Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

17/XX/2021 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxx Xxxxxxx a obcí Xxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x obecní xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x obecní xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxx xxx. §3a xxxxxx č. 553/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx č. 128/2000 Sb., o obcích, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxxx X.

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx Xxxxxx

xxxxx: Xxxxxxxx X, 252 29 Xxxxxx

XXX: 44684967

xxxxxxxxxx: Xxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxx: ……………….

xxx.:+420 257 711 074

x-xxxx: xxxx@xxxxxxxxxx.xx

x

xxxxx Xxxxxxx

xxxxx: nám. Xxxxx Xxxxxx z Xxxxxxxx 74. 252 30 Řevnice

IČO: 00241636

xxxxxxxxxx: xxx. Xxxxxxx Smrčkou

bank xxxxxxx: …………………

tel.: +420 313 104 215

e-mail : xxxxxxxx@xxxxxxx.xx

Xxxxxx II.

Předmět xxxxxxx

1. Xxxxxxxxx této xxxxxxxxxxxxx smlouvy xx xxxxxx vzájemných vztahů, xxxx x povinností xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx nezřídila.

2. Xxxxx Xxxxxxx jako xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxxx”) se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx policie xx xxxxx obce Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx zřízenou.

Článek III.

Smluvní xxxxxx činností x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxx bude xx katastrálním xxxxx xxxx Xxxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem č. 553/1991 Sb., x obecní policii, xx znění pozdějších xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx o xxxxxx xxxxxxx“) xxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx městské policie xx xxxxx xxxx Xxxxxx xxxx stanoven xx 8 xxxxx xxxxx (416 xxxxx xxxxx) x vybaveným xxxxxxxxx vozidlem v xxxxxxxxxxxx den a xxxx. Xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx činnost xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx služebně, xxxxxxxx xxxxxxxxx, protokoly apod. Xxxxx xxxxx vykonávány x xxxx, xx xxxxx x počtem xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx starostou xxxx Xxxxxx x velitelem Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx. 

3. Xxxxxx služeb - xxxxxxxxx zajištění veřejného xxxxxxx xxxxxxxxx činností xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx průběžné zajišťování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx v 7.15 - 7.30 xxx. (xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx děti xx xxxxx), případně 8.30 - 9.00 xxx. xxxx 15.30 - 16.00 xxx. (x xxxxxx' MŠ Xxxxxxxx - kontrola parkování), xxxxxx rychlosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plynoucích x xxxxxx xxxxxxxxx předpisů xxxx, xxxxxxxxxx úkoly xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. XXX odst. X x 2 xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx nebo telefonicky xxxxxx domluvit s xxxxxxxxx xxxxxxx policie, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx prováděny xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx.

5. Po dohodě xxxxxxxx xxxx místostarosty xxxx Xxxxxx s xxxxxxxxx městské xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xx. 111 odst. 2 xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nad xxxxx základního časového xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx plněni xxxxx nad xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozsahu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx policie, xxxxxx xxxxx xx zasahovalo xx opatřeni x xxxxx dohledu xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx Karlík xxxx xx opatřeni Policie XX.

6. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx např. x důvodu karantény, xxxxxxxxxxx (xxxx. covid 19) xxxx. xxxxxxxxx XXX xxxx dojít x xxxxx xxxxxx x ponížení xxxxxxx xxxxxx. x tato xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx k xxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx I xxxxxx xxxxxx smlouvy jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx budou tuto xxxxxxx provádět, xxxxx xxxxxxxx x vy xxxxxxx.

8. Xxxx Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x obecní xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx oprávněnosti výkonu xxxxxxxxx na xxxxx xxxx Xxxxxx.

9. Velitel xxxxxxx xxxxxxx xxxxx 1x měsíčně xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx písemnou xxxxxx o činnosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx území xxxx Xxxxxx.

Xxxxxx IV

l xxxxx xxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x rozsahu xxxxxxxx x xx. XXX xxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxx xx xxxx Města Řevnice xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx fakturace ve xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x to:

fakturační xxxxxx xx činnost

od 1.1. xx 31.3.

18.880,-

fakturační xxxxxx xx xxxxxxx

xx 1.1. xx 30.6.

48.880,-

xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx

xx 1.7. xx 30.9.

48.880,-

fakturační xxxxxx xx činnost

od 1.10. xx 31.12.

48.880,-

xxx Xxxxx Xxxxxxx vystaví xxxxxxx xx výše xxxxxxx xxxxxx xxxx do 15.xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx 30. dne měsíce, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xx xxxx, než xxxx xxxxxxxx potřebný počet xxxxxxxxx, bude výkon XX xxxxxxxxxx x xxxxxxx dle skutečně xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxx podmínek xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx (xx. xxxxxxxxx nárůst xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, maximálně xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Možné xxxxxxxx xxxx za xxxxxxx XX x důvodu xxxxxxx xxxxxxxx tarifu xxxxxxxxx xxxx vždy xxxxxx Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

3. Pokuty xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxxxx Města Xxxxxxx.

Xxxxxx V.

Doba trvání xxxxxxx

X. x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx písemnou dohodou xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx výpovědi xxxxxxxxx x xxxx. Výpovědní xxxxx xxxx devět xxxxxx x počíná xxxxx xxxxxxx dne xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx smlouvu xxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx xxxx Karlík x 31.12.2023. Xxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx na

jeden rok xxx xxxx Xxxxx; xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx Karlík xxxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx 31.3.2023. Xxxxx Xxxxxxx xx x xxxxxxx uplatněni xxxxxxx xxxxx ze strany xxxx Karlík xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k 31.12.2024.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxx x xxxxxx XXX xxxx. X a 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Středočeského xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x uzavřením xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx podmínek xx předpokládá xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x 1.6.2021.

Článek XX

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Smluvní strany xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu xxxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxx xx úředních xxxxxxx xxxxx obecních xxxxx xxxxxxx xx xxxx 15 xxx.

2. Xxxx xxxxxxx muže xxx xxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Krajského xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx souhlasí s xxx, aby xxxx xxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxx xxxxxxx, byla xxxxxx v evidenci xxxxx xxxxxx obci Xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxx, která je xxxxxxxxx xxx xxxxxx č. 106/1999 Sb., o svobodném xxxxxxxx x informacím. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx skutečnosti xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx x udělují xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx ve smyslu xxxxxx x. 106/1999 Xx., x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

4. x tato smlouva xx vyhotovuje xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, kdy xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Karlík. Xxxxx Řevnice a Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x uzavřením xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxxxxx s xxxxxxxxx této veřejnoprávní xxxxxxx vyslovilo Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx dne 15.3.2021 usnesením x. 8/20/2021 x Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxx 15.3.2021 xxxxxxxxx x. 12/XX/16/2021.

6. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Karlík x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx;

x) vzor xxxxxxxxx pověření xxx xxxxxxxxx oprávnění xxxxxx xxxxxxxxx městské xxxxxxx xx území xxxx Xxxxxx.

X Řevnicích dne 30.3.2021

Xxxx Svobodová x. x. xxxxxxxxx obce Xxxxxx

X Řevnicích xxx 30.3.2021

Xxx. Xxxxx Smrčka x. x.

xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx Krajského úřadu Xxxxxxxxxxxxx kraje x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 17. dubna 2021.