Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

18/VS/2021 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx městem Xxxxx a xxxxxx Xxxxxx Dvůr - xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx policii

Veřejnoprávní xxxxxxx

x xxxxxxxxxxx výkonu úkolů xxxxxx policie

Na základě xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 13/2021/11/11 xx xxx 21.4.2021 a xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx města Xxxxxx Xxxx č. 2021/1/46 ze xxx 25.3.2021 v xxxxxxx x xxx. §3a xxxxxx x. 553/1991 Xx., o obecní xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx o xxxxxx xxxxxxx“), x xxxxxxx x xxx. §160 xxxx. 6 xxxxxx č. 500/2004 Xx., správní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxx“), a x xxxxxxx xx xxxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx smluvní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx policie Xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx:

1. Xxxxx Xxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx panem Xx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, XXX, XXX: 00234061

xx sídlem: Xxxxxx 2, 267 51 Zdice

Středočeský kraj,

bankovní xxxxxxx: Xxxxx xxxxxxxxxx, x.x.,

xxxxx xxxxxxx obecně xxxxxxxx vyhláškou x. 3/2003 xx dne 15.10.2003 x xxxxxxxxx xx 30.10.2003 obecní xxxxxxx, jako xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

xx straně xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxx“)

2. Město Králův Xxxx

xxxxxxxxxx místostarostou xxxxx Xxx. Janem Xxxxxxxx, Xx.X. XXX: 00509701

xx xxxxxx: xxxxxxx Xxxx 139, 267 01 Xxxxxx Xxxx

xxxxxxxx xxxxxxx: xxx xxxxx: 0100

Xxxxxxxxxxx xxxx,

xx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxx“)

XX. X

Xxxxxxx smlouvy

1. Xxxxxx policie Zdice (xxxx jen „Městská xxxxxxx“) xxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx. §3a zákona x obecní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx záležitostí xxxxxxxxx pořádku a xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx policii nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx území smluvní xxxx tvořeném xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx (Xxxxx, Xxxxxx x Xxxx, Knížkovice) a xxxxx Xxxxxx Xxxx (Xxxxxx Xxxx, Xxxxx x Xxxxxxx, Počaply, Xxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx u Xxxxxxx xx. xxxxx xxxx - Xxxxxxx Xxx a Xxxxxxxx).

2. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx rovněž xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx výkonu x xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx.

3. Xxxxxxxxxx xx zavazuje zajistit xx xxxxxxxx sjednaných xxxxx smlouvou xxxxx xxxx sjednaných činností Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx.

4. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx prokazuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx.

Xx. II

Smluvní rozsah xxxxxxxx

1. Počet strážníků, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx úkoly xx xxxxx smluvní obce: 9 (xxxxx).

2. Xxxxxx xxxx, po xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxx: 6:00- 24:00 hod., pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx s xxxxxxx xx smluvený xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úkolů xxxxxxxxx, budou strážníci xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx obce xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxx xxxxx obyvatel xxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx Městské xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx místostarosta. xxxxx xxxxxxxxx starostu x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zastupitel.

4. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákonem o xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx pak plnit xxxxx stanovené v §2 zákona x xxxxxx xxxxxxx, xx.:

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x majetku.

b) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soužití.

c) dohlížet xx xxxxxxxxxx obecně xxxxxxxxx vyhlášek a xxxxxxxx smluvní xxxx,

x) xxxxxxx xx x xxxxxxx stanoveném zákonem x xxxxxx xxxxxxx xxxx zvláštním xxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. §91 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx přestupky a xxxxxx x xxxx).

x) xxxxxxx xx na xxxxxxxxxx právních předpisů x ochraně veřejného xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx zvláštním xxxxxxx činit xxxxxxxx x jeho xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxx zpracováni xxxxxxxxxxxxx údajů Ministerstvu xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x obecní xxxxxxx.

5. Městská xxxxxxx x xxxxxxx nevyřízení xxxxxxxxx příkazem na xxxxx uložením xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zpracuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správnímu orgánu x xxxxxxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxx Městskou policii xxxx příjmem xxxxxxxxxxx.

7. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx provést xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx jednání xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx nestandartní situaci xx xxxxx xxxxxxx xxxx Policii Xxxxx xxxxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx k plnění xxxxxxxx xxxxxxxxx předmět xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Městské xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x výkonu funkce xxxxxxxxx xxxx způsobilost xx xxxxxx zvláštních xxxxxxxx -xxxxxxxx.

9. Xxxxxxx xxxxxxx předá 1x xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x 10. xxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxxxx, starostovi smluvní xxxx písemnou xxxxxx x xxx činnosti xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx dle xxxx xxxxxxx.

XX. III

Úhrada nákladů xxxxxxxxxxx xxxxx obecní xxxxxxx

1. Xxxxxxx obec xx zavazuje xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx dle xxxx xxxxxxx poměrnou xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx: xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel (xxxxxxx náklady xx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx), náklady xx školení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Z xxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx smluvní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx náklady x xxxxxx k xxxxx obyvatel smluvních xxxxx xxxxxxxxxxx Českým xxxxxxxxxxxx xxxxxx x 1.1. daného xxxx. Xxxxxxx xxxx hodnota xxxx xxxxxxxxxx aktualizována xxx údajů Českého xxxxxxxxxxxxx úřadu. Specifikace xxxxxxx xx činnost Xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. X xxxx xxxxxxx.

2. Účastnici této xxxxxxx xx xxxxxxx, xx smluvní xxxx xxxxxx zřizovateli zálohy xx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx čtvrtletně xx xxxx xxxxxxxxxxxx 1/4 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dle xxx. odst. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx kalendářní xxx xxxxxxxx xxxxx 2022. Xxxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (tj. xx 31. xxxxx, xx 30. xxxxx, xx 31. července, xx 31. xxxxx), x xx převodem xx účet xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx symbolem, xxxxxx xx 53114121. X xxxx 2021 xxxx xxxxxxxx záloha xx xxxx 600.000,-Xx xx (i xxxxxxxx) xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zálohy xxxx xx 10 xxxxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxx Krajského xxxxx Xxxxxxxxxxxxx kraje s xxxxxxxxx xxxx smlouvy.

3. Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxx policie xxx xxxxxx XX xxxx smlouvy xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, a xx vždy xxxxxxxxxx x 20. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx obci xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx předložit xxxxxxx celkových xxxxxxx xx činnost Xxxxxxx xxxxxxx xx kalendářní xxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x převzetí xxxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx x podrobný xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XX. XX

Xxxx xxxxxx xxxxxxx

1. Tato xxxxxxx se uzavírá xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxx. §3a xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx vypovědět, x to i xxx udání xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx 6 měsíců x xxxxxx běžet xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx měsíci, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx straně. Xxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx, zašle Xxxxxxxxx xxxxx Středočeského xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

3. Xxxxxxx strany sjednávají, xx tato smlouva xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx podle ust. §167 správního řádu, x.x. xxxxxxx xxxxxx xxxx podat xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Ke xxxxxxx této xxxxxxx xx xxxxx souhlasu Xxxxxxxxx xxxxx Středočeského xxxxx.

4. Tuto xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxx dohody xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx kraje (§166 správního xxxx).

5. Xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx změnách xxxxxx nákladů xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx smluvní xxxx.

XX. X

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx uzavřena, zveřejní xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 15xx dnů. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouva xxxx xxx každému xxxxxxxxx xx obecním xxxxx xxxxxxx obce.

2. Přílohou x. 1 x xxxxxxxx součástí xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxx xxxxxxxxx dle xxxxx xxxxxxxx smluvních xxxxx. Xxxxxxx x. 2, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxx, xxxxx usnesení xxxxxxxxxxxxxx (xxxx) xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx.

3. Xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxx stejnopisech. Xxxxx výtisk obdrží xxxxxxxxxx, jeden xxxxxx xxxxxx xxxxxxx obec x xxxxx výtisk xxxxxx Xxxxxxx úřad Xxxxxxxxxxxxx xxxxx spolu xx xxxxxxx x xxxxxxx x uzavřením xxxxxxxxxxxxx smlouvy. Xxxxxxxxxx xx zavazuje listiny xxxxxx Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxxxxxx xxxxx doručit xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zastupitelstvy xxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxx xxxxxxx xx uzavřena dnem, xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x udělení souhlasu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Uvedené xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxx xxxxxxxx x. 3 xxxx xxxxxxx.

Xx Xxxxxxx xxx 4.5.2021

Xx. Xxxxxxx Xxxxxxx, XXX, v. x.

xxxxxxxx města Xxxxx

X&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxx 5.5.2021

Xxx. Xxx Xxxxxxx, Ph X., v. r.

místostarosta xxxxx Xxxxxx Xxxx

Xxxxxxx x. 1

Veřejnoprávní xxxxxxx

x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxx Veřejnoprávní xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx úkolů xxxxxx xxxxxxx, xx. XXX. 1. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx úkolu obecní xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vzniklých xxxxxxx, které xxxxxxxx:

Xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxx

Xxxxx, xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx dlouhodobý xxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxx - xxxxxxxx X. policie se xxxxxxx na xxxxx 133 x\ náklad xxxx rozpočten x xxxxxxx plochy xxxx xxxxx úřadu xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx plynu

El. Xxxxxxx - xxxxxx bude xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xx. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. xxxxxxx

Xxxxxxx hmoty

Telefony

Informační a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxxx počítačových programů, xxxx. Xxxxxxxxxx systém xxx xxxxxxxx policii

Služby - např. xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. STK xxxx, xxxxxx pošly, xxxxxxxx XXX '

Opravy x xxxxxxxxx hmotného xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx

Xxxx nákladů xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x 1. xxxxx kalendářního xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx kraje x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx právní xxxx xxx 4. xxxxxx 2021.