Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

24/XX/2021 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx městem Xxxxxxx a xxxx Xxxxxxxxx - xxxxx xxxxx podle xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. zn. XXXXX-15473/XX/2021 o udělení xxxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx dne 27.5.2021.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Č. VPS/OOVV-0126/2021 x xxxxxx úkolů xxxxxxx policie Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx Xxxxxxx x Obcí Xxxxxxxxx

Xxxxxxx strany

1. Xxxxx Xxxxxxx

xxxxxxxxxx: xxxxxxxxx města Xxxxxxx Horáčkem

adresa: xxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 16, 551 01 Xxxxxxx

XX: 00272728

XXX: XX00272728

x

2. Xxxx Xxxxxxxxx

xxxxxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx

xxxxxx: Rychnovek 50, 552 25, Xxxxxxxxx

XX: 00273007

XXX: CZ00273007

na xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxx x. 0256-06-2021-00X-XX ze xxx 17.03.2021, na xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx x. XIII/2020 xx xxx 17.12.2020 x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §3a xxxxxx č. 553/1991 Xx., x obecní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu (xxxx xxx xxx „xxxxxxx“).

1. Xxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxx zákona x. 553/1991 Xx., o xxxxxx policii, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x obecni policii“) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx policii Xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxxx“).

2. Obec Xxxxxxxxx nezřídila obecní xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxx bude xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §3a xxxx. 1 xxxxxx o obecní xxxxxxx xxxxxxxxx úkoly xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx další xxxxx xxxxx xxxxxx x obecní policii xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx x dále xxxxxxxxx xxxx Xxxxx x Xxxxxxxxxx x České Xxxxxxx (dále xxx xxxx Xxxxxxxxx).

3. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úkolů

1. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx všechny xxxxx xxxxxxxxx zákonem o xxxxxx policii xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx, x xx formou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx (směn), x xx v xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx, přičemž 1 xxxxxxxx xx xxxxx 1 hodině xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx strážníka xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx policie bude xx xxxxx obce Xxxxxxxxx xxxxxxxx také xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxx, a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx policie xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx §42 xxxxxx x. 166/1999 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x rozsahu xxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx starostou obce Xxxxxxxxx. Xxxx Rychnovek xx xxxxxxxx poskytnout xxxxxxx policii xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx právní xxxxxxxx obce Xxxxxxxxx xxxxxxx x činností xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx provedených xxxxxxx x těmito předpisy xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nezajišťuje, x xx nutno xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx dle možností (xxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxx nebo neplní-li xxxx xxxxxxxxxx xxxxx) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxx Rychnovek xxxx xx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, každému strážníkovi xxxxxxx policie xxxxxxx xxxxxxxx, kterým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xx jejím xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx poskytnut xxx xxxxxxx městské xxxxxxx Jaroměř. Xxxx xxxxxxxx je strážník xxxxxxx mít xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. Obdobně xx xxxxxxxxx x u xxxxxx xxxxxxxxx. Město Xxxxxxx xx zavazuje xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx obec Rychnovek x tom, xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx policie, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x obecní xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx.

6. X xxxxxxx mimořádných xxxxxxxx (xxxxxxx, živelná xxxxxxx, xxxxxxx xxxx.), xxx xxxx na území xxxxx Xxxxxxx nebo xxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona, vyhlášen xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx stav xxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úkolů při xxxxxx obecní xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx městské xxxxxxx, x této xxxxxxx xxxxxx informuje xxxxxxxx obou xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxx.

7. Xxxxxxx policie Xxxxxxx xx při mimořádných xxxxxxxxxx (xxxxxxx, živelná xxxxxxx, xxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxx k výkonu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx či výzvy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX, XXX a XXX).

8. Xxxx Xxxxxxxxx xxxx xx vědomí xxxxxxxxxx, že x xxxxxxx, xx plnění xxxxx xxxxxxx policie xxxx xxxxxxxxx přítomnost xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx provedení xxxxxxx xxxx úkonu xx xxxxx xxxx xxxx x neodbytné a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx s Xxxxxxx XX.

9. X xxxxxxx odchytu zvířete xx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x zvíře x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xx veterinární xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx apod.). Městská xxxxxxx může xx xxxxxxx xxxxxxx starosty xxxx Rychnovek xxxxxxx xxxxx do xxxxxx. Xx přechodnou xxxx (xxxxxxxxx xx 7 xxx), xxxx být xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx městské xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxxxxx tak, xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx policie, xxxx xxxxx bez xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx útulku.

10. Xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx předložení xxxxxxxx prokazujících xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

4. Úhrada xxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx úkolů xxxxxxx xxxxxxx dle xxxxxxxxxx článku 3. xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx částek xxxx xxxxxxxxxx (XX. 4, xxxxxxxx 3).

2. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx městské policie xxxxx zejména:

a) xxxxxx xxxxxxx, náklady xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx městské policie,

d) xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx zvíře xxxxxxxx do záchytného xxxxx

3. Xxxxxxx xxxxxxx x výkonem xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx sazby, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx, kterou xxxxxxx strany xxxxxxxxxx xxxx úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxxxx policie, xxxx 3. 500,- Xx (xxxxx: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx (4 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx).

4. Město Jaroměř xxxx náklady xx xxxxxx úkolů xxx xxxx xxxxxxx obci Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx 20. xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx čtvrtletí. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu.

5. Xxxx Xxxxxxxxx se xxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x úhradě xx xxxx xxxxx Jaroměř xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx příkazem k xxxxxx x xx xxxxx splatnosti do 14 xxx xxx xxx doručení faktury. X xxxxxxx xxxxxxxx x úhradou xxxxxxx xx obec Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx závazných xxxxxxxx předpisů.

6. Další xxxxxxxxxxx vícenáklady, xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x plněním xxxxx městské policie (xxxx. xx umístění xxxxxxx xx xxxxxx xxxx náklady na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx.), xx zavazuje xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx. X případě xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zařízení xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xx zavazuje obec Xxxxxxxxx xxxxxx náklady xx xxxx 150,- Xx/xxxxx zvíře za xxxxx xxxxxxxx xxx.

7. X xxxxxxx mimořádných xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 3. xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx počet xxxxx xxxxxxx xxxxxx 4 hodin výkonu xxxxxxxxxx hlídky, xx xxxx Xxxxxxxxx zavazuje xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxx spojené s xxxxxx xxxxx, x xx xx xxxx 330,- Xx xx xxxxxx hodinu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x 7,- Xx/ xx xxxxxxx služebního xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Rychnovek xxxxxxx příkazem k xxxxxx xx účet xxxxx Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx x xxxxxx a xx xxxxx xxxxxxxxxx xx 14 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

8. Xxxxxx z xxxxx uložených xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Města Xxxxxxx.

5. Doba xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxx xxxxxxx xx uzavírá xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx bude xxxxxxxx dnem, kdy xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Krajského úřadu Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx této smlouvy. Xxxxx dle této xxxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx poté, kdy xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxx

2. Xxxxxxx může xxx písemně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x to x xxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxx dne xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx výpovědi xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

6. Závěrečná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxx po xxxx 15 xxx.

2. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxx smlouvy xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx svých xxxxxxxxx (obecních) úřadů xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Uzavřená xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx (Xxxxxxxx) úřadu xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx stranou.

3. Xxxxxxxx města Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

4. Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxx xxxxxx úkolů xx základě této xxxxxxx xxxxxxxx obec Xxxxxxxxx

5. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, z xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Krajský xxxx Královéhradeckého kraje.

6. Xxxx smlouvu lze xxxxx xxxx doplňovat xxx xx základě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu.

7. Krajský xxxx Královéhradeckého xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxx spolu x xxxxxxxxx uvedenými v xxxxxx 6. odst. 8 x x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxx.

8. Xxxxxxxx a xxxxxxxx součástí xxxx xxxxxxx xxxx:

x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx obce Xxxxxxxxx x. XXXX/2020 xx xxx 17.12.2020,

b) usnesení Xxxx xxxxx Xxxxxxx x. 0256-06-2021-00X-XX ze xxx 17.03.2021,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx souhlasu x xxxxxxxx xxxx veřejnoprávní xxxxxxx.

Xxxxxxx dne 12.4.2021

Xxxxx Xxxxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxxx Jaroměř

Rychnovek 12.4.2021

Xxxxxxxx Xxxxxxxxx v. x.

xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx