Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

2021/2 - o xxxxxxx poplatku x xxxxxx

Xxxxxx závazná vyhláška xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx č. 2/2021,

x místním poplatku x pobytu

Zastupitelstvo xxxxx Xxxxxxxx xxx Nisou xx xx xxxx 5. xxxxxxxx dne 22. xxxxx 2021 xxxxxxxxx x. 83/ZM/2021 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx §14 xxxx. 1 xxxxxx č. 565/1990 Sb., x xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx jen „xxxxx x xxxxxxxx poplatcích“), x v souladu x §10 xxxx. x) a §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Sb., o xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „tato vyhláška“):

Čl. 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx nad Nisou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxx“).

Xxxxxxxx xxxxxxxx je Xxxxxxxxx xxxxx Jablonec xxx Nisou (xxxx xxx „xxxxxxx poplatku“)[1]

Čl. 2

Xxxxxxx xxxxxxxx, poplatník x xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nejvýše 60 po sobě xxxxxxxx kalendářních xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx:

x) xxxxx, při kterém xx xx základě xxxxxx omezována osobní xxxxxxx,

x) pobyt xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx zdravotní xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxx pokud xx xxxx xxxxxxxx.[2]

Xxxxxxxxxxx poplatku xx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx (dále xxx „xxxxxxxxx“).[3]

Xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „plátce“).

Plátce xx povinen xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.[4]

Xx. 3

Xxxxxxxxxx povinnost

Plátce xx xxxxxxx xxxxx správci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xx zahájení činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Ukončení xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx 15 dnů.

V xxxxxxxx xxxxxx xxxxx[5]

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, byl-li xxxxxxxx, místo xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx další xxxxxx pro xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx osoby, xxxxx xxxx xxxxx jménem xxxxxxxxx jednat x xxxxxxxxxxxx věcech,

b) xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, užívaných x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v případě, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx plátce,

c) xxxxx xxxxx rozhodné pro xxxxxxxxx poplatku, xxxxxxx xxxxx a zařízení, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx, který xxxx sídlo xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx hospodářském prostoru xxxx Xxxxxxxxx konfederace, xxxxx kromě xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x tuzemsku xxx xxxxxxxxxx.[6]

Xxxxx-xx ke xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx.[7]

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15. xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx každého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx výši xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. 4

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx[8]

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx knihu xx každé xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx úplatný xxxxx.

Xx xxxxxxxxx knihy xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx:

x) den xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx obdobného xxxxx x zahraničí,

c) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxx xxxxxxx totožnosti, xxxxxx xxxx xxx:

1. xxxxxxxx xxxxxx,

2. cestovní xxxxxx,

3. potvrzení x xxxxxxxxxx pobytu na xxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie,

5. xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx,

6. průkaz o xxxxxxxx k pobytu xxx xxxxxxx,

7. xxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx,

8. průkaz xxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

9. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx důvod xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, průkazně, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zápisů a xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx evidenční xxxxx xx xxxx 6 xxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. 5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx rozsahu[9]

Plátce, který xxxx xxxxxxxxx kulturní xxxx sportovní xxxx xxxxxxxxx úplatný xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx plnit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx poskytne xxxxx xxxxxxx 1000 xxxxxxxxxx xxxx xxxx, x

x) xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx xxxxxxx 60 xxx xxxxx dnem zahájení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx úplatný xxxxx, x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx alespoň údaje x

x) xxx počátku x dni xxxxx xxxxxx této xxxx,

x) xxxxx a xxxxx xxxx xxxx, x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, ve xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx oznámené xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx rozsahu, xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx podle odstavce 1. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xx zjednodušeném rozsahu xxxxxxxx správce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx ode dne xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

Xxx xxxxxx evidenční povinnosti xx zjednodušeném xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx pouze

a) xxxxx podle odstavce 2 xxxx. x) xx c) a

b) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx účastníků, xxxxxx xxx xxxxxxxxx pobyt, x x výši xxxxxxxxx poplatku v xxxxxxx xxxxx

1. dne xxxxxxxxxx pobytu,

2. xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxx pobyt xxxxxxxxx, x

3. xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. 6

Xxxxx poplatku

Sazba xxxxxxxx xxxx 21,- Xx xx každý xxxxxxxx xxx xxxxxx, x výjimkou xxx xxxx xxxxxxx.

Xx. 7

Splatnost xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nejpozději xx 15. xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx skončení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. 8

Xxxxxxxxxx

Xx poplatku z xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx[10]:

x) xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx jiné xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx průkazu XXX/X, x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx 18 xxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx na území xxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x výjimkou xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx lázeňská léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx území obce,

e) xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx[11] xxx právnickou nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx

x) pobývající xx xxxxx xxxx:

xx xxxxxxxx xxxxxxxx pro výkon xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči anebo x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x zařízení poskytujícím xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx sociální xxxxxx,

x xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx lidem x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx právnických xxxx, xxxx xx účelem xxxxxx záchranných nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému.

Od poplatku x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zaměstnanec Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx[12].

Xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx xxxxx, která xx xxxxxxx na střídání xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx opakuje.

Čl. 9

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx-xx xxxxxxxx odvedeny xxxxxxx včas xxxx xx správné xxxx, xxxxxx mu xxxxxxx xxxxxxxx poplatek platebním xxxxxxx k přímé xxxxxx.[13]

Xxxx neodvedené xxxxxxxx xxxx xxxx těchto xxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx.[14]

Xx. 10

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx).

Xx. 11

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 2/2020, o xxxxxxx poplatku z xxxxxx xx dne 19. xxxxxxxxx 2020, xxxxxx xx 1. xxxxx 2021.

Xx. 12

Účinnost

Tato xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx patnáctým xxxx xx xxx xxxxxx vyhlášení xx xxxxxx xxxxx Magistrátu xxxxx Jablonec xxx Xxxxx.

XXXx. Jiří Čeřovský, xxxxxxxx xxxxx

Xxx. Xxxxx Xxxxxx, náměstek xxxxxxxxx

XXX 2/2021 xxxx xxxxxx xx ZM xxx 22.4.2021 x xxxxxx xxxxxxxxx 11.5.2021


[1] §15 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

[2] §3x zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

[3] §3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

[4] §3f xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

[5] §14x xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

[6] §14x xxxx. 3 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

[7] §14x xxxx. 4 xxxxxx x místních xxxxxxxxxx

[8] §3x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

[9] §3h xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

[10] §3b odst. 1 zákona x xxxxxxxx poplatcích

[11] §3x xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

[12] §3x xxxx. 2 xxxxxx o místních xxxxxxxxxx

[13] §11 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

[14] §11 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích