Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

29/XX/2021 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx mezi městem Xxxxxxxxx a xxxx Xxxxxx

Xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xx xxx 18.03.2021 x. 15 x xxxxxxxx xxxx města Xxxxxxxxx xx dne 05.01.2021 x. 3135 xxxxxxxxx xxxxx §63 xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (obecní zřízení) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxxxx provedení zápisů xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx

Xx. X

Xxxxxxx xxxxxx

1. Xxxx Xxxxxx

xxxxxxxxxx starostou xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx 105, 345 01 Xxxxxx,

xxxx Xxxxxxxx

xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Domažlice XXX: 00253618

x

2. Xxxxx Xxxxxxxxx

xxxxxxxxxx starostou XXXx. Xxxxxxx Xxxxxxx

xxxxxx: xxxxxxx Xxxx 1,344 20 Xxxxxxxxx

xxxx Plzeňský

obec x xxxxxxxxxx působností

IČO: 00253316

ČI. XX

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx smlouvy xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx údajů xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx adres x xxxxxxxxxxx podle zákona č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx působnosti

(1) Podle §63 xxxx. 1 xxxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx města Domažlice xxxxx orgánů xxxx Xxxxxx xxxxx zákona č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx identifikace, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx §42 xxxx. 1 xx 3 xxxxxx x. 111/2009 Sb., pokud xxxxxxxx xxxxxx nevyžaduje xxxxxxxx povolení ani xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §42 xxxx. 4 xxxxxx x. 111/2009 Xx. (xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx objektu x xxxxx x xxxx xxxxxxx xx ostatní xxxxxx prvky x xx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx o definičním xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x typu xxxxxxxxxx xxxxxxx, způsobu xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atributech, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stavebního xxxxxxx xxxxxx je xxxxx a xxx xxxx xxxxxxxxxx),

x) xxxxx §43 odst. 4 xxxxxx x. 111/2009 Xx. (název xxxxx x xxxxx o xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx),

x) xxxxx §44 xxxx. 1 xxxxxx x. 111/2009 Xx. (xxxxx xxxxx x adresním xxxxx a změny xxxxxxxxxxxx stavebních xxxxxxx xx xxxxx obce).

(2) Xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx města Domažlice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx informačního xxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx od xxxxxx obdržení.

Čl. XX

Xxxxxx xxxxxxx

Xxxx Xxxxxx poskytne xxxxx Xxxxxxxxx xx xxxx xxxx x. 104594982/0300, xxxxxx x XXXX, xxxxxx xx xxxx 100,-Kč (xxxxx: xxxxxxxx xxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxxx úkon xx xxxxxxx plnění xxxxx čl. III xxxx xxxxxxx (odměna xxxx xxxxxxxxxxx průběžně x pravidelných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

Xx. X

Xxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx se xxxxxxx na dobu xxxxxxxxx. Xxxx smlouva xx uzavřena xxxx, xxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu x xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx této smlouvy xxxxxx právní moci.

Čl. XX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx deskách xxxxx xxxxxxxx úřadů xxxxxxx xx xxxx 15 xxx (§66c xxxx. 2 xxxxxx x. 128/2000 Xx.).

(2) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na úředních xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx informaci x xxxxxxxx xxxx smlouvy x jejím xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx třech xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx jeden stejnopis xxxxxx město Domažlice x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx žádostí x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy.

(4) Přílohu x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx a xxxxxxxx rady xxxxx Xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy.

(5) Tato xxxxxxx může xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxx. 

(6) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx písemně xxxxxxx xxxxx, nebo výpovědí x xxxxxxxxx lhůtou 2 xxxxxx. Lhůta xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx druhé xxxxxx.

X Xxxxxxx xxx 23.3.2021

Josef Xxxxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxx Xxxxxx

X Xxxxxxxxxxx xxx 22.1.2021

XXXx. Zdeněk Xxxxx v. x.

xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Plzeňského xxxxx xx xxx 08.04.2021, x. x.: XX-XXXX/200/21, xx. xx. ZN/33/PRÁV/21, x xxxxxxx souhlasu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx dne 24.04.2021.