Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

36/XX/2021

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx a xxxx Xxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxx působnosti podle xxxxxx o xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x. j. XXXX/5810/2021, xxxxxx Xxxxxxx úřad Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx dne 25.2.2021.

XXXXXXXXXXXXX SMLOUVA

o přenosu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(xxxx jen „veřejnoprávní xxxxxxx“)

xxxxxxxx x souladu x ust. §105 xxxxxx x. 250/2016 Xx., o odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx přestupky“), xxx. §63 odst. 1 xxxxxx x. 128/2000 Xx., o obcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxx x xxxxxx“) x xxxxx xxx. §159 a násl. xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx řád, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxx xxx“)

Xx. X

Xxxxxxx xxxxxx

1. Město Uherské Xxxxxxxx

xx xxxxxx Masarykovo xxx. 19, Uherské Xxxxxxxx, XXX 686 70

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ing. Xxxxxxxxxxx Xxxxxx

XXX: 00291471

xxxxx xxxx: 19-1543078319/0800

(xxxx jen „xxxxx Xxxxxxx Hradiště“)

a

2. Xxxx Xxxxxxx

xx xxxxxx Xxxxxxx 7, PSČ 687 09

xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, zastoupená xxxxxxxxx Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx

XXX: 00290823

xxxxx xxxx: 3037335/0300

(xxxx xxx „xxxx Xxxxxxx“)

XX. II

Předmět smlouvy

1. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 1.4.2021 na xxxxx Xxxxxxx Hradiště x xxxxxxx x xxx. §105 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx přenesenou xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx Xxxxxxx Hradiště xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přijímá. Xx základě xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx města Xxxxxxx Hradiště xxxxx x místně příslušným xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přestupků xxxxxxxxx x ust. §60 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxx x projednávání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx obce Xxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxx Xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx x nákladů xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx Hradiště xxx xxxxxx povinností, xxxxx xx xxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx touto xxxxxxxxxxxxx smlouvou přijímá, xxxx x souladu x xxx. §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 250/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx územních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, příjmem xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx.

XX. XXX

Xxxxxx nákladů xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

1. Na xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx veřejnoprávní smlouvy xxxx obec Boršice xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Uherské Xxxxxxxx částku x xxxxxxxxx xxxx 2.000,- Xx (xxxxx: xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx) xx xxxxx jeden xxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx spojené x výkonem xxxxxxxx xxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxx obci Boršice xxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daňového x účetního dokladu.

ČI. XX

Xxxx trvání xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

1. Tato xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x udělení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxx xxxxxx xxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tuto xxxxxxxxxxxxx smlouvu xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx deskách xxxxx obecních úřadů xxxxxxx xx xxxx 15 xxx x xxxxx xxx xx xxxx xxxx platnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx jen písemnou xxxxxxx smluvních stran xxxxx xxx. §166 xxxxxxxxx xxxx, x xx formou xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X uzavření xxxxxx x změně xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

5. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxx vysloví souhlas xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx strany xxxxx xxxxxxx straně, xxxxx návrh xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx kraje.

6. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx veřejnoprávní smlouvu xxxxxxx vypovědět i xxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxx následujícího xx xxxxxxxx výpovědi xxxxx xxxxxx. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx xx v xxxxxxx ukončení xxxxxxxxx xxxxxx povinno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx kraje.

ČI. X

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx povede xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx xxxxxxxx službu xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxx xxxxx xx. XX xxxx veřejnoprávní xxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx vyhotovuje xx xxxxx stejnopisech, přičemž xx xxxxxx stejnopisu xxxxxx město Xxxxxxx Xxxxxxxx x obec Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Zlínského xxxxx spolu xx xxxxxxx x vyslovení xxxxxxxx x uzavřením xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxx veřejnoprávní xxxxxxx jsou usnesení Xxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx obce Boršice x souhlasu s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Krajského úřadu Xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx.

4. Xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouva xxxx schválena xxxxxxxxx:

Xxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx x. 798/55/RM/2020/Veřejný xx xxx 14.12.2020.

Xxxx xxxx Xxxxxxx x. 1/31/2020 xx xxx 2.12.2020.

ČI. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxx 31.3.2021 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dne 28.7.2004 mezi xxxxxx Xxxxxxx Hradiště a xxxx Xxxxxxx ev. x. 2004/450/OSA xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx, resp. xxxxx xxxxxx dodatků.

V Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx 30.12.2020

Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxxx Uherské Xxxxxxxx

X Xxxxxxxxx dne 11.1.2021

Xxx. Xxxxx Xxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx