Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

2021/2 - x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx

Xxxxxx závazná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxxxxx xxx Xxxxx x. 2/2021,

x místním poplatku x xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx města Xxxxxxxx nad Xxxxx xx na xxxx 5. xxxxxxxx xxx 22. xxxxx 2021 xxxxxxxxx č. 83/ZM/2021 xxxxxxx vydat na xxxxxxx §14 xxxx. 1 zákona č. 565/1990 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „zákon x xxxxxxxx xxxxxxxxxx“), x x xxxxxxx x §10 xxxx. x) x §84 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxx xxxxxxxx“):

Xx. 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx zavádí xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“).

Xxxxxxxx xxxxxxxx je Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx poplatku“)[1]

Čl. 2

Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nejvýše 60 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dnů x jednotlivého xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx není:

a) xxxxx, při kterém xx na xxxxxxx xxxxxx omezována osobní xxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pokud xx xxxx součástí.[2]

Poplatníkem xxxxxxxx xx osoba, xxxxx x obci xxxx xxxxxxxxxx (dále xxx „xxxxxxxxx“).[3]

Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx“).

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx.[4]

Xx. 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxx podat xxxxxxx xxxxxxxx ohlášení nejpozději xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx 15 xxx.

X xxxxxxxx xxxxxx uvede[5]

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx název, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, byl-li xxxxxxxx, xxxxx pobytu xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx další xxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx, které xxxx xxxxx jménem xxxxxxxxx jednat x xxxxxxxxxxxx věcech,

b) xxxxx xxxxx xxxxx účtů x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x podnikatelskou xxxxxxxx, x xxxxxxx, xx předmět xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx plátce,

c) další xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxx též období xxxx, x nichž xxxxxxxxx pobyt.

Plátce, který xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Dohody o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx konfederace, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxxxx svého xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx doručování.[6]

Dojde-li xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, je xxxxxx xxxxxxx tuto xxxxx xxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx, xxx xxxxxxx.[7]

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15. dne xxxxxxxxxxxxx měsíce xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx místního xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx čtvrtletí.

Čl. 4

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx[8]

Xxxxxx xx xxxxxxx vést v xxxxxxxx xxxx elektronické xxxxxx xxxxxxxxx knihu xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, kde xxxxxxxxx úplatný xxxxx.

Xx xxxxxxxxx xxxxx zapisuje xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pobyt.

Údaji xxxxx odstavce 1 xxxx:

x) xxx počátku x den xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx obdobného xxxxx x zahraničí,

c) datum xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxx:

1. xxxxxxxx průkaz,

2. xxxxxxxx xxxxxx,

3. potvrzení x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx unie,

5. xxxxxx x povolení x xxxxxx,

6. xxxxxx o xxxxxxxx k pobytu xxx xxxxxxx,

7. xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

8. xxxxxx xxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx ochrany, xxxx

9. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dočasné ochrany.

e) xxxx vybraného poplatku, xxxx důvod xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxx do xxxxxxxxx knihy xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, přehledně, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx x časového xxxxxxxx.

Xxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dobu 6 xxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. 5

Xxxxxxxxx povinnost xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx[9]

Xxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úplatný pobyt xxxxxxxxxx xxxx akce, xxxx plnit evidenční xxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx nejméně 1000 xxxxxxxxxx xxxx xxxx, x

x) xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx povinnost xx xxxxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxx 60 xxx xxxxx xxxx zahájení xxxxxxxxxxx xxxxxx správci xxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx účastníků xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pobyt, x uvede x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x

x) xxx počátku x xxx xxxxx xxxxxx xxxx akce,

b) xxxxx x xxxxx xxxx xxxx, a

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx kterých xx bude xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx poplatku xxxxxxxxxxx xxxxxx plátci oznámené xxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xx zjednodušeném xxxxxxx, xxxxx-xx předpokládat xxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx ode dne xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

Xxx xxxxxx evidenční xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxx vedou pouze

a) xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xx x) x

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx poskytnut pobyt, x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx

1. dne xxxxxxxxxx pobytu,

2. xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx byl xxxxx xxxxxxxxx, x

3. xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. 6

Sazba poplatku

Sazba xxxxxxxx činí 21,- Xx xx xxxxx xxxxxxxx xxx pobytu, x xxxxxxxx xxx xxxx počátku.

Čl. 7

Splatnost xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 15. xxx následujícího xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx.

Xx. 8

Xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx z xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx[10]:

x) xxxxxxxx, osoba, xxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX/X, x xxxx průvodce,

b) xxxxxx 18 let,

c) xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče,

d) pečující x xxxx xx xxxxxxxxxx akci xxxx xxxx xxxxxxx akci xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx konaných xx území xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xx území xxxx sezónní xxxxx[11] xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx na xxxxx xxxx:

xx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro preventivně xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx,

x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx sociální xxxxxx,

x xxxxxxxx sloužícím x xxxxxx lidem x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prospěšným xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx prací xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, voják x xxxxx službě, xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky pobývající xx území xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx této xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx[12].

Xxxxxxx prací xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxx, která xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx každým xxxxx xxxxxxx.

Xx. 9

Navýšení xxxxxxxx

Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx včas xxxx xx xxxxxxx výši, xxxxxx xx správce xxxxxxxx poplatek xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx.[13]

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx trojnásobek; toto xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sledujícím jeho xxxx.[14]

Xx. 10

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení x xxxxxxxxxx, zahájená xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx).

Xx. 11

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx závazná vyhláška x. 2/2020, x xxxxxxx poplatku x xxxxxx xx dne 19. xxxxxxxxx 2020, xxxxxx xx 1. xxxxx 2021.

Xx. 12

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxx závazná vyhláška xxxxxx účinnosti xxxxxxxxx xxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx Magistrátu xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx.

XXXx. Jiří Čeřovský, xxxxxxxx města

Ing. Xxxxx Xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx

XXX 2/2021 byla xxxxxx xx ZM xxx 22.4.2021 x nabývá xxxxxxxxx 11.5.2021


[1] §15 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

[2] §3x zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

[3] §3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

[4] §3x zákona x xxxxxxxx poplatcích

[5] §14x xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

[6] §14x xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxxx poplatcích

[7] §14a xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

[8] §3x xxxxxx o xxxxxxxx poplatcích

[9] §3x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

[10] §3b xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

[11] §3b xxxx. 3 xxxxxx x místních poplatcích

[12] §3x odst. 2 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

[13] §11 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

[14] §11 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích