Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

9/XX/2021 Xxxxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxx xxxx městem Xx a městem Xxxxxxx

- xxxxx činnosti xxxxxx policie

Rozhodnutí Krajského xxxxx Karlovarského kraje xx xxx 5.3.2021, x. x. XX/598/XX/21, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxx právní xxxx dne 21.3.2021.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (městské) xxxxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxx xx xxx 16.12.2020. x. 288 a xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xx xxx 26.1.2021. x. ZM 09/17/2021. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx smluvní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu:

Článek 1.

Xxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxx Xx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx města xxxxx Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx.

Xxxxxxx 52. 352 01 Aš. Karlovarský xxxx

XXX 00253901

Xxxxxxxx xxxxxxx: 24872487/0300: XXXX. a.s.. xxxxxxx Xx.

x

2. Město Xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxx. Danielem Xxxxxxxx

xxxxxx xxxxx Xxxxxxx X Xxxxx 182, 351 24 Xxxxxxx

xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností Xx Xxxxxxxxxxx xxxx

XXX: 00253961,

Xxxxxxxx xxxxxxx: 2224331/0100

Xxxxxx XX.

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxx xxxx xx xxxxxx §3a a 3c xxxxxx x. 553/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx Hranice xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx zákonem x xxxxxxx vymezeném xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx XXX.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxx xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx II. této xxxxxxx vykonávat xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxx x jejich xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx) xx xxxxxx úst. §42 xxxx. 1, 2 xxxxxx č. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pohyb xxx: x xxxxxxx porušení xxxx OZV ukládají xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx.

2. Xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx městské xxxxxxx obce Xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pravomoci xx xxxxx xxxx Xxxxxxx dle xxxxxxx.

Xxxxxx XX.

Xxxxxx nákladu

1. Za xxxxx předmětu xxxxxxx x xxxxxxx rozsahu xxxxxxxx obec Xxxxxxx xxxx Xx xx xxxx xxxx xxxxx 24872487/0300 úhradu nákladů xxxxxxxxxxx xxxxx:

- Xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxx 1 500 Kč + XXX x platné xxxx.

- Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx služebního xxxxxxx (ujeté xx), xxxxx budou xxxxxxxxx xxx xxxx. x. 358/2019 Xx. x xxxxx xxxxx základní xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx průměrné xxxx xxxxxxxxx hmot xxx xxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx

2. Xxxxx xxxxx uložených strážníky xxxxxxx policie xxxx Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx obce Aš.

3. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx psa xxxxx xxxx pouze náklady xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxx Hranice x Xxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx bezhotovostním xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu města xxxxxxxxx x záhlaví xxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx ve Xxxxx splatnosti 14xx xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

5. X xxxxxxx, xx xxxxxx citovaného vyhl. xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx změně xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xx město Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nákladů na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x amortizaci xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx nově stanovených xxxxxx x cen.

Článek X.

Xxxx xxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxx xxx této xxxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxx xxxx Aše xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx uzavření této xxxxxxx.

2. Xxxx smlouva xx uzavírá xx xxxx xx neurčitou.

3. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx. Výpovědní xxxxx xxxx xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx byla výpověď xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx rovněž vzájemnou xxxxxxx xxxxxxxxx stran.

Článek XX.

Xxxxxxxx ustanovení

6. X xxxxxxxxx této xxxxxxx xxx souhlas Xxxxxxx xxxx Karlovarského xxxxx xxx …………………. xx. xx.: …………………

7. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx bezodkladně xx xxxxx uzavření xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx nejméně 15 xxx x xxxxxx xx Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

8. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx úředních deskách xxxxx xxxxxxxx úřadů xxxxxxxxx o uzavření xxxx smlouvy x xxxxx xxxxxxxx.

9. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, x nichž xxxxx x účastníků obdrží xx xxxxxx.

10. Nedílnou xxxxxxx této xxxxxxx xxxxx usneseni Zastupitelstva xxxx Aš x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx x souhlas Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

11. Xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dodatky, xxxxx xxxxxxxxx souhlasu Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx kraje.

12. Xxxx smlouva x xxxxx xxxxxxx ruší x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 24.4.2006.

X Xxx xxx …………..

Xxx. Xxxxxxx Blažek x. x. Ing.

starosta xxxxx Aš

V Hranicích xxx

Xxxxxx Xxxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxxx Hranice