Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

5/2021

XXXXXXXX,

xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx města České Xxxxxxxxxx, ve xxxxxxx xxx místní xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxx určené úseky xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx motorového xxxxxxx xx cenu xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx xxxxx Xxxxx Budějovice xx xx svém xxxxxxxx xxxxxxx dne 21.6.2021 xxxxxxx (usnesení č. 723/2021) vydat na xxxxxxx §23 xxxxxx x. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx komunikacích, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx §11 xxxx. 1 x §102 xxxx. 2 xxxx. d) xxxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx:

Xx. 1

Xxxxxxx úpravy

Toto xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx České Xxxxxxxxxx, ve xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx značkou podle xxxxxx právního předpisu xxxx k xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 2

Vymezené xxxxxxx

Xxx účely tohoto xxxxxxxx se xx xxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 1 xxxxxx nařízení (xxxx xxx „vymezené xxxxxxx“). Ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx místní xxxxxxxxxx xx jejich xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x. 2 x č. 3, xxxxxxxx příslušnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx za xxxxxxxx xxxx stanovených.

Čl. 3

Xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Místní xxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 2 xxxxxx xxxxxxxx, lze xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x souladu x cenovými xxxxxxxx x stání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 24 xxxxx (xxxx také jako „xxxxxxxxxxxx xxxxx“).

(2) Za xxxxxx návštěvnického stání xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx určené úseky xxxxxxxxx v xxxxxxx x. 3 (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx), x xx xx xxxxxxxx provedení xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx. prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, příslušné xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx informačních systémů xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Budějovice.

Čl. 4

Abonentní x rezidentní xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx nebo jejich xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 3, lze xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx silničního xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx podnikání xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vymezené xxxxxxx (xxxx také xxxx „abonenti“),

b) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx trvalého xxxxxx xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (dále xxxx xxxx „xxxxxxxxx“).

Xx. 5

Xxxxxxxxx xxxxx mimo xxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jejich určené xxxxx dle čl. 3 x 4 xxx mimo xxxxxxxxxx xxxxxxxx dobu xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. 

Xx. 6

Xxxxxx placení xxxx xxxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxxx čl. 3 xx sjednaná cena xxxxx xx celou xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pokladny xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx s automatickým xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx virtuálních parkovacích xxxxx, kterými se xxxxxx příslušné webové xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx telefony xx jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémy určené Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx.

(2) X případech xxxxx čl. 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx města Xxxxx Xxxxxxxxxx, x xx poté, co xxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokladů xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, že splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 4.

Xx. 7

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ceny xxxxx

(1) V xxxxxxxxx xxx xx. 3 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx parkovacích xxxxx, xx. xxxxxxxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxx xxxxxxxx, příslušné xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx informačních xxxxxxx xxxxxxxx Magistrátem xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxx čl. 4 se zaplacení xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx elektronického informačního xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxx udělení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oprávnění xxx xx. 6 xxxx. 2.

Xx. 8

Zrušovací ustanovení

Ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx č. 2/2019 xx xxx 21.10.2019, xxxxxx xx xxxxxxxx oblasti xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx lze xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx sjednanou x xxxxxxx s cenovými xxxxxxxx.

Xx. 9

Xxxxxxxx

Xxxx nařízení xxxxxx účinnosti xxxx 1.10.2021.

Xxx. Xxxx Svoboda, x. x.

xxxxxxxx města

Ing. Xxx Xxxxxxx, v. x.

xxxxxxxx primátora

PŘÍLOHA x. 1

Xxxxxxxx oblasti

(čl. 2)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, ve xxxxxxx xxx xx podmínek xxxxxxxxxxx tímto nařízením xxxxxx komunikace nebo xxxxxx xxxxxx úseky xxxx pouze xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxx oblast X (xxxxxxxxxx jádro), ohraničená xxxxx následujících xxxxxxxxxx x dalšími uvedenými xxxxxxx:

• Xxxxxxx stoka

• Xxxxxx xx.

• Na Xxxxxx

• Xxxxxxxxx nám.

• Xxxxxxx tř.

• řeka Xxxxx

• xxxx Xxxxxx

Xx xxxx oblasti xxxx xxx xxxxx určení xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x. 3 nespadá xxxxxx xx xxxxxx xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX. xx. 2/2 (sídlo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx města Xxxxx Xxxxxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxxx X, xxxxxxxxxx xxxxx následujících xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx:

• Rudolfovská xx.

• Xx Xxxxxx

• Xxxxxx xx.

• Mlýnská xxxxx

• řeka Xxxxxx

• xxxxxxxx xxxx Vltavy x xxxxxxxxxx Pražská xx. x Xxxxxxxxxx xx., xxx vyplývá x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx

• Pekárenská

• Xxxxxxxx

Xxxxxxxx oblast X, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

• Xxxxxxxxxxx xx.

• Xxxxxxxx

• Mánesova

• xxxx Xxxxx

• Xxxxxxx xx.

• Xxxxxxxxx xxx.

• Xx Sadech

Vymezená xxxxxx X, ohraničená xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

• xxxx Malše

• řeka Xxxxxx

• Xxxxxxxx

Xxxxxxxx oblast X, xxxxxxxxxx osami xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx:

• Xxxxxxxxxx

• Xxxxxxxx

• Strakonická

• xxxx Xxxxxx

• xxxxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxx tř. x Xxxxxxxxxx ul., xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tvořícího xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx X xxxxxxxxxx xxxxx následujících xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx:

• Mánesova

• xxxxxxxxxx areál xx xxxxxx od Xxxxxxxxxxx

• XX. xxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xx xxxx Xxxxx

• řeka Xxxxx

• xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx

• Xxxxxxxxxxx

• L. X. Schneidera

• řeka Xxxxxx

Xxxxxxxx oblast X xxxxxxxxxx xxxxx následujících xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx:

• X. X. Xxxxxxxxxx

• Xxxxxxx xx. (x Xxxxxxx)

• xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx

• xxxx Xxxxx

• XX. xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx Malše xx xxxxxx Mondi

• Xxxxxxxxxx (xxxxxx Xxxxx)

• řeka Xxxxxx

Xxxxxxxx oblast - XXXXXXXXXX:

• Xxxxxxxxxxxx

• XX XX1024 (u xxxxxxxxx xxxx)

• XX CB072 (x xxxxxxx stanice xxxxxxxxx hmot)

Vymezená xxxxxx - XXXXXXXX PARKOVIŠTĚ X+X, X+X:

• xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx

• parkoviště x xxxxxx Xxxxxx (xxxxx xxxxx od X. Xxxxxxx)

• parkoviště xx. Xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx)

• xxxxxxxxxx Dlouhá xxxxx (Xx Sádkách x xxxxx Xxxxxx xx. - Xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx plochy x xxxx xxxxx parkoviště xxxxxxxxxxx xx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx)

Xxxxxxx Vymezené xxxxxxx xxxxx České Xxxxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x. 1 úseky xxxx xxxxxxx za xxxx sjednanou v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx motorového xxxxxxx.

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX 2021

Parkovací oblast X xxxxxxxx x xxxxxxx C, xxxxxxxxx xxxxxx F sloučena x xxxxxxx G

PŘÍLOHA x. 2

Návštěvnická xxxxx

(xx. 3)

>>>

Xx xxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxx úseky, xxxxx xxx pouze za xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx silničního xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, nejvýše xxxx na xxxx 24 hodin:

Místní komunikace x jejich úseky x rámci xxxxxxxx xxxxxxx A:

• Sokolský xxxxxx - xxx xx Xxxxxx tř. (xxxxx)

• Xxx. Přemysla Xxxxxxx XX. - xxx xx Xxxxxxxxx xx Xx. Xxxxxxxxx

• Xxx. Xxxxxxxx Otakara XX. - východ xx Xxxxx IV. xx Kanovnická

• Nám. Xxxxxxxx Xxxxxxx II. - xxxxx xx Xxxxxxxxx do X Xxxxx xxxx

• Karla XX. - Xxxxxxxxx xxx.

• Xxxxxxxxx, parkoviště - xx Xxxxxxxx (xxxxx)

• Xxxxxxxxx - xx Xxxxxxx xxxx. xx Xxxxxxxx

• Xxxxxxx - xx Xxxxx XX xx Hroznová

• Xxxxxxxx - xx Xxxxxxx tř. xx Xxxxxxxxx

• Senovážné xxx. - od Karla XX. (xxxxx před xxxxxx)

• Xxxxxxxx - xx U Xxxxx xxxx xx Kněžská

• X Xxxxx věže - od Xxxxxxxx xx Hradební

• Xxxxxxx xxxx. (xxxxx) - xxxxx Xxxx kultury Xxxxxx

• parkoviště Xxxxxxxxx xxx. (xx Xxxxxxxxx xxxxx)

Xxxxxx komunikace x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx oblasti X:

• Xxxxxxxx - xx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx

• X. Weise - od Xxxxx Xxxxxx xx Pekárenská

• Xxxxxxxxx - od Xxxx xx Xxxxxxxxxx

• Xxxxxxxxx - od Xxxxxxxxxxx tř. xx Xxxxx Xxxxxx

• X. Xxxxxxx - xx Xxxxxxxxxxx do Pekárenská

• Xxxxxxxx - xx Xxxxxxxxxxx xx. xx Xxxxxxxxxx

• Pekárenská - xx Xxxxxxx tř. xx Xxxxxxxxx

• Xxxxxxxx - od xx. 28. xxxxx do Xxxxxxxx

• Xxxxxxxxxxx - xx Skuherského xx Xxxxxxxxxxx xx.

• X. X. Baara - xx xx. 28. xxxxx do Xxxxxxxx

• Xxxxxxxxxxx - xx Xxxxxxx xx. xx Xxxxxxxx

• B. Xxxxxxx - xx Xxxxxxx xx. xx Otakarova

• xx. 28.xxxxx - xx Xx Sadech xx Fráni Xxxxxx

• Xx. Tůmy - xx X. Xxxxxxx xx J.Š. Baara

• Xxxx - xx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx

• Xxxxxxxxxxx xx. - xx Xxxxxxxxxx do Xxxxxxxxxxx

• parkoviště Xxxxxxxxx xxx. - od xx. 28. xxxxx (xxxxx)

• Xxxxx Xxxxxx - xx Pražská xx Lipenská

• Xxxxxxx xx. - xx Xxxxxx tř. xx Xxxxxxxxx

• Husova xx. - xx Xxxxxxxxx xxxx. do Xxxxxxxxx Xxxxx

• Xxxxxxxx - xx Holečkova xx Xxxxxxxxxx

• Xxxxxxxxx - xx Xxxxxxxxx xxxx. xx Jaroslava Haška

• Xxxxxxxxx nábř. - xx Xxxxxx tř. xx Xxxxxxxx

• Xxxxxxxxx - xx Xxxxxxxx xx Pražská tř.

• Xxxxxxxxxx - od Xxxxxxxx xx Staroměstská

• Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx - xx Pražská xx. xx Holečkova

• Xxxxxxxxxxxx - xx Xxxxxxx xx. do Xxxxxxx xx.

• Xxxxxxxx - xx Xxxxxxxxxx do Xxxxxxxxxxx xxxx.

• NN937 - xx Xxxxxxxx xx xxxxx

• NN940 - xx XX159 xx Jiráskovo nábř.

• XX941 - od XX940 do XX940

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx X:

• Xxxxxxxx - xx Xxxxxxxxxxx xx. xx Xxxxxxxxxx

• Xxxxxxx xx. - xx Štítného xx Chelčického

• Rudolfovská xx. - xx Xxxxxxxxxx xx Jeremiášova

• Xxxxxxxxxx - od Xxxxxxxxxxx tř. xx Xxxxxxx xx.

• Xxxxxxxxxxx - xx Xxxxxxxxxxx xx. do Xxxxxxx xx.

• Dukelská - xx Lidická tř. xx Mánesova

• Žižkova xx. - xx Xxxxxxx xx. do Xxxxxxxxx

• Xxxxxxxxx - xx Xxxxxxx xx. xx Xxxxxxxx

• Xxxxxxxxxx - xx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx

• Xxxxxxxxxx xxx - xxxxxxxxxx

• Xxxxxxxxxxx - xx Xxxxxxx tř. do Xxxxxxx

• Xxxxxxx - xx Xxxxxxxx do Xxxxxxxxx

• X Xxx xxx - od Xxxxxxxx xx Vrchlického xxxx.

• Xxxxxxxxxxx nábř. (xxx xxxxxx) - xx X Tří xxx do Xxxxxxx

• Xxxxxxx - od Xxxxxxx xx. do Xxxxxxx

• Xxxxxxxxx - xx Alešova xx Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx X:

• X.X. Xxxxxxxxx - od Mánesova xx Zátkovo xxxx.

• X Koněspřežky - xx F.A. Gerstnera (xxxxx)

• Xxxxxxx xxxx. - xx F.A. Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx xx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx úseky v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx X:

• Xxxxxxxxx - xx Nádražní do Xxxxxxxx

• J. Xxxxxxx - od Xxxxxxxxxx xx Nádražní

• Klaricova - od Xxxxxxxxx (xxxxx)

• Xxxxxxxx - xx Xxxxxxx xx. xx Xxxxxxxxx

• Xxxxxxxx - xx Xxxxxxxxx xxxx. do Pražská xx.

• Xxxxxxxxxx - xx U Xxxxxxx xx Xxxxxx

• Xxxxxx - od Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx

• Kněžskodvorská - od X Xxxxxxx xx Xxxxxx

• XX921 - od Xxxxxxxxxxxxxx (slepá)

• Xxxxxxxxxxxxxx - xx Xxxxxxx xx Xxxxxx

• Xxxxxxxxx - od Xxxxxxxxx Xxxxxxx xx Pražská xx.

• NN928 - xx Xxxxxxxxx (slepá)

• Xxxxxxxx - od X Oblouku xx Xxxxxxxx

• Xxxxxxxx - xx Průběžná xx Xxxxxx

• NN906 - xx Xxxxxxxx (xxxxx)

• xxxxxxxxxx u Xxxxxxxx - xx Průběžné xx xxxxxx x xxxxx

• xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx 2 - xx Xxxxxxxx xx xxxxxx x xx. Xxxxxx

• xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx - xx Xxxxxxxx (xxxxx, u xx. V Xxxxxxx)

Xxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx X:

• X. Xxxxxxx - xx xxxxx xx X. Xxxxxxx

• Xxxxxxxxxx - xx Jánošíkova xx X Xxxxxx

• X Xxxxxx - xx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx

• B. Xxxxxxx - xx Jánská xx Xxxxxxxx

• Xxxxxxxx Xxxxxxx - xx X Xxxxxx do Xxxxxxxxxx

• Xxxxxxx xx. - od Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx Jiřího x Xxxxxxxx

• Xxxxxx xxxxxxx - od Xxxxxxxx Svobody po Xxxxx xxxx

• Tylova - od Xxxxxx xxxxxxx xx X Xxxxx

• Xxxxxxxx - xx Mánesova do Xxxxxxxxxx

• Čechova - xx Brožíkova do Xxxxxx x Xxxx

• Xxxxxxxx - od Xxxxxx x Dubé xx X. Xxxxxxx

• X. Xxxxxxx - xx Dukelská do Xxxxxxx

• Xx Nábřeží - xx M. Xxxxxxx xx Kaplířova

• Xxxxxxxxx - xx Xx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx

• Karla Xxxxxxx + xxxxxxxxxx - xx Xx Nábřeží xx Xxxxxxxx

• Novohradská - xx Mánesova xx XX. železniční xxxxxxx

• Parkoviště Dynamo

Místní xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx v rámci xxxxxxxx oblasti X:

• Xxxxxxxxxx Xxxxxxx - xx L.M. Pařízka xx xxxxx (x Xxxxx zastávky)

• Xxxxxxxx - xx Lidická xx Jungmannova

• Jungmannova - od Šumavská xx Xxxxxxx

• Xxxxxxxxxx (xxxxx) - xx X. Němcové xx Xxxxxxx xx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Parkoviště:

• Xxxxxxxxxxxx

• Xxxxxxxxxxxx XX CB1024 (x xxxxxxxxx xxxx)

• Xx Xxxxxx xxxxx XX XX072 (x xxxxxxx stanice pohonných xxxx)

Xxxxxxxx parkoviště X+X x X+X

• parkoviště Xxxxxxxxx

• xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx (Na Sádkách x xxxxx Xxxxxx xx. - Pasovská; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x levé části xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxx statutárního xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx)

• xxxxxxxxxx xx. Xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx haly)

• xxxxxxxxxx Xxxxxx (xxxxx xxxxx xx B. Xxxxxxx)

Xxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxx, lze xx xxxxxx návštěvnického xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx x příloze č. 3 (abonentní a xxxxxxxxxx stání), x xx xx podmínky xxxxxxxxx úhrady xxxxxxxx xxxx xxxxxx virtuálních xxxxxxxxxxx hodin, xx. xxxxxxxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxx xxxxxxxx, příslušné xxxxxxxx xxx xxxxxxx telefony xx jiných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx města Xxxxx Xxxxxxxxxx.

XXXXXXX x. 3

Abonentní x xxxxxxxxxx stání

(čl. 4)

>>>

Xx xxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx místní xxxxxxxxxx, resp. xxxxxx xxxxxx úseky, které xxx xxxxx za xxxx sjednanou v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osobou xx xxxxxx podnikání xxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, která má xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx), xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxx trvalého xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v příslušné xxxxxxxx xxxxxxx (rezidenti):

Abonenti xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, resp. xxxxxxxxx x xxxxxxx pobytem, x xxxxxxx X xxxxx výše xxxxxxxx xxxxxxxx užít xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxx určené xxxxx:

• Xxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xx Husova xx. (xxxxx)

• Xx. Xxxxxxxxx - xx Xxxxxx xx Xxxxx XX.

• Široká - xx Xxxxxxxx xx xxxxx

• Xxxxxxx xxxx. - od Biskupská xx Dr. Xxxxxxxxx

• xxx. Přemysla Xxxxxxx XX. západ - xx Piaristická do Xxxxxxxx (mimo Xx-Xx 08-18 xxx.)

• Radniční - xx Xxxxxxxxx xx Česká

• Česká - od Xxxxxxxx xx Husova xx.

• Xxxxxxxxxxx - xx Xxxxx xx Xxxxxxxxx

• Xxxxxxxx - xx X Xxxxx xxxx xx Xxxxxxxx

• Na Xxxxxxx xxxxx - xx Xxxxx xx Xxxxxxxxxx

• Xxxxxxxxx Xxxxx - od Xxxxxxx xxxxx do Xxxxxx xx. Xxxxxxxx - xx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx

• U Xxxxx xxxx xxxxx - xx Na Sadech xx Xxxxxxxx

• Kněžská - xx Xxxxx XX. xx Široká

• Xxxxxxxxxx - od X Černé xxxx xx Na Xxxxxx

• Xxxxxxx - od Xx Xxxxxxx stoce xx Hroznová

• Xxxxxxxxx xxxxxxx - od Xxxxxx xx Xxxxxxxxx (xxxxxx C)

• Xxxxxxxx - od Xxxxxx xx Klavíkova (xxxxxx X)

• Xxxxxxx xx. - xx Xxxxxxxxx xx Xxxxxx xx. (xxxxxx C)

• Riegrova - xx Xx Xxxxxx/ xx. 28. xxxxx do Xxxxxxxxx (xxxxxx C)

• Xxxx - xx Xx Xxxxxx xx Xxxxxxxxx (xxxxxx X)

• Xxxxxxxxx/Xxxx - xx Xxxxxxxx xx Xx Sadech (xxxxxx X)

• Xxxxxxxx - xx Lidická xx. xx X Xxx lvů (xxxxxx X)

• Xxxxxxx nábř. - xxx od X.X. Gerstnera xx Xx. Xxxxxxxxx, x xx xx skončení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx E)

• Xxxxxxxx parkoviště P+G Xxxxxx louka

Abonenti xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxx. rezidenti s xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx C xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx místní xxxxxxxxxx, resp. xxxxxx xxxxxx xxxxx:

• Xxxxx Xxxxxx - xx Xxxxxxx xx Nádražní

• Xxxxxxxx - od Xxxxxxxxxxx do Xxxxxxxxxx

• X. Xxxxx - xx Xxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx

• Xxxxxxxxx - xx Xxxx xx Pekárenské

• Xxxxxxxxx - xx Rudolfovská xx. xx Pekárenská

• X. Xxxxxxx - xx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx

• Lipenská - xx Xxxxxxxxxxx tř. xx Pekárenská

• Xxxxxxxxxx - xx Xxxxxxx xx. do Xxxxxxxx

• Xxxxxxxx - od xx. 28.xxxxx xx Xxxxxxxx

• Jeremiášova - xx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xx.

• X.X. Xxxxx - xx xx. 28.xxxxx xx Xxxxxxxx

• Skuherského - xx Pražská tř. xx Nádražní

• X. Xxxxxxx - xx Xxxxxxx tř. do Xxxxxxxx

• xx. 28.xxxxx - xx Na Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxx

• Dr. Xxxx - od B. Xxxxxxx xx J.Š. Xxxxx

• Xxxx - xx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx

• Rudolfovská xx. - xx Xxxxxxxxxx xx Jeremiášova

• Pražská xx. - xx Xxxxxxxxx xx Xxxxxx

• Xxxxxx tř. - xx Xxxxxxxxx xxxx. xx Xxxxxxxxx Xxxxx

• Xxxxxxxx - od Xxxxxx tř. xx Xxxxxxxxxx

• Xxxxxxxxx - xx Xxxxxxxxx xxxx. xx Xxxxxxxxx Haška

• Xxxxxxxxx Xxxxx - xx Xxxxxx tř. xx Xxxxxxxxx

• Xxxxxxxxx xxxx. - xx Xxxxxx tř. do Xxxxxxxx

• Xxxxxxxxx - xx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx xx.

• Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xx Xxxxxxxxx xxxx. do Xxxxxxxx

• Budivojova - xx Jiráskovo xxxx. xx Xxxxxxxxxxxx

• Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xx Xxxxxxx tř. xx Xxxxxxxxx

• Xxxxxxxxxxxx - xx Pražská xx. xx Pražská tř.

• Xxxxxxx xx. - xx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx

• XX931 - xx Xxxxxxx xx. (xxxxx)

• Xxxxxxxx - xx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx nábř.

• XX939 - xx Kubatova (xxxxx)

• NN937 - xx Xxxxxxxx (xxxxx)

• XX938 - xx XX937 (slepá)

• NN159 - od Xxxxxxxx xx XX940

• XX940 - xx XX159 xx Jiráskovo nábř.

• XX941 - xx XX940 xx XX940

• Xxxxxxxx parkoviště P+R Xxxxxxxxx

• Xxxxxxxx xxxxxxxxxx X+X Xxxxxx louka

• Xxxxxxxxxx - xx Xxxxxxxxxxx xx. xx Xxxxxxx tř. (xxxxxx X)

• Xxxxxxxx - xx Xxxxxxxxxxx xx. xx Lannova xx. (xxxxxx D)

• Chelčického - od Xxxxxxxxxxx xx. xx Xxxxxxx xx. (oblast X)

• Xxxxxxxxx - xx Xxxxxxxxxx xx Puklicova (xxxxxx G)

• Xxxxxxxx - od Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx (xxxxxx X)

• Xxxxxxxxx - xx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx (xxxxxx X)

• X. Xxxxxxx - xx Xxxxxxxxxx xx xxx x. 1076/3 (xxxxxx G)

Abonenti xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx x xxxxxxx pobytem, x xxxxxxx X mohou xxxx uvedeným xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxx xxxxx:

• Xxxxxxxxxx - xx Xxxxxxxxxxx xx. do Xxxxxxx xx.

• Xxxxxxxx - xx Rudolfovská xx. xx Xxxxxxx tř.

• Xxxxxxxxxxx - xx Xxxxxxxxxxx tř. xx Xxxxxxx tř.

• Nádražní - xx Xxxxxxxxxxx xx. do Lannova xx.

• Xxxxxxx xx. - xx Xxxxxxxxxxx xx Štítného

• Xxxxxxxx - od Lidická xx. do Xxxxxxxx

• Xxxxxxx tř. - xx Xxxxxxx xx. xx Xxxxxxxxx

• Xxxxxxxxx - od Xxxxxxx xx. do Mánesova

• Xxxxxxxxxx - xx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx

• Xxxxxxxxxxx - xx Xxxxxxx tř. xx Xxxxxxxx

• Xxxxxxx - xx Dukelská do Xxxxxxxxxxx

• U Tří xxx - od Xxxxxxxx do Žižkova xx.

• Xxxxxxxxxxx xxxx. (xxx xxxxxx) - xx U Tří xxx do Xxxxxxxx

• Xxxxxxx - od Xxxxxxx xx. xx Xxxxxxx

• Xxxxxxxxx - xx Alešova do Xxxxxxxx

• Rudolfovská xx. - xx Jeronýmova xx Xxxxxxxxxxx

• Xxxxxxxxx - xx Xxxxxxxxxxx xx. xx Xxxx (xxxxxx X)

• Xxxxxxxx - xx Rudolfovská xx. xx Xxxx (xxxxxx X)

• Xxxxxxxxxxx - od Xxxxxxxxxxx xx. xx Xxxx (xxxxxx X)

• X Xxxxxxxxxx - xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx do Xxxxxxxx (xxxxxx X)

• Xxxxxxxxxxx nábř. od X Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx přes Čechova (xxxxxx X)

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx provozovnou, xxxx. xxxxxxxxx x xxxxxxx pobytem, v xxxxxxx E xxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, resp. xxxxxx xxxxxx xxxxx:

• X.X. Xxxxxxxxx - xx Xxxxxxxx xx X Xxxxxxx xxxxxxxx

• Xxxxxxx xxxx. - xx X.X. Xxxxxxxxx xx Xx. Stejskala

Abonenti xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx X mohou xxxx xxxxxxxx způsobem xxxx tyto xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. jejich xxxxxx úseky:

• Xxxxxxxx - od Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx

• X. Xxxxxxx - xx Xxxxxxxxxx do Nádražní (xxxxxx xxxxxxx komunikací xx xxxxx)

• Xxxxxxxx - xxxxxxxxxx do X. Xxxxxxx

• Xxxxxxxx - od Xxxxxxxxx (xxxxx)

• Xxxxxxxxx - xx Xxxxxxxxxx (slepá, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx)

• Xxxxxxxx - od Xxxxxxx xx. xx Xxxxxxxxx (xxxxxx bočních xxxxx xx xxxxx a xxx)

• Xxxxxxxxx - xx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx (vč. xxxxxxxxxx x Kostelní a xxx. xxxxx x Xxxxxxxx)

• X Trojice - od Jírovcova (xxxxx)

• Jírovcova - xx Xxxxxxxxx do X Xxxxxxx

• Xxxxxxxxxx - xx Xxxxxxx xx. xx Nádražní

• Xxxxxxxxx - od Xxxxxxxxxx do Nádražní

• Xxxxxxxxx xxxx. - xx Xxxxxxxx do X Trojice

• X Xxxxxxx - xx Xxxxxxxxx xxxx. do Xxxxxxx xx.

• Xxxxxxxx - od Jiráskovo xxxx. xx Xxxxxxx xx. (xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx sever x jih)

• Xxxxxxxx xxxxxxxxxx - xx Xxxxxxxxxx do Xxxxxxxxx Xxxxxxx

• Xxxxxxxxxx - xx Xxxxxx do Xxxxxxxxx

• XX1375, XX1376 - xx Xxxxxxxxx (xxxxx)

• Xxxxxxx - xx Xxxxxxxxxx (slepá, xxxxxx xxxxxxx úseku xx xxx)

• Čéčova - xx Xxxxxxx xx. xx Xxxxxxxx

• Xxxxxxx tř. - xx Nerudova xx X Xxxxxxx

• NN919 - od U Xxxxxxx (slepá)

• Xxxxxxxxxxxxxx - xx X Xxxxxxx xx Xxxxxx

• XX921 - xx Xxxxxxxxxxxxxx (slepá)

• Zachariášova - xx Xxxxxxxxxx (xxxxx)

• Xxxxxxxxxxxxxx - xx Hálkova do Xxxxxx

• Xxxxxxxxx - xx Xxxxxxx tř. xx Xxxxxxxxxx

• Xxxxxxxxx - od Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx

• XX1797 - xx Zachariášova xx sever a xx xxx

• XX918, XX1788, NN1789, XX1791 - xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx a Čéčova

• XX917 - od X Xxxxxxx xx X Xxxxxxx

• NN916 - od Xxxxxxxx (xxxxx)

• Xxxxxxxx - xx Xxxxxxxx xx X Xxxxxxx

• Xxxxxxxx - xx Plzeňská xx X Xxxxxxxxx xxxxx (včetně slepého xxxxx)

• Xxxxxxxx - xx Xxxxxxxx xx Xxxxxx

• Xxxxxxxx - xx Xxxxxxxx do Xxxxxx

• Xxxxxxxx západ - od Xxxxxxxx (xxxxx)

• Xxxxxxxx xxxxx - xx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx (xxxxx xxxx xxxx)

• XX906 - xx Xxxxxxxx (xxxxx)

• XX901 x XX902 - od Xxxxxxxx (xxxxx)

• XX037 - xx Plzeňská (xxxxx)

• X Xxxxxxx - xx Plzeňská xx Xxxxxxxx

• XX928 - od Xxxxxxxxx (xxxxx)

• Xxxxxxxxx Xxxxxxx - xx Nerudova (xxxxx)

• xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx - xx Xxxxxxxx xx východ x xxxxx

• xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx x. 2 - xx Xxxxxxxx xx xxxxxx x ul. Xxxxxx

• xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx (xxxxx, x ul. X Xxxxxxx)

• Xxxxxxxx xxxxxxxxxx P+R Jírovcova

• X. Xxxxxxx - xx Pekárenská xx Xxxxx Xxxxxx (xxxxxx X)

• Xxxxxxxxx - xx Xxxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxx (xxxxxx X)

Xxxxxxxx xx sídlem xxxx xxxxxxxxxxx, resp. xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx X xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx komunikace, xxxx. xxxxxx xxxxxx xxxxx:

• Xxxxxxxx - xx Xxxxxxxx do Xxxxx Buriana

• Vrchlického xxxx. xxx - xx Xxxxxxxx do Xxxxx

• Xxxxxxxxxxx xxxx. xxxxx - xx Xxxxxxx xx U Xxxxxxxxxx

• Novohradská - xx xxxx x.x. 751 do XX. xxxxxxxxxx xxxxxxx

• X Xxxxxxxxxx - od Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

• Xxxxxxxxx - xx Xxxxxxxxxxx nábř. xx Čechova

• Xxxxxxx - xx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx

• Xxxxx - xx Xxxxxxxxxxx xxxx. xx Xxxxx

• Xxxxx - od Xxxxx xx Čechova

• Xxxxxxxxxxx Xxxxx - xx Xxxxx na xxxxxx

• Vnitroblok Roháče x Dubé - xx Roháče x Xxxx na xxx

• Xxxxxxxxxx - xx Xx Nábřeží xx Xxxxxxx

• Roháče x Xxxx - xx Xxxxxxxx do Xxxxx

• X. Xxxxxxx - xx Na Xxxxxxx xx Xxxxx

• Xxxxxxxx - xx Xx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx

• Xxxxxxxxx - xx Xx Xxxxxxx do Xxxxxxx

• Xxxxxxxxx - xx Na Xxxxxxx xx Xxxxxxxx

• Xxxxx Xxxxxxx - xx Xx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

• Xx Nábřeží - xx Xxxxxxxxxx xx Xxxxx Buriana

• Xxxxxxxx - xx Havlíčkova xx Xxxxxxxxx včetně xxxxx xx xxx xx Xxxxxxxxx

• Tylova - xx vjezdu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx X Xxxxx včetně xxxxxxx xxxxx na sever

• X Xxxxx - xx Xxxxxxx tř. xx řeka Malše

• Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx - parkoviště xx xxxxxxx Xxxxx

• Xxxxxxxxxx - od Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx

• Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx - xx Xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx x Xxxxxx

• X Zátiší - xx B. Xxxxxxx do Xxxxxxxxxx

• Xxxxxxxx Svobody - xx X Xxxxxx xx X.X. Xxxxxxxxxx

• X. Pittera - xx řeky Vltava xx B. Xxxxxxx

• Xxxxxx xxxxxxx - xx X. Xxxxxxx xx Xxxxxxx

• Lidická xx. xxxxxx - xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxx xx slepá

• Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx - xx Xxxxxxxxxx do xxxxx xx jih xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx

• Pivovarská - xx Generála Svobody xx Xxxxxxx

• Xxxxxxx xx. - xx Xxxxxxxxxx do náměstí Xxxxxx x Poděbrad

• X.X. Xxxxxxxxxx - xx Jánošíkova do Xxxxxxxx Xxxxxxx

• Xxxxxx - xx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxx

• X. Xxxxxxx - xx Xxxxxx xxxxxxx xx X.X.Xxxxxxxxxx

• Xxxxxxxxxx - xx X. Xxxxxxx xx L.B. Xxxxxxxxxx

• X Xxxxxx - xx Xxxxxxxxxx xx X.X. Xxxxxxxx

• Xxxxxxxxxx - xx Xxxxxxxxxx do X.X. Xxxxxxxxxx

• Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx - xx Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx

• Xxxxxxxxxx X.X. Xxxxxxxxxx - od X.X. Schneidera xx xxxxx xx xxxxxx xx Xxxxxxxxxx

• Xxxxxxxxxx - xx Xxxxxxxxxx xx X Xxxxxx

• Xxxxxxxxxxx - xx X. Xxxxxxx do X Xxxxxx

• X.X.Xxxxxxxx - xx U Xxxxxx xx B. Xxxxxxx

• Xxxxxxxxxx Dynamo

• X.X. Gerstnera - xx X Xxxxxxx xxxxxxxx xx Mánesova (xxxxxx X)

• Xxxxxxxx - xx Xxxxxxx xx Mánesova (xxxxxx X)

• Xxxxxxxxxxx nábřeží - xx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx (xxxxxx X)

• Xxxxxxxxx - xx Alešova xx Xxxxxxxx (oblast X)

• Xxxxxxxxxxx - od Xxxxxxx do Xxxxxxxx (xxxxxx D)

• Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx - xx X.X. Pařízka xx Xxxxxxxxx (xxxxxx I)

• Xxxxxxxxx - xx Xxxxxxx xx. xx Xxxxxxxxxxx (xxxxxx X)

Xxxxxxxx xx sídlem xxxx xxxxxxxxxxx, resp. xxxxxxxxx x xxxxxxx pobytem, x xxxxxxx I. xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx užít tyto xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxx určené úseky:

• Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx - xx X.X. Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx

• X Xxxxxxxx - xx X.X. Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx

• Xxxxxxxxxx Plavská - xx X.X. Xxxxxxx do xxxxx

• Xxxxxxxxx - xx Xxxxxxx xx. xx X.X. Xxxxxxx

• Xxxxxxxx - xx X. Xxxxxxx do Xxxxxxxxxxx

• Xxxxxxx - xx X. Němcové do Xxxxxxxxxxx

• Xxxxxxxx - xx Xxxxxxx do Xxxxxxxxxxx

• Čelakovského - xx Lidická do Xxxxxxxxxxx

• Xxxxxxxxxx (xxxxx) - od X. Xxxxxxx xx Lidická

• Xxxxxxxxxxx - xx Xxxxxxxxx do Xxxxxxxxxxxx xxxxxx slepého xxxxx xx xxx od Xxxxxxxxxxxx

• Xxxxx - xx Xxxxxxxxx do X. Xxxxxxx

• Purkyňova - xx Xxxxx xx Papírenská

• Xxxxxxxx - od Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx

• Preslova xxxxx xxxx - xx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xx xxx

• Xxxxxxxxx - xx Xxxxxxxx do Papírenská

• Xxxxxxxxxxx - xx Xxxxxxxx do Papírenská

• X.X. Schneidera - xx B. Xxxxxxx xx Xxxxxxxx Svobody (xxxxxx H)

• Xxxxxxxx Xxxxxxx - od Xxxxxx do X.X. Xxxxxxxxxx (oblast X)

• Xxxxxxx xx. - xx Xxxxxxxxxx xx xxx. Xxxxxx x Xxxxxxxx (oblast H)