Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXX XXXXXXX VYHLÁŠKA X. 2/2021,

XXXXXX XX XXXX XXXXXX ZÁVAZNÁ XXXXXXXX X. 4/2019,

KTEROU XX VYDÁVÁ STATUT XXXXX XXXXXXXX, VE XXXXX OBECNĚ XXXXXXX XXXXXXXX Č. 7/2020

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Pardubic se xx xxxx zasedání xxx 11.03.2021 2021 xxxxxxxxx x. X/1969/2021 xxxxxxx vydat xx xxxxxxx xxx. §130 xxxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (obecní zřízení), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a x xxxxxxx x xxx. §84 odst. 2 xxxx. h) xxxxxx x. 128/2000 Xx., o obcích (obecní zřízení), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“):

Xx. 1

Xxxxxx závazná vyhláška x. 4/2019, xxxxxx xx vydává Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 7/2020, xx xxxx xxxxx:

1. X Xxxxxxx č. 4 zní xxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx X xxxx xxxxx:

„Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx X:

xxxx pozemku xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx č. 316/13 - xxxxxxx xxxxxx, xxxx plocha, x xxxxxxxxxxxx xxxxx Pardubice (xxxxxxxx xx Domem xxxxx, xx. Na Xxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx zvýrazněná) x xxxx uvedeném xxxxxxx:

2. X Xxxxxxx č. 1 odst. 6 xxxx. c) xxx xxxxxxxx pod čarou x. 10 xxxxx:

„10 §29 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“.

Xx. 2

Tato vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx.

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx, x.x.

xxxxxxxx

Xxx. Xxxx Xxxx, x.x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxx: 19.03.2021

Xxxxxxx dne: 04.04.2021

Xxxxxxxxxx xxxxx Pardubice Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx

XXXXXX XXXXXXX VYHLÁŠKA X. 4/2019, KTEROU XX XXXXXX STATUT XXXXX XXXXXXXX,

XX ZNĚNÍ XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX Č. 7/2020 X X. 2/2021

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxx 21.11.2019 xxxxxxxxx x. X/958/2019 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx. §130 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx x xxx. §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, tuto obecně xxxxxxxx xxxxxxxx:

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

Xx. 1

Xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx město Pardubice (xxxx xxx „xxxxx“ xxxx „xxxxx Xxxxxxxxx“) xx xxxxx xxxxxxxxxx §4 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxx o obcích“), xxxxxx členěné xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx poměry xx věcech xxxxxx xxxxx jsou uspořádány xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx - statutem xxxxx Pardubic (xxxx xxx „Statut“) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

2. Území xxxxx Xxxxxxxx se xxxxx xx 8 xxxxxxxxx obvodů. Xxx x:

Xxxxxxx xxxxx Pardubice X: Obvod leží xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „x.x.“) Xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxx Labe (s xxxxxxx Pardubice XX), xx xxxxxx hranice x k.ú. Xxxxxx (x xxxxxxx Pardubice XXX) x Svítkov (x xxxxxxx Xxxxxxxxx XX). Na xxxx xxxxx hranici (x xxxxxxx Pardubice X) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx - Xxxxx Třebová (x xxxxxxxx xxxxxxx XX xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx) x xxxxxxxx na xxxxxxx x k.ú. Xxxxxxxxxx (x xxxxxxx Pardubice XX). Xx východě xxxxxxx hranice (x xxxxxxx Xxxxxxxxx III) xx xxxxxxxxxx xxxxx xx ulicích Na Xxxxxx, Xxxxxxx, Na Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxx x xx xxxxxx Xxxxx xx k xxxx Xxxx, xxxxx tvoří xxxxxxx města. Na xxxxx obvodu leží xxxxx obce Xxxxx, Xxxxxxxxx-Xxxxx Xxxxx x xxxx xxxxx xxxx Xxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxx Předměstí.

Městský xxxxx Xxxxxxxxx XX: Xxxxx xxxx na části x.x. Xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx města x x.x. Xxxxxxxxxx, Xxxxxx a Rosice, xx xxxx xxxxx xxxxxxx (s xxxxxxx Xxxxxxxxx I) řeka Xxxx. Na území xxxxxx leží části xxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxx.

Xxxxxxx obvod Xxxxxxxxx XXX: Xxxxx xxxx xx xxxxx x.x. Xxxxxxxxx a části x.x. Xxxxxxxx. Západní xxxxxxx (s obvodem Xxxxxxxxx X) xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx - Xxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxx Xx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xx Xxxxxxxxxx, Sezemická, Xxxx Xxxxxxx, Husova x po kanálu Xxxxx až x xxxx Xxxx, xxxxx xxxxx hranici xxxxx. Xxxx xx směru xx xxxxxx xx xxxxxxx totožná s xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx k.ú. Xxxxxxxxxxxx (x xxxxxxx Pardubice XX), x.x. Spojil (xxxxxxx města) a xx hranicích x.x. Xxxxx xx Xxxx (x xxxxxxx Xxxxxxxxx XX) vede až x xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx - Česká Xxxxxxx. Jižní hranice (x xxxxxxx Xxxxxxxxx XX) xxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx po xxxxxx xxxxxx železniční xxxxx xx x xxxxxxx x x.x. Xxxxxxxxxx, xx níž xxxx xx x xxxxx Xx Xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx Xxxx Předměstí x Xxxxxxxx.

Xxxxxxx obvod Xxxxxxxxx XX: Xxxxx xxxxx x.x. Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Černá xx Xxxx, Staročernsko x části k.ú. Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx. Xxxxxxx x obvodem Xxxxxxxxx III uvnitř x.x. Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx leží xx xxxxx straně xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx - Xxxxx Xxxxxxx. Na xxxxx obvodu xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Mnětice, Xxxxx za Xxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx obce Xxxx Xxxxxxxxx a Xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx Pardubice X: Obvod xxxxx x.x. Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx x xxxx x.x. Pardubice. Západní xxxxxxx (x xxxxxxx Xxxxxxxxx XX) xxxx xx xxxxxxxxxx trati Xxxxx - Xxxxx Xxxxxxx xx hranicích x k.ú. Xxxxxxx x dále xxxxxx x.x. Xxxxxxxxx x xxxxxxx x x.x. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx Hradec Králové - Xxxxxxx x xx xxxxxxx x x.x. Popkovice x xxxxxxx x.x. Xxxx Xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx (x obvodem Xxxxxxxxx XX) xxxxx xxxxxxx x k.ú. Nemošice x Xxxxxxxxxx. Severní xxxxxxx (x obvodem Xxxxxxxxx X) xxxxx xxxxx okraj xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx - Xxxxx Xxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxx XX xxxxxxx jižně od xxxxxxxx xxxxxxxxxx). Xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx obce Nové Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx XX: Xxxxx xxxxx x.x. Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxx na Xxxxx, Xxxxxxxx x část x.x. Pardubice. Xxxxxxxx xxxxxxx (x xxxxxxx Xxxxxxxxx I x Xxxxxxxxx X) xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x x.x. Xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x.x. Pardubice x xxxxxxx x x.x. Popkovice po xxxxxxxxxx xxxxx Hradec Xxxxxxx - Xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx hranicemi x.x., x xxxxx je xxxxx Xxxxxxxxx VI xxxxxx. Xx území xxxxxx leží části xxxx Svítkov, Popkovice, Xxxxx Xxxxxx, Lány xx Xxxxx, Opočínek x xxx části xxxx Xxxxxx Předměstí.

Městský xxxxx Pardubice VII: Xxxxx xxxxx xxxx x.x. Xxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx x Xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx obce Xxxxxx xxx Labem, Trnová, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx x Xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx XXXX: Obvod xxxxx xxxx x.x. Hostovice x Pardubic. Xx xxxxx xxxxxx leží xxxx xxxx Xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx města x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx, která je Xxxxxxxx x. 8 xxxxxx Xxxxxxx.

4. Městský xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx města. Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xx v xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxx xx xxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obvodem. Xxxxxx městských xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx jsou jim xxxxxxx zákonem o xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx rozsah xxxxxxxxxx xxxx upraven x souladu xx xxxxxxx o xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx.

Xx. 2

Xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx obvodů x čestní xxxxxx

1. Xxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx státními xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xx městě Xxxxxxxxx xxxx hlášeny x xxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx městského obvodu xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x jsou x xxxxx daného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trvalému pobytu.

3. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx orgánům xxxxx xxxx., jsou xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx x dalšími xxxxxx x upřesněny xxxxxxxxx xxxxxxxx města. Zákon x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx jiné xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx práva xxxx vůči městu x xxxx orgánům x xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxx občanů xxxxx xx upraveno xxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX XXXXXXXXX MĚSTA X MĚSTSKÝCH XXXXXX

Xx. 3

1. Xxxxx Pardubice xx základním územním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx korporací. Xx xxxxxxxxxx osobou, xx vlastní xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx městem, xxxxx se x xxxxxxx x xxx. §4 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x vlastními xxxxxx samosprávy.

2. Xxxxxxx xxxxxx jednají za xxxxx Pardubice v xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx svěřeny xxxxxxx x obcích x x jeho xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx. Užívají xxxxxxxxxxxxx xxxxx města.

3. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kompetencí xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x tímto Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx městských xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx předpisy xxxxx xxxxxx za xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx. Vyžadují-li xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx schválení xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx neplatné. Xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx obvody.

HLAVA XXX

XXXXX, XXXX XXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX

Xx. 4

Samostatná x xxxxxxxxx působnost

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, případně xxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx zákonem o xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. 5

Xxxxxx xxxxx

1. Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx:

x) Zastupitelstvo xxxxx Xxxxxxxx,

x) Xxxx města Xxxxxxxx,

x) primátor xxxxx Xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx města Xxxxxxxx,

x) Městská xxxxxxx Xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, xxxxx jí xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xx. 6

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Pardubic

1. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx je xxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zvolených xxx xxxxxxxxxxx zákona x xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx orgánem města x xxxxxxxxxx působnosti.

2. Xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx upravuje zákon x xxxxxx, x xxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx zákony.

3. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xx při svém xxxxxxx řídí xxxxxxx x xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx.

4. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xx. 7

Xxxx xxxxx Xxxxxxxx

1. Xxxx xxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx své činnosti xx zodpovídá xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přísluší xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx-xx xxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxx, xxxxxxxx x působnost Xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, x souladu xx xxxxxxx x xxxxxx x tento Statut x případně xxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx jednání xx xxxx města xxxx xxxxxxx x xxxxxx, x xxxx rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxx jednací xxx.

Xx. 8

Xxxxxxxx města

1. Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx z xxx xxxx xxxxx, jemu xx xxxx xxxxxxxxx xx své xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx a xxxxxxxxxx, xxxx upraveny xxxxxxx x obcích a xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx činit právní xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx rozsahem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx a x xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx jeho nepřítomnosti xxxxxxxx xxxxxx zastupitelstvem xxxxx x xxx xxxx xxxxx, x xx x xxxxxxx x způsoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x obcích.

Čl. 9

Xxxxxxxxx města Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x obcích x xxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxx pak xxxxxxxxxxx stanoví vnitřní xxxxxxxx.

Xx. 10

Orgány Zastupitelstva xxxxx Xxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Pardubic upravuje xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx stanovit xxxxxxx xxxx jednací xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xx. 11

Orgány Xxxx xxxxx Xxxxxxxx - xxxxxx

1. Xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxx Pardubic xxxxxxxx zákon o xxxxxx. Xxxxxxxxxxx mohou xxxxxxxx statuty nebo xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx rady.

2. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx a způsobem xxxxxxxxxx xxxxxx může xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x takovém xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXXX, XXXXXX XXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX

Xx. 12

Samostatná x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obvodům, xx xxxxx xxxxxxxxxx působnosti, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx x x xxxx Xxxxxxx x. 1.

2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx městským obvodům xx stanoven zákonem x obcích (§139), xxxxxxxxxx zákony x Xxxxxxxx č. 2 Xxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx jim x xxxxx xxxxxxxxxx působnosti.

Čl. 13

Xxxxxx xxxxxxxxx obvodů

1. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx:

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) starosta xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx městského xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx přenesené xxxxxxxxxx,

x) xxxx orgán, pokud xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxx Xxxxxxxx, případně xxxxx úkonem zastupitelstva xxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxx xx zákonem x xxxxxx x xxxxxxx zákony, stanoveno xxxxx.

3. V xxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxxx radu xxxxxxxxx xxxxxx, xx pravomoc xxxx městského xxxxxx xxx zákona a xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obvodu, xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx obvodu. X městském xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx obvodu, je xxxxxxxx tajemníka xxx xxxxxx a xxxxxx Xxxxxxx vykonávána ve xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx městského xxxxxx.

Xx. 14

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx zastupitelstva xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx obvodu. X xxxxx členů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx městského xxxxxx. Xxx postavení, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx městského obvodu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx zastupitelstvo xxxx xx respektování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx Statutu.

2. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx členů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx městského xxxxxx, x zákonem xxxxxxxxxxx případech xxxxxxxxx xxxxx mandátu,

b) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členů xxxxxxxxxxxxxx, xxxx x xxx členů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obvodu xxxxxxxx, xxxxxxxx x místostarostu x další xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx rozvoje xxxxx obvodu, přijímá xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx účet hospodaření, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx změny, xxxxxxxxx xx k xxxxxx xxxxxxx obvodu x k záměru xxxxx hranic obvodu,

f) xx xxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx zastupitelstva xxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx předpisy xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx svěřeného xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxx města x k xxxx xxxxxx,

x) přijímá xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx referenda xx xxxxxx týkajících xx xxxxxx městského xxxxxx,

x) xxxxxxx x zrušuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxx xx x xxxxxx,

x) zřizuje x xxxx organizační xxxxxx xxxxxxxxx obvodu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx stanovené xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxx předpisem,

m) může xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pravomoci xxxxxxxxx xxxxxx analogicky xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x obcích, xxxxx xx xxxxxx zastupitelstva xxxxx,

x) x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx rozhoduje x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obvodu xxxxxxxxxx xxx ustanovení xxxxxx Xxxxxxx pro zastupitelstvo xxxxx,

x) rozhoduje o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx (nyní xxx. §85 písm. x), x), x), x),

x) x x) xxxxxx x obcích) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx města, pokud xxxxxxxx úkon byl xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx.

3. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx působnosti.

4. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xx. 15

Xxxx xxxxxxxxx obvodu

1. Rada xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx obvodů xx xxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx zákona o xxxxxx pro radu xxxxx za respektování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zákonů dalších x xxxxxx Xxxxxxx. Xxxx městského xxxxxx xxx xxxxxx samostatné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zejména xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx městského xxxxxx xxxxx schváleného xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zajišťuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx stanoviska městského xxxxxx k xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx pravomocí Rady xxxxx Xxxxxxxx a xxxxxx xx daného xxxxxxxxx obvodu, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx, předložené jí xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zřizuje x xxxxxxx odbory a xxxxxxxx xxxxx městského xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx rady městského xxxxxx, statuty xx xxxxxxx xxxx komisí,

f) xxxxxxx, xxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx předsedy x xxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx obvodu jmenuje x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx úřadu xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx1,

x) xx návrh xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhoduje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx obvodu, xxxxxxxxx xxxx organizační řád x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, stanoví xxxxxxx počet zaměstnanců xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx městským xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx je zastupitelstvo xxxxxxxxx xxxxxx výslovně xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obvodu xxxx xxxxxxxxx. Při svém xxxxxxx xx xxxx xxxx ustanoveními zákona x xxxxxx a Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx.

1. zákon x. 312/2002 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. 16

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1. Starosta městského xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx městského xxxxxx x xxx jeho xxxxx x xx xx xxxxxxxxx ze xxx xxxxxxxx.

2. Xxx xxxxxxxxx starosty xxxxxxxxx xxxxxx xx použije xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pro starostu xxxx v rozsahu xxxxxxxxxx svěřených xxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. 17

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx starosta xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx xxxxxx (xx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx starosta xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx x xxxxxxx úřadu xxxxxxxxx obvodu se xxxx xxxxxxx x xxxxxx dle ustanovení xxxxxxxxxxxx xx na xxxx a xxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx předpisy xxxxxx xxxxxxxxx obvodu.

3. Xxx postavení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx obvodu xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx použijí ustanovení xxxxxx x xxxxxx.

Xx. 18

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx

Xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx výborů zastupitelstva xxxxxxxxx xxxxxx xx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x obcích xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx města. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo jednacími xxxx.

Xx. 19

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx

1. Pro xxxxxxxxx, xxxxxxxx x působnost xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx. Podrobnosti xxxxx xxxx městských xxxxxx xxxxxxx statuty xxxx xxxxxxxxx xxxx.

2. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx podmínek a xxxxxxxx stanoveným zákony, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx přenesené xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX A XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

Xx. 20

1. Xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx, xxxxxx dalšími x xxxxxx III a XX xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx občanů xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx a činí xxxxxxx kroky x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a usnesení.

2. Xxxxxxxx města Xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, případně xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx právo xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nejsou-li xxxx členy, a xx x hlasem xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx městského xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx x Xxxx města Xxxxxxxx, nejsou-li xxxx xxxxx, a xx x xxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx svolává ke xxxxxxxxxx výkonu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx úřadů xxxxxxxxx xxxxxx porady x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxx xxxxx, x důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx, svolává, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxxxxxx odborů či xxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxxx xx úřadů městských xxxxxx.

7. Magistrát xxxxx xx xxxxxx samostatné x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x obcích, xxxxxxx zákonů x xxxxxx Statutu.

8. Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx x přenesené xxxxxxxxxx xxxxxx města a xxxxxxxxx obvodů xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x dalšími xxxxxx.

9. Xxxxxxxx Zastupitelstva x Xxxx města Xxxxxxxx x záležitostech, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx statutem xxxxxxx xxxxxxxxx obvodu, jsou xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXX XXXXXX X VÝDAJŮ XXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX X KONTROLNÍ XXXXXXX

Xx. 21

1. Xxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx svůj xxxxxxxx a hospodaří xxxxx xxx. Rozpočtové xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx x. 250/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx územních xxxxxxxx, xxxxxxx x. 243/2000 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, ve xxxxxxx pozdějších xxxxxxxx) x x xxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx vztahy xxxx rozpočtem xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Konkrétní xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx obvodům, jsou xxxxxxx v Příloze x. 3 xxxxxx Xxxxxxx.

3. Městské xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx rozpočtů, xxxxxxxx překročení je xxxxxxx x xxxxxxxxxx x orgánech xxxxx.

4. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx požádat xxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxx xxxxxxx vlastní xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx situace xxxx xx platební neschopnosti, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoci. Rozhoduje x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obvodu. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx x jiné xxxxxx, xxxxx xxx při xxxxxxxx neuhrazené xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (v xxxxxxxxxxxxx x výši xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx).

5. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx pokuty, sankce x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx sankce, xxxx xx v xxxx xxxx kráceny xxxxxx x rozpočtu xxxxx x daňové výnosy.

6. Xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx závazkové vztahy, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x za xxxxxxxx stanovených právními xxxxxxxx x x xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx.

7. Xxxxxxxxxx vzájemných xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx vzájemných xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx Pardubic. Xxxxx stanovené k xxxxxxx finančních xxxxxxxx xxxx pro městský xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx magistrát, xxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Pardubic xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx úplného xxxxxxxx výpomoci. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxxx.

8. I xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinností vyplývajících xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx se xxxxxxx x zákon x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, zákon x. 320/2001 Sb., x xxxxxxxx kontrole, xxxxx x. 110/2019 Sb., x zpracování xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx přístupu k xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx.

Xx. 22

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a přenesené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx o xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx interního xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

XXXXX VII

VYDÁVÁNÍ XXXXXX ZÁVAZNÝCH XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX A XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Xx. 23

Vydávání xxxxxx závazných právních xxxxxxxx

1. Xxxxxx městských xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx obvod xxxxxxx xxxxxx předpisy, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

2. Xxx xxxxxxxx obecně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx magistrát xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx text x xxxxx městských xxxxxx. Před xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx návrhu Radě xxxxx Xxxxxxxx, xxxx. Xxxxxxxxxxxxxx města Xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx vyžádá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx pro jejich xxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Stanoviska xxxxxxxxx obvodů xx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxx rozhodnutí xxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx jako při xxxxxxxx obecně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx vydávání nařízení xxxxx.

4. Magistrát města xxxxxxxxx vyhlášení xxxxxx xxxxxxxxx vyhlášek x xxxxxxxx města v xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x způsobem x místě xxxxxxxx). Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podepsaného duplikátu xxxxxx xxxxxxx vyhlášky xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxxxxx zastupitelstva xxxx xxxx, xxxxx vyvěšení x sejmutí, xxx xxxxxx účinnosti) xxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. 24

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

1. Městské obvody xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx nepořizují xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jejich úřady xxxx xxxxxxxxx dotčeného xxxxxx státní správy x xxxxxxxxx svá xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx stavebnímu záměru. X případě územních xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx, xxxxx zjevně xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx či xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xx prostřednictvím Magistrátu xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx primátora. Xxxxxx-xx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx účastníka xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zájmů xxxxx x zájmů xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx projednávanému záměru.

3. Xxxxxxx obvody dávají xxxxxxx týkající se xxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxx zpracování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx rozvojové xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx koncepce xxxx xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxx odboru xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx musí být x souladu s xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxx x tento xxxxxxxxx xxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx městských xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx logickou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX VIII

MAJETEK XXXXX, XXXXX SE XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, A XXXXXX XXXXXXXXX PŘI XXXXXXXXX S XXX - XXXX X XXXXXXX

Xx. 25

1. Majetkem xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx městských xxxxxx a xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx x xxxxx xxxx x v xxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxx majetek xxxxxxx xxxxxxxx obvodům xxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx jejich xxxxxxxxx x movité věci, xxxxx obvody xxxxxx xx doby xxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxx zákonným xxxxxxxx x xxxxx x xxx stanovená xxxxxx xx tímto Xxxxxxxx x rámci xxxx x x xxxxxxx x xxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxx xx svěřen xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x objekty xxxxxxx v Xxxxxxx x. 4 Statutu.

3. Xxxxxx nemovitého majetku xxxxx svěřená městským xxxxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx města, a xx:

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx majetku,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nezbytná xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxxx poškození, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) využívat všechny xxxxxx prostředky xx xxxxxxx majetku xxxxx xxxx, xxx zasahuje xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx nároky xx xxxxxxx škody, xxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxx x trestněprávních xx jiných xxxxxxxx.

4. X majetkem xxxxxxxx x čl. 25 xxxx. 1 tohoto Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zásad, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx xxx hospodaření s xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxxxxx x které xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obvodu.

5. Xxxxxxx xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, zatížit xxxxxxxx majetek xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (viz Xxxxxxx x. 4).

6. Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx prostory x xxxxxxxxx xxx xxxx. 2 xxxxxx článku xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx používat xxxxxx xxxxxx jako xxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx smlouvou, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (x případě xxxxxxx konzultuje

s právním xxxxxxxxx xxxxx) x xxxxxxxxxx příslušný xxxxxxxx.

7. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx vyjadřuje x xxxxxxxx x nájem xxxxxxxxxx xxxxxxx nacházejících xx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které byly x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx je 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx x podkladů xxx xxxxxxx v xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx a v xxxx města.

8. Xxxxxxx xxxxx xx vyjadřuje x xxxxxxx nakládání x nemovitostmi xx xxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx doručení xxxxxx. Xxxxx majetku x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxx a xx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxx města Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx zašle xxxxxxxxx obvodu x xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxx xxx pozemky xxxxxxx, x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx města. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx, projednají xxx xxxxxx xxxxx bez xxxx stanoviska.

9. X xxxxxxxxx xxxxxx, převodu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx městského xxxxxx se x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

10. Zastupitelstvo xxxxx Xxxxxxxx může x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odejmout xxxxxxxxx obvodu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxx, xx městský xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

11. Pokud xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx článku Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, rozhoduje x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

12. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxx x tímto xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x ním xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx kvalifikovaný xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x souvisejících xxxx xx plně x xxxxxxxxxx orgánů městského xxxxxx.

13. Pojištění xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx. Xxxxxx majetek xxxxxxx x xx. 25 xxxx. 1 písm. x) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxx smlouvy xxxx statutárním xxxxxx x pojišťovacím ústavem (xxxxxxx xxxxx poskytne xxxxx xxxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx, magistrát xxxxxxxxx xxxxxxx záležitosti xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx pojistných událostí) xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx obvod xxx xx své xxxxx xx. xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXX IX

INVESTIČNÍ X PROVOZNÍ XXXXXXX XXXXXXXXX OBVODŮ

Čl. 26

Investiční x provozní činnost xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx x xxxx pořízenému xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx města xxxxxxxxx jim xx xxxxxx, je xxxxxxxx x Xxxxxxxxx č. 1 x 5, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXXX MĚSTA X XXXX ÚČAST XX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX

XX. 27

Xxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx obvody xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxx kompetenci. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx evidence xxxxx účastí na xxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX

Xx. 28

1. Město Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou zpravidla xxxxxxxxxxx zařazeni do xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx v Xxxxxxx x. 6.

2. Xxxxx Xxxxxxxxx x městské xxxxxx mohou xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xx. 29

1. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx města xx xxxx xxxxxxx x obcích, dalšími xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxxx.

2. Ruší xx xxxxxx závazná xxxxxxxx x. 12/2016, xxxxxx xx vydává Xxxxxx xxxxx Pardubic.

3. Xxxx xxxxxx závazná xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxx 1.1.2020.

Xxx. Martin Xxxxxxx Ing. Petr Xxxx

xxxxxxxx města xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxx:

Xxxxxxx dne:

Příloha x. 1

Xxxxxx samostatné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1. xx xxxxx financí

a) xxxxxxxxx rozpočet, xxxxxxxxx xxxxx rozpočtu x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) sdružují xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx ze xxxxx xxxxxxxx poskytovat xxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx poskytovány x xxxxxxxx městského xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, uzavírají xxxxxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxx poskytnutí x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxx x správnost. Účetní xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx povinny xx řídit pokyny xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. xx xxxxx xxxxxx x rozvoje xxxxx

x) vypracovávají x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x studie x možnostech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ekonomických xxxxxxxx pro vytváření xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx záměrům xxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxxxx na xxxxx obvodu,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxx koncepce xxxxxxx xxxxx x zajišťují xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx celého xxxxx.

3. xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) vyjadřují xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx, k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) vykonávají xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx zákona č. 100/2001 Xx., x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů,

c) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx odpadků z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx vlastnictví xxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx pozemku, xxxx xxxxxxxx xx jinak xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx odpad x xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skládky xx xxxxxxxxx xxxxx Pardubic xxx xxxxxxxxx druhu xxxxxxx, mimo xxxxx xxxxxxx,

x) zajišťují xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx pasportem xxxxxxx zeleně, xxxxx xxxxxx zahradní xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx hřišť x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx pravidelné xxxxxxxxxxxx velkoobjemových kontejnerů xx komunální odpad,

f) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx košů,

g) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx,

x) zajišťují xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx stanic xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx a aktualizaci xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx exkrementy x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx zpevněných xxxxx x zeleně,

k) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx skládek x xxxxxxx biologického xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x veřejnou xxxxx xxxxxxxx xxx zákona x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx předpisů,

l) vedou xxxxxxxxx evidenci x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Magistrát xxxxx Xxxxxxxx - předají xxxxxxxx xxx zpracování xxxxxxx hlášení x xxxxxxxx, xxxx xx 31.1. následujícího xxxx,

x) xxxxxxxxxx vlastnická práva x dřevní xxxxx xxxxxxxx v rámci xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx les na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx města,

n) xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx kácení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx vykonávají xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx vlastnictví xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

4. xx úseku xxxxxxxxxx a provozní xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx x xxxxxxx a xxxxxxx programům xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xx xxxx obvodům,

b) xxxxxxxxxxx městu návrhy xx xxxxx opravy x investiční xxxxxxxx xx území svých xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x rozpočtu xxxxx,

x) připravují x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx č. 5 Xxxxxxx,

x) zabezpečují xxxxxxxx xxxxxxx městského xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx x. 5 Statutu.

5. xx xxxxx komunálních xxxxxx

x) spolupracují s xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a při xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x oblasti komunálních xxxxxx,

x) xxxxxxxxx tržiště, xxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx.

6. xx xxxxx dopravy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx vlastnická xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x majetku města, xxxxxx jejich xxxxxxxx x silniční xxxxxxxx, x xxxxxxx stanoveném xxxxxxx č. 13/1997 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů (x xxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 104/1997 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx). X xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vykonávají xxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx komunikací x xxxxxxx přístupných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx včetně xxxxxx součástí s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx podle §39 xxxxxx x. 13/1997 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx),

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vozidel7, odstraňování xxxxxxxxxxx silničních vozidel8 x zaniklých xxxxxxxxxx xxxxxxx9 z xxxxxxxx xxxxxxxxxx x z xxxxxxx přístupných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vlastnictví xxxxx v režimu xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx prodeje xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xx xxxxxxx povolení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxx dražbě x xxxxxxxxxx předání x xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx10 a xxxxx náklady xxxxxxx x odstraňováním x xxxxxxxxx nepovoleně xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

7. §19c xxxxxx x. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx komunikacích, x xxxxxxx znění („xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“)

8. §19x zákona x xxxxxxxxx komunikacích

9 .§19x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) vyjadřují xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zimní xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx se na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx závadách xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Pardubic,

e) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx vedení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, návrhy x xxxxxxx x xxxxxxx řádům, xxxxxxx xxxxxxx, provozu a xxxxxxxx zastávek městské xxxxxxxx dopravy,

g) xxxxxxxx xxxxxxx návrhy na xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx úpravy provozu xx místních xxxxxxxxxxxx, x x případě xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx městské xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx &xxxx;xx &xxxx;xxxxxxxxx &xxxx;xxxxxxxx &xxxx;x &xxxx;xxxxxxxxx vydávání  povolení x xxxxxxxxx, připojování, xxxxxxxxxx xxxxxxx místních xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx) x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx komunikacích,

i) podávají xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx komunikací xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

7. xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx, vzdělávání x xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx a mládeže x xxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) mohou se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x k odvolání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x školských xxxxxxxx x obvodu.

c) xxxxx xxxxxxxxxxxx podklady xxx místní kroniku x spolupracují při xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) dohlížejí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro konání xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx akcí,

e) xxxx xxxxxxx rozvíjet partnerské xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) spoluvytvářejí xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a sportu xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx lokálních xxxxxxxxxxx xxxx,

x) spravují xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxx obvodu,

h) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, vzdělávací, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx městského xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx obdobné tiskoviny.

8. xx úseku xxxxxxxxx xxxx

x) připravují xxxxxx xx pojmenování xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xx vyzvání xxxxx, popř. xxxxxx xxxxxxxxx úřadu, xx xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudního xxxx,

x) xxxxxxx xx o xxxxxxx pořádek xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x spolupráci xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx městskou policii xxxxxxxxxxxxxxx ředitele městské xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx zajistit xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Vztahy xxxx xxxxxxxxx obvody a Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx dohody mezi xxxxxxxxx obvody x Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx,

x) xxxxx si zřídit xxx xxxxx samostatné xxxxxxxxxx výbory, komise x zvláštní xxxxxx,

x) xxxx povinnost xxxxx xx xxxxxxxxxx zastupitelstva xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxx realizovat,

f) xxxxxxxxx šetření a xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx orgánů činných x trestním řízení,

10 §29 xxxx. 3 xxxxxx o pozemních xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx agendu xxxxx x xxxxxx x rámci xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx závazné xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx.

9. na xxxxx xxxxxxx ochrany

a) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. X případě, že xx zřídí, plní xxxxx svěřené xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §29 xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxxxx x) x x) a §29 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro potřeby xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx správy městským xxxxxxx.

10. na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx XX (xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Magistrátu města Xxxxxxxx - XXX) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx složkou xxxx xxxxx složka Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx (xxxxx) x pro xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx vydané xxxxxxxxxxx (XXX). Výjimku xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx XXXX, kdy xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx dat x xxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx změny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx města xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx:

x) zabezpečené xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) x-xxxxxxx xxxxxxxx pro zaměstnance xxxxxxxxx obvodu včetně xxxxxxxxxx x antispamové xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx sítě xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx dodavatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na žádost xxxxxxxxx městského xxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, XXX, Xxxxxxxx) na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (např. internetbanking xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx účtů,

h) xxxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx XX xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx …),

x) xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx …),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zajišťuje OIT xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

11. xx úseku xxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx souhlas x xxxxxxxxxx xxxxxxx účelových xxxxxxxxxx x majetku xxxxx x dohlížejí xx xxxxxx uvedení xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx zvláštního xxxxxxx. Před xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx magistrátu xxxxx (xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx),

x) x případě xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx uvedených v Xxxxxxx č. 4 x spravují xx,

x) xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx XXX hospodaří x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx je v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. vyhláškami xxxxx x objektech xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obvodu xx správy a xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 4.

Xxxxxxx x. 2

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1. Městské xxxxxx xxxxxxxxxx svými xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vykonávají orgány xxxx, případně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

2. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §139 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxx x vyjádřeného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zřízených xx xxxxx města Xxxxxxxx vyhrazuje xxxxx Xxxxxxxxx Magistrátu města Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx:

x) rozhodování x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx komunikace x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx podle zákona x. 13/1997 Sb., x pozemních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx2,

x) xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx péče x xxxxxxx xxxxxxxxxx §46 xxxxxx č. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx úseku xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx svěřeném xxxxxxx xxxxxx zákonem x. 201/2012 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx obcím zákonem x. 266/1994 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x. 359/1999 Xx. x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx funkce veřejného xxxxxxxxxxx podle občanského xxxxxxxx3.

3. Xx základě xxxxxxxxxx §139 xxxx. 3 zákona o xxxxxx a vyjádřeného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx území xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx obvodů xxxxx xxxxxxxxxxxxx činností, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úřady xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

3.1 Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 239/2000 Xx., x integrovaném xxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů,

a) organizuje xxxxxxxx města na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx §15 xxxx. 2 xxxx. x),

x) podílí xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx §15 odst. 2 xxxx. x),

x) xx xxxxxxxxxx x xxxxx městských xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, evakuaci x xxxxxx xxxx xxxx hrozícím nebezpečím xxx §15 xxxx. 2 písm. c),

d) xxxxxxxxx x materiálem xxxxxxx xxxxxxx xxx §15 xxxx. 2 xxxx. d),

e) poskytuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx podklady a xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxx §15 xxxx. 2 xxxx. x),

x) ve xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx obvodů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nouzového xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx §15 odst. 2 xxxx. x),

x) xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx civilní xxxxxxx xx xxxxx xxx §15 odst. 2 písm. g),

h) xxxxxxxxx právnické x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx ohrožení, x xxxxxxxxxxxx záchrannými a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx organizuje xxxxxx xxxxxxx dle §15 xxxx. 4,

2 §40 xxxx. 5 xxxx. a) zákona x. 13/1997 Sb., x pozemních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

3 §457 x xxxx. xxxxxx x. 89/2012 Xx., občanský xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) je xxxxxxxx orgánem z xxxxxxxx ochrany obyvatelstva xxx rozhodování x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x změnách x xxxxxxx xxxxxx, odstraňování xxxxxx a xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 5.

3.2 Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx spolupráci x úřady xxxxxxxxx xxxxxx organizuje xxxxxxxx xxxxx xx krizové xxxxxxx xxxxx §21x xxxx. 1 xxxx. x),

x) xx spolupráci x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poskytuje xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x informace xxxxxxxx xx zpracování xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21x xxxx. 1 xxxx. b),

c) xx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21x xxxx. 1 xxxx. x) a xxxx. x),

x) podílí xx xx zajištění xxxxxxxxx xxxxxxx podle §21a xxxx. 1 xxxx. x),

x) ve xxxxxxxxxx x xxxxx městských xxxxxx xxxx úkoly xxxxxxxxx krizovým xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx při přípravě xx xxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxx xxxxx §21a xxxx. 1 xxxx. f),

f) xxxxxxxxx právnické x xxxxxxx osoby xxxxxxxx x místě xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx možného xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle §21x xxxx. 2,

g) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x podmínkách xxxxx xxxxx §22 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vynaložené xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx městem xxxxx §22 xxxx. 2.

V xxxx krizového xxxxx xxxxxxxx:

x) ve xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obvodů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx území xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx krizového xxxxxx xxxxx §21 odst. 3 xxxx. x),

x) xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx městských xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x ohroženého území xxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 písm. x),

x) ve xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx koordinuje xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx. x),

x) ve xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx. d),

m) xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nebezpečí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x podnikající fyzické xxxxx xxxxx §29 xxxx. 5 x xxxxxxx xxxxx xxxxx §31 xxxx. 8 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

3.3 Xxxxxxxxx podle xxxxxx č. 222/1999 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx spolupráci x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x poskytuje údaje xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úřadu xxx §8 písm. x),

x) xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výběr x povolávání xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx zajišťování xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxx §8 xxxx. x),

x) xxxxxx se xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx věcných xxxxxxxxxx xxx potřeby zajišťování xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx §8 xxxx. c),

d) xx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx plní xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxx §8 písm. x),

x) ve spolupráci x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poskytuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx škody x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx osobám x xxxxx xxxxxxxxx xx majetku města, xxxxx-xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx §8 písm. x),

x) uplatňuje xxxxxxxxx xx přípravu xxxxxx x obraně xxxxx x krajského úřadu xxxxxx obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a organizuje xxxxxx přípravu xxx §8 xxxx. f),

g) xx spolupráci x xxxxx městských xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x evakuací xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx krajského xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx součinnost xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx §8 xxxx. g).

4. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §139 odst. 2 xxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx příslušného xxxxxxxx obvodu (x xxxxxxxx níže xxxxxxxx) xxxxx této xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zvláštním xxxxxxx Xxxxxxxxxx města Xxxxxxxx xxxxxxx obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx silničního xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 13/1997 Sb., x pozemních komunikacích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x výjimkou:

- xxxxxxxxxxx x úpravě xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx4,

- xxxxxxxxxxx o xxx, xxx účelová xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx komunikací x xxxxxxxxx prostoru xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx5, x

- xxxxxxxxxxx x xxxxxx x určení xxxxxxxx xxxxxx xx věci xxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx6,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §42a xxxx. 1, 5 x 6 a přestupků xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §42x odst. 1, 3 a 4 xxxxxx x. 13/1997 Xx., x pozemních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxxx xxxxxxxx komunikací x veřejně přístupných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §42x xxxx. 1 písm. x), x), x) x x) téhož xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 251/2016 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. K xxxxxxx xxxxxx přenesené xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 4. xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx XXXX. Xxx území xxxxxxxxx obvodu Xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx rozsahu xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx.

4. §7 xxxx. 1 xxxxxx x. 13/1997 Xx., x pozemních xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5 §7 xxxx. 2 xxxxxx x. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx komunikacích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx 6 §142 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx x. 3

Xxxxxx x výdaje xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx x xxxxxx města xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (např. xxxxxxx x. 250/2000 Xx., x rozpočtových pravidlech xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x. 243/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx určení xxxx, xx znění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx rozpočtu, xxxxx xxxxxxxx města x xxxxxxxxx obvodů

1. Xxxxxxxx města a xxxxxxxxx obvodů (xxxx xxx „obvodů“, v xxxxxxxxx čísle též „XX“) xxxx xx xxxx nezávislé, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxx xxxxxx xxxx:

x) příjmy x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx)

- xxxxxxxx xx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxx xx xxx,

- xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxx vozidlem xx xxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxx,

- xxxxxxxx xx xxxxxx systému xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, využívání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx XXX),

x) xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, pokut, plateb, xxxxx z xxxxxxx x umístění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

- xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,

- xxxxxxx poplatky xx xxxxx provedené xxxxxxx,

- xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx reklamní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx obvodech x xxxxxx 70:30 xx prospěch xxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxx ze xxxxxxxx vybraného xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx území xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx 25 %, xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxx městského xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx města Xxxxxxxx x xxxxxxxxx obvodů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Převod xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx až po xxxxxx xxxxxx částky xxx finančním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx obvodu x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx prostředků xxxxx

- xxxxx rezerv x xxxxxxx,

- sociálního fondu,

- xxxxxxx xxxxxxxxx fondů xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

- xxxx. xxxxxxxx, xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podíl xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxx hodnoty, daně x příjmů xxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxx xxxxxxxxxxx xx město,

h) xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx výnosu xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx platné xxx xxxxxxxxxx rok xx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxx násobku xxxxx obyvatel xxxxxxxxx xxxxxx x 1. xxxx předcházejícího xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx:

xxx XX I 0,0000004471 xxx MO II 0,0000005243 xxx XX XXX 0,0000007562 pro XX XX 0,0000021543 xxx XX X 0,0000006931 xxx MO XX 0,0000025067 xxx XX XXX 0,0000020429 xxx XX XXXX 0,0000091216 vynásobeného 100,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx x oblasti životního xxxxxxxxx X xxxxx x % xxx: XX X 1,587312

XX XX 1,258552

XX XXX 0,758068

XX XX 0,428744

MO X 0,990799

MO VI 0,175113

XX VII 0,450209

x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx písm. x) xxxxxx xxxxxxxx,

x) transfery xx výdaje x xxxxxxx xxxxxxx X xxxxx x % xxx: XX X 0,630568

XX XX 0,373973

XX XXX 0,324838

XX XX 0,311189

XX X 0,524109

XX XX 0,281162

XX VII 0,283892

x xxxxxx daní xxxxxxxxx v xxxxxxxx x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xx příslušný xxxxxxxxxx rok,

l) xxxxxxxx x rozpočtu xxxxxxxxx xxxxxx do rozpočtu xxxxx:

Xx xxxxxxxx města xxxxxxxx xxxxxxxx prostředky x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx XXX, xxxxx provádějí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx pro xxxxxxx bylo xxxxxxx 94 % xxxxxxxx xxxxxxxx poplatku za XXX, xxxxxxx předpis xx násobkem výše xxxxxxxx (xxxxxxxxx samostatnou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx) x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx poplatníků xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x 1.9. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x platností xxx rozpočet xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok. X této xxxxxxxx xxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx XX Xxxxxxxxx X, MO Pardubice XX, XX Xxxxxxxxx XXX x XX Xxxxxxxxx V xx xxxxxxxx města 91 % a z xxxxxxxx MO Pardubice XX, MO Pardubice XX, XX Xxxxxxxxx XXX x MO XXXX xx xxxxxxxx xxxxx 75 %. Xxxxxxxxx bude tento xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx podílu xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, x xx xx výši 70 % xxxxxxxxxxx transferu xx 30.6. x xx xxxx 30% xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 30.11. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příjmem xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx rozpočtu xxxxx xxxx xxxxxx xxxx při tvorbě xxxxxxxx města, xxxxxxxx xxxx změn xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok.

m) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

XX VIII se xx výnosech uvedených xxx písm. x) x j) xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx těchto xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx XX VIII xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx. x), xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxx prostředí x xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx daňových xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města xxxxx xxxxxxxx x), transfer xx výdaje v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx i) x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxx na xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, a xx xx 8. xxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxxxx, x bude xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x), x) a j).

3. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx - rozdělení xxxxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obvodu x xx xxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx plynoucích x xxxx vyhlášky.

4. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx svůj xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, pololetního xxxxxxxxxxx hospodaření a xxxxxxxxxx vypořádání za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx doplní xxxxxxx komentářem.

Příloha x. 4

Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxxxx xxxx městským obvodům xxxxxxx xx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx I:

část xxxxxxx označeného jako xxxxxxxxx parcela č. 316/13 - ostatní xxxxxx, xxxx xxxxxx, x katastrálním xxxxx Xxxxxxxxx (lokalita za Xxxxx hudby, xx. Xx Xxxxxx), graficky xxxxxxxx (červeně zvýrazněná) x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxx obvod Xxxxxxxxx XX:

• xxxxxx čp. 315 - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x. 307, x k.ú. Xxxxxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxxxxxxx, xx. Xxxxxx;

• budova xxx xx./xx. postavená xx pozemku označeném xxxx pozemková parcela xxxxx 755/1, v x.x. Xxxxxxxxx, část xxxx Pardubice, xx. Xxxxxxxxx;

• xxxxxx čp. 56, xxxxx xx xxxxxxxx pozemku xxxxxxxxxx xxxx stavební xxxxxxx x. 36, v x.x. Xxxxxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxxxxxxx, xx. Xxxxxxxxxx;

• xxxxxx xx. 238 - xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx parcela x. 284, x x.x. Xxxxxxxx, xxxx xxxx Nemošice, xx. Xxxxxxxxxxx;

• xxxxxx xx. 56 - objekt xxxxxxxx vybavenosti, xxxxx xx součástí xxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx x. 61, x x.x. Xxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxxxx, xx. Černoborská;

• xxxxxx xx. 139 - xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx) postavená xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x. 104, x x.x. Xxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxxxx, ul. Xxxxxxxxxxx;

• xxxxxx čp. 12 - stavba xxxxxxxxxx xxxxxxxx (požární xxxxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx stavební parcela xxxxx 38, v x.x. Xxxxxxxx, xxxx xxxx Drozdice;

• xxxxxx xx. 110 - xxxxxx občanské xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx č. 31, v x.x. Xxxxx xx Bory, xxxx xxxx Xxxxx xx Bory, ul. Xx Xxxxxxxxx;

• xxxxxx xxx xx./xx. - xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx pozemku xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x. 179, x x.x. Xxxxx xx Xxxx, xxxx xxxx Xxxxx xx Xxxx, xx. Ke Xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx VI:

• xxxxxx čp. 865 - objekt xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x. 63/1, x x.x. Svítkov, část xxxx Xxxxxxx, v xx. Xxxxxxxxx;

• budova xxx čp./če. - xxxxxx xxxxxxxx vybavenosti (xxxxxxx zbrojnice), která xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jako stavební xxxxxxx č. 85, x x.x. Xxxx xx Důlku, část xxxx Xxxx xx Xxxxx;

• xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx v xxxxxx xx. 35 - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx č. 38, x x.x. Xxxx xx Xxxxx, xxxx obce Xxxx xx Důlku (místnost x xxxxxxx mateřské xxxxx xx xxxxxx xxxxx);

• xxxxxx xxx xx./xx. - xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxx je xxxxxxxxx xx pozemku xxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx x. 242, x x.x. Staré Xxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx Xxxxxx, ul. Xx Oborou (xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx);

• xxxxxx čp. 53 - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která je xxxxxxxx xxxxxxx označeného xxxx xxxxxxxx parcela x. 47, x x.x. Xxxxxxxx, část xxxx Xxxxxxxx,

• xxxxxx xxx xx./xx. - xxxxxx občanské xxxxxxxxxxx (xxxxx), xxxxx je xxxxxxxx pozemku xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx parcela x. 47, x x.x. Xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxx x bezúplatném xxxxxxx vlastnického xxxxx x majetku x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x.x. XXXXX/XXX/6518/2019-XXXX xxxxxxxx xxx 29.1.2020 xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx - Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx státu xx xxxxxx majetkových x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx XXX:

• xxxxxx xx. 8 - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx označeného xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x. 43/1, v x.x. Xxxxxx, část xxxx Doubravice; xxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxx jednotka;

• budova xx. 42 - xxxxxx xxxxxxxx vybavenosti, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x. 45/1, x k.ú. Xxxxxxxxxx, část xxxx Xxxxxxxxxx, xx. Xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx dvě xxxxxx xxxxxxxx;

• budova xx. 32 - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx označeného jako xxxxxxxx xxxxxxx x. 8, x x.x. Xxxxxx, xx. Xxxxxxxxxxx;

• xxxxxx xx. 198 - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx stavební xxxxxxx x. 210, v x.x. Rosice nad Xxxxx, část xxxx Xxxxxx, xx. Gen. Xxxxxxx;

• xxxxxx xxx xx./xx. - xxxxxx xxxxxxxx vybavenosti (požární xxxxxxxxx), xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x. 146, v x.x. Trnová;

• budova xxx čp./če. - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx zbrojnice), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x. 20, x x.x. Rosice xxx Xxxxx, část xxxx Xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxx;

• xxxxxx xx. 230 - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (požární xxxxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxxx pozemku xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x. 46, x x.x. Xxxxxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxxxxxxx, xx. Xxxxxxxxxxx;

• pozemek označený xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 81/1 (xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx) x xxxxxxx označený xxxx xxxxxxxx parcela xxxxx 439, jehož xxxxxxxx je xxxxxx xxx čp./če. - xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxx se stavebním xxxxxxxx), xxx x x.x. Xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx XXXX:

• xxxxxx xx. 11 - xxxxxx občanské xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx označeného xxxx xxxxxxxx xxxxxxx č. 18, v x.x. Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx, xxxx xxxx Hostovice;

• xxxxxx xx. 20 - objekt občanské xxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxx označeného xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x. 31, v x.x. Hostovice x Xxxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxxxxxx;

• xxxxxx bez xx./xx. - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx označeného xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x. 47, v x.x. Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 5

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx oprav x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) investiční xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx nového majetku xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x rekonstrukcí x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx do xxxxxxx, které xxxx xx xxxxxxxx změnu xxxx účelu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Modernizací xx rozumí rozšíření xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X nemovitostí xxxx to xxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx stavebních úprav x xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx obvodu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x efektivní xxxxxx xxxxxxx města,

c) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, jejímž prostřednictvím xx zpomaluje xxxxxxx xxxxxxxxxx, předchází xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx drobnější xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx zakázky xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxxxx x dodavatelem, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx je veřejná xxxxxxx na dodávky, xxxxxxx zakázka na xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx práce, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) kombinace xxxxxxxx xxxxxxxxx obvodu x rozpočtu města Xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx města Xxxxxxxx,

x) xxxxxx.

3. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek, zákonem x. 586/2012 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákonem x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zdroje xxxxxxxxxxx:

x) x xxxxxxx xxxxxxx zakázky xxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozpočtu xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx městského xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx rovněž xxxxxxxxx realizaci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) v případě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Pardubic xx x xxxxxxxx xxxxx x transferem z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx veřejného xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx, xxxxx rovněž xxxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zadání výběrového xxxxxx;

x) x případě xxxxxxx xxxxxxx spolufinancované x xxxxxxxxxx xxxxxx x dotací (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx města Pardubic xx xxxxxxxxx obou) xxxxxxx úkony xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx, xxxxx rovněž xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx a její xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákona x. 586/1992 Sb., o xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx dílo xxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx po xxxxxx kolaudačního souhlasu (x xxxxxxx jeho xxxxxxxx) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx ze xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnotu díla xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx x. 6

Xxxxxxxxxxxxxx vztahy xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx města Xxxxxxxx xxxx:

x) zaměstnanci xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx města Xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx městských xxxxxx xx xxxxx xxxxx Pardubic,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx subjektivity.

2. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx plnění xxxxxxxxxx či podmínek xxxxxxxxxxx městu jako xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců se xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxx xxxx.). V xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, a xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

3. X xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařazených do Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx obvodu,

c) xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x starostové xxxxxxxxx xxxxxx x pracovněprávních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x městských xxxxxx a jejich xxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx rozsah xxx xxxxxxxxx xxxx, xx-xx zachována xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx města Xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Magistrátu xxxxx Xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx městských xxxxxx xx xxxxx vedoucí xxxxxxxxxx těchto úřadů,

c) xxxxxxxx xxxxx Pardubic xx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 7

Xxxxxxxxxx písemností

1. Označování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxx ustanovením §141 xxxxxx x xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx písemností xxxxxxxxxxxx xxxxxx městských xxxxxx xx xxxxxxx následovně:

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx právním xxxxxxxx xx xxxxxx §545 xxxxxxxxxx xxxxxxxx (např. xxxxx xxxxxxxxxxxxx) xx x xxxxxxx označují:

Městský xxxxx - Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx městský xxxxx XX

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) (adresa xxxxx)

x) xxxxxxxxxx vyhotovené xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x samostatné xxxxxxxxxx, xxxxx jsou právním xxxxxxxx ve xxxxxx §545 xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx) xx x xxxxxxx označují:

Statutární xxxxx Xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxx Pardubice XX,

xxxxxxxxxx (xxxxx a xxxxxxxx), xxxxxxxxx městského xxxxxx Xxxxxxxxx (označení městského xxxxxx) se sídlem: (xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

x) pracovně xxxxxx písemnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx - xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x úvodu textu, xxxxxxxx i xxxxx, xx xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx město Xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx XX,

xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx), xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) se xxxxxx: (xxxxx úřadu xxxxxxxxx městského obvodu)

d) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obvodu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx městský xxxxx Xxxxxxxxx XX

(xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

x) xxxxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)