Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

36/XX/2021

Xxxxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxx xxxx městem Xxxxxxx Xxxxxxxx x xxxx Xxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x přestupcích

Rozhodnutí x. x. KUZL/5810/2021, xxxxxx Xxxxxxx úřad Xxxxxxxxx kraje xxxxxx xxxxxxx x uzavřením xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx moci xxx 25.2.2021.

XXXXXXXXXXXXX SMLOUVA

o přenosu xxxxxxxxxx k projednávání xxxxxxxxx

(xxxx xxx „xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“)

xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx. §105 xxxxxx x. 250/2016 Xx., x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (dále jen „xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx přestupky“), ust. §63 odst. 1 xxxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx o obcích“) x xxxxx xxx. §159 x xxxx. xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxx xxx“)

Xx. X

Xxxxxxx xxxxxx

1. Město Uherské Xxxxxxxx

xx xxxxxx Masarykovo xxx. 19, Uherské Xxxxxxxx, XXX 686 70

xxxxxxxxxx starostou Xxx. Xxxxxxxxxxx Xxxxxx

XXX: 00291471

xxxxx xxxx: 19-1543078319/0800

(xxxx jen „xxxxx Uherské Xxxxxxxx“)

x

2. Xxxx Xxxxxxx

xx sídlem Xxxxxxx 7, PSČ 687 09

xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx

XXX: 00290823

číslo účtu: 3037335/0300

(xxxx xxx „obec Xxxxxxx“)

XX. XX

Xxxxxxx smlouvy

1. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx ode xxx 1.4.2021 na xxxxx Xxxxxxx Hradiště x xxxxxxx x xxx. §105 xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx veškerou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxx orgánům xxxx xxxx x xxxxx Xxxxxxx Hradiště xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx základě xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx Hradiště věcně x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem x xxxxxxxxxxxx přestupků xxxxxxxxx x ust. §60 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x dále x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obce Boršice xxxxxxx orgánů xxxx Xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx město Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvou přijímá, xxxx x souladu x ust. §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 250/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx územních xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx města Uherské Xxxxxxxx.

XX. III

Úhrada xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy

1. Xx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxx xxxx veřejnoprávní smlouvy xxxx obec Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx městu Uherské Xxxxxxxx částku x xxxxxxxxx výši 2.000,- Xx (slovy: dvatisíce xxxxx xxxxxxx) xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx ohledu xx xxxxxx xxxx vyřízení.

2. Xxxxx Xxxxxxx Hradiště xxxx náklady xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxx xxxx Boršice xxxx xx skončení xxxxxxxxx, a xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx veškeré xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

XX. XX

Xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x ukončení xxxxxxx

1. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx neurčitou.

2. Xxxx veřejnoprávní xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx Krajského xxxxx Zlínského xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx úředních deskách xxxxx obecních xxxxx xxxxxxx na xxxx 15 dnů x xxxxx xxx po xxxx její platnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx uzavření.

4. Změnit xxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx. §166 xxxxxxxxx řádu, a xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X uzavření xxxxxx o změně xx třeba souhlasu Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

5. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx může xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx veřejnoprávní xxxxxxx. Pokud se xxxxxxxx vysloví xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zaniká xxxx, xxx xxxxxxx souhlas xxxxx smluvní xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx je třeba xxxxxxxx Krajského úřadu Xxxxxxxxx xxxxx.

6. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx udání důvodu. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx je x xxxxxxx ukončení xxxxxxxxx xxxxxx povinno neprodleně xxxxxxxxxx Krajský úřad Xxxxxxxxx kraje.

ČI. V

Společná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx povede xx xxxx platnosti xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx veškerou xxxxxxxx xxxxxx související x xxxxxxx činnosti xxxxx xx. XX xxxx veřejnoprávní xxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx vyhotovuje xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx jednom xxxxxxxxxx xxxxxx město Xxxxxxx Xxxxxxxx x obec Xxxxxxx x jeden xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxx xxxxx spolu xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx veřejnoprávní xxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxx města Xxxxxxx Xxxxxxxx x usnesení Xxxx xxxx Xxxxxxx x souhlasu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a pravomocné xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx souhlasu k xxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx.

4. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxx xxxxx Uherské Xxxxxxxx x. 798/55/XX/2020/Xxxxxxx xx xxx 14.12.2020.

Xxxx xxxx Xxxxxxx x. 1/31/2020 xx xxx 2.12.2020.

ČI. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxx 31.3.2021 veřejnoprávní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dne 28.7.2004 mezi xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx a xxxx Xxxxxxx xx. x. 2004/450/OSA xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx, xxxx. všech xxxxxx xxxxxxx.

X Xxxxxxxx Xxxxxxxx dne 30.12.2020

Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxx v. x.

xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx

X Xxxxxxxxx xxx 11.1.2021

Xxx. Xxxxx Xxxxx x. x.

xxxxxxxx obce Xxxxxxx