Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

17/XX/2021

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uzavřená xxxx městem Mikulov x xxxx Xxxxxxxxx

(x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxxxxxxxxxx smlouva x xxxxxx xxxxxxxxx působnosti xxxxx ustanovení §63 xxx. x. 128/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx základě xxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxx x. 25/2020 xx dne 16. 11. 2020 x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx ze dne 3.9.2020 x. 4

Smluvní xxxxxx

Xxxxx Mikulov, xx xxxxxx Náměstí 1, 692 01 Xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx

XXX: 00283347

Xxxxxxxx xxxxxxx KB Xxxxxxx

X. xxxx: 19-2033060287/0100

(dále xxx xxxxx Mikulov)

Obec Xxxxxxxxx, xx sídlem Xxxxxxxxx č. p. 1, 691 82

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: Xx. Adamem Xxxxxx, XxX.

XXX: 00283444

Xxxxxxxx xxxxxxx: MONETA Xxxxx Xxxx Č. xxxx: 20225514/0600

Xxxxxxxxx do správního xxxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx Xxxxxxx (dále xxx xxxx Novosedly)

ČI. X

Xxxxxxx rozsah xxxxxx xxxxxxxxx působnosti

1) Podle xxxxxxxxxx §63 xxxx. 1 xxxxxx č. 128/2000 Xx., o xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx x xxxxx §159 x xxxxxxxxxxx xxxxxx x. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obce Novosedly x jejím xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §105 zákona x. 250/2016 Sb., x odpovědnosti za xxxxxxxxx a řízení x nich, a xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx §60 xxxx. 2 xxxxxx x odpovědnosti xx přestupky x xxxxxx o nich x podle xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx řešení je xxxx xxxxxxxxx.

2) Xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx pokut x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx města Xxxxxxx.

XX. II

Úhrada xxxxxxx

1) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obec Xxxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxx městu Xxxxxxx xx xxxx x. 19-2033060287/0100 xxxxxxxxx xx xxxxxx přestupků ve xxxxxx xxxxxxxxxx xx. 1 této xxxxxxx xxxxx:

- xx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx x projednání - 3.000 Xx

2) Úhrada xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xx xx 15 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx města Xxxxxxxx (xxxx xxxxxxx), xxxxx přílohou bude xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

XX. XXX

Xxxx xxxxxx xxxxxxx

1) Xxxx smlouva xx xxxxxxx xx xxxx určitou, a xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx 31.12.2023. Xxxxxxx je uzavřena xxxx, xxx rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx Jihomoravského xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx §164 xxxx. 3 zák. x. 500/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx správní xxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

2) Tuto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §166 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxx, x to x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx lhůta xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx jejím xxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx. O xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Mikulov xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx Jihomoravského xxxxx.

3) Xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx kraje xxxxx xxxxxxxxxx §166 odst. 1 správního řádu.

4) Xxxxxxx strana xxxx xxxxx písemný xxxxx xx xxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx.

XX. XX

Xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. X xxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx zůstává xx xxxxxxx xxxxx příslušné xxxx. Xxxxx Xxxxxxx xxxx x případě xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx požadovat xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxxx.

2) Ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx její xxxxxxxxx x účinnosti vede xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle x. X xxxxx Xxxxxxx.

3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxx xx úředních xxxxxxx xxxxx obecních xxxxx xxxxxxx po xxxx 15 dnů.

4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x právními xxxxxxxx xx řídí xxxxxxxxxxx §165 xxxxxxxxx xxxx.

5) Xxxx smlouva xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, přičemž xxxxx stejnopis xxxxxx xxxxx Mikulov, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx x jeden xxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx úřad Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X&xxxx;Xxxxxxxx xxx 28.12.2020

Xxxxxx

Xxxxx Xxxxxxx

X&xxxx;Xxxxxxxxx xxx 07.12.2020

Xxxxxx

Xxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §41 zákona x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouva xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx x. 4 xx xxx 3.9.2020.

Tato xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx schválena xxxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxxx x. 25/2020 xx xxx 16.11.2020 x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §102 xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx

Xxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxx uzavřena xxxx 16.02.2021, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 25.01.2021, x. x. XXX 11204/2021 x udělení xxxxxxxx x xxxxxxxx této xxxxxxxxxxxxx smlouvy.