Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

1/2021

XXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxxxx kraje

ze xxx 12.10.2020,

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx za užití xxxxxxxxxxxx a odjezdového xxxxx určeného x xxxxx xxxxxxx (xxxxxxx) xxxx a xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxx

Xxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx vydává x xxxxxxx x §7 x §59 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 129/2000 Xx., x krajích (krajské zřízení), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, §4 xxxx. 1 zákona x. 265/1991 Xx., x působnosti xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x §1 xxxx. 6 xxxx. x) x e). §10 xxxxxx x. 526/1990 Xx., o cenách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x Xxxxx X. Xxxxx X položka x. 13. Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x. 01/2020. xxxxxx xx xxxxxx seznam xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx:

XX. 1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x odjezdového xxxxx xxxxxxxx x xxxxx výstupu (xxxxxxx) xxxx a xxxxxxxx (xxxxxxxx) zavazadel xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxxxx nařízení.

ČI. 2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxx

1) Xxxxxxxxx ceny xxx xxxxxxxxxx stání zastávky Xxxxxxx,, xxx.xx.:

- xx xxxxx xxxxx 73,80 Xx,

- za xxxxx xxxxx xxxxx pro xxxxxx cestujících 36,90 Xx.

2) Maximální xxxx xxx autobusová xxxxx xxxxxxxx Xxxxx-Xxxxxxxx,, xxx.xx.:

- xx xxxxx xxxxx 12,96 Xx,

- za xxxxx xxxxx xxxxx xxx výstup cestujících 6.48 Xx.

3) Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx zastávky Xxxx,, XXX Xxxxxxxx:

- xx xxxxx stání 58,96 Xx,

- za xxxxx xxxxx pouze xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 29.48 Xx.

4) Xxxxxxxxx xxxx xxx autobusová xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx,, žel.st. (xxxxx xxxxxxxxx x. 11 a 12 xx xx. Xxxxxxxx):

- xx xxxxx xxxxx 18.50 Kč,

- xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 9.25 Xx.

5) Maximální xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx., xxx.xx.:

- xx xxxxx xxxxx 25,56 Xx,

- xx užití xxxxx xxxxx pro výstup xxxxxxxxxxx 12.78 Xx.

6) Xxxxxxxxx ceny xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx,, aut. xxxx.:

- xx užití stání 41,38 Xx,

- xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 20.69 Kč.

7) Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Slavkov x Xxxx., xxx.xx.:

- xx xxxxx stání 30.86 Xx,

- xx xxxxx stání xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 15.43 Xx.

8) Maximální xxxx pro autobusová xxxxx zastávky Bučovice,, xxx.xx.:

- za xxxxx xxxxx 25.84 Kč,

- xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 12,92 Kč.

9) Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx stání xxxxxxxx Xxxxxxxxx,, xxx. nádr.:

- xx užití xxxxx 11,62 Xx,

- xx xxxxx stání xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 5,81 Kč.

10) Maximální xxxx pro autobusová xxxxx xxxxxxxx Kyjov,, xxx. st.:

- xx xxxxx xxxxx 24,46 Xx,

- za xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 12,23 Xx.

11) Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx stání xxxxxxxx Hodonín., aut. xxxx.:

- za xxxxx xxxxx 54,54 Xx,

- xx užití xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 27,27 Xx.

12) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx:

- spoje xxxxxxx xxxxxxx dopravy xxxx do 50 xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osobní dopravy xxxxxxxxxxx xxx smlouvy x xxxxxxxxx službách.

- xxxxx veřejné linkové xxxxxx dopravy provozované xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

13) Xxxxxxxxx xxxx xx užití xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx vozidlo, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx.

14) Do xxxxx xxxxx se zahrnuje xxxxxxxxxx vozidla x xxxxxx spoje do 15 minut před xxxxxxxx (xxxxxx xxxx xxx komunikaci x xxxxxxxxxx, vyzvednutí xxxxx xxxx x rezervací xxxx.).

15) X xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxx xx zahrnuta xxxxxxx xxxxx místnosti xx krátkodobému xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x možnost xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx provozu, xxxx. očištění xxxxxxx xxxx, xxxxxx, zrcátek, xxxxxxxxxxx značky, provedení xxxxxxxxxx provozního xxxxxx xxxx.

16) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx vozidel, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx odpadní xxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx. 15 xxxxxx xxxxxx.

17) Maximální xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx daně x xxxxxxx xxxxxxx (XXX) xxxxx xxxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XX. 3

Závěrečná xxxxxxxxxx

1) Xxxx nařízení xxxx xxxxxxxxx usnesením Xxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x. 10999/20/X165 xx xxx 12.10.2020.

2) Toto xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.5.2021.

XXXx. Xxxxxxx Xxxxx, x.x.

xxxxxxx

Xx. Xxxxx Hanák, x.x.

xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx kraje x xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti

HEJTMAN XXXXXXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxxxxxx xxx. 3, 601 82 Xxxx

X.x.: XXX 128/2021

Sp. xx.: X - XXX 128/2021

Xxxx 05.01.2021

XXXXXXXXXX

xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx. §14 xxxx. 6 a podle xxx. §14 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých zákonů (krizový zákon), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „krizový xxxxx"), x v xxxxxxxxxxx x nouzovým stavem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XX xx dne 30.09.2020 č. 957 xxx xxxxx České xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxx XXXX CoV-2) xx xxxxx České xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx denní formy xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx vyšší xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx se na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povolání xxxxx xxxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání x x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx k zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx dnem 06.01.2021 xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x

xxxxxxx xxxx

- poskytovatelům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxx

xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x případě xxxxxxxx potřeby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx využijí, jsou xxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxxxxx Jihomoravského xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx uveden požadovaný xxxxx xxxx x xxxxxxxx včetně jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx požadují x xxxx předpokládaná doba xxxxxx pracovní povinnosti.

Obsah, xxxxxx a xxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx ust. §31 odst. 5 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx stavu xxxxxxx Jihomoravského kraje xxxxxxxxx xxxxxxxx. Za xxxxxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx žáků x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx strany xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx škol xxxxxxxxxxxxx výuku xxxx x xxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx 2020.

XX

XXX

Xxxxxxx

Xxx

X-xxxx

Xxxxxxxx

708 88 337

XX70888337

541651111

541651209

Xxxxxx® xx-xxxxxxxxxxxx.xx

www.kr-iihomoravskv.cz

Xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx vykonána, xxxx xxxxxxx do 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu pracovní xxxxxxxxxx a o xxxxxxxx době, xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Jedno xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxx zasláno také x rukám xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxxx identifikaci xxxxxxx osoby vykonávající xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, u xxxxxxx xxxx pracovní xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx pracovní xxxxxxxxxx x razítko x xxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxx toto xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx

Xxxxx xxx. §14 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x stavu ohrožení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxx xxx. §14 xxxx. 4 krizového zákona, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx na xxx. §14 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx situace.

Pracovní xxxxxxxxx je nařizována x xxxxxx naléhavého xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x trváním xxxxxxxxx xxxxx vyhlášeného xxxxxxxxx xxxxx XX ze xxx 30.09.2020 x. 957 x x xxxxxx zabezpečení chodu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx hospitalizací xxxxxxxx x onemocněním COVID-19 x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízeních. Xxxxxxx xxxx vyhlášený xxxxxxxxx xxxxx XX xx xxx 30.09.2020 x. 957 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlády XX xx dne 30.10.2020 x. 1108, xxxxxxxxxx xxxxx XX xx xxx 20.11.2020 x. 1195, usneseními xxxxx XX xx xxx 10.12.2020 x. 1294 x xxxxxxxxxx xxxxx XX ze xxx 23.12.2020 x. 1373 xx 22.01.2021.

Potřeba xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx také xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx koordinátora xxxxxxxxxx xxxx, který xx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx veškeré xxxxxxx kapacity x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízeních, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Krizového štábu Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx dne 29.12.2020. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxxx x xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxx, Hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx XX x Xxxxxxx XX xx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx probíhá x jednotlivých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx

Xxxxx tomuto rozhodnutí xxxx xx smyslu xxx. §38 xxxxxxxxx xxxxxx přípustné odvolání.

Toto xxxxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 06.01.2021.

Xxx. Xxx Xxxxxxx

xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx Xxxxx v.r.

náměstek xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx