Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

17/VS/2021 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx městem Xxxxxxx x xxxx Xxxxxx - zajišťování xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx policii

uzavřená xxxxx xxx. §3a xxxxxx x. 553/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona č. 500/2004 Sb., xxxxxxx řád, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx č. 128/2000 Sb., x obcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxxx I.

Smluvní xxxxxx

Xxxx Xxxxxx

xxxxx: Xxxxxxxx X, 252 29 Karlík

IČO: 44684967

xxxxxxxxxx: Janou Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxx: ……………….

xxx.:+420 257 711 074

x-xxxx: xxxx@xxxxxxxxxx.xx

x

xxxxx Řevnice

sídlo: xxx. Xxxxx Xxxxxx z Xxxxxxxx 74. 252 30 Řevnice

IČO: 00241636

xxxxxxxxxx: xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx

xxxx xxxxxxx: …………………

tel.: +420 313 104 215

e-mail : xxxxxxxx@xxxxxxx.xx

Xxxxxx XX.

Xxxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxxxxxx této xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx vzájemných xxxxxx, xxxx a povinností xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx obecní xxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx Řevnice (xxxx jen „městská xxxxxxx”) se zavazuje xxxxxxxx xxxxx činností xxxxxxx policie xx xxxxx xxxx Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx zřízenou.

Článek XXX.

Xxxxxxx xxxxxx činností x xxxxx městské xxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx Karlík vykonávat xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 553/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx o obecní xxxxxxx“) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zákona.

2. Základní xxxxxx rozsah plnění xxxxx xxxxxxx policie xx xxxxx xxxx Xxxxxx bude stanoven xx 8 xxxxx xxxxx (416 hodin xxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx. Xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx potřebná xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, dopravu x xxxxxxxxxxxxxxx činnost xxxxxx xxxxxxxxxxxx přestupků xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx budou vykonávány x xxxx, ve xxxxx x počtem xxxxxxxxx dle xxxxxx xxxx starostou xxxx Xxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx Řevnice. 

3. Xxxxxx služeb - xxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejného xxxxxxx hlídkovou xxxxxxxx xx zvláštním xxxxxxxx xx průběžné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx v 7.15 - 7.30 xxx. (xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xxxx do xxxxx), xxxxxxxx 8.30 - 9.00 xxx. xxxx 15.30 - 16.00 hod. (x xxxxxx' XX Xxxxxxxx - kontrola xxxxxxxxx), xxxxxx rychlosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx starostkou xxxxx.

4. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. XXX odst. X x 2 xxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx domluvit x xxxxxxxxx městské policie, xxxxxxxxx, případně xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

5. Po dohodě xxxxxxxx xxxx místostarosty xxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xx. 111 xxxx. 2 xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx odmítnuli xxxxxx úkolů xxx xxxxx xxxxxxxxxx časového xxxxxxx, xxxxx by xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx časového xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, plněni xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx pořádek x xxxx Karlík nebo xx xxxxxxxx Policie XX.

6. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx. x xxxxxx karantény, xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxx 19) xxxx. xxxxxxxxx XXX může xxxxx x daném měsíci x xxxxxxxx rozsahu xxxxxx. x tato xxxxxxxxxx bude vždy xxxx Karlík xxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxx Řevnice xxxxxxxxxx, že x xxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx I xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx budou tuto xxxxxxx provádět, řádně xxxxxxxx a vy xxxxxxx.

8. Xxxx Xxxxxx xx xxxxxxxx vydat xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx Řevnice xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x obecní xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xx území xxxx Karlík.

9. Velitel xxxxxxx xxxxxxx xxxxx 1x měsíčně xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx písemnou xxxxxx o činnosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx Xxxxxx.

Xxxxxx XX

x xxxxx xxxxxxx

1. Ohrada xxxxxxx xx výkon XX v rozsahu xxxxxxxx x xx. XXX xxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxx na xxxx Města Řevnice xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx fakturace xx xxxxxxx fakturačních xxxxxxxx x to:

fakturační xxxxxx xx xxxxxxx

xx 1.1. xx 31.3.

18.880,-

xxxxxxxxxx xxxxxx xx činnost

od 1.1. xx 30.6.

48.880,-

xxxxxxxxxx xxxxxx xx činnost

od 1.7. xx 30.9.

48.880,-

xxxxxxxxxx xxxxxx xx činnost

od 1.10. xx 31.12.

48.880,-

xxx Xxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx do 15.xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx 30. xxx měsíce, xx kterém xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xx xxxx, než xxxx xxxxxxxx potřebný xxxxx xxxxxxxxx, bude xxxxx XX fakturován v xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hodin. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx (xx. meziroční nárůst xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx navýšeni xxxx za xxxxxxx XX z důvodu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx Dodatkem k xxxx xxxxxxx.

3. Pokuty xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx.

Xxxxxx X.

Xxxx trvání xxxxxxx

X. l tato xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx možné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x nich. Xxxxxxxxx xxxxx činí devět xxxxxx a xxxxxx xxxxx prvního xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Jedno xxxxxxxxxx xxxxxxxx doručí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Krajskému xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxx xxxxxxxxxx podmínek je xxxxx smlouvu nejdříve xxxxxxx ze xxxxxx xxxx Xxxxxx x 31.12.2023. Xxxx Xxxxxx xx dále xxxxx xxxxx na

jeden xxx xxx xxxx Xxxxx; xxxx opční právo xx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx 31.3.2023. Xxxxx Xxxxxxx je x xxxxxxx uplatněni xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x 31.12.2024.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x článku III xxxx. I a 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnuti Xxxxxxxxx xxxxx Středočeského xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx zadávacích xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx postupný xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx strážníků, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x 1.6.2021.

Článek XX

Xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Smluvní xxxxxx xxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx na úředních xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 15 xxx.

2. Xxxx xxxxxxx muže xxx xxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx schválení xxxxx xxxxxxxxx stranami x xxxxxxxx Krajského úřadu Xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx souhlasí s xxx, xxx xxxx xxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx vedené xxxx Xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxx, která xx xxxxxxxxx xxx zákona č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím. Xxxxxxx strany xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx a udělují xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x. 106/1999 Xx., x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

4. x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx. Xxxxx Xxxxxxx a Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx o souhlas x uzavřením xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxx 15.3.2021 usnesením x. 8/20/2021 a Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxx 15.3.2021 xxxxxxxxx x. 12/XX/16/2021.

6. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx obce Karlík x xxxxxxxx Zastupitelstva xxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx;

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx oprávnění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx Xxxxxx.

X Xxxxxxxxx xxx 30.3.2021

Xxxx Xxxxxxxxx x. x. xxxxxxxxx obce Xxxxxx

X Řevnicích xxx 30.3.2021

Xxx. Xxxxx Xxxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx Krajského xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx souhlasu xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 17. xxxxx 2021.