Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

9/XX/2021 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Jesenice x obcí Drahouš – zajišťování xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x základních xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x zabezpečení xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx identifikace, xxxxx x xxxxxxxxxxx (XXXXX) uzavřená podle xxx. §63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Xx., x xxxxxx, v xxxxxxx xxxxx

Xx. X.

Xxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxx Xxxxxxxx,

XX 00243825,

xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx kraj: Středočeský

adresa xxxxxxxxx úřadu: Xxxxxx xxxxxxx 368, 270 33 Jesenice

zastoupené xxxxxxxxx: Xxx. Xxx Polák

dále xxx Xxxxx Xxxxxxxx

x

2. Xxxx Xxxxxxx,

XX 47016035

kraj: Xxxxxxxxxxx

xxxxxx obecního xxxxx: Xxxxxxx 40, 270 33 Jesenice

zastoupená starostou: Xxxxxxx Xxxxxx

xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx

xxxx xxx Xxxx Xxxxxxx

XX. XX

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx přenesené xxxxxxxxxx obce xxxxx xxxxxx č.111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx registrech, xx xxxxx pozdějších předpisů (xxxx jen zákon x xxxxxxxxxx registrech). Xxx této xxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxx xxxx orgán Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx pro Xxxx Drahouš xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx.

XX. XXX.

Xxxxxx výkonu přenesené xxxxxxxxxx

1) Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému územní xxxxxxxxxxxx, adres x xxxxxxxxxxx xx týkají xxxxxxxxxxxxx údajů.

a) xxxxx x xxxxxxxxx objektu (xxxxx §42 xxxx. 1 až 3 xxxxxx x základních xxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stavební xxxxxxxx xxx ohlášení xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxx Drahouš xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §42 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xx územně evidenční xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx x definičním xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, způsobu xxxx využiti' x xxxx technickoekonomických xxxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx).

x) xxxxx ulice x xxxxx o vazbách xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx prvky (xxxxx §43 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx). Xxxxx §43 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx registru, xxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x definiční xxxx xxxxx x xxxx xxxxx o xxxxx xxxx.

x) údaje o xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do části xxxx, (podle §44 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxx místo xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx objektem, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povolení xxxx ohlášení xxxxxxxxxx xxxxx.

2) Xxxxx Xxxx Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx předávat xxxxx xxxxx xxxx. 1 Xxxxxxxxx úřadu v Xxxxxxxx, písemně xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx formulářích, xxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx nejpozději xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx úřad x Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Města Xxxxxxxx xx povinen xxxxxx předané xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

XX. XX

XXXXXX NÁKLADŮ

1) Xx xxxxx xxxxxxxxx působnosti xxx této xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxx Jesenice xxxxxx xx xxxx 100 Xx, xxxxx jednostokorunčeských, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx tj. xx xxxxx xxxxx údaje xxxxx xx. III. xxxx xxxxxxx.

2) Odměna xx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxx xx xxxxxxx faktury xxxxxxxxx Městem Xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx soupis xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx Jesenice xxxxx fakturu xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxx. Splatnost xxxxxxx xx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx Obci Xxxxxxx.

Xx. X

Xxxx xxxxxx smlouvy

1) Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx. Tato smlouva xx uzavřena dnem, xxx nabude xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x udělení souhlasu x uzavřením xxxx xxxxxxx.

2) Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Smluvní xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx informovat Xxxxxxx úřad Xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

XX. XX

Xxxxxxxx ustanovení

1) Xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx zveřejnit tuto xxxxxxxxxxxxx smlouvu xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx úřadů xxxxxxx xx dobu 15 xxx. Po xxxx platnosti xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx této xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

2) Xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx dodatky, x xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx Krajského xxxxx Středočeského xxxxx.

3) Xxxxxx mezi smluvními xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx příslušnými xxxxxxxxxxxx správního řádu.

4) Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx, z xxxxx xx dvou obdrží xxxxx smluvní strana x xxxxx stejnopis xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx kraje x xxxxxxx x xxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxx Města Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx souhlasu x xxxxxxxx smlouvy.

V Xxxxxxxx xxx 10.06.2020

Ing. Xxx Xxxxx x. x.

xxxxxxxx města Xxxxxxxx

X Xxxxxxxx xxx 10.6.2020

Antonín Xxxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxx;xxxxx&xxxx;Xxxxxxxxxxxxx&xxxx;xxxxx&xxxx;x xxxxxxx&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;xxxxxx&xxxx;xxxxxx&xxxx;xxxx xxx&xxxx;28.&xxxx;xxxxx&xxxx;2020.