Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

2021/2 - x xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx vyhláška xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx x. 2/2021,

x xxxxxxx poplatku x xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx nad Nisou xx na xxxx 5. zasedání dne 22. xxxxx 2021 xxxxxxxxx x. 83/XX/2021 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx §14 xxxx. 1 zákona č. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx poplatcích, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx jen „xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx“), x x souladu x §10 xxxx. x) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (obecní xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhlášku (xxxx xxx „xxxx vyhláška“):

Čl. 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx město Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx (dále jen „xxxxxxxx“).

Xxxxxxxx poplatku je Xxxxxxxxx xxxxx Jablonec xxx Xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxxxx“)[1]

Xx. 2

Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x plátce xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 60 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx:

x) xxxxx, xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osobní xxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, pokud xx tento pobyt xxxxxxxx zdravotní xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx.[2]

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, která x xxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxx“).[3]

Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úplatného xxxxxx (xxxx xxx „plátce“).

Plátce xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.[4]

Xx. 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxx xxxxxx. Ukončení xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxx 15 xxx.

X xxxxxxxx xxxxxx uvede[5]

a) xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, byl-li xxxxxxxx, místo xxxxxx xxxx xxxxx, sídlo xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx další xxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx osoba xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx jménem xxxxxxxxx jednat v xxxxxxxxxxxx věcech,

b) xxxxx xxxxx xxxxx účtů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x případě, xx xxxxxxx poplatku xxxxxxx x podnikatelskou xxxxxxxx plátce,

c) xxxxx xxxxx rozhodné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx též období xxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx, který xxxx sídlo nebo xxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, jiného xxxxxxxxx xxxxx Dohody x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx konfederace, xxxxx kromě údajů xxxxxxxxxxxx x odstavci 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.[6]

Xxxxx-xx xx xxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxx, je xxxxxx xxxxxxx tuto xxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx.[7]

Xxxxxx xx xxxxxxx nejpozději xx 15. dne xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxx uvede xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx poplatku x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx čtvrtletí.

Čl. 4

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx[8]

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx zařízení xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx úplatný xxxxx.

Xx xxxxxxxxx xxxxx zapisuje xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx:

x) xxx xxxxxxx x xxx konce xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x zahraničí,

c) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx průkazu xxxxxxxxxx, xxxxxx může xxx:

1. xxxxxxxx xxxxxx,

2. cestovní xxxxxx,

3. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx,

4. xxxxxxxx karta xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx unie,

5. xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx,

6. xxxxxx o xxxxxxxx k pobytu xxx cizince,

7. xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx,

8. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany, nebo

9. xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

x) xxxx xxxxxxxxx poplatku, xxxx důvod xxxxxxxxxx xx poplatku.

Zápisy xx xxxxxxxxx knihy xxxx xxx xxxxxx správně, xxxxx, průkazně, přehledně, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zápisů x xxxx xxx uspořádány xxxxxxxx x časového xxxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx knihu xx dobu 6 xxx xxx dne xxxxxxxxx posledního xxxxxx.

Xx. 5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx[9]

Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx sportovní xxxx xxxxxxxxx úplatný xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx poskytne xxxxx xxxxxxx 1000 xxxxxxxxxx xxxx akce, x

x) xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 60 xxx xxxxx dnem zahájení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) odůvodní xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, kterým xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pobyt, x xxxxx o xxxxxxxx xxxx sportovní xxxx xxxxxxx xxxxx x

x) dni počátku x dni xxxxx xxxxxx xxxx akce,

b) xxxxx x xxxxx xxxx akce, x

x) xxxxxxxxxxxx zařízeních nebo xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx pobyt xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx poplatku xxxxxxxxxxx xxxxxx plátci oznámené xxxxxx evidenční xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. O xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xx zjednodušeném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx ode dne xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b).

Při xxxxxx evidenční xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx rozsahu xx v xxxxxxxxx xxxxx vedou pouze

a) xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. a) xx c) x

x) xxxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxxx, kterým xxx xxxxxxxxx pobyt, x x výši xxxxxxxxx poplatku x xxxxxxx podle

1. xxx xxxxxxxxxx pobytu,

2. zařízení xxxx místa, ve xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, x

3. xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. 6

Xxxxx poplatku

Sazba xxxxxxxx xxxx 21,- Xx xx každý xxxxxxxx xxx pobytu, x výjimkou xxx xxxx xxxxxxx.

Xx. 7

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx poplatku xxxxxxxxxx, nejpozději xx 15. dne xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx skončení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. 8

Xxxxxxxxxx

Xx poplatku x xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx[10]:

x) xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx považována xx xxxxxxxx na xxxxxx jiné xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ZTP/P, x xxxx průvodce,

b) xxxxxx 18 xxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx na území xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) pečující x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx podobné xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx území xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxx práci[11] xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx na xxxxx xxxx:

xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx anebo školském xxxxxxxx xxx preventivně xxxxxxxxx péči xxxxx x zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx sociální xxxxxx,

x xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx lidem v xxxxxxxx xxxx nouzi xxxxxxxxxxxx veřejně prospěšným xxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx právnických xxxx, xxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx prací xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx příslušník bezpečnostního xxxxx, voják v xxxxx službě, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx této xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx[12].

Xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. e) xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx se každým xxxxx xxxxxxx.

Xx. 9

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx-xx poplatky odvedeny xxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx mu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx.[13]

Xxxx neodvedené poplatky xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx až xx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx.[14]

Xx. 10

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxxx, zahájená xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx).

Xx. 11

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyhláška x. 2/2020, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx 19. xxxxxxxxx 2020, xxxxxx od 1. xxxxx 2021.

Xx. 12

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx desce Magistrátu xxxxx Jablonec nad Xxxxx.

XXXx. Xxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx

Xxx. Xxxxx Xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx

XXX 2/2021 xxxx vydána xx XX xxx 22.4.2021 x nabývá xxxxxxxxx 11.5.2021


[1] §15 xxxx. 1 zákona x místních xxxxxxxxxx

[2] §3x zákona x xxxxxxxx poplatcích

[3] §3 xxxxxx o místních xxxxxxxxxx

[4] §3x zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

[5] §14x xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

[6] §14a xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

[7] §14x xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

[8] §3x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

[9] §3x xxxxxx o místních xxxxxxxxxx

[10] §3b xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

[11] §3b xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

[12] §3x xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

[13] §11 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

[14] §11 xxxx. 3 zákona x místních xxxxxxxxxx