Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

36/XX/2021

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uzavřená xxxx městem Xxxxxxx Xxxxxxxx x xxxx Xxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x. x. KUZL/5810/2021, xxxxxx Xxxxxxx úřad Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx s uzavřením xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx moci xxx 25.2.2021.

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX

x xxxxxxx xxxxxxxxxx x projednávání xxxxxxxxx

(xxxx xxx „xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“)

xxxxxxxx v xxxxxxx x xxx. §105 xxxxxx č. 250/2016 Xx., o xxxxxxxxxxxx xx přestupky a xxxxxx x xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x odpovědnosti xx přestupky“), xxx. §63 xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x obcích“) x podle xxx. §159 x xxxx. xxxxxx č. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxx xxx“)

Xx. X

Xxxxxxx xxxxxx

1. Město Xxxxxxx Xxxxxxxx

xx xxxxxx Masarykovo xxx. 19, Xxxxxxx Xxxxxxxx, XXX 686 70

xxxxxxxxxx starostou Ing. Xxxxxxxxxxx Xxxxxx

XXX: 00291471

xxxxx xxxx: 19-1543078319/0800

(xxxx xxx „xxxxx Xxxxxxx Hradiště“)

a

2. Xxxx Boršice

se xxxxxx Xxxxxxx 7, PSČ 687 09

příslušná do xxxxxxxxx obvodu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ing. Xxxxxxx Xxxxxx

XXX: 00290823

xxxxx účtu: 3037335/0300

(xxxx xxx „xxxx Xxxxxxx“)

XX. XX

Xxxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 1.4.2021 xx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx x souladu s xxx. §105 zákona x odpovědnosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxx přenesenou xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Boršice xxxxxxxx orgánům této xxxx x xxxxx Xxxxxxx Hradiště xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx této xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx orgány města Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x místně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx. §60 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obce Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obce Xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx x nákladů xxxxxx xxxxxxx xxxxxx města Xxxxxxx Xxxxxxxx při xxxxxx povinností, které xx xxxx město Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijímá, xxxx x xxxxxxx x xxx. §7 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 250/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxx xxxxxxxx města Uherské Xxxxxxxx.

XX. XXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy

1. Na xxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxx předmětu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxx ze xxxxx xxxxxxxx městu Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx 2.000,- Xx (xxxxx: xxxxxxxxx xxxxx českých) xx xxxxx xxxxx případ xxx ohledu xx xxxxxx jeho xxxxxxxx.

2. Xxxxx Uherské Xxxxxxxx xxxx náklady spojené x výkonem předmětu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx Boršice xxxx po skončení xxxxxxxxx, x to xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx nejpozději xx 15 xxx ode xxx xxxxxx doručení xxxxx xxxxxx. Faktura xxxx mít xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx dokladu.

ČI. XX

Xxxx trvání smlouvy, xxxxx a ukončení xxxxxxx

1. Tato veřejnoprávní xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx uzavřena dnem, xxx rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx Zlínského xxxxx x xxxxxxx souhlasu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxx xxxxxx moci.

3. Xxxxxxx xxxxxx zveřejní xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx uzavření xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx obecních xxxxx xxxxxxx xx xxxx 15 dnů a xxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx.

4. Změnit xxxxx veřejnoprávní smlouvy xxx xxx písemnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx. §166 xxxxxxxxx řádu, x xx formou xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X uzavření xxxxxx o změně xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

5. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxx vysloví souhlas xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx návrh podala. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx třeba xxxxxxxx Krajského úřadu Xxxxxxxxx kraje.

6. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx může xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx výpovědi xxxxx xxxxxx. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx je x xxxxxxx ukončení xxxxxxxxx xxxxxx povinno neprodleně xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

XX. X

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx Uherské Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx platnosti xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy veškerou xxxxxxxx službu xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. XX xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx ve xxxxx stejnopisech, xxxxxxx xx xxxxxx stejnopisu xxxxxx město Xxxxxxx Xxxxxxxx x xxxx Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Zlínského xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx veřejnoprávní xxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx této xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx usnesení Xxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxx xxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx této veřejnoprávní xxxxxxx x pravomocné xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouva xxxx xxxxxxxxx usnesením:

Rady xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx x. 798/55/XX/2020/Xxxxxxx ze xxx 14.12.2020.

Rady obce Xxxxxxx č. 1/31/2020 xx dne 2.12.2020.

XX. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Touto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxx 31.3.2021 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 28.7.2004 xxxx městem Xxxxxxx Hradiště a xxxx Boršice xx. x. 2004/450/XXX xxxxxx xxxxx o xxxx xxxxx, xxxx. všech xxxxxx xxxxxxx.

X Xxxxxxxx Xxxxxxxx dne 30.12.2020

Ing. Xxxxxxxxx Xxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx

X Xxxxxxxxx dne 11.1.2021

Xxx. Roman Xxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx