Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

2021/3 - x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx vyhláška xxxxxxxxxxxx xxxxx Jablonec xxx Xxxxx x. 3/2021, o xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Jablonec nad Xxxxx se na xxxx 7. xxxxxxxx xxx 17. xxxxxx 2021 usnesením x. 136/XX/2021 usneslo xxxxx xx xxxxxxx §14 xxxx. 1 xxxxxx x. 565/1990 Sb., x xxxxxxxx poplatcích, xx znění pozdějších xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x místních xxxxxxxxxx“), a x xxxxxxx x §10 xxxx. d) x §84 odst. 2 xxxx. h) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxx vyhláška“):

Čl. 1

Xxxxxx ustanovení

Statutární xxxxx Xxxxxxxx xxx Nisou xxxxx xxxxxxxxx zavádí xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx (dále xxx „xxxxxxxx“).

Xxxxxxxx xxxxxxxx je Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx Nisou (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxxxx“)1

Xx. 2

Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx trvající nejvýše 60 po sobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxx.

Xxxxxxxxx poplatku xxxx:

x. xxxxx, při xxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxx omezována osobní xxxxxxx,

x. xxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx zdravotní xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx součástí.2

Poplatníkem xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx x obci xxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxx“).3

Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen „xxxxxx“).

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. 4

Xx. 3

Ohlašovací xxxxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx spočívající v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx ohlásí xxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxx 15 dnů.

V xxxxxxxx plátce xxxxx5

x. xxxxx, popřípadě jména, x xxxxxxxx xxxx xxxxx, obecný identifikátor, xxx-xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx podnikatele, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx osoba xxxxx též xxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jednat x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x. xxxxx všech xxxxx xxxx u poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxx těchto xxxxxx x zahraničí, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx činností, x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx souvisí x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx plátce,

c. xxxxx xxxxx rozhodné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx též xxxxxx roku, v xxxxx poskytuje xxxxx.

Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Švýcarské xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 adresu xxxxx zmocněnce x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx.6

Xxxxx-xx xx změně xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxx povinen xxxx xxxxx xxxxxxx xx 15 dnů xxx dne, xxx xxxxxxx.7

Xx. 4

Evidenční povinnost8

Plátce xx povinen xxxx x listinné xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx, xxx xxxxxxxxx úplatný xxxxx.

Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx:

x. xxx xxxxxxx x xxx xxxxx pobytu,

b. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxxx místa xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx,

x. xxxxx narození,

d. číslo x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxx:

xxxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx,

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx xxxx,

xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx,

xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxx cizince,

průkaz x povolení k xxxxxxxx pobytu,

průkaz žadatele x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

xxxxxx žadatele x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

x. výše vybraného xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxxxx knihy xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, úplně, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, srozumitelně, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zápisů x musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxx uchovávat xxxxxxxxx xxxxx po xxxx 6 let ode xxx provedení xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. 5

Xxxxxxxxx povinnost xx xxxxxxxxxxxxx rozsahu9

Plátce, xxxxx xxxx pořadatel xxxxxxxx nebo sportovní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx účastníkům xxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x. xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx pobyt xxxxxxx 1000 účastníkům xxxx xxxx, a

b. oznámí xxxxx plnit evidenční xxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx xxxxxxx 60 xxx xxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx poplatku.

Plátce x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx poskytnut xxxxxxx xxxxx, a xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx akci xxxxxxx xxxxx o

a. dni xxxxxxx x dni xxxxx konání xxxx xxxx,

x. xxxxx x xxxxx xxxx xxxx, x

x. jednotlivých xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxx xxxxx poskytovat.

Správce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx plátci xxxxxxxx plnění evidenční xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nelze-li předpokládat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 dnů ode xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

x. xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) až x) x

x. xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, x o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx místa, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx osvobození.

Čl. 6

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxx 21,- Kč za xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxx.

Xx. 7

Xxxxxxxxx poplatku

Plátce xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx správci xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 15. xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. 8

Osvobození

Od poplatku x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx10:

x. xxxxxxxx, xxxxx, která je xxxxxxxxxx xx závislou xx xxxxxx jiné xxxxxxx osoby xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxx, osoba, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX/X, x xxxx xxxxxxxx,

x. xxxxxx 18 xxx,

x. hospitalizovaná na xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx osoby, které xx poskytována xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x. xxxxxxxx x xxxx xx zotavovací xxxx xxxx jiné podobné xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx veřejného zdraví xxxxxxxx xx území xxxx,

x. xxxxxxxxxxxx xx xxxxx obce xxxxxxx xxxxx11 pro právnickou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx

x. xxxxxxxxxx xx území xxxx xx školském xxxxxxxx xxx xxxxx ústavní xxxx xxxxxxxx výchovy xxxxx xxxxxxxx zařízení xxx preventivně výchovnou xxxx xxxxx x xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x zařízení poskytujícím xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx sloužícím x pomoci lidem x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému.

Od xxxxxxxx x xxxxxx xx osvobozen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, voják x xxxxx službě, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx na území xxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx12.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. e) xx xxxxx, xxxxx xx závislá xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx opakuje.

Čl. 9

Xxxxxxxx poplatku

Nebudou-li poplatky xxxxxxxx plátcem xxxx xxxx xx správné xxxx, xxxxxx mu xxxxxxx poplatku xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx úhradě.13

Včas xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx poplatku xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx.14

Xx. 10

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx vyhlášek).

Čl. 11

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 2/2021, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx ze xxx 22. dubna 2021, xxxxxx od 11. xxxxxx 2021.

Xx. 12

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxx závazná xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx úřední xxxxx Xxxxxxxxxx města Xxxxxxxx xxx Xxxxx.

XXXx. Xxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx

Xxx. Xxxxx Xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx

XXX 3/2021 xxxx xxxxxx xx ZM xxx 17.6.2021 a xxxxxx účinnosti 9.7.2021.

1. §15 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

2. §3x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

3. §3 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

4. §3x zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

5. §14x xxxx. 2 xxxxxx x místních poplatcích

6. §14x xxxx. 3 xxxxxx o místních xxxxxxxxxx

7. §14x xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

8. §3x xxxxxx o místních xxxxxxxxxx

9. §3x zákona x místních poplatcích

10. §3x xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

11. §3b xxxx. 3 zákona x xxxxxxxx poplatcích

12. §3b xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

13. §11 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

14. §11 xxxx. 3 zákona o xxxxxxxx poplatcích