec Xxxxxxx“

(xxxxxxxx jako „xxxxxxx xxxxxx“)

Xx. II

Předmět xxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx vztahů, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxx na xxxxx jiné xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxx Nejdek xxxx xxxxxxxxxx Městské xxxxxxx v Nejdku (xxxx jen „městská xxxxxxx“) xx zavazuje xxxxxxxx xxxxx některých xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx Xxxxxxx, xxxxx xxxx obecní xxxxxxx xxxxxxxx, x xx x rozsahu xxxxxxxxx touto smlouvou.

Článek XXX.

Xxxxxxx xxxxxx činnosti x úkolů městské xxxxxxx

1. Xxxxxxx policie xxxx xx xxxxx, xx. v xxxxxxxx xxxx Černava, vykonávat xxxxx x rozsahu x xxxxxxxx stanoveným x §2 xxxx. x) x h) xxxxxx x. 553/1991 Xx., x obecní xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

x) Městská policie xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx dle §2 xxxx. d) x x) zákona x xxxxxx xxxxxxx.

x) Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §13b zákona 246/1992Xx., xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx týrání, x xxxxxxx znění x x souladu x xxxxxxxxxxx §42 xxxxxx x. 166/1999 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (veterinární xxxxx), x xxxxxxx xxxxx.

x) X xxxxxxx že xxx xxxxxx městskou xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, postoupí xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx x den xxxxxxxx xxxx smlouvy xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxx xxxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxx policie provede xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx aktuální xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx starosty xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovníka xxxx Xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx předán xxxxxxx xxxxxxx a xx strany xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

4. Xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxx činnosti podle xxxxxxxx 1. tohoto xxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxx městské xxxxxxx, xxxxx xxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx řádně homologováno x kalibrováno.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx provádět xxxxxxxxx dvoučlennými xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx Xxxxxxx. Xxxxxxxxx termíny x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx výjezdů xxxxxxxx xxxxxxx městské xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx pověřený xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxxxxx xxxx Černava xx xxxxxxxx xxxxx xx dni, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx písemné xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pravomoci xx xxxxx xxxx Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx vzoru, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx 1 této xxxxxxx.

8. X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx 1x xxxxxxx obci Černava xxxxxxxx zprávu x xxx xxxxxxxx podle xxxxxx 111. xxxx. 1 xxxxxxx x), x), c). xxxx xxxxxxx.

9. Xx škodu xxxxxxxxxx strážníkem x xxxxxxxxxxx x plněním xxxxx dle čl. XXX této xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx způsobena. Xx neplatí, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jednáním xxxxxxxxx x přiměřený zákrok xxxxxxxx nebo jde-li x škodu způsobenou xxxxxxxxxxxx jednáním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx XX.

Xxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx. Xxxx Xxxxxxx byly za xxxxxxxxx xxxxxxx vyčísleny xx paušální xxxxxx Xx 7.000,- xxxxxx XXX xx xxxxx xxxxxxxx městské xxxxxxx x obci Xxxxxxx. Xxxx Xxxxxxx uhradí xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx 31.03. příslušného xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx Xxxxxx x: 1421341/0100, xxxxxxxxxx symbol: 03404121

2. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx nezaplacenými xxxxxx xxxxx Xxxxxx. Xxxxx z xxxxx, xxxxxxx řízení a xxxxxxxxxxx pokut x xxxxxxxxxxxxxx přestupků podle xxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxxx.

Xxxxxx X.

Xxxx xxxxxx xxxxxxx

1. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx ukončit xxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx xxxx písemnou xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. Xxxxxxxxx lhůta xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx běžet xxxxxxx dne měsíce xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx doručí bezodkladně xxxxxx podávající výpověď Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Městská policie xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x článku XXX. xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí Krajského xxxxx Karlovarského kraje x udělení souhlasu x uzavřením xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx XX.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu xxxxxxxxxxx xx jejím xxxxxxxx xx úředních xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx úřadů xxxxxxx xx dobu 15 dnů. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx přístupná xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx smluvních xxxxx.

2. Xxxx smlouva xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dodatky, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obou xxxxxxxxx stran x xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu.

3. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx ve třech xxxxxxxxxxxx, kdy xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxx, xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxx xxxx Karlovarského xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Nejdek xxx 28.04.2021, xxxxx usnesení XX/399/14/2021.

5. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxx 10.03.2021, xxxxx xxxxxxxx x. 8.

V Nejdeku xxx 14.6.2021

Xxxxxxx Xxxxxxxxx x. x.

xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx

X Xxxxxxx dne 9.6.2021

Xxx. Xxxxx Xxxxxx x. r.

starosta obce Xxxxxxx