Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

2/XX/2021

Xxxxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx x xxxx Metylovice - xxxxx přenesené xxxxxxxxxx xx věcech přestupků

Rozhodnutí, x. x. XXX 66581/2021, xxxxxx Xxxxxxx xxxx Moravskoslezského kraje xxxxxx souhlas x xxxxxxxxx xxxx smlouvy, xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 12.6.2021.

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

Na xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 63/2.1 xx xxx 12.04.2021 x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Metylovice x. 3/2021 xx xxx 16.03.2021 uzavírají xxxx xxxxxxx smluvní strany xx základě xxxxxxxxxx §63 xxxx. 1 xxxxxx č. 128/2000 Xx., o xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx „xxxxxxx“):

Xx. x

Xxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx

xxxxxxxxxx: XXXx. Xxxxxxx Pešatovou, starostkou

se xxxxxx: Xxxxxxx 3, 739 11, Xxxxxxxx xxx Ostravicí - Xxxxxxxx

XXX: 00296651

xxxxxxxx xxxxxxx: Xxxxxxxx xxxxx x.x.

xxxxx xxxx: 19-1322781/0100

xxxx obec x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx jen „město“)

2. Xxxx Xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxx

xx xxxxxx: Xxxxxxxxxx 495, 739 49, Metylovice

IČO: 00535991

xxxxxxxx spojení: Komerční xxxxx a.s.

číslo účtu: 27-3599820227/0100

xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Ostravicí (xxxx xxx „xxxx“)

XX. XX

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx města xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x jejím xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona č. 250/2016 Sb., x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx (dále xxx „xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx přestupky“), x xxxxxxx vymezeném xxxxxxxxxxx §60 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx dle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v řízeních xxx správní xxxxx xxxx.

(3) Výkon xxxxxxxxxx xxx xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx obec včetně xxxxxxx dokumentace, xxxxxxxx x xxxxxxx neplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx související x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx obci xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s výkonem xxxxxxxx xxx xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx.

XX. XXX

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxx předmětu xxxxxxx x rozsahu určeném xx. XX odst. 1 xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx hradit xxxxx xx jeho xxxx uvedený v xx. I příspěvek xx xxxx 2.200 Xx (xxxxx: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) xx xxxxx projednaný xxxxxxxxx.

&xxxx;(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx součástí xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx přestupků v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x datu 31. 12. xxxxxxxxxxx xxxx. Fakturu k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx ledna xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx činí 15 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) X případě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx než xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx fakturu xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vztahu. Xxxxx xxxxxxxxxx faktury xxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx obci.

(4) Xxxxxx x pokut x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx jsou příjmem xxxxxxxx xxxxx.

Xx. XX

Xxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci. Smlouva xxxxxx účinnosti xxxx, xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx kraje x udělení xxxxxxxx x jejímu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx i xxx udání důvodu. Xxxxxxxxx lhůta je 3 xxxxxxx x xxxxxx xxxxx prvním xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx.

XX. X

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(2) Smluvní xxxxxx xxxxxxxx veřejnoprávní smlouvu xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx svých úřadů xxxxxxx xx dobu 15 dnů.

(3) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x uzavření xxxx xxxxxxx x xxxxx předmětu.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx x zajišťování přenesené xxxxxxxxxx na úseku xxxxxxxxx, x jejímuž xxxxxxxx udělil xxxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx svým xxxxxxxxxxx x. x. XXX 112928/2006 xx dne 10.07.2006, které nabylo xxxxxx xxxx xxx 28.7.2006, a xx xx dni nabytí xxxxxxxxx této xxxxxxx.

XX. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx třech xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx stejnopis xxxxxx město, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx schválena xxxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 63/2.1 xx xxx 12.04.2021 x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx x. 3/2021 xx xxx 16.03.2021. Xxxxxx x těchto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 1 xxxxxxx.

Xx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx 26.4.2021

XXXx. Xxxxxx Xxxxxxxx x. x.

X Metylovicích xxx 20.4.2021

Xxx. Xxxxx Xxxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxx Metylovice