Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Statutární xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxx závazná xxxxxxxx x. 1/2021,

o xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx města Xxxxx Boleslav xx xx xxxx xxxxxxxx xxx 22.2.2021 usnesením x. 3233 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx §14 zákona x. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx x §10 xxxx. x) x §84 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxx“):

Xx. 1

Xxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxxxxx město Xxxxx Xxxxxxxx touto xxxxxxxxx xxxxxx místní xxxxxxxx x xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx Magistrát xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx (xxxx jen „správce xxxxxxxx“).1

Xx. 2

Xxxxxxx, poplatník x xxxxxx poplatku

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx pobyt xxxxxxxx xxxxxxx 60 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pobyt, xxx kterém xx xx xxxxxxx zákona xxxxxxxxx osobní svoboda2 x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx péče, pokud xx tento xxxxx xxxxxxxx zdravotní xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) Poplatníkem xxxxxxxx xx osoba, xxxxx x obci xxxx xxxxxxxxxx (dále xxx „xxxxxxxxx“).3

(3) Plátcem xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx“). Xxxxxx xx povinen vybrat xxxxxxxx xx poplatníka.4

Čl. 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xx povinen xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx spočívající x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správci xxxxxxxx xx xxxxx 15 dnů.

(2) X xxxxxxxx plátce xxxxx5

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx jejím xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x poplatkových věcech,

b) xxxxx xxxxx svých xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x zahraničí, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx souvisí x xxxxxxxxxxxxxx činností xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx stanovení poplatku, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx též xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxx pobyt.

(3) Xxxxxx, který xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx smluvního xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uvede xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxx svého xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx.6

(4) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x ohlášení, xx xxxxxx povinen xxxx xxxxx oznámit xx 15 xxx ode xxx, xxx nastala.7

(5) Xxxxxxxxx ohlásit xxxx xxxxx xxxx. 2 xxxx jeho xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx poplatku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zjistit x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx má xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx těchto údajů xxxxxxxx správce xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx.

Xx. 4

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx8

(1) Xxxxxx xx povinen xxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx zařízení xxxx xxxxx, xxx poskytuje xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxxx místa xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxx

1. xxxxxxxx průkaz,

2. xxxxxxxx doklad,

3. potvrzení x přechodném xxxxxx xx xxxxx,

4. pobytová xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie,

5. xxxxxx x povolení x xxxxxx,

6. xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxxx,

7. xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

8. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

9. xxxxxx žadatele x poskytnutí xxxxxxx xxxxxxx, x

x) výše xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx.

(3) Zápisy xx xxxxxxxxx knihy xxxx xxx vedeny správně, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx z časového xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx evidenční xxxxx xx xxxx 6 let xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. 5

Evidenční povinnost xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx poskytuje xxxxxxx pobyt xxxxxxxxxx xxxx akce, může xxxxx evidenční xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx předpokládá, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 1000 účastníkům xxxx xxxx, x

x) xxxxxx záměr xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nejméně 60 xxx přede xxxx zahájení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx úplatný xxxxx, x xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx alespoň xxxxx x

x) xxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx této xxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxx xxxx, a

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx bude xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx plnění evidenční xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 tohoto xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx plnění evidenční xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodne správce xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 15 dnů ode xxx oznámení podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) tohoto článku xxxxxxxx.

(4) Při xxxxxx xxxxxxxxx povinnosti ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x evidenční knize xxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) až x) tohoto xxxxxx xxxxxxxx x

x) souhrnné xxxxx x počtu xxxxxxxxx, kterým xxx xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx

1. xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx kterých xxx pobyt xxxxxxxxx, x

3. xxxxxx osvobození.

Čl. 6

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxx 4,- Xx xx xxxxx xxxxxxxx xxx pobytu, x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

Xx. 7

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15. xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. 8

Xxxxxxxxxx x úlevy

(1) Od xxxxxxxx x xxxxxx xx osvobozena osoba9

a) xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx služby, xxxxx, xxxxx je držitelem xxxxxxx XXX/X x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx 18 let,

c) xxxxxxxxxxxxxxx xx území xxxx xx zdravotnickém zařízení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxxx akci pro xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx obce xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx sezónní práci10 xxx právnickou nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx

x) pobývající xx xxxxx xxxx

1. xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx ústavní nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

2. v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxx xxxxxx,

3. x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx lidem x xxxxxxxx xxxx nouzi xxxxxxxxxxxx veřejně prospěšným xxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxx

4. za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx prací podle xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx x pobytu xx osvobozen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru, voják x činné xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx vlastnictví České xxxxxxxxx xxxx této xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úkolů.11

Čl. 9

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Nebudou-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx výši, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x přímé xxxxxx.12

(2) Xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx poplatků xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx.13

Xx. 10

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx poplatku x xxxxxx xxxxx xxxx vyhlášky a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle Xx. 3 xxxx vyhlášky xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xx. 11

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 2/2020 o místním xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx 29.5.2020.

Xx. 12

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1.4.2021.

XXXx. Xxxxxx Xxxxxxx

xxxxxxxx 1.

Xxx. Xxxx Xxxxxx

xxxxxxxx primátora

Vyvěšeno xx úřední desce xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx www.mb-net.cz

xxx: ................................

Xxxxxxx xxx: …………………

Potvrzuje xxx: ..................................................... xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx, podpis:

1 §15 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 §3a  xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

3 §3&xxxx; xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

4 §3x&xxxx; xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

5 §14a xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

6 §14x odst. 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

7 §14x xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

8 §3x&xxxx; xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

9 §3x&xxxx; odst. 1 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

10 §3x xxxx. 3 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

11 §3x xxxx. 2  xxxxxx o místních xxxxxxxxxx

12 §11 xxxx. 2 zákona x xxxxxxxx poplatcích

13 §11 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx