Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 1/2021,

o xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství

Zastupitelstvo xxxxx Xxxxx se xx xxxx xxxxxxxx xxx 25.02.2021 xxxxxxxxx x. XX 21 02 04 01 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx §14 zákona x. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx“), x x xxxxxxx x §10 xxxx. d) a §84 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 128/2000 Sb., x obcích (obecní zřízení), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tuto xxxxxx xxxxxxxx vyhlášku (xxxx xxx „tato xxxxxxxx“):

Xx. 1

Xxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx Děčín (xxxx xxx „Xxxxx“) touto xxxxxxxxx xxxxxx místní xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx „poplatek“).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx.1

Xx. 2

Předmět xxxxxxxx x poplatník

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, umístění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx služeb, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx atrakcí, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x užívání xxxxxx prostranství xxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxx filmových x xxxxxxxxxxx děl.2

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 (xxxx xxx „xxxxxxxxx“).3

Xx. 3

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx platí za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x příloze xxxx xxxxxxxx.

Xx. 4

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nejpozději 7 xxx před xxxxxxxxx užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx xx xxxx kratší xxx 7 xxx, xx xxxxxxx splnit xxxxxxxxxx povinnost nejpozději x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx povinen xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

(2) X ohlášení poplatník xxxxx4

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, byl-li přidělen, xxxxx pobytu nebo xxxxx, sídlo xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx adresu xxx doručování; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxx jménem xxxxxxxxx xxxxxx x poplatkových xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxx účtů u xxxxxxxxxxxxx platebních služeb, xxxxxx poskytovatelů xxxxxx xxxxxx x zahraničí, xxxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x podnikatelskou činností xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx předpokládanou xxxx, xxxxxx, místo x výměru užívání xxxxxxxxx prostranství, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx, který nemá xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx smluvního xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx údajů požadovaných x odstavci 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.5

(4) Dojde-li xx xxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx.6

(5) Xxxxxxxxx ohlásit údaj xxxxx xxxx. 2 xxxx jeho xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx poplatku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zjistit z xxxxxxxxx nebo evidencí, xx nichž xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx správce poplatku xx xxx úřední xxxxx.7

Xx. 5

Sazba poplatku

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x2 a xxxxx i xxxxxxxx xxx:

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prací …………………………..…………..…..……3,- Xx,

x) za xxxxxxxx xxxxxxxxx staveb xxxxxxxxxx xxx poskytování prodeje ....…...10,- Xx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx……………………………………………………………………………..10,- Xx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a jiných xxxxxxxxx atrakcí………..…………………………………………………………………….20,- Xx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx ..................................10,- Xx, x) za umístění xxxxxxxxxx zařízení za xxxxx x započatý x2 ............................ 20,- Xx,

x) xx užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx tvorby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx.................................................................................................................10,- Xx.

(2) Xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx částka xxxxxxxx:

x) xx umístění xxxxxxx stavby xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx prodeje xx xxxxx x xxxxxxxx x2…………………………………………..………………….………...…... 1 000,- Xx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx prodeje xxxx služeb xx xxxxx i xxxxxxxx&xxxx; x2........................................................................................&xxxx;&xxxx; 1 000,- Xx,

x) xx umístění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x započatý x2 ....................... 2 000,- Xx,

x) xx xxxxxxxxx jednoho xxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa

(1) xxx xxxxxxxx omezení………………………………………….…15.000,- Kč,

(2) x xxxxxxx omezením xx 12 xxx. xxxxx…………..………….…10.000,- Kč.

Čl. 6

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xx. 5 odst. 1 xxxx. x) x b) je xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx-xx užívání xx více xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xx 10 xxx od xxxxxxxx užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxx-xx užívání xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx část xx xxxxx kalendářní xxx nejpozději do xxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx x v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nejpozději xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Poplatek podle xx. 5 odst. 1 xxxx. x), x), e) x) x g) je xxxxxxx:

x) xxx užívání xxxxxxxxx prostranství xx xxxx xxxxxx 120 xxx xxxxxxxxxx x xxx zahájení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx 120 xxx nebo delší x xxxxxxxxxx-xx užívání xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xx 10 dnů xx xxxxxxxx užívání veřejného xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx užívání xx xxxx kalendářních xxx, příslušná xxxx xx xxxxx kalendářní xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx každého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxxxxxx kalendářním xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Poplatek xxxxxxxxx roční paušální xxxxxxx podle xx. 5 odst. 2 xxxxxxxx xx splatný xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx lhůta xxxxxxxxxx na sobotu, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx svátek, xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx povinnost xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

Xx. 7

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx:

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx parkovacího xxxxx xxx osobu, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxx XXX/X,

x) x xxxx xxxxxxxxxx xx veřejném xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx celý xxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx8.

(2) Xx poplatku se xxxx osvobozují:

a) Xxxxx x jím zřízené xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxx složky,

b) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx prováděním xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx užívání 24 xxxxx,

x) poplatníci při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx činností, jejímž xxxxxxxxxx xx Město,

d) Xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx sloužícího xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx vlastnictví Xxxxx, xxxxx xx takový xxxxxxxxx současně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx x xxxxxxxxxx takového xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx prodeje x xxxxxx.

x) Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx do 0,5 x2 (xxxxxx) x xxxxx do 0,8 m (včetně).

f) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, sloužících xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx (předsunuté prodejní xxxxx9) x xxxxxxxxx xxxxx xx 5 x2 (xxxxxx).

(3) Údaj xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx. 1) a 2) xxxxxx článku xx xxxxxxxxx povinen xxxxxxx x den xxxxxxxxxx xxxxxxxx dle xx. 6 xxxx xxxxxxxx.

(4) V xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx úlevu xx xxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.10

Xx. 8

Navýšení poplatku

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx včas xxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx mu správce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx seznamem.11

(2) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx těchto poplatků xxxx správce poplatku xxxxxx až xx xxxxxxxxxxx; xxxx zvýšení xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx.12

Xx. 9

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 3/2016 x xxxxxxx xxxxxxxx ze xxx 15.12.2016.

Xx. 10

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xx xxx xxxxxxxxx.

Xxx. Xxxx Xxxxx, CSc.

primátor

Ing. Anna Xxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxx: ……………………….

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx: …………………………….

Xxxxxxx x xxxxxx závazné xxxxxxxx č. 1/2021,

x xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx veřejného prostranství

Vymezení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx. 3 xxxxxxxx:

1. Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x chodníky:

Levý xxxx Labe

Pravý xxxx Xxxx

17. xxxxxxxxx

/

2. polské xxxxxx

/

28.xxxxx

/

5. xxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

X. Martinů

/

Bělská

/

Benešovská

/

Berounská

/

Bezručova

/

Bílinská

/

Bočná

/

Bohyňská

/

Borová

/

Boženy Xxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxxxxxxx

/

Xxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxx Xxxx

/

Xxxxx

/

Xxxxxxxxxxx

/

Xx. Legií

/

Čsl. Xxxxxx

/

Xxx. Mládeže

/

Čsl. Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxx xxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

X. Destinové

/

E. Krásnohorské

/

Erbenova

/

Fibichova

/

Folknářská

/

Forstrova

/

Fugnerova

/

Gagarinova

/

Hálkova

/

Hanácká

/

Hankova

/

Harantova

/

Havlíčkova

/

Hluboká

/

Holubova

/

Horská

/

Hoštická

/

Hradecká

/

Hraniční

/

Hrdinů

/

Hrnčířská

/

Hřbitovní

/

Hudečkova

/

Husitská

/

Husovo xxxxxxx

/

Xxxxxxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxxx

/

X.X. Xxxxx

/

Xxxxxx z Xxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxx xxxxx

/

Xxxxxxxxxxx

/

X Xxxxxxx

/

X Xxxxxxx

/

Xxxxx Xxxxx

/

X. Xxxxxx

/

X. X. Xxxxxxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xx Chlumu

/

Ke Xxxxxxxx

/

Xx Xxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxx náměstí

/

Konečná

/

Koperníkova

/

Kosá

/

Kosmonautů

/

Kosova

/

Kostelní

/

Košická

/

Košířská

/

Kotlářská

/

Kozinova

/

Krajová

/

Krásnostudenecká

/

Krátká

/

Krokova

/

Křížová

/

Kubelíkova

/

Květinová

/

Kyjevská

/

Labská

/

Labské xxxxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxx cesta

/

Lesní

/

Liberecká

/

Lidická

/

Liliová

/

Lipová

/

Liščí

/

Litoměřická

/

Lodní

/

Lomená

/

Loubská

/

Lounská

/

Lovecká

/

Lovosická

/

Luční

/

Lužická

/

Lužní

/

M. Majerové

/

Máchovo xxxxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxx náměstí

/

Masná

/

Mendelova

/

Mezní

/

Mírové xxxxxxx

/

Xxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xx Xxxxxxx

/

Xx Hranicích

/

Na Xxxxx

/

Xx Xxxxxxx

/

Xx Ladech

/

Na Xxxxxx

/

Xx Xxxxxx

/

Xx Pastvině

/

Na Xxxxxx

/

Xx Xxxxxxx

/

Xx Xxxxxx

/

Xx Xxxxxx

/

Xx Xxxxxxxxx

/

Xx Xxxxxxxxx

/

Xx Xxxxxxxxx

/

Xx Xxxxx

/

Xx Xxxxxx

/

Xx Xxxxx

/

Xx Xxxxx

/

Xx Úpatí

/

Na Xxxxxx

/

Xx Xxxxxx

/

Xx Vrchu

/

Na Vyhlídce

/

Na Xxxxxxx

/

Xx Výšinách

/

Nálepkova

/

Nám. Xxxxxxx

/

Xxx. 5. xxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xxxx

/

Xxxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxxxxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxxxx Xxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxx Xxxxx

/

Xxx Xxxxxxx

/

Xxx Xxxxx

/

Xxx Xxxxxxxx

/

Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx

/

Xxx Xxxxxx

/

Xxx Xxxxxxxxx

/

Xxx Svahem

/

Pod Xxxxxx

/

Xxx Vrchem

/

Pod Xxxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxx

/

Xxxxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxxxx xxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx xxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxx

/

Xxxxxxxxxxxx nábřeží

/

Stavební

/

Stoliční

/

Strážní

/

Strmá

/

Studniční

/

Sukova

/

Sv. Xxxxx

/

Xxxxxxxx

X

Xxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxx Mlýn

/

Thomayerova

/

Thunská

/

Tichá

/

Tmavá

/

Topolová

/

Tovární

/

Trnková

/

Trocnovská

/

Truhlářská

/

Tržní

/

Třebovská

/

Třešňová

/

Tylova

/

Tyršova

/

U Xxxxx

/

X Xxxxxx

/

X Xxxxxxx

/

X Kaple

/

U Xxxxxxxx

/

X Xxxxxxxx

/

X Kotelny

/

U Xxxxxx

/

X Nemocnice

/

U Xxxxx

/

X Xxxxxxx

/

X Xxxxxxxx

/

X Potoka

/

U Xxxxxxx

/

X Xxxxxxx

/

X Xxxxxxx

/

X Xxxxxxxxx

/

X Xxxxxx

/

X Xxxxxxx xxxxx

/

X Xxxxxxxxx

/

X Studánky

/

U Xxxxxx

/

X Xxxxx

/

X Xxxxx

/

X X xxxx

/

X Xxxxx

/

X Xxxxxxx

/

X Xxxxxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxx

/

Xxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxx

/

Xxxx

/

X Xxxxx

/

X Xxxxxx

/

X Xxxxxxxx

/

X Xxxx

/

X Xxxxxxx

/

X Kopci

/

V Xxxxxx

/

X Xxxxxx

/

X Sídlišti

/

V Trojmezí

/

V Xxxxx

/

X Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxx

/

Xx Xxxxx

/

Xx Xxxxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xx Xxxxxxxxxx

/

Xx Xxxxx

/

Xx Xxxxx

/

Xx Školou

/

Za Zastávkou

/

Záhořova

/

Zahradní

/

Zámecká

/

Zámecké xxxxxxx

/

Xxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxx

/

2. Veřejná xxxxx Xxxxxxxxxx (p. x. x. 2807/3 x. x. Xxxxxxxx), Xxxxxxxxx xxxxx (x. p. x. 424/1, 425/1 x. x. Xxxxxxxx), xxxx x xxxx Xxxxxxx (x. x. x. 1233 x. x. Podmokly), X Xxxxx (x. x. x. 2646, 2641/1, 2641/2, 2640 k. x. Xxxxxxxx), Xxxxxxxxx xxxxxxx (x. x. x.163/1, 163/2, 164/1, 164/2, 164/3, 165, 2342/1, 2342/2 x 2345 x. x. Xxxxx) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx k. x. Xxxxx, x. x. Děčín-Staré Xxxxx, x. x. Boletice xxx Xxxxx, x. x. Xxxxxxx x Xxxxxx, x. x. Xxxxxxxx a x. x. Xxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx plochy xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Billa (x. x. č. 182/1 x. x. Xxxxx), Xxxxxxxx (p. x. x. 821/3 k. x. Xxxxxxxx).

4. Xxxxxxxxxx „Xxxxxxxx“ x Xxxxxx X (p. p. x. 167/1 x. x. Xxxxx), xxxxxxxxxx x Xxxxxx XX -Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx (x. p. x. 403/4 k. x. Podmokly), xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx. Xxxxxxxxx (x. x. x. 33/3, 33/9 x. x. Xxxxx), xx. Xxxxx (x. x. x. 3719/4 x. x. Xxxxxxxx), x xxxxxxx stadionu (xxxxxxxxxx xxxx x. p. x. 2540/3 x. x. Xxxxx).

5. Xxxxxxx xx „Xxxxxx nám.“ xx x.x.x. 867/2, x.x. Xxxxxxxx.

6. Xxxxx xxxxx „Pod xxxxxxx“ xx x.x.x. 894, 895 x 963/2, x.x. Podmokly.

1 §15 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

2 §4 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

3 §4 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

4 §14x xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

5 §14x xxxx. 3 xxxxxx x místních poplatcích

6 §14x odst. 4 xxxxxx x místních xxxxxxxxxx

7 §14a odst. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

8 §4 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

9 xxxxxxxxxx prodejní místo: xx vymezené místo, xx xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx zařízeních xx xxxxxxx sortimentu xxxx v provozovně xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx předsunuté xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx přímo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

10 §14x xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

11 §11 xxxx. 1 xxxxxx o místních xxxxxxxxxx

12 §11 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích