Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx

Xxxx xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxx statutárního xxxxx Jihlavy x. 6/2021, xxxxxx xx xxxxxx

XXXXX XXX

Xxxx xxxxx Xxxxxxx xx xx xxx schůzi xxxxxx xxx 25.03.2021 xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx §18 xxxxxx x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (živnostenský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx x §11 odst. 1 x §102 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxxxx:

Xx. 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxx nařízení (xxxx jen „xxxxx xxx“) xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x pro nabídku x poskytování služeb xxxx xxxxxxxxxx určenou x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx1, xxxxxxx xxxxxx kapacitu x xxxxxxxxxx vybavenost, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx, xxxxxxxx pro udržování xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx provozu. Těmito xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx se člení xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 22.00 hodině.

2. Xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxx území xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx.

3. Xxxx xxxxxxxx xx v xxxxxxx týkající xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x bezpečnosti (xx. 6) x xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx tržiště, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx provozu (xx. 7) vztahuje x xx xxxxxxx x xxxxxx zboží x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx místech a xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona1.

Čl. 2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx účely xxxxxxx řádu se xxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx místo xxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx rozhodnutím, xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx vyžadovaným stavebním xxxxxxx1, xxxxx je xxxxxxx x příloze x. 1 xxxxxx xxxxxxxx;

x) tržištěm - xxxxxxxxxxxxxx, uzavíratelný nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nezastřešený xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx zboží x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx zahrnuje xxxx xxx xxxxx jednotlivé xxxxxxxx xxxxx;

x) jednotlivým xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zboží x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx prodejního zařízení;

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx sloužící x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx služeb, jehož xxxxxxxxx dochází k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx stánek, přenosný xxxxxx, stůl, xxxx, xxxxx, xxxxxx, xxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx automobil, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx a x poskytování xxxxxx. Xxxxxxxxx zařízením xxxx xxxxxxxx tabule xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx určenou x xxxxxx účelu xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx zboží a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxxx činnost“ (xxxx. xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x bezprostřední xxxxxxxx x provozovně, x xxx jsou xxxxxxxxx), x xxxxx xx k xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x funkčně xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, určenou x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxx1. Xxxxxxxxxxx zahrádka xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx uvedená xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx prodejním xxxxxx - vymezené xxxxx pro xxxxxxx, xxxxxx zboží x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx účelu rozhodnutím, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterém xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx povrchu xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx stejného xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stavebním xxxxxxx1), se xxxxxx xxxxxxx souvisí. Předsunuté xxxxxxxx místo se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx provozovny x xxxx s ní xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx - fyzická xxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x restauračních xxxxxxxxxx, x prodejního xxxxxxxx, xxxxxxxxxx prodejního xxxxxxxx, xxx.;

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pochůzky xx xxxxxxx přístupných xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxx xxxxxx dle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx v jejich xxxx a xx xxxxxxxx stanovených zvláštním xxxxxxx předpisem3;

i) xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx služeb provozované xxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x bytů xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx x xxxxxx xxx, xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx v xxxxxx xx 1. xx 24. xxxxxxxx xxxxxxx xxxx;

x) dušičkovým xxxxxxxx - xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx např. xxxxxx, xxxxx, svíček x xxxxxx xx 1. xxxxx xx 5. xxxxxxxxx běžného xxxx;

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - nabízení a xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 20 xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 3

Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx

1. Na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx je xxxxx, xxxx provozovnu k xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx vyžadovaným xxxxxxxxx zákonem1, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx místech xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 1 a x. 2 k xxxxxx nařízení, nejde-li x prodej, xx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx je zakázán. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx místa xxxxxxx x xxxxxxx x. 1 x xxxxxx xxxxxxxx a restaurační xxxxxxxx provozované x xxxx po 22.00 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 x xxxxxx xxxxxxxx.

2. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx č. 1 x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v rozsahu xxx xxxx přílohy.

3. Xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx místa současně xxxxxxxxx užíváním místní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, postupuje xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx4.

4. Xxxxxxxxx zůstávají zákazy x omezení sortimentu xxxxx zvláštních xxxxxxxx5.

Xx. 4

Xxxxxxxxx kapacity x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 1 tohoto xxxxxxxx, kde xx xxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx xxxx, a xxxxxxx maximální xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx 22.00 xxxxxx je xxxxxxxxx x příloze x. 2 xxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx vybavena:

a) xxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx6,

x) x potravin xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx7,

x) při xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x elektronického xxxxx xxxxxxxxx elektrické xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx8.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx vybavena takovým xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx si xxxxxxxxx zboží xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxx návod x xxxxxxx xxxx ke xxxxxxxx.

Xx. 5

Doba xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx a to xxx jak je xxxxxxxxx v xxxxxxx x. 1 xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx provozu xxxxxxx xxxxxxx č. 1 xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx vymezena xx 6.00 xxxxx xx 22.00 xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x. 1 xxxxxx nařízení xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx 22.00 xxxxxx xxxxx být provozovány xxxxxxxxx. Doba xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx po 22.00 xxxxxx xx xxxxxxxx x příloze x. 2 xxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxx xxxxxxx, xxxxxxx x poskytování služeb xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, prodej x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x příležitosti xxxxx xxxxxxxxx x vítáním xxxxxx xxxx, xx. x noci x 31. xxxxxxxx na 1. xxxxx, xxx xx povoluje xxxx xxxxxxx, prodeje x xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zahrádkách xx 01.00 xxxxxx.

Xx. 6

Pravidla xxx xxxxxxxxx čistoty x bezpečnosti míst xxx nabízení, prodeje xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx jsou xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx čistotu tržních xxxx x v xxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx xxxx,

x) zajistit xxxxxxx, prodej zboží x xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx jen míst x xxxx xxxxxxxx,

x) x zimních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx udržovat xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx nebezpečí xxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vjezdu xxxxxxxxxxxx motorových xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x plynulost xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx prodávajících x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx volné xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx se zbožím xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x odpady xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nakládat x souladu xx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx9.

Xx. 7

Xxxxxxxx k zajištění xxxxxxx xxxxxxx tržiště

Provozovatel xxxxxxx xx povinen:

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx dobu x jméno a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxx řádem,

c) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx místa,

d) xxxx xxxxxx evidenci xxxxxxxx8,

x) xxxxxxxx prostor xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx prodeje x xx xxxxxxxx prodeje,

f) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx používání hygienického xxxxxxxx (XX, xxxxxxx xxxx),

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx odpadů, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xx. 8

Xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x poskytování xxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx na konání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, vánoční xxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, státních xxxxxx, xxxx. Xxxxx řád xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, prodej xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxx se xxxx xxxx x xx xxxx konání xxxx xxxx.

2. Xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx 6:00 xx 22.00 xxxxx, xx prodej xxxxxx automatů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx na xxxxxxxxxxx prodejním xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx konání xxxxxxxxx xxxxxx2 x xx zásilkový prodej.

Čl. 9

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx x podomní xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Jihlavy xxxxxxxx. Xxxxx zákaz xx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x xx. 8 xxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 10

Xxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx provádějí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx10.

2. Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx11.

Xx. 11

&xxxx;Xxxxxxx ustanovení

Na xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxxx xx vztahují xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx12.

Xx. 12

Xxxxxxxxx ustanovení

Tímto nařízením xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxxxx x. 7/2020 xx xxx 11.6.2020, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Jihlavy x. 10/2020 xx xxx 25.6.2020 a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x. 11/2020 ze xxx 13.7.2020.

Xx. 13

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx města nabývá xxxxxxxxx 01.05.2021.

MgA. Xxxxxxxx Xxxxxxx

xxxxxxxxxx

Xxx. Xxxx Xxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx zveřejněním xx xxxxxx xxxxx xx …………… xx ……………

Xxxxxxx x. 1

Xxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXXX

XXXXXXXX

XXXX

XXXXXXXXXX

XXXX

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx počet xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx míst

Maximální xxxxx prostoru x xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxx prodávaného xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxx prodeje zboží xxxx poskytování xxxxxx

1.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XX XXXXX - Xxxxxxxxxx xxxxxxx 4333/68, Xxxxxxx, x.x. Xxxxxxx, xxxx.x. 6034/1

16

120

xxxxx, zelenina, květiny, xxxxxxxx, xxxxxxx, keře xx. xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx potřeby, kosmetika, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, XX, XXX, xxxxxxxxx

1.4. - 5.11.

2.

Xxxxxxx u XX PRIOR - Xxxxxxxxxx xxxxxxx 4333/68, Xxxxxxx, x.x. Jihlava, xxxx.x. 6034/4

30

180

xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx, vč. xxxxxxxxxxx xxxxx, domácí potřeby, xxxxxxxxx, zmrzlina, potraviny, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, XX, XXX, xxxxxxxxx

xxxx, xxxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxx

3.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx - horní xxxx směr xx. Xxxxx Boží, x.x. Xxxxxxx, xxxx.x. 6034/1

1

20

ovoce, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xx. xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, kosmetika, xxxxxxxxx, xxxxxxx, knihy, xxxxxxxx, XX, DVD, bižuterie

1.1. - 30.11.

4.

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxx -&xxxx; Vrchlického 2497/57, Xxxxxxx, x.x. Xxxxxxx, parc.č. 4374/5

5

70

ovoce, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, keře xx. xxxxxxxxxxx zboží, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, textil, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, XX, XXX, bižuterie

celoročně

5.

Prostor na xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx - Xxxxxxx 1866/95, Xxxxxxx, x.x. Xxxxxxx, xxxx.x. 5813/1

1

10

xxxxx, xxxxxxx vč. xxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx

6.

Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx Ústředního xxxxxxxx - X Xxxxxxxx, x.x. Xxxxxxx, xxxx.x. 3779/15

1

10

xxxxx, xxxxxxx vč. xxxxxxxxxxx zboží

celoročně

7.

Prostor na xxxxxxxxxx XX XXXXXX, x xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx 4267/1, Jihlava, x.x. Xxxxxxx, xxxx.x. 1752&xxxx;

1

20

xxxxxx xx. xxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx

8.

Xxxxxxx xx xxxxx x areálu xxxxxxxxx xxxxxx - Březinova 4248/62, Xxxxxxx, x.x. Xxxxxxx, parc.č. 5468/420

15

135

xxxxx, xxxxxxxx, květiny, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xx. xxxxxxxxxxx xxxxx, domácí xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, textil, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, XX, XXX, xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

9.

Xxxxxxxxxx OD XXXXX - x xxxxxxxx xxxxxx -&xxxx; Xxxxxxxx 4971/74, Xxxxxxx, x.x. Xxxxxxx, parc.č.  274/1

2

14

xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx

xxxxxxxxx

10.

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx XX KAUFLAND  Xxxxxx Xxxxxxx 4842/1a, Xxxxxxx, k.ú. Xxxxxxxxx x Xxxxxxx, xxxx.x. 1241

2

15

xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

11.

Xxxxxxxxxx XX ALBERT - x hlavního xxxxxx - Xxxxxx Havelky 4857/3, Xxxxxxx, k.ú. Xxxxxxxxx x Jihlavy, xxxx.x. 1256

2

20

zmrzlina, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

12.

Xxxxxxxxxx x blízkosti Xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx XXXXXX, xxxx xxxxxxx XXXX - Xxxxxx Xxxxxxx 4957/5x, Xxxxxxx, x.x. Bedřichov x Xxxxxxx, xxxx.x. 193/1

1

6

xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, potraviny

celoročně

13.

U xxxx - X.X.Xxxxxxxx 4163/3, Xxxxxxx, x.x. Xxxxxxx, parc.č. 5697/92

1

12

xxxxxx xx. xxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx

14.

X xxxx - X.X.Xxxxxxxx 496/15, Jihlava, x.x. Xxxxx Xxxxx, xxxx.x. 672/52

1

12

xxxxxx xx. xxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx

15.

XXX Tolstého 1455/2, Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x přízemí, x.x. Xxxxxxx, parc.č. 2971

1

175

xxxxxxxx x kožené xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, obuv, domácí xxxxxxx, xxxxxx, bižuterie 

celoročně

16.

Prostor xxx xxxxxx&xxxx; xx xxxxx Xxxxxx Havelky, Xxxxxxx, k.ú. Xxxxxxxxx x Jihlavy, parc.č. 193/28

1

43

xxxxx, xxxxxxxx

xxxxxxxxx

17.

Xxxxxxx xxxx xxxx 5633/18 a 5053/22 na xxxxx Xxxxxxxxxx, x.x. Xxxxxxx, xxxx.x. 2860/1

1

20

ovoce, xxxxxxxx, xxxxxxx, sazenice, xxxxxxx, xxxx xx. xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, zmrzlina, xxxxxxxxx, xxxxxx, uzeniny, xxxxx, xxxxxxxx, XX, DVD, xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

18.

Xxxxxxx xxxxx domu - Pávovská 3146/16, Xxxxxxx, k.ú. Xxxxxxxxx x Xxxxxxx, xxxx.x. 2660/1

1

20

xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

19.

Xxxxxxx x xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx, parc. x. 6034/1

12

160

xxxxxxxxxxx

30.12.-02.02.

20.

Xxxxxxxxx 1, Jihlava

1

3

zmrzlina, xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx

21.

Xxxxxxx v horní xxxxx Masarykova xxxxxxx, xxxx.x. 6034/1, Jihlava

2

52

zmrzlina, xxxxxxxxxxx

01.05.-30.09.

22.

Xxxxxxxx Xx Skalce, xxxx. x. 3514/2 x 5661/2, Xxxxxxx

1

40

xxxxxxxxxxx

1.4.-31.10.

23.

Xxxxxxx x zimního xxxxxxxx XX Xxxxx Jihlava, xxxx. x. 3239/1, Xxxxxxx

1

30

xxxxxxxxxxx

01.04.-31.10.

24.

Xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx, k. x. Xxxxxxx, xxxx. x. 5933

1

2

xxxxxx zmrzliny

01.05.-30.09.

Xxxxxxx x. 2

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zahrádek s xxxxx xxxxxxx xx 22.00 hodině

UMÍSTĚNÍ XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX

x xxxxxxx čtverečních

DOBA XXXXXXX

1.

„XXXXXX XXXXXXXXXX“

Xxxxxxx 111/2, Xxxxxxx (ve vnitrobloku)

300

Po-Čt xx 23:00

Xx-Xx do 24:00

2.

„XXXXXXX XXXXXXXXX“

Xxxxxxxxx 4458/6, Xxxxxxx

70

Xx-Xx xx 23:00

Pá-So xx 24:00

3.

„SPORT BAR XXXXX“

X.X. Xxxxxxxx 496/15, Xxxxxxx

70

Xx-Xx xx 23:00

4.

„Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx pošta“

Za Xxxxxx 100/1, Xxxxxxx

80

Xx-Xx xx 23:00

5.

„XXXXX XXX XXXXXXXX“

Xxxxxxxxx 4690/144, Xxxxxxx

70

Xx-Xx xx 24:00

6.

„XXXX BAR Xxxxxxx Xxxxx“

Xxxxxx 1328/1, Xxxxxxx

45

Xx-Xx do 23:00

7.

„XXXXXXXXXX“

Xxxxxxxxx 1013/2, Xxxxxxx

30

Xx-Xx xx 24:00

8.

„Xxxxxxx X Xxxxxxx“

Xxxxxxx 104/11, Jihlava

80

Po-Čt xx 23:00

Xx-Xx xx 24:00

9.

„Xxxxxxxx x xxxxxx“

Xxxxxxx 4863/34, Xxxxxxx

20

Xx xx 24:00

So xx 23:00

10.

„XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX“

Xxxxxxxx 1251/23, Jihlava (xx xxxxxxxxxxx)

70

Xx-Xx xx 23:00

Xx-Xx xx 24:00

11.

„X XXXXXXXX“

Xxxxxxxxxx 1773/37, Jihlava

40

Pá-So xx 24:00

12.

„Xxxxxxxxxx Xxxxx“

Xxxxxxxxx 1604/8, Xxxxxxx (xx xxxxxxxxxxx)

38

Xx-Xx xx 23:00

Pá-So xx 24:00

13.

„Nika Xxxxxx“

Xxxxxx 1648/36, Jihlava (xx xxxxxxxxxxx)

30

Xx-Xx xx 23:00

Xx-Xx xx 24:00

14.

„Enjoy Xxx“

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 110/64, Xxxxxxx

8

Xx-Xx xx 23:00

Xx-Xx xx 24:00

15.

„Xxxxxxxxxx Xxx knížata“

Masarykovo xxxxxxx 1189/44, Xxxxxxx

63

Xx-Xx xx 23:00

16.

„PIVNICE XXXXX“, „XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX“

Xxxxxxxxx 4766/19, Jihlava

220

Po-Čt xx 23:00

Xx-Xx xx 24:00

17.

„XXXXX XXXXX XXXXXX“

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 1096/32, Jihlava

30

Po-Čt do 23:00

Xx-Xx xx 24:00

18.

„XXXX XXXX XXXXXXXX“

Xxxxxxxxxxx náměstí 4257/15x, Jihlava

62

Po-Čt xx 23:00

Xx-Xx do 24:00

19.

„XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX“

Xxxxxxxxxxx 2084/2, Xxxxxxx

760

Xx-Xx xx 23:00

Pá-So do 24:00

20.

„XXXXXXXX XXXXXXX“

Xxxxxxxx 2529/62, Xxxxxxx

40

Xx-Xx xx 23:00

Pá-So xx 24:00

21.

„Xxxxxxxx x Xxxxxx“

Xxxxx 2943/10, Xxxxxxx

150

Xx-Xx xx 23:00

Xx-Xx xx 24:00

22.

„XXXXXXXXXX XX HLINIŠTI“

Na Xxxxxxxx 1993/1, Xxxxxxx

100

Xx-Xx xx 23:00

Pá-So xx 24:00

23.

„XXXXXXXXXX XXXXXXX“

Xxxxxxxx 2387/74, Xxxxxxx

452

Xx-Xx do 24:00

24.

„XXXXX XXX“

Xxxxxxxxx 825/62, Xxxxxxx

120

Xx-Xx xx 23:00

Xx-Xx do 24:00

25.

„XXXXX XXXXX XXXXXX“

Xxxxxxxxx 5055/1x, Jihlava

200

Po-Čt do 23:00

Xx-Xx do 24:00

26.

„Radniční xxxxxxxxxx“

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 100/66, Xxxxxxx

40

Xx-Xx xx 23:00

Pá-So xx 24:00

27.

„Xxxxxxx Xxxxxx“

Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx X, Xxxxxxx (x xxxxx xxxxxxx kina)

50

Po-Čt xx 23:00

Xx-Xx xx 24:00

28.

„Kavárna Xxxxxx“

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 1224/55, Xxxxxxx

25

Xx-Xx do 23:00

Pá-So xx 24:00

29.

„Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx“

Xxxxxxxxx 1580/7, Xxxxxxx

8

Xx-Xx xx 23:00

Xx-Xx xx 24:00

30.

„XXXXX XXX“

Xxxxxxxx 1455/2, Jihlava

20

Út-Čt do 23:00

Xx-Xx xx 24:00

31.

„XXXXX XXXXX XXX ŠALŠAK“

Březinovy xxxx 4733/16, Jihlava

60

Po-Čt xx 23:00

Xx-Xx xx 24:00

32.

„XXXXXXX“

Xxxxxxx 1565/12, Xxxxxxx

50

Xx-Xx xx 23:00

Xx-Xx do 24:00

33.

„Xxxxxxx“

Xxxxx Xxxx 1241/18, Xxxxxxx

55

Xx-Xx do 23:00

34.

„Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx“

Xxxxxxx 1872/89, Xxxxxxx

72

Xx-Xx do 24:00

35.

„Pohostinství Xxxx Xxx“

Xxxxxxx 106/7, Xxxxxxx

60

Xx-Xx xx 23:00

Xx-Xx xx 24:00

36.

„Dělnický dům Xxxxxxx“

Xxxxxxx 1696/15, Xxxxxxx

250

Xx-Xx xx 23:00

37.

„ZVERIMEX BISTRO XXX“

Xxxxxxxxx 1929/1, Xxxxxxx

20

Xx-Xx xx 23:00

Xx-Xx do 24:00