Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

37/XX/2021

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uzavřená xxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx x xxxx Xxxxxxx u Xxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x. x. KUZL/5811/2021, kterým Xxxxxxx xxxx Zlínského xxxxx xxxxxx souhlas x xxxxxxxxx této xxxxxxx, nabylo xxxxxx xxxx xxx 25.2.2021.

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX x xxxxxxx xxxxxxxxxx k projednávání xxxxxxxxx (dále xxx „xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“) uzavřená x xxxxxxx x xxx. §105 xxxxxx x. 250/2016 Xx., x odpovědnosti za xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx“), ust. §63 xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „zákon x xxxxxx“) x xxxxx ust. §159 x xxxx. xxxxxx x. 500/2004 Sb., xxxxxxx řád, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „správní xxx“)

Xx. X

Xxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx

xx xxxxxx Masarykovo xxx. 19, Xxxxxxx Hradiště, XXX 686 70

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxx. Xxxxxxxxxxx Xxxxxx

XXX: 00291471

xxxxx účtu: 19-1543078319/0800

(xxxx xxx „město Xxxxxxx Xxxxxxxx“)

x

2. Xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx

xx xxxxxx Boršice x Xxxxxxxx 157, XXX 687 63

xxxxxxxxx do xxxxxxxxx obvodu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxx Hradiště, zastoupená xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx

XXX: 00290815

xxxxx xxxx: 9320721/0100

(dále xxx „xxxx Xxxxxxx x Blatnice“)

ČI. II

Předmět xxxxxxx

1. Xxxxx veřejnoprávní xxxxxxxx obec Xxxxxxx x Blatnice přenáší x xxxxxxxxx xxx xxx 1.4.2021 xx xxxxx Uherské Xxxxxxxx x xxxxxxx s xxx. §105 zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx veškerou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Boršice x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx Uherské Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx této veřejnoprávní xxxxxxx tak budou xxxxxx města Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx správním xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x xxx. §60 odst. 2 xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x dále k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx správním obvodu xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxx Boršice x Xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxx města Xxxxxxx Hradiště při xxxxxx povinností, xxxxx xx xxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvou přijímá, xxxx x xxxxxxx x ust. §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 250/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, příjmem xxxxxxxx města Xxxxxxx Xxxxxxxx.

XX. XXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s výkonem xxxxxxxx smlouvy

1. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x výkonem předmětu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obec Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx rozpočtu xxxxx Xxxxxxx Hradiště xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx 2.000,- Xx (xxxxx: dvatisíce korun xxxxxxx) za xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxx xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx druhé straně. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxx x účetního xxxxxxx.

XX. IV

Doba xxxxxx xxxxxxx, změna x xxxxxxxx xxxxxxx

1. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x udělení xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci.

3. Xxxxxxx strany xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nejméně na xxxx 15 xxx x budou xxx xx xxxx její xxxxxxxxx zveřejněnou informaci x xxxxx uzavření.

4. Xxxxxx xxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx xxxxx xxx. §166 správního xxxx, x xx formou xxxxxxxxxxx xxxxxxx. K xxxxxxxx xxxxxx o xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

5. Každá xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx zrušení této xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx vysloví xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx. Ke zrušení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Krajského xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

6. Xxxxx smluvní xxxxxx xxxx xxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx doručení xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx xx x případě ukončení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx kraje.

ČI. X

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Město Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx platnosti xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podle xx. XX xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. 

2. Xxxx veřejnoprávní xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx stejnopisech, xxxxxxx po jednom xxxxxxxxxx obdrží xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx a xxxx Xxxxxxx u Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx veřejnoprávní xxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxx Xxxx města Xxxxxxx Xxxxxxxx x usnesení Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx o xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxx xxxxx x udělení xxxxxxxx x uzavření xxxxxxxxxxxxx smlouvy.

4. Tato xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx x. 798/55/XX/2020/Xxxxxxx xx dne 14.12.2020.

Xxxxxxxxxxxxxx obce Boršice x Xxxxxxxx x. XX/2020/06 xx xxx 27.7.2020.

XX. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxx veřejnoprávní smlouvou xx xxxx ke xxx 31.3.2021 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o výkonu xxxxxxxxx působnosti uzavřená xxx 6.8.2004 mezi xxxxxx Uherské Hradiště x obcí Xxxxxxx x Xxxxxxxx xx. x. 2004/530/OSA xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxx dodatků.

V Xxxxxxxx Xxxxxxxx dne 30.12.2020

Ing. Xxxxxxxxx Xxxxx v. x.

xxxxxxxx města Xxxxxxx Xxxxxxxx

X Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx dne 11.1.2021

Xxxxxxxx Xxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxx Boršice x Xxxxxxxx