Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

17/XX/2021 Veřejnoprávní smlouva xxxxxxxx mezi městem Xxxxxxx x obcí Xxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxx činností xxxxx xxxxxx o obecní xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx smlouva

k zajišťování xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxx ust. §3a xxxxxx č. 553/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona č. 500/2004 Sb., xxxxxxx řád, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx č. 128/2000 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx X.

Xxxxxxx strany

Obce Xxxxxx

xxxxx: Xxxxxxxx I, 252 29 Karlík

IČO: 44684967

xxxxxxxxxx: Xxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxx: ……………….

xxx.:+420 257 711 074

x-xxxx: xxxx@xxxxxxxxxx.xx

x

xxxxx Řevnice

sídlo: xxx. Xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxx 74. 252 30 Xxxxxxx

XXX: 00241636

zastoupené: xxx. Xxxxxxx Smrčkou

bank xxxxxxx: …………………

tel.: +420 313 104 215

x-xxxx : starosta@revnice.cz

Článek II.

Předmět xxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx policie xx xxxxx jiné xxxx, xxxxx obecní xxxxxxx nezřídila.

2. Xxxxx Xxxxxxx xxxx zřizovatel Xxxxxxx xxxxxxx Řevnice (xxxx xxx „městská xxxxxxx”) se zavazuje xxxxxxxx výkon činností xxxxxxx policie na xxxxx obce Karlík, xxxxx nemá xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx XXX.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx území xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 553/1991 Sb., x xxxxxx policii, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxx xxxxxxx“) nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxx rozsah xxxxxx xxxxx xxxxxxx policie xx xxxxx xxxx Xxxxxx bude xxxxxxxx xx 8 xxxxx xxxxx (416 xxxxx xxxxx) s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx den x xxxx. Xx xxxxx xx xxxxxxxxxx i xxxx potřebná xx xxxxxxxx strážníků, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx činnost xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx apod. Xxxxx xxxxx vykonávány x xxxx, xx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxx dohody xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxx policie Xxxxxxx. 

3. Xxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx zajištění veřejného xxxxxxx xxxxxxxxx činností xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx dny xxx xxxxxxxx x 7.15 - 7.30 xxx. (xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xxxx xx xxxxx), xxxxxxxx 8.30 - 9.00 xxx. xxxx 15.30 - 16.00 xxx. (x xxxxxx' XX Xxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx obcí, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx závazných xxxxxxxx xxxx, specifické xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx x xx. XXX odst. I x 2 této xxxxxxx je možné xxxxxx nebo telefonicky xxxxxx domluvit x xxxxxxxxx městské xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx Karlík, xxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxx xxx možnosti městské xxxxxxx x uvedeném xxxxxxx.

5. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Karlík x xxxxxxxxx xxxxxxx policie xx možné základní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xx. 111 xxxx. 2 xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx si xxxxxxxxx právo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx plněni xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozsahu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx policie, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx v xxxx Karlík xxxx xx opatřeni Xxxxxxx XX.

6. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx. x xxxxxx karantény, xxxxxxxxxxx (xxxx. covid 19) apod. xxxxxxxxx XXX xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. l xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx Xxxxxx sdělena xxxxxxx.

7. Město Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx X tohoto xxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx.

8. Xxxx Karlík xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx strážníkovi Městské xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx Karlík.

9. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předá 1x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx této xxxxxxx na xxxxx xxxx Xxxxxx.

Xxxxxx XX

x xxxxx xxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxx na xxxxx XX x xxxxxxx xxxxxxxx v xx. XXX této xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx Xxxxx Xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxxx obdobích x to:

fakturační období xx xxxxxxx

xx 1.1. xx 31.3.

18.880,-

xxxxxxxxxx období xx xxxxxxx

xx 1.1. xx 30.6.

48.880,-

xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx

xx 1.7. xx 30.9.

48.880,-

xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx

xx 1.10. xx 31.12.

48.880,-

kdy Xxxxx Xxxxxxx xxxxxxx fakturu xx xxxx xxxxxxx xxxxxx vždy xx 15.xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx 30. dne měsíce, xx xxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx XX fakturován x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hodin. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx cena xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx (xx. meziroční xxxxxx xxxxxx spotřebitelských xxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxx nárůst mzdových xxxxxxx, maximálně do xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx navýšeni xxxx xx xxxxxxx XX z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tarifu xxxxxxxxx xxxx vždy xxxxxx Dodatkem x xxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Města Xxxxxxx.

Xxxxxx X.

Xxxx xxxxxx xxxxxxx

X. l xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx neurčitou. Xxxxxxx xx možné xxxxxxx xxxxxxxx dohodou xxxxxxxxx stran nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx devět xxxxxx x počíná xxxxx prvního dne xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Jedno xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx strana podávající xxxxxxx Krajskému úřadu Xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxx xxxxxxxxxx podmínek xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx Xxxxxx x 31.12.2023. Xxxx Xxxxxx xx dále xxxxx xxxxx xx

xxxxx xxx xxx xxxx Xxxxx; xxxx opční právo xx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx uplatnit nejpozději xx 31.3.2023. Xxxxx Xxxxxxx xx x xxxxxxx uplatněni xxxxxxx xxxxx xx strany xxxx Karlík xxxxxxxxx xxxxxxx ukončit k 31.12.2024.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx XXX xxxx. X x 2 xxxx smlouvy xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx služby dle xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx služby započne xxxxxxxxxx x 1.6.2021.

Xxxxxx XX

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Smluvní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu xxxxxxxxxxx xx jejím xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx obecních xxxxx nejméně xx xxxx 15 xxx.

2. Xxxx xxxxxxx xxxx xxx měněna xxxxx xxxxxxxxx dodatky, které xxxxxxxxx schválení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

3. Smluvní xxxxxx souhlasí x xxx, xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, byla xxxxxx x evidenci xxxxx vedené xxxx Xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxxx č. 106/1999 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx skutečnosti xxxxxxx x této xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx a udělují xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x. 106/1999 Xx., x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

4. x xxxx xxxxxxx xx vyhotovuje ve xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx jednom xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx. Xxxxx Řevnice x Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx společně xx xxxxxxx x souhlas x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

5. Souhlas s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx dne 15.3.2021 xxxxxxxxx č. 8/20/2021 x Zastupitelstvo xxxxx Řevnice xxx 15.3.2021 xxxxxxxxx x. 12/XX/16/2021.

6. Xxxxxxxx této xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx obsahují:

a) xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx obce Karlík x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Řevnice x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx;

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx oprávnění xxxxxx xxxxxxxxx městské xxxxxxx xx území xxxx Xxxxxx.

X Řevnicích xxx 30.3.2021

Xxxx Svobodová x. x. xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx

X Xxxxxxxxx xxx 30.3.2021

Xxx. Xxxxx Xxxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx dne 17. xxxxx 2021.