Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

18/VS/2021 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx městem Xxxxx x xxxxxx Xxxxxx Xxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xx základě xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 13/2021/11/11 ze xxx 21.4.2021 a xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Dvůr x. 2021/1/46 ze dne 25.3.2021 x xxxxxxx x xxx. §3a xxxxxx x. 553/1991 Xx., o xxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxx o xxxxxx policii“), x xxxxxxx x xxx. §160 odst. 6 xxxxxx č. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx řád“), x x xxxxxxx xx xxxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx policie Xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx:

1. Město Xxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Bc. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, XXX, XXX: 00234061

se sídlem: Xxxxxx 2, 267 51 Zdice

Středočeský xxxx,

xxxxxxxx xxxxxxx: Česká spořitelna, x.x.,

xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/2003 ze xxx 15.10.2003 s xxxxxxxxx xx 30.10.2003 obecní xxxxxxx, jako xxxxxxxxxx xxxxxx policie

na straně xxxxx (dále xxx „xxxxxxxxxx“)

2. Xxxxx Xxxxxx Xxxx

xxxxxxxxxx místostarostou panem Xxx. Janem Xxxxxxxx, Xx.X. XXX: 00509701

xx xxxxxx: náměstí Xxxx 139, 267 01 Xxxxxx Xxxx

xxxxxxxx xxxxxxx: xxx xxxxx: 0100

Xxxxxxxxxxx xxxx,

xx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx „smluvní xxxx“)

XX. I

Předmět xxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxx Xxxxx (xxxx jen „Xxxxxxx xxxxxxx“) xxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxx. §3a xxxxxx x obecní policii xxxxxxxxx úkoly xxx xxxxxxxxxxxxx místních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx úkoly xxxxx zákona o xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx města Zdice (Xxxxx, Černín x Xxxx, Knížkovice) x xxxxx Xxxxxx Xxxx (Xxxxxx Dvůr, Xxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx x Králova Xxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxxxx vč. xxxxx xxxx - Karlova Xxx x Křižatky).

2. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx vzájemných xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx obce.

3. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx sjednaných xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx činností Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx obce.

4. Xxxxxxx obec xxxx xxxxxxxxxxx Městské xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx prokazuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

Xx. II

Smluvní xxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx úkoly xx xxxxx xxxxxxx xxxx: 9 (xxxxx).

2. Časový xxxx, xx xxxxx xxxx strážníci plnit xxxxx xx xxxxx xxxxxxx obce: 6:00- 24:00 xxx., pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Přitom s xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx úhrady xxxxxxx xxxxxxxxx splněním xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx obce xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stran.

3. Požadavky xx plnění xxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx smluvní obce xxxxxxxxx xxxx Městské xxxxxxx jménem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx smluvní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úkoly xxxxxxxxx zákonem x xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx stanovené v §2 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xx.:

x) xxxxxxxxx k ochraně x bezpečnosti xxxx x xxxxxxx.

x) dohlížet xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx obce,

d) xxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx zvláštním zákonem xx dohledu xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rychlosti x xxxxxx přestupků x souladu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. §91 odst. 2 xxxx. e) xxxxxx x. 250/2016 Xx., o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx x nich).

e) xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x oprávnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx x obecní xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx opatřeni x jeho xxxxxxxx,

x) xxxxxxx se xx xxxxxxxx kriminality.

g) provádět xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx projednávání xx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

x) xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx na požádání xxxxx o xxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nevyřízení xxxxxxxxx příkazem na xxxxx uložením xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx přestupek postoupí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxx Městskou policii xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

7. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx nestandartní xxxxxxx xx území smluvní xxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx.

8. Zřizovatel prohlašuje, xx x xxxxxx xxxxxxxx tvořících xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxx funkce xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx xxxxxxxx -předpisů.

9. Městská xxxxxxx xxxxx 1x xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx k 10. xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zprávu x své xxxxxxxx xxxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

XX. XXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx úkolů obecní xxxxxxx

1. Smluvní xxxx xx zavazuje hradit xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx dle xxxx smlouvy xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx: náklady xx xxxx strážníků Xxxxxxx policie, xxxxxxx xx výstroj x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx hmoty), náklady xx školení xxxxxxxxx x pojištění. X xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx obci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx k xxxxx obyvatel smluvních xxxxx stanovenému Českým xxxxxxxxxxxx xxxxxx k 1.1. daného xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx činnost Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx rozdělení těchto xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxx xxxxx přílohu x. X této xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx této xxxxxxx xx xxxxxxx, xx smluvní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxx 1/4 xxxxxxx vyúčtovaných xxx xxx. odst. X xxxxxx článku za xxxxxxxxx kalendářní xxx xxxxxxxx xxxxx 2022. Xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx měsíce xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx. xx 31. xxxxx, xx 30. dubna, xx 31. xxxxxxxx, xx 31. xxxxx), x xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx 53114121. X roce 2021 xxxx účtována xxxxxx xx xxxx 600.000,-Kč xx (x xxxxxxxx) xxxxxxxxx. Xxxxxx splatnost xxxx xxxxxx xxxx xx 10 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx kraje x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxx policie xxx xxxxxx XX xxxx xxxxxxx provede xxxxxxxxxx za období xxxxxxxxxxxx xxxx, x xx vždy nejpozději x 20. únoru xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx. Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxx společně x vyúčtováním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx za kalendářní xxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx obsahovat x podrobný xxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů.

ČI. XX

Xxxx xxxxxx xxxxxxx

1. Xxxx xxxxxxx xx uzavírá xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Středočeského xxxxx x jejím xxxxxxxxx ve xxxxxx xxx. §3a odst. 2 zákona o xxxxxx policii xx xxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx stran xx oprávněna tuto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx i xxx udání xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx činí 6 xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx, xx xxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxx druhé xxxxxxx straně. Xxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Středočeského xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx převzetí,

3. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx zrušena xxxxxxxx xxxxx ust. §167 xxxxxxxxx řádu, x.x. xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx písemný xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxx xxxxxxx xxx změnit xxx xxxxxxxx dohodou xxxxxxxxx xxxxx. K uzavření xxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx Krajského xxxxx Xxxxxxxxxxxxx kraje (§166 správního řádu).

5. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx pokut xx xxxxx smluvní xxxx.

XX. X

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx veřejnoprávní smlouvu xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx dobu 15xx xxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx obecním xxxxx xxxxxxx xxxx.

2. Xxxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx součástí této xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx obyvatel smluvních xxxxx. Přílohu č. 2, jako xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxx) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.

3. Tato xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, jeden xxxxxx xxxxxx xxxxxxx obec x xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy. Xxxxxxxxxx xx zavazuje listiny xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxx smlouva xx xxxxxxxx dnem, xxx rozhodnutí Krajského xxxxx Středočeského xxxxx x udělení xxxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxx nabude xxxxxx xxxx. Uvedené xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx č. 3 xxxx xxxxxxx.

Xx Zdicích xxx 4.5.2021

Xx. Xxxxxxx Xxxxxxx, MBA, x. x.

xxxxxxxx xxxxx Xxxxx

X&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxx 5.5.2021

Xxx. Xxx Šilhavý, Ph X., v. x.

xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxx

Xxxxxxx x. 1

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx úkolů xxxxxx xxxxxxx, xx. XXX. 1. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx smluv xx strana zavazuje xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx Městské policie xxxxxxxx xxxx vzniklých xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx:

Xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx pojištění

Ochranné xxxxxxx, xxxx, obuv

Knihy, xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx dlouhodobý xxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxx - xxxxxxxx X. xxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxx 133 m\ náklad xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx faktury xx xxxxxxxx plynu

El. Energie - náklad xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx. energie xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx M. xxxxxxx

Xxxxxxx hmoty

Telefony

Informační x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxxx počítačových xxxxxxxx, xxxx. Informační xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx - xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. XXX xxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx XXX '

Opravy x xxxxxxxxx xxxxxxxx majetku

Programové xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx

Xxxx nákladů xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx Českým xxxxxxxxxxxx xxxxxx x 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx který se xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx kraje x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx právní xxxx xxx 4. xxxxxx 2021.