Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

2021/2 - o xxxxxxx poplatku z xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx č. 2/2021,

x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx xx na xxxx 5. xxxxxxxx dne 22. xxxxx 2021 xxxxxxxxx č. 83/XX/2021 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx §14 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „zákon x xxxxxxxx xxxxxxxxxx“), x x souladu x §10 písm. x) a §84 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxx vyhláška“):

Čl. 1

Xxxxxx ustanovení

Statutární xxxxx Xxxxxxxx nad Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“).

Xxxxxxxx xxxxxxxx je Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx Nisou (xxxx xxx „správce xxxxxxxx“)[1]

Xx. 2

Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 60 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dnů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx poplatku není:

a) xxxxx, xxx kterém xx na základě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx pobyt xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxx pokud xx xxxx xxxxxxxx.[2]

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx (dále jen „xxxxxxxxx“).[3]

Xxxxxxx poplatku xx xxxxxxxxxxxx úplatného pobytu (xxxx xxx „plátce“).

Plátce xx povinen xxxxxx xxxxxxxx xx poplatníka.[4]

Čl. 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxx podat správci xxxxxxxx ohlášení nejpozději xx 15 xxx xx zahájení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx 15 dnů.

V xxxxxxxx xxxxxx xxxxx[5]

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx, místo xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx doručování; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx osoby, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) čísla xxxxx svých xxxx x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx služeb x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x podnikatelskou xxxxxxxx, v případě, xx xxxxxxx poplatku xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx plátce,

c) xxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, v nichž xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx smluvního xxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx konfederace, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x odstavci 2 adresu xxxxx xxxxxxxxx x tuzemsku xxx xxxxxxxxxx.[6]

Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx oznámit do 15 xxx xxx xxx, xxx nastala.[7]

Plátce xx povinen xxxxxxxxxx xx 15. dne xxxxxxxxxxxxx měsíce xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, podat správci xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx místního xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx čtvrtletí.

Čl. 4

Xxxxxxxxx povinnost[8]

Plátce je xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx zařízení xxxx místo, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx pobyt.

Do xxxxxxxxx knihy xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx:

x) den xxxxxxx x den xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx obdobného místa x xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxx:

1. xxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx,

4. pobytová xxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

5. xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx,

6. průkaz o xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx,

7. průkaz x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu,

8. průkaz xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

9. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx.

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx osvobození xx xxxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxxxx knihy xxxx xxx xxxxxx správně, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx zaručujícím xxxxxxxx zápisů a xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x časového xxxxxxxx.

Xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx knihu xx xxxx 6 xxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. 5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx[9]

Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pobyt xxxxxxxxxx této xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že poskytne xxxxx nejméně 1000 xxxxxxxxxx xxxx xxxx, x

x) xxxxxx záměr xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx xxxxxxx 60 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu správci xxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx počet účastníků xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x uvede o xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx údaje x

x) dni xxxxxxx x dni konce xxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxx x druhu xxxx xxxx, a

c) xxxxxxxxxxxx zařízeních xxxx xxxxxxx, xx kterých xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx poplatku xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1. X zákazu xxxxxx evidenční povinnosti xx zjednodušeném xxxxxxx xxxxxxxx správce poplatku xxxxxxxxxx do 15 xxx ode dne xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x).

Xxx xxxxxx evidenční xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. a) xx c) x

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx účastníků, kterým xxx poskytnut xxxxx, x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx podle

1. dne xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxx xxxxx, ve xxxxxxx xxx pobyt xxxxxxxxx, x

3. důvodu xxxxxxxxxx.

Xx. 6

Xxxxx poplatku

Sazba xxxxxxxx činí 21,- Xx xx xxxxx xxxxxxxx xxx pobytu, x výjimkou xxx xxxx počátku.

Čl. 7

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx vybraný xxxxxxxx správci poplatku xxxxxxxxxx, nejpozději xx 15. xxx následujícího xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx.

Xx. 8

Xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx x xxxxxx xx osvobozena xxxxx[10]:

x) xxxxxxxx, osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx závislou na xxxxxx jiné xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx průkazu ZTP/P, x její xxxxxxxx,

x) xxxxxx 18 xxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče,

d) pečující x děti xx xxxxxxxxxx akci xxxx xxxx xxxxxxx akci xxx děti podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví konaných xx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx na území xxxx xxxxxxx xxxxx[11] xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu xxxx

x) xxxxxxxxxx na xxxxx obce:

ve xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči xxxxx x xxxxxxxx pro xxxx vyžadující okamžitou xxxxx,

x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x xxxxxxxx sloužícím x xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o integrovaném xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx poplatku x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx území xxxx x xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxx xxxx x souvislosti x xxxxxxx služebních xxxx xxxxxxxxxx xxxxx[12].

Xxxxxxx prací xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xx. 9

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx-xx poplatky odvedeny xxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxx výši, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k přímé xxxxxx.[13]

Xxxx neodvedené xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx; toto xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sledujícím xxxx xxxx.[14]

Xx. 10

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x poplatcích, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx).

Xx. 11

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyhláška x. 2/2020, o xxxxxxx poplatku z xxxxxx xx dne 19. xxxxxxxxx 2020, xxxxxx od 1. xxxxx 2021.

Xx. 12

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxxxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx patnáctým xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx desce Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx.

XXXx. Xxxx Čeřovský, xxxxxxxx města

Ing. Milan Xxxxxx, xxxxxxxx primátora

OZV 2/2021 xxxx xxxxxx xx XX xxx 22.4.2021 x nabývá xxxxxxxxx 11.5.2021


[1] §15 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

[2] §3x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

[3] §3 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

[4] §3x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

[5] §14x odst. 2 xxxxxx o místních xxxxxxxxxx

[6] §14x xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

[7] §14a xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

[8] §3x zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

[9] §3h xxxxxx x místních xxxxxxxxxx

[10] §3x odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

[11] §3x xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

[12] §3x xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

[13] §11 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

[14] §11 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx