Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

3/XX/2021 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx u Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxx a městysem Xxxxxx u Přerova

Smluvní xxxxxx

1. Xxxx Xxxxxx

xxxxxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxx Ing. Xxxxx Xxxxxxxxx

xx sídlem: Xxxxxx x.x. 57, 751 05 Xxxxxx

XX: 003 01 388

2. Xxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxx

xxxxxxxxxx: xxxxxxxxx městyse Xxx. Romanem Zbožínkem

se xxxxxx: Masarykovo xxxxxxx x.x. 13, 751 03 Xxxxxx x Xxxxxxx

XX: 003 01 078

xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx Xxxx xxxx Xxxxxx x. XX/54/813/2021 xx xxx 1.2.2021 x xxxxxxxx Rady xxxxxxx Brodek x Xxxxxxx x. XX/14/49X/2021 xx xxx 25.1.2021 x v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §3a xxxxxx č. 553/1991 Xx., o obecní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxx xx zákonem č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (obecní zřízení), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxx. §160 odstavec 6 zákona x. 500/2004 Sb., správní xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tuto xxxxxxxxxxxxx smlouvu (dále xxx xxx „smlouva“).

I. Xxxxxx xxxxxxxxxx

1. Obec Xxxxxx na základě xxxxxx č. 553/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „zákon o xxxxxx xxxxxxx”) zřídilo xxxx xxxx orgán Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx xxxxxxx”).

2. Xxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

XX. Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx Kokory xxxx xx xxxxxxx xxxx veřejnoprávní xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §3a xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx zabezpečování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku x xxxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x rozsahu vymezeném xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx městyse Brodek x Xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx Brodek u Xxxxxxx x Xxxxxx x Xxxxxxx.

XXX. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úkolů x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

1. Xxxxxx policie Xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx Brodek x Xxxxxxx provádět xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x kamerového xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxx xx území xxxxxxx Xxxxxx x Přerova xxx účely plnění xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx úkoly xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx systémem.

2. Xxxxx xxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx bude xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx následujícího xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (§66c xxxx. 2 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx).

3. Xxxxxx z xxxxx uložených obecní xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx obce Xxxxxx.

4. Xxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxx vydá xx xxx, xxx xxxx xxxxxxx nabude xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx písemné xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx území. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx pravomoci x sebe. Xxxxxxx xx postupuje i x xxxxxx strážníků. Xxxx Xxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxx x xxx, že xxxxxxxx, xxxxxxx bylo vydáno xxxxxxx zmocnění, již xxxx xxxxxxxxxx obecní xxxxxxx, resp. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxx.

XX. Xxxxxx nákladů

1. Xxxxxxx xxxxxxx x výkonem xxxxx xxxxxx policie xxx xxxxxxxxxx Xxxxxx XXX. odst. 1 xxxx smlouvy xx xxxxx městyse Xxxxxx x Xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx zavazuje xxxxxx xx výši určené xx základě xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxx. 3).

2. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx úkolů xxxxxx xxxxxxx tvoří xxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx zdravotní x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx a opotřebení xxxxxxx,

x) xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxx x zkouška odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx náklady xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx Čl. XXX., xxxx. 1. a 2. xxxx xxxxxxx x xx:

x) Xxxxxxxx xxxxxx 5.000,- Xx xx kalendářní xxxxx, x

x) xxxxxx 1.000,- Xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výkonu xxxxx každým xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx katastru xxxx Kokory xxxx xxxxxxx pracovního xxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonu xxx městys Xxxxxx x Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx).

4. Obec Xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx vždy xx 20. dne xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx kalendářní xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx musí být xxxxxx:

x) počet xxxxxxx xxxxxx xxxxxx policie xxx xxxxxx xxxxx xxx této xxxxxxx x xxxxxx Časový xxxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) vzdálenost xxxxx xxxxxxxxxx vozidly,

c) případné xxxxx údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxx věcné xxxxxxxxxx xxxxxxx.

5. Městys Xxxxxx x Přerova xx zavazuje, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx zaplatí xxxxxxxx x úhradě xx účet obce Xxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxxx xx 14 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxx xxxxxx xxxxxxx

1. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x uzavřením xxxx xxxxxxx.

2. Smluvní xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx lhůtou 3 xxxxxx, která xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx jednou xxxxxxx xxxxxxx může xxxxx xxxxxxx strana xxxx smlouvu písemně xxxxxxxxx, x xx x výpovědní lhůtou 1 měsíc, která xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

XX. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Smluvní xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx dobu 15 xxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx veřejnoprávní smlouva xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx každému xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxx smlouva xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x jeden xxxxxxxxx xxxxxx Krajský xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxx smlouvu lze xxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xx základě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

5. Xxxxxxx xxxx Olomouckého kraje xxxxxx stejnopis xxxx xxxxxxx spolu s xxxxxxxxx uvedenými v xxxxxx XX. odst. 6 xxxx. a) x x) xxxxxxx x s xxxxxxx x souhlas x xxxxxxxxx této smlouvy.

6. Xxxxxxxx x nedílnou xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx:

x) usnesení Xxxx xxxx Kokory x. XX/54/813/2021 ze xxx 1.2.2021,

x) xxxxxxxx Rady xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxx x. 14/49R/2021 xx xxx 25.1.2021,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Olomouckého kraje x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X Xxxxxxxx xxx 3.2.2021

Ing. Jana Xxxxxxxx x. x.

xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx

X Xxxxxx x Xxxxxxx dne 3.2.2021

Xxx. Xxxxx Zbožínek x. x.

xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu Olomouckého xxxxx x. x. XXXX 24691/2021 x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 20.3.2021.