Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

2021/3 - x xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx vyhláška xxxxxxxxxxxx města Jablonec xxx Xxxxx č. 3/2021, x xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx xx xx xxxx 7. xxxxxxxx xxx 17. xxxxxx 2021 xxxxxxxxx x. 136/XX/2021 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx §14 xxxx. 1 zákona x. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx“), x x xxxxxxx x §10 xxxx. x) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Sb., x obcích (obecní zřízení), xx znění pozdějších xxxxxxxx, tuto xxxxxx xxxxxxxx vyhlášku (dále xxx „tato xxxxxxxx“):

Xx. 1

Xxxxxx ustanovení

Statutární xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx poplatek x xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“).

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx poplatku“)1

Čl. 2

Xxxxxxx poplatku, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 60 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx není:

a. xxxxx, při xxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x. xxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx službou xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx.2

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx osoba, xxxxx x obci xxxx xxxxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxxx“).3

Xxxxxxx poplatku xx xxxxxxxxxxxx úplatného xxxxxx (xxxx jen „plátce“).

Plátce xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx poplatníka. 4

Xx. 3

Ohlašovací xxxxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx poplatku xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx činnosti xxxxxx ohlásí xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx 15 xxx.

X xxxxxxxx xxxxxx uvede5

a. xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx, obecný identifikátor, xxx-xx xxxxxxxx, místo xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx; právnická xxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxx oprávněny xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x. xxxxx všech xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx těchto služeb x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx plátce,

c. xxxxx xxxxx rozhodné xxx stanovení xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, případně xxx xxxxxx roku, x xxxxx xxxxxxxxx pobyt.

Plátce, xxxxx xxxx sídlo xxxx xxxxxxxx xx xxxxx členského státu Xxxxxxxx unie, xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxx x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx kromě xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 adresu xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro doručování.6

Dojde-li xx změně údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx změnu xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx.7

Xx. 4

Evidenční povinnost8

Plátce xx povinen vést x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx úplatný xxxxx.

Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxx podle odstavce 1 xxxx:

x. xxx xxxxxxx a xxx xxxxx xxxxxx,

x. jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx místa xxxxxxxxxx xxxx obdobného xxxxx v xxxxxxxxx,

x. xxxxx xxxxxxxx,

x. xxxxx x druh průkazu xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxx:

xxxxxxxx průkaz,

cestovní doklad,

potvrzení x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

xxxxxxxx karta xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx,

xxxxxx x povolení k xxxxxx pro xxxxxxx,

xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx,

xxxxxx žadatele x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxx

xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

x. výše xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo důvod xxxxxxxxxx xx poplatku.

Zápisy xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dobu 6 xxx ode xxx provedení xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. 5

Evidenční xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx rozsahu9

Plátce, xxxxx xxxx pořadatel xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx poskytuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx této xxxx, může plnit xxxxxxxxx povinnost xx xxxxxxxxxxxxx rozsahu, pokud

a. xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 1000 účastníkům této xxxx, x

x. oznámí xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx xxxxxxx 60 xxx přede xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xxxxxxxx předpokládaný xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx úplatný xxxxx, x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx alespoň xxxxx x

x. xxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx,

x. xxxxx x xxxxx xxxx akce, x

x. jednotlivých xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx poplatku xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx předpokládat xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1. X xxxxxx plnění evidenční xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx správce xxxxxxxx nejpozději do 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x).

Xxx plnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx xx x xxxxxxxxx knize xxxxx xxxxx

x. xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx c) x

x. xxxxxxxx xxxxx x počtu xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx poskytnutí xxxxxx, xxxxxxxx xxxx místa, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx osvobození.

Čl. 6

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxx 21,- Kč za xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, x výjimkou xxx xxxx xxxxxxx.

Xx. 7

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx odvede xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nejpozději xx 15. dne xxxxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. 8

Xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx osoba10:

a. xxxxxxxx, xxxxx, která xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx sociální xxxxxx, xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX/X, x její xxxxxxxx,

x. mladší 18 xxx,

x. xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx obce ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxx péče x xxxxxxxx osoby, které xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče,

d. xxxxxxxx o xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx pro xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx,

x. vykonávající xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx11 xxx právnickou xxxx podnikající fyzickou xxxxx nebo

f. xxxxxxxxxx xx území obce xx xxxxxxxx zařízení xxx xxxxx xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx anebo v xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx sociální xxxxxx, x xxxxxxxx sloužícím x xxxxxx lidem x xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx poplatníkem daně x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx záchranných xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxxxx x xxxxxx xx osvobozen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, voják x činné xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx území xxxx x xxxxxxxx xx vlastnictví České xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pracovních úkolů12.

Sezónní xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. e) xx xxxxx, xxxxx xx závislá xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx rokem opakuje.

Čl. 9

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx-xx poplatky xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx ve správné xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx poplatku xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx úhradě.13

Včas neodvedené xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx na trojnásobek; xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx.14

Xx. 10

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx).

Xx. 11

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 2/2021, x xxxxxxx poplatku x xxxxxx xx xxx 22. xxxxx 2021, xxxxxx xx 11. května 2021.

Čl. 12

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxx závazná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xx xxx xxxxxx vyhlášení xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx.

XXXx. Xxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx

Xxx. Xxxxx Xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx

XXX 3/2021 byla xxxxxx xx XX xxx 17.6.2021 x xxxxxx xxxxxxxxx 9.7.2021.

1. §15 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

2. §3x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

3. §3 xxxxxx x místních xxxxxxxxxx

4. §3x xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

5. §14a xxxx. 2 xxxxxx x místních xxxxxxxxxx

6. §14x xxxx. 3 xxxxxx x místních xxxxxxxxxx

7. §14a xxxx. 4 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

8. §3x xxxxxx x místních xxxxxxxxxx

9. §3h zákona x xxxxxxxx poplatcích

10. §3x odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

11. §3x xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

12. §3x xxxx. 2 xxxxxx x místních poplatcích

13. §11 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

14. §11 odst. 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx