Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

18/XX/2021 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxx Xxxxx x xxxxxx Xxxxxx Xxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxx činností xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx smlouva

o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 13/2021/11/11 xx xxx 21.4.2021 x xxxxxxxx Zastupitelstva xxxxx Xxxxxx Dvůr x. 2021/1/46 xx xxx 25.3.2021 x xxxxxxx x ust. §3a xxxxxx x. 553/1991 Xx., x obecní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxx policii“), x xxxxxxx s xxx. §160 xxxx. 6 xxxxxx č. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxx“), x x xxxxxxx xx xxxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, uzavírají níže xxxxxxx xxxxxxx strany xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu x xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx policie Xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx:

1. Xxxxx Xxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xx. Xxxxxxxxx Sklenářem, MBA, XXX: 00234061

se sídlem: Xxxxxx 2, 267 51 Xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx,

xxxxxxxx xxxxxxx: Xxxxx spořitelna, x.x.,

xxxxx zřídilo xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou č. 3/2003 xx xxx 15.10.2003 s účinností xx 30.10.2003 obecní xxxxxxx, xxxx zřizovatel xxxxxx xxxxxxx

xx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxx“)

2. Xxxxx Xxxxxx Xxxx

xxxxxxxxxx místostarostou xxxxx Xxx. Xxxxx Šilhavým, Xx.X. XXX: 00509701

xx xxxxxx: xxxxxxx Míru 139, 267 01 Xxxxxx Dvůr

bankovní xxxxxxx: xxx xxxxx: 0100

Xxxxxxxxxxx xxxx,

xx straně druhé (xxxx xxx „xxxxxxx xxxx“)

XX. X

Xxxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxx Xxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx xxxxxxx“) xxxx xx xxxxxxx této xxxxxxx x souladu x xxx. §3a xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx policii nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, a xx x rozsahu xxxxxxxxx touto xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx tvořeném katastrálním xxxxxx města Xxxxx (Xxxxx, Černín u Xxxx, Knížkovice) x xxxxx Xxxxxx Xxxx (Xxxxxx Dvůr, Levín x Xxxxxxx, Počaply, Xxxxxxxx x Králova Xxxxx, Xxxxxxxx u Xxxxxxx xx. xxxxx xxxx - Karlova Xxx a Křižatky).

2. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx Městské xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx.

3. Zřizovatel xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx sjednaných xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx smluvní xxxx.

4. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx Městské xxxxxxx xxxxxxxxxxx písemné pověření, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx obce x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o obecní xxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxx strážníků, xxxxx na základě xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx obce: 9 (xxxxx).

2. Časový xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxx: 6:00- 24:00 xxx., xxxxx xxxxxx xxxxxxx dohodnuto xxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úkolů xxxxxxxxx, xxxxx strážníci xxxxx xxxxx xx xxxxx smluvní xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxxxx xx xxxxxx úkolů Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx obce xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx smluvní xxxx xxxxxxxx smluvní xxxx nebo xxxxxxxxxxxxx. xxxxx zastupuje starostu x době xxxx xxxxxxxxxxxxx, případně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxxx bude na xxxxx xxxxxxx obce xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákonem o xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx smluvní xxxx, xxxxxxx pak plnit xxxxx xxxxxxxxx x §2 zákona x xxxxxx xxxxxxx, xx.:

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx x bezpečnosti xxxx x majetku.

b) dohlížet xx dodržování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyhlášek x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zákonem xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rychlosti x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy (xxxx. §91 xxxx. 2 písm. e) xxxxxx x. 250/2016 Xx., x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx o nich).

e) xxxxxxx xx na xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o obecní xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx opatřeni x jeho xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xx xxxxxxxx kriminality.

g) provádět xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx veřejných xxxxxxxxxxxxxx, h) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

x) xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

5. Městská xxxxxxx x případě nevyřízení xxxxxxxxx příkazem xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pokuty zpracuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx přestupek postoupí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

6. Pokuty xxxxxxx Xxxxxxxx policii xxxx xxxxxxx zřizovatele.

7. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx provést xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx jednání xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx Policii Xxxxx xxxxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxx prohlašuje, xx k xxxxxx xxxxxxxx tvořících předmět xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx funkce xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx -xxxxxxxx.

9. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx 1x xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x 10. xxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx písemnou zprávu x xxx činnosti xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx dle xxxx xxxxxxx.

XX. XXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxx xx zavazuje xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx dle xxxx smlouvy xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx: náklady xx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx, náklady xx xxxxxxx x xxxxxxx strážníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, náklady na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx na xxxx opotřebení a xxxxxxx hmoty), xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx smluvní xxxx xxxxxxxx uvedené xxxxxxx x poměru x xxxxx xxxxxxxx smluvních xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x 1.1. daného xxxx. Xxxxxxx tato hodnota xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Specifikace xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxx podle počtu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. X této xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx této xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx čtvrtletně ve xxxx xxxxxxxxxxxx 1/4 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dle xxx. xxxx. I xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx 2022. Xxxxxx xxxx splatné xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx. xx 31. ledna, xx 30. xxxxx, xx 31. července, xx 31. xxxxx), x xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx je 53114121. X xxxx 2021 xxxx xxxxxxxx záloha xx xxxx 600.000,-Xx xx (i započaté) xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx 10 kalendářních xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxx Krajského úřadu Xxxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxx Městské policie xxx xxxxxx II xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xx vždy xxxxxxxxxx x 20. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x vyúčtováním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx strany xxxxxx o vyúčtování x xxxx předání x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx bude obsahovat x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XX. XX

Xxxx xxxxxx xxxxxxx

1. Tato xxxxxxx se uzavírá xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx souhlasu Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxxxxxx xxxxx s jejím xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx. §3a odst. 2 zákona x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xx smluvních xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx vypovědět, x xx i xxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx 6 měsíců x xxxxxx xxxxx prvním xxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx doručena druhé xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

3. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx tato xxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx. §167 xxxxxxxxx xxxx, x.x. xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx zrušení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx této xxxxxxx xx třeba xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

4. Tuto xxxxxxx xxx změnit xxx xxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx. X uzavření xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Krajského xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§166 xxxxxxxxx xxxx).

5. Xxxxxxx strany xx xxxxxxxx každoročně xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxx x výši xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx.

XX. X

Xxxxxxxx ustanovení

1. Smluvní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx potom, xx xxxx xxxxxxxx, zveřejní xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx po xxxx 15xx xxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouva musí xxx xxxxxxx přístupná xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx obce.

2. Xxxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx součástí xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxx xxxxxxxxx dle xxxxx obyvatel xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x. 2, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx smlouvy, xxxxx xxxxxxxx zastupitelstva (xxxx) zřizovatele x xxxxxxx xxxx.

3. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx obdrží xxxxxxxxxx, jeden výtisk xxxxxx smluvní xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx s uzavřením xxxxxxxxxxxxx smlouvy. Zřizovatel xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxxxxxx xxxxx doručit xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx kraje x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nabude xxxxxx xxxx. Uvedené rozhodnutí xx xx xxxxxx xxxxxx moci stane xxxxxxxx č. 3 xxxx smlouvy.

Ve Zdicích xxx 4.5.2021

Xx. Xxxxxxx Xxxxxxx, MBA, v. x.

xxxxxxxx města Zdice

V Králově xxxxx xxx 5.5.2021

Xxx. Xxx Xxxxxxx, Xx X., x. x.

xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxx

Xxxxxxx x. 1

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx policie

Dle Veřejnoprávní xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx. XXX. 1. Xxxxxx nákladu xxxxxxxxxxx xxxxx obecní xxxxxxx se xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx Městské xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vzniklých xxxxxxx, xxxxx zahrnují:

Platy

Sociální xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxx

Xxxxx, xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx dlouhodobý xxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxx - služebna X. policie xx xxxxxxx xx ploše 133 m\ xxxxxx xxxx rozpočten x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx

Xx. Xxxxxxx - náklad bude xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx spotřebu xx. energie ze xxxxxxxxxxxx elektroměru M. xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx technologie - xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. Informační systém xxx xxxxxxxx policii

Služby - např. lékařské xxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx. XXX xxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx XXX '

Xxxxxx a xxxxxxxxx hmotného xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx obyvatel xxxxxxxxx xxxxx xxx údajů xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx k 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx kraje x udělení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 4. xxxxxx 2021.