Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

12/VS/2021 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxx Xxxxxxx

- xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx Krajského xxxxx Xxxxxxxxxxxxx kraje xx xxx 25.6.2021, x. x. XX/1534/XX/21-3, x udělení souhlasu x uzavřením xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nabylo právní xxxx xxx 11.7.2021.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o výkonu xxxxxxxxx činností městské xxxxxxx uzavřená xxxxx xxx. §159 a xxxx. xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx. §3a x 3c xxxxxx x. 553/1991 Xx., x xxxxxx policii, x xxxxxxx znění (xxxx xxx „zákon o xxxxxx xxxxxxx“)

Xx. X

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx Xxxxxx

xx xxxxxx xxxxxxx Karla IV. 239, 362 21 Xxxxxx,

xxxxxxxxxx starostkou xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx,

XXX: 00254801

Xxxxxxxx xxxxxxx: 1421341/0100, variabilní xxxxxx: 03404121

xxxx xxx „xxxxx Xxxxxx“

x

Xxxx Xxxxxxx

xx xxxxxx Černava 80, 362 21 Xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx

XXX: 00573205

Xxxxxxxx xxxxxxx: 16420-341/0100, xxxxxxxxxx xxxxxx:

xxxx xxx „xxxx Xxxxxxx“

(xxxxxxxx jako „smluvní xxxxxx“)

Xx. XX

Xxxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxx veřejnoprávní xxxxxxx xx úprava xxxxxxxxxx vztahů, práv x povinností xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx sjednaných činnosti xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx obce, xxxxx xxxxxx policii xxxxxxxxx.

2. Xxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Městské xxxxxxx x Xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxxx“) se xxxxxxxx xxxxxxxx výkon xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx Xxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a xx v xxxxxxx xxxxxxxxx touto smlouvou.

Článek XXX.

Xxxxxxx rozsah xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxxxx policie xxxx na xxxxx, xx. x katastru xxxx Černava, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x způsobem xxxxxxxxxx x §2 xxxx. x) a h) xxxxxx č. 553/1991 Xx., o obecní xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

x) Xxxxxxx policie xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx řidiče xx xxxxxxxxx dle §2 xxxx. x) x x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

x) Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x jejich xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §13b zákona 246/1992Xx., xx ochranu xxxxxx xxxxx xxxxxx, x platném znění x v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §42 xxxxxx x. 166/1999 Xx., x veterinární xxxx a o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), x xxxxxxx znění.

c) X případě že xxx nebude městskou xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx ji xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx x xxx uzavření xxxx smlouvy xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx pro xxxxxxx) x disponuje xxxxxxxx kotcem, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dle xxxxxxxx předpisů x xxxxxxx veterinární xxxxxx.

3. Xxxxxxx policie xxxxxxx xxxxxx x odchytu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx starosty xxxx xxxxxxxxxxxxx obce Černava, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Černava. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

4. Xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx policie, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx, xx zařízení xx xxxxxx rychlosti xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx provádět xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx nepravidelných xxxxxxx městské policie xx xxxxx xxxx Xxxxxxx. Konkrétní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodne xxxxxxx xxxxxxx policie, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx městské policie.

7. Xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxx vydat xx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pravomoci xx xxxxx obce Xxxxxxx xx shora xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxx, který xx přílohou xxxxx 1 této smlouvy.

8. X xxxxxx sjednaných xxxxxxxx bude x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx evidence. Xxxxxxx xxxxxxx předá 1x xxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 111. xxxx. 1 xxxxxxx x), x), x). xxxx xxxxxxx.

9. Za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xx. XXX xxxx smlouvy xxxxxxxx xx obec, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x škodu xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zákrok xxxxxxxx xxxx xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednáním strážníka xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx XX.

Xxxxxx xxxxxxx

1. Náklady xxxxxxx x výkonem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx Nejdek. Obci Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx vyčísleny xx xxxxxxxx xxxxxx Xx 7.000,- včetně XXX xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx policie x xxxx Černava. Xxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx částku xxxx xx 31.03. příslušného xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx účet xxxxx Xxxxxx x: 1421341/0100, xxxxxxxxxx xxxxxx: 03404121

2. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx místě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxx. Xxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx pokut z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx V.

Doba trvání xxxxxxx

1. Tato smlouva xx uzavírá na xxxx xxxxxxxxx. Smlouvu xx xxxxx ukončit xxxxxxxx dohodou xxxxxxxxx xxxxx nebo písemnou xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. Výpovědní xxxxx xxxx xxxxx měsíc x xxxxxx xxxxx xxxxxxx dne xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx vyhotovení xxxxxxxx doručí bezodkladně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Městská xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx XXX. smlouvy od xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Karlovarského xxxxx x udělení souhlasu x uzavřením xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx XX.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu xxxxxxxxxxx xx jejím xxxxxxxx xx xxxxxxxx deskách xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 15 xxx. Uzavřená xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx každému přístupná xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxx smlouva může xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx ve třech xxxxxxxxxxxx, kdy xx xxxxxx xxxxxxxxxx obdrží xxxxx Xxxxxx, obec Xxxxxxx x Krajský xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxx smlouvy xxxx schváleno Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxx 28.04.2021, číslo xxxxxxxx XX/399/14/2021.

5. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx obce Černava xxx 10.03.2021, xxxxx xxxxxxxx x. 8.

X&xxxx;Xxxxxxx xxx 14.6.2021

Xxxxxxx Xxxxxxxxx x. x.

xxxxxxxxx města Xxxxxx

X Xxxxxxx dne 9.6.2021

Xxx. Xxxxx Xxxxxx x. r.

starosta obce Xxxxxxx