Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxxxxx vyhláška x. 3/2021 o xxxxxxx poplatku za xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství

Zastupitelstvo xxxxx Xxxxx xx xx xxxx zasedání xxx 6.5.2021 usnesením xxxxx 42/18X/2021 usneslo xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §14 xxxxxx x. 565/1990 Sb., x místních poplatcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x v xxxxxxx x §10 xxxx. d) x §84 odst. 2 xxxx. x) zákona x. 128/2000 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx závaznou xxxxxxxx:

Xxxxxx 1

Úvodní xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx Zlín (xxxx jen „xxxxx“) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx „poplatek“).

(2) Správcem xxxxxxxx je Magistrát xxxxx Zlína.

Článek 2

Předmět xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

x) umístění xxxxxxxxx staveb x xxxxxxxx sloužících xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) umístění xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx sloužících pro xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) vyhrazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x televizních xxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx užívají xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podléhající xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx x článku 2 (xxxx jen „xxxxxxxxx“).

Xxxxxx 4

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podléhající xxxxxxxx

Xxxxxxxx podléhají xxxx xxxxxxx prostranství:

a) xxxxxxxx xxxxxxx komunikace, včetně xxxxxxxxx

x) plochy xxxxxxxxxxx xx ve xxxxxxxxxxx xx 30 m xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správci xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxx užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx možno xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx povinen xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx zahájení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx svátek, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

(2) X ohlášení xxxxxxxxx xxxxx

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, byl-li xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx nebo xxxxx, sídlo podnikatele, xxxxxxxxx další xxxxxx xxx doručování; právnická xxxxx uvede xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxx účtů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x případě, že xxxxxxx xxxxxxxx souvisí x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) další xxxxx xxxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx, místo x xxxxxx užívaného xxxxxxxxx prostranství, včetně xxxxxxxxxxx dokládajících xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx poplatku.

(3) Xxxxxxxxx, xxxxx nemá xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, jiného xxxxxxxxx státu Xxxxxx x Evropském hospodářském xxxxxxxx xxxx Švýcarské xxxxxxxxxxx, xxxxx kromě xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx ke xxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx do 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx.

(5) Povinnost xxxxxxx údaj xxxxx xxxx. 2 xxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xx údaj, xxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx desce.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedené v xxxxxx 7 xxxx. 2 xxxx. e), x), g) x x).

Xxxxxx 6

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx účely xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx:

x) xxxx X, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x. 1 této xxxxxxxx,

x) xxxx B, kterou xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx není xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx sazba xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x2 x xxxxx x xxxxxxxx xxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zařízení xxxxxxxxxx pro poskytování xxxxxxx xxxx X: 80,- Xx xxxx X: 50,- Xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx staveb x zařízení xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx A: 10,- Xx zóna X: 10,- Kč

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxx X: 80,- Xx xxxx X: 50,- Xx

x) xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx zóna X: 10,- Kč xxxx X: 5,- Xx

x) provádění xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X: 10,- Kč zóna X: 5,- Kč

f) xxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxx X: 10,- Xx xxxx B: 10,- Xx&xxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxx zóna X: 10,- Xx zóna X: 10,- Kč

h) xxxxxxx xxx kulturní x xxxxxxxxx xxxx xxxx X: 3,- Xx xxxx X: 2,- Xx

x) umístění xxxxxxxx cirkusů, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx X: 3,- Xx zóna X: 2,- Xx

(3) Xxxxx stanovuje poplatek xxxxxxx paušální xxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx dočasných xxxxxx a zařízení xxxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxx zóna A: 1 800,- Xx/x2…………xxxx X: 900,- Xx/x2

x) xxxxxxxx reklamního zařízení xxxx X: 2 100,- Kč/m2…………zóna X: 1 200,- Xx/x2

(4) Xxxxx stanovuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) vyhrazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx X: 19 000,- Xx/xxxxxxxxx místo zóna X: 9 000,- Xx/xxxxxxxxx místo 

(5) X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostranství xx xxxxxxx období xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx paušální xxxxxx, xxxxxxxxxx se x rámci období, xx xxxxx byla xxxxxxxx sazba xxxxxxxx, x xxxxx dnů xxxxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx.&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx 7

Úlevy a xxxxxxxxxx

(1) Poplatek xx xxxxxxx:

x) za xxxxxxxxx xxxxxxxx parkovacího místa xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX nebo XXX/X ,

x) z akcí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jejichž xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

x) xxxxxx x právnickými xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxx,

x) xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx kterých xx xxxxxxxx xxxxxx město xxxx právnické xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vstupné,

d) umístěním xxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících x užíváním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsoby xxxxxxxxx xxx xxxx. b) x x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx prodeje nebo xxxxxx xx tržišti „Xxx xxxxxxx“ a „Xxxxxxxx“

x) umístěním xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zahrádek, xxxxxxx xxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxx minimálně xx xxxx období xx 1.6. do 30.9. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx provoz restaurační xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx přerušen xx xxxx, kdy xx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo opatření xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zahrádce, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a skládek xx dobu maximálně 1 xxxxxxxxxx dne xx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx výsledek xxxxxxxxx předmětné stavby xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavkům xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx stavebních xxxxxxxx x skládek xx veřejných xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx města x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx písemnou xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx dobu tohoto xxxxxxx, xxxxxxx však xx konce účinnosti xxxxxxx xxxxxx,

x) pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx inženýrských xxxx, x to x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx 35 dnů,

k) jehož xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Město xxxxxxxxx úlevy pro xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxx sazba poplatku xx xxxxx x xxxxxxxx x2 x xxxxx x xxxxxxxx xxx:

x) umístění dočasných xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx podmínku xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx. 2 xxxx. x) xxxx A: 4,- Xx……..xxxx X: 2,- Kč

b) umístění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zařízení sloužících xxx poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxx; xxxx X: 4,- Kč…………..zóna X: 2,- Xx

(4) Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx. 2 x 3 je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, uvedené x xxxxxx 5 xxxx. 1. X xxxxxxx vzniku nároku xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx 5 odst. 4.

(5) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx údaj xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx touto xxxxxxxxx, nárok xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 8

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx užívání veřejného xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx vztažena.

(2) Připadne-li xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, neděli xxxx xxxxxx uznaný xxxxxx, xx poplatek xxxxxx nejbližší xxxxxxxxxxx xxxxxxxx den.

Článek 9

Navýšení xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx poplatníkem xxxx xxxx xx správné xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výměrem xxxx xxxxxxxxx předpisným xxxxxxxx.

(2) Xxxx nezaplacené poplatky xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx až xx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xx příslušenstvím xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

Xxxxxx 10

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Obecně xxxxxxx xxxxxxxx č. 13/2007 x xxxxxxx poplatku xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxx vyhláška č. 15/2007, xxxxxx xx xxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx x. 13/2007 x místním poplatku xx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxx závazná xxxxxxxx č. 1/2015, xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 13/2007 x místním xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 3/2016, xxxxxx se mění xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 13/2007 o xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství.

5. Xxxxxx závazná xxxxxxxx č. 7/2017, kterou xx xxxx obecně závazná xxxxxxxx č. 13/2007 x xxxxxxx xxxxxxxx xx užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 3/2018, xxxxxx xx xxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx č. 13/2007 x místním xxxxxxxx xx užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 11

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2021.

Ing. xx Xxx. Xxxx Xxxxx x. x.

xxxxxxxx

Xxx. Xxxxx Xxxxx x. r.

náměstek xxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 1

Vymezení xxxx A xxx xxxxx xxxxxx sazby xxxxxxxx

Xxxxxxxx: 27.5.2021

Xxxxx: 11.6.2021


1) §1 xxxx. x) x §4 xxxxxx x. 565/1990 Xx., x místních xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

2) §15 xxxx. 1 zákona x. 565/1990 Sb., x místních poplatcích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) §34 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

4) 2 odst. 1 xxxxxx x. 13/1997 Xx., x pozemních xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) §14x xxxx. 2 xxxxxx x. 565/1990 Xx., x místních xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) §14x odst. 3 xxxxxx č. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7) §14x xxxx. 4 xxxxxx č. 565/1990 Xx., x místních xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) 14a xxxx. 5 xxxxxx x. 565/1990 Xx., x místních poplatcích, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

9) §4 xxxx. 3 xxxxxx č. 565/1990 Sb., x xxxxxxxx poplatcích, ve xxxxx pozdějších předpisů.

10) §4 odst. 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxx x. 565/1990 Sb., x místních poplatcích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11) Xxxxxxx č. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx x. 5/2017, kterým se xxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12) Xxxxxx 1 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Zlína x. 5/2017, xxxxxx se xxxxxx tržní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

13) §2 odst. 3 až 6 xxxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

14) Xxxxxx 1 xxxx. 3 písm. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Zlína x. 5/2017, xxxxxx xx xxxxxx tržní xxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

15) Xxxxxx 1 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx statutárního xxxxx Zlína x. 5/2017, xxxxxx se xxxxxx tržní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

16) §14x odst. 6 zákona č. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

17) §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

18) §11 xxxx. 3 xxxxxx x. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.