Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

32/XX/2021 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxx Xxxxxxxx x xxxx Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx smlouva x xxxxxxx příslušnosti

k projednávání xxxxxxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxxx xx xxx 15.3.2021, x. 97/2021 a xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx obce Xxxxxx ze xxx 12.2.2021, x.10, xxxxxxxxx xxxx uvedené xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx X.

Xxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxx Přeštice

zastoupené xxxxxxxxx xxxxx: Xxx. Karlem Xxxxxxx xx xxxxxx: Xxxxxxxxxx nám. 107, 334 01 Přeštice XXX: 00257125

Xxxxxxxx xxxx

xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx

(xxxx xxx „město Xxxxxxxx“)

2. Obec Bolkov

zastoupená xxxxxxxxx obce: Tomášem Xxxxxx

xx xxxxxx: Bolkov 26

XXX:00574082

Xxxxxxxx xxxx

xx xxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností Xxxxxxxx (xxxx jen „xxxx Xxxxxx“)

Xxxxxx II.

Předmět xxxxxxx

Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx orgánů xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx orgánům xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Bolkov x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx této xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx příslušnými xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx.

Xxxxxx XXX.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx přenesené xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx Přeštice xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §105 xxxxxx č. 250/2016 Xx., x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx ve správním xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxx přenesenou působnost xx úseku přestupků xxxxxxxx orgánům obce Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx IV.

Úhrada xxxxxxx

Xx xxxxx předmětu smlouvy x určeném xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xx xxxx účet x. 19-829361/0100 xxxxxxxxx xx xxxx 1000 Kč (xxxxx: jeden tisíc xxxxx českých) za xxxxx xxxxxxxx přestupek. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx vyřízených xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx splatností 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx.

Xxxxxx X.

Xxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Tato xxxxxxx xx uzavřena xxxx, xxx rozhodnutí Krajského xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci.

Tato xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxx xxxxxxxxx smluvními xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx 3/2004 xxx x. 52/XX/2004, xxxxxx všech xxxxxxx

Xxxxxx XX.

Xxxxxxxx ustanovení

1. Smluvní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx bezodkladně xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx po xxxx xxxxxxx 15 xxx a zašlou xx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx ve Xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů Xxxxxxxxxx xxxxx.

2. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx strany xx úředních xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x uzavření xxxx smlouvy x xxxxx předmětu.

3. Tato xxxxxxx se vyhotovuje xx xxxxx stejnopisech, xxxxxxx jeden stejnopis xxxxxx xxxx Xxxxxx, xxxxx město Přeštice x xxxxx stejnopis, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxx úřad Xxxxxxxxxx xxxxx spolu xx žádostí x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy.

4. Nedílnou xxxxxxx k xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx souhlasu x xxxxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxx xxxxxxx může xxx měněna pouze xxxxxxxxx dodatky, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx.

6. Xxxxx Xxxxxxxx x obec Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx vypovědět xxxx xxxxxxx kdykoliv xxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx 3 xxxxxx x xxxxxx xxxxx prvním xxxx kalendářního měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x němž xxxx xxxxxxx xxxxxxxx druhé xxxxxx. Xxxxxxx musí xxx oběma stranami xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx kraje.

7. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx dohodou xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Krajského xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx.

X Xxxxxxxxxx xxx 13.4.2021

Xxx. Xxxxx Xxxxxx v. x.

xxxxxxxx města Xxxxxxxx

X Xxxxxxx xxx 21.4.2021

Tomáš Xxxxx v. x.

xxxxxxxx xxxx Bolkov

Rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx kraje xx xxx 4.5.2021 x. x.: XX-XXXX/240/21, xx. xx. XX/38/XXXX/21, x xxxxxxx souhlasu x uzavřením xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 20.5.2021.