Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

6/XX/2020

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Jablunkov x xxxx Xxxxxxx

- xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx registrech

Rozhodnutí, x. x. XXX 80450/2020, xxxxxx Xxxxxxx úřad Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx udělil xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, nabylo xxxxxx xxxx dne 29.7.2020.

Xxxxxxxxxxxxx smlouva

o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zápisů xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx identifikace, xxxxx x xxxxxxxxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxx zastupitelstva obce Xxxxxxx, xx dne 20.2.2017 x. 20/1.22 x xxxxxxxx rady xxxxx Xxxxxxxxxx, xx xxx 10.1.2017, x. 65/1106 xxxxxxxxx podle §63 xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx zřízení) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx

xxxxxxxxxxxxx smlouvu

o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx identifikace, xxxxx x xxxxxxxxxxx

XX. X

Xxxxxxx xxxxxx

1. Xxxx Xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obce Xx. Xxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxx 42

739 91 Písečná

kraj Moravskoslezský

příslušná xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Jablunkov

IČO: 70632430

(xxxx xxx „xxxx Písečná“)

a

2. xxxxx Xxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxx. Jiřím Xxxxxxxx

Xxxxxxxx 144

739 91 Xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx

XXX: 00296759

(xxxx xxx „město Xxxxxxxxx“)

XX. XX

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zápisů údajů xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx identifikace xxxxx x nemovitostí xxxxx xxxxxx č. 111/2009 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx města Jablunkov xxxxxxx orgánů obce Xxxxxxx.

XX. XXX

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx přenesené xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx §63 xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx zákona x. 313/2002 Xx., xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zapisovat xx informačního systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx, adres x xxxxxxxxxxx následující xxxxx:

x) podle §42 xxxx. 1 xx 3 xxxxxx x. 111/2009 Xx., pokud xxxxxxxx objekt xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx Písečná xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx údajů xxxxx §42 odst. 4 xxxxxx x. 111/2009 Xx. (xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x jeho xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx prvky x xx xxxxxx evidenční xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx objektu, způsobu xxxx využití x xxxx technickoekonomických xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx atribut xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx x xxx xxxx odstranění),

b) podle §43 odst. 4 xxxxxx x. 111/2009 Xx. (název ulice x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx územní xxxxx),

x) xxxxx §44 xxxx. 1 zákona č. 111/2009 Sb. (změny xxxxx o adresním xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx).

(2) Xxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 předávat xxxxxx xxxxx Jablunkov, xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx Jablunkov xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovní xxx od xxxxxx xxxxxxxx.

XX. IV

Úhrada xxxxxxx

Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxx městu Xxxxxxxxx xx její xxxx č. 1681984379 /0800, xxxxxx u Xxxxx xxxxxxxxxx, x. x. xxxxxx ve xxxx 100,- Xx (xxxxx: stokorun xxxxxxx) xx každý provedený xxxx xx základě xxxxxx xxxxx čl. XXX xxxx smlouvy (xxxxxx xxxx poskytována xxxxxx xxxxx).

XX. V

Doba xxxxxx smlouvy

Tato xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Tato xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu x xxxxxxx souhlasu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxx xxxxxx zveřejní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx bezodkladně xx xxxxx uzavření xx úředních xxxxxxx xxxxx obecních xxxxx xxxxxxx xx dobu 15 xxx (§66c xxxx. 2 xxxxxx x. 128/2000 Xx.).

(2) Xx xxxx platnosti xxxx smlouvy xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx informaci x xxxxxxxx této xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx obdrží město Xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x přílohami xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx usnesení xxxxxxxxxxxxxx xxxx Písečná x xxxxxxxx xxxx xxxxx Jablunkov x xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx smlouvy.

(5) Xxxx xxxxxxx může xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx podléhají xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx dohodou xxxxx, xxxx xxxxxxxx x výpovědní xxxxxx 2 měsíce. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx měsíci, v xxxx byla xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

X Xxxxxxx xxx 28.2.2017

Bc. Xxxxx Xxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx

X Xxxxxxxxxx xxx 11.1.2017

Xxx. Xxxx Xxxxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx