Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

STATUTÁRNÍ MĚSTO XXXXXX

XXXXXX XXXXXXX VYHLÁŠKA XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX X. 50/21,

X XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXX

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx 10.3.2021 xxxxxx xx xxxxxxx §14 xxxxxx x. 565/1990 Sb., x xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx“) x x souladu x §10 xxxx. x) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxx závaznou xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“):

Xxxxxx 1

Úvodní xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx Kladno xxxxx xxxxxxxxx zavádí xxxxxx poplatek z xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx města Xxxxxx.&xxxx;

Xxxxxx 2

Xxxxxxx, poplatník x xxxxxx poplatku

(1) Xxxxxxxxx poplatku xx xxxxxxx xxxxx trvající xxxxxxx 60 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x jednotlivého xxxxxxxxxxxxx pobytu. Xxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxx, xxx xxxxxx xx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx (dále xxx „xxxxxxxxx“)&xxxx;

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pobytu (dále xxx „xxxxxx“) x xx xxxxxxx vybrat xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxx poplatku xxxxx xxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xx 15 xxx od zahájení xxxxxxxx spočívající v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve lhůtě 15 dnů.

(2) X xxxxxxxx plátce xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx xxxx název, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx, xxxxx pobytu xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx další adresa xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x poplatkových xxxxxx,

x) xxxxx všech xxxxx účtů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x podnikatelskou xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) další xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, x xxxxx poskytuje pobyt, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx poplatkové xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx, který nemá xxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx požadovaných x odstavci 2 xxxxxx svého xxxxxxxxx x tuzemsku xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x ohlášení, xx xxxxxx xxxxxxx tuto xxxxx xxxxxxx do 15 dnů ode xxx, xxx xxxxxxx.&xxxx;

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx odst. 2 xxxx jeho xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx těchto údajů xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx své xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxxxxxx povinnost

(1) Xxxxxx xx povinen xxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxxx knihu, xx xxxxx zařízení xxxx xxxxx, xxx poskytuje xxxxxxx pobyt.

(2) Do xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx osoby, které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

x) xxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x adresa xxxxx přihlášení xxxx xxxxxxxxx místa x xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x druh xxxxxxx totožnosti, kterým xxxx xxx

1. xxxxxxxx xxxxxx,

2. cestovní xxxxxx,

3. xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx na xxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

5. xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx,

6. xxxxxx o povolení x pobytu pro xxxxxxx,

7. průkaz x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx,

8. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

9. průkaz xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx poplatku.

(3) Zápisy xx xxxxxxxxx knihy xxxx být xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zápisů x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx hlediska.

(4) Plátce xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx po xxxx 6 let xxx dne provedení xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 5

&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx, který xxxx pořadatel xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx akce, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx nejméně 1000 xxxxxxxxxx xxxx akce, x

x) oznámí xxxxx xxxxx evidenční xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 60 dnů xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx v xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx počet xxxxxxxxx xxxx, kterým xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xxxxx x kulturní xxxx sportovní xxxx xxxxxxx údaje x:

x) xxx počátku x xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx,

x) názvu x xxxxx xxxx xxxx, a

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx oznámené xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zjednodušeném rozsahu, xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. X zákazu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 15 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxx odst. 1 písm. b).

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx:

x) Xxxxx xxxxx xxxx. 2 písm. x) xx c) x

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, x o xxxx vybraného xxxxxxxx x členění xxxxx

1. xxx poskytnutí xxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxx místa, xx kterých xxx xxxxxxxxx pobyt, a

3. xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Sazba xxxxxxxx xxxx 15,- Xx xx xxxxx xxxxxxxx xxx, x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx poplatku xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 8

Xxxxxxxxxx x xxxxx

(1) Xx xxxxxxxx x pobytu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x místních xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xx xxxx osvobozují xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx.

Xxxxxx 9

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx odvedeny xxxxxxx včas xxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx správce xxxxxxxx poplatek platebním xxxxxxx k přímé xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo část xxxxxx poplatků xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx; xxxx zvýšení xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sledující xxxx xxxx.

Xxxxxx 10

Přechodná xxxxxxxxxx

Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 3 xxxx xxxxxxxx xx 15 xxx ode xxx xxxxxx její xxxxxxxxx.

Xxxxxx 11

Xxxxxxxxx ustanovení

Touto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx platnost xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx města Xxxxxx x. 50/19, x xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx Zastupitelstvem xxxxx Xxxxxx xxx 16.12.2019.

Xxxxxx 12

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxx závazná xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1.4.2021.

Xxx. Milan Xxxx, x.x.

xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Kladna

Ing. Xxxxxxx Xxxxx, x.x.

Xxxxx Xxxxxxx, x.x.

Xxxx Chvojka, x.x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx

1)§15 odst. 1, 2 xxxxxx x. 565/1990 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx jen „xxxxx x místních xxxxxxxxxx“)

2)§3x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

3)§3 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

4)§3x&xxxx; xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

5)§14a xxxx. 2 xxxxxx x místních poplatcích

6)§14a xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

7)§14x xxxx. 4xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

8)§14x xxxx. 5 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

9)§3x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

10)§3x xxxxxx x místních xxxxxxxxxx

11)§3x odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

12)§11 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

13)§11 odst. 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx