Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX

XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX Č. 50/21,

X XXXXXXX POPLATKU X XXXXXX

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxx 10.3.2021 xxxxxx xx xxxxxxx §14 xxxxxx č. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxxx poplatcích“) x x xxxxxxx x §10 xxxx. x) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) zákona č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxxxxx“):

Xxxxxx 1

Xxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zavádí xxxxxx poplatek z xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“).

(2) Správcem poplatku xx Xxxxxxxxx města Xxxxxx.&xxxx;

Xxxxxx 2

Předmět, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 60 po xxxx jdoucích xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx svoboda, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx péče, pokud xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx službou xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx osoba, xxxxx x xxxx xxxx přihlášená (dále xxx „xxxxxxxxx“)&xxxx;

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pobytu (xxxx xxx „xxxxxx“) a xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx.&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx spočívající x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pobytu. Xxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxx ohlásí správci xxxxxxxx xx lhůtě 15 xxx.

(2) X xxxxxxxx plátce poplatku xxxxx

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx, obecný xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx přidělen, xxxxx xxxxxx nebo xxxxx, xxxxx podnikatele, xxxxxxxxx xxxxx adresa xxx doručování; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) čísla všech xxxxx účtů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx poskytovatelů těchto xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx, že xxxxxxx poplatku xxxxxxx x podnikatelskou xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx zakládajících xxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx, xxxxx nemá xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx smluvního xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru nebo Xxxxxxxxx konfederace, xxxxx xxxxx xxxxx požadovaných x odstavci 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxx, je xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx 15 dnů ode xxx, kdy nastala. 

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx údaj xxxxx odst. 2 xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx může xxxxxxx poplatku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx má xxxxxx automatizovaný xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx úřední xxxxx.

Xxxxxx 4

Evidenční xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx je povinen xxxx x listinné xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, za xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, kde xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx pobyt:

a) xxx počátku x xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx a adresa xxxxx přihlášení nebo xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,

x) datum xxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxx být

1. občanský xxxxxx,

2. cestovní doklad,

3. xxxxxxxxx o přechodném xxxxxx xx území,

4. xxxxxxxx karta rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx,

5. průkaz x xxxxxxxx k xxxxxx,

6. xxxxxx x povolení x xxxxxx xxx xxxxxxx,

7. xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

8. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

9. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany, x

x) xxxx vybraného xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx vedeny xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, srozumitelně, způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Plátce xx xxxxxxx uchovávat xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 6 xxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zápisu.

Článek 5

&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx akce xxxxxxxxx xxxxxxx pobyt xxxxxxxxxx této xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 1000 xxxxxxxxxx xxxx akce, x

x) xxxxxx záměr xxxxx xxxxxxxxx povinnost xx zjednodušeném xxxxxxx xxxxxxx 60 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx správci xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx akce, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx o:

a) xxx xxxxxxx a xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxx xxxx, x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx pobyt poskytovat.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx oznámené xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx odstavce 1. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx poplatku xxxxxxxxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx odst. 1 xxxx. x).

(4) Xxx xxxxxx evidenční xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx vedou xxxxx:

x) Xxxxx xxxxx xxxx. 2 písm. x) až c) x

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, a x xxxx vybraného poplatku x členění xxxxx

1. xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, a

3. xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Sazba xxxxxxxx xxxx 15,- Xx xx xxxxx započatý xxx, s výjimkou xxx xxxx počátku.

Článek 7

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Plátce xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx poplatku xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 8

Xxxxxxxxxx x xxxxx

(1) Xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx osvobozeny osoby xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xx xxxx osvobozují studenti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx přechodné xxxxxxxxx studentů a xxxx.

Xxxxxx 9

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx včas xxxx xx správné xxxx, xxxxxx mu xxxxxxx xxxxxxxx poplatek xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx poplatků xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zvýšit xx xx xxxxxxxxxxx; xxxx zvýšení xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osud.

Článek 10

Přechodná xxxxxxxxxx

Xxxxx, xxxxx je xxxxxxx poplatku x xxxxxx podle této xxxxxxxx a poskytovala xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 3 xxxx xxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx nabytí xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 11

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou xx ruší platnost xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Kladna x. 50/19, x xxxxxxx poplatku z xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx dne 16.12.2019.

Xxxxxx 12

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1.4.2021.

Mgr. Milan Xxxx, x.x.

xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Kladna

Ing. Xxxxxxx Xxxxx, v.r.

Petra Xxxxxxx, x.x.

Xxxx Xxxxxxx, x.x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx města Xxxxxx

1)§15 xxxx. 1, 2 zákona x. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx“)

2)§3x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

3)§3 zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

4)§3x&xxxx; xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

5)§14x xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

6)§14a xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

7)§14a xxxx. 4xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

8)§14x odst. 5 zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

9)§3x xxxxxx x místních poplatcích

10)§3h xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

11)§3x xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

12)§11 odst. 2 xxxxxx x místních xxxxxxxxxx

13)§11 odst. 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx