Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx

x. 2 /2021

o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx xx xx xxxx xxxxxxxx dne 20.04.2021, xxxxxxxxx x. XX/68/4/21, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx §14 xxxxxx č. 565/1990 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx „zákon o xxxxxxxx xxxxxxxxxx“), x x xxxxxxx s §10 xxxx. x) x §84 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 128/2000 Xx., o xxxxxx (obecní zřízení), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „vyhláška“):

Čl. 1

Xxxxxx ustanovení

Touto xxxxxxxxx xx zavádí xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx (xxxx xxx „poplatek“)

Čl. 2

Xxxxxxx xxxxxxxx

1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 60 xx sobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pobytu.

2) Xxxxxxxxx poplatku není xxxxx, při xxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a xxxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

Xx. 3

Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

1) Poplatníkem poplatku xx osoba, xxxxx x obci není xxxxxxxxxx (dále xxx „xxxxxxxxx“)

2) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úplatného xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx“). Xxxxxx poplatku je xxxxxxx xxxxxx poplatek xx xxxxxxxxxx)

3) Správcem xxxxxxxx je Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx, xxxxx financí x xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx poplatku").

Čl. 4

Ohlašovací xxxxxxxxx

1) Plátce je xxxxxxx xxxxx správci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx spočívající x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx činnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx 15 xxx.

2) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxx)

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxxx identifikátor, xxx-xx přidělen, místo xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx podnikatele, popřípadě xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx osoba xxxxx xxx osoby, xxxxx jsou xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x poplatkových xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx svých xxxx x poskytovatelů xxxxxxxxxx služeb, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx těchto služeb x zahraničí, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx souvisí x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx plátce,

c) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx místa x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3) Xxxxxx, xxxxx nemá xxxxx xxxx bydliště xx území členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx. 2 xxxxxx svého xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx).

4) Xxxxx-xx ke xxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxx, je xxxxxx xxxxxxx tuto xxxxx oznámit xxxxxxx xxxxxxxx do 15 xxx ode xxx, xxx xxxxxxx).

5) Plátce xx xxxxx splatnosti xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x údaji xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) Xxxxxxxxx ohlásit xxxx xxxxx odst. 2 nebo xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx, který xxxx správce poplatku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x rejstříků xxxx xxxxxxxx, xx nichž xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Okruh těchto xxxxx xxxxxxxxxx správce xxxxxxxx na xxx xxxxxx xxxxx.

Xx. 5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx)

1) Xxxxxx je xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx elektronické xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx zařízení xxxx místo, kde xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxxx xx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx úplatný xxxxx.

2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx

x) xxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,

x) datum xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxx

1. xxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx xxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx,

5. xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu,

6. xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxx,

7. xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

8. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, nebo

9. xxxxxx xxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxx vybraného poplatku, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx poplatku.

3) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx vedeny xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, srozumitelně, způsobem xxxxxxxxxxx trvalost zápisů x musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

4) Xxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxx knihu xx xxxx 6 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. 6

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx)

1) Plátce, xxxxx xxxx xxxxxxxxx kulturní xxxx sportovní xxxx xxxxxxxxx úplatný xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx, pokud

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 1000 xxxxxxxxxx xxxx xxxx, x

x) xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx xxxxxxx 60 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2) Xxxxxx x xxxxxxxx podle odstavce 1 písm. x) xxxxxxxx předpokládaný počet xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xxxxx x kulturní xxxx xxxxxxxxx akci alespoň xxxxx o

a) dni xxxxxxx a xxx xxxxx xxxxxx této xxxx,

x) názvu a xxxxx xxxx xxxx, x

x) xxxxxxxxxxxx zařízeních xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

3) Správce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zakáže xxxxxx oznámené plnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. X zákazu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx poplatku nejpozději xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b).

4) Xxx xxxxxx evidenční povinnosti xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx pouze

a) xxxxx podle odstavce 2 xxxx. x) xx x) a

b) xxxxxxxx údaje o xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx poskytnut xxxxx, x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx podle

1. xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx byl xxxxx xxxxxxxxx, a

3. xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. 7

Xxxxx poplatku

Sazba xxxxxxxx z xxxxxx xxxx 21 Xx xx každý xxxxxxxx xxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxx.

Xx 1.9.2021 xxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxx 50 Xx xx každý xxxxxxxx xxx xxxxxx, x xxxxxxxx dne xxxx xxxxxxx x případě xxxxx xxxxxx do xxxx dnů (4x xxxxxxxxxxx) a u xxxxxx xxxxxxx pěti xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx 21 Xx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, x výjimkou xxx xxxx xxxxxxx.

Xx. 8

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx poplatek xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. 9

Osvobození xx xxxxxxxx

1) Od poplatku x xxxxxx xx xxxxxxxxxx osoba

a) xxxxxxxx, xxxxx, která je xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx jiné xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx upravujícího sociální xxxxxx, xxxxx, xxxxx xx držitelem xxxxxxx XXX/X, x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx 18 xxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx poskytována xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx x děti xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx pro děti xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxx xx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxx obce xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx xx území xxxx

1. xx školském xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx preventivně výchovnou xxxx xxxxx x xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

2. x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

3. x xxxxxxxx xxxxxxxxx x pomoci xxxxx x ohrožení xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx právnických xxxx, nebo

4. xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx prací xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx záchranném systému.

g) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 26 let, xxxxx xx xxxxxxxxx x zařízení xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx.

2) Xx poplatku x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bezpečnostního xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx, státní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx vlastnictví Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo pracovních  xxxxx.

Xx. 10

Navýšení xxxxxxxx

1) Xxxxxxx-xx poplatky xxxxxxxx xxxxxxx včas xxxx xx správné xxxx, xxxxxx mu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx platebním xxxxxxx x přímé xxxxxx.)

2) Včas xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo část xxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx zvýšit xx xx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx poplatku xxxxxxxxxx xxxx xxxx.)

Xx. 11

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx této vyhlášky xx posuzují podle xxxxxxxxx vyhlášky.

Čl. 12

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

&xxxx;Xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Karlovy Xxxx x. 9/2019 x xxxxxxx poplatku x xxxxxx xx dne 17.12.2019 x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx x. 9/2020 x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx 10.11.2020.

Xx. 13

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx patnáctým xxxx xx xxx xxxxxxxxx.

Xxx. Andrea Xxxxxxx Xxxxxxxx, MBA x.x.

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxx Karlovy Vary

Mgr. Xxxxx Xxxxx x.x.

1. xxxxxxxx primátorky

statutárního xxxxx Xxxxxxx Vary

Vyvěšeno xx xxxxxx desce dne: 26.04.2021

Xxxxxxx z xxxxxx xxxxx dne: 12.05.2021

1) §1 xxxx. x) zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2) §3a  xxxxxx x místních xxxxxxxxxx

3) §3 zákona x místních poplatcích

4) §3x&xxxx; xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

5) §14x xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

6) §14x odst. 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

7) §14x xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

8) §3x xxxxxx o místních xxxxxxxxxx

9) §3x&xxxx; xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

10) §11 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

11) §11 xxxx. 3 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx