Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Statutární město Jablonec nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

Obecně závazná vyhláška statutárního města Jablonec nad Nisou č. 3/2020

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Jablonec nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou se na svém 9. zasedání dne 19. listopadu 2020 usnesením č. 172/ZM/2020 usneslo vydat podle ustanovení §17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §10 písm. d) a §84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška"):

ČI. 1

Úvodní ustanovení

(1) Tato vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Jablonec nad Nisou (dále též jen jako „město").

(2) Systém nakládání s komunálním odpadem je závazný pro nepodnikající fyzické osoby, kterým vzniká na území města komunální odpad (dále jen „fyzické osoby").

ČI. 2

Třídění komunálního odpadu

(1) Komunální odpad se třídí na složky:

a) papír,

b) sklo, které se třídí na:

i. sklo čiré,

ii. sklo barevné,

c) plasty,

d) nápojové kartony,

e) kovy,

f) textil,

g) biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu,

h) nebezpečný odpad,

i) jedlé oleje a tuky,

j) objemný odpad,

k) směsný odpad.

(2) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob a pytlů (např. koberce, matrace, nábytek).

(3) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle odst. 1 písm. a) až j).

ČI. 3

Oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu

(1) Zvláštní sběrné nádoby (popelnice nebo kontejnery, případně vhozové šachty podzemního kontejneru) barevně odlišené a označené příslušnými nápisy jsou určené k odkládání:

a) papíru - barva modrá, případně s nápisem PAPÍR,

b) skla čirého - barva bílá, případně s nápisem SKLO,

c) skla barevného - barva zelená, případně s nápisem SKLO,

d) plastů a nápojových kartonů - barva žlutá, případně s nápisem PLASTY,

e) kovů - barva šedá, s nápisem KOVOVÉ ODPADY, případně KOVOVÉ OBALY,

f) textilu - barva bílá, případně s nápisem TEXTIL,

g) jedlých olejů a tuků - barva šedá, s nápisem JEDLÉ OLEJE A TUKY.

(2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na městem určených stanovištích, jejichž seznam vede příslušný odbor Magistrátu města Jablonec nad Nisou a současně je zveřejněn na webových stránkách města Jablonec nad Nisou1).

(3) Tříděný odpad (uvedený v odstavci 1) lze také odevzdávat ve sběrných dvorech. Seznam sběrných dvorů a dalších míst určených k odkládání odděleně soustřeďovaných složek komunálních odpadů a výčet odděleně soustřeďovaných složek komunálního odpadu, které je daných místech možno odkládat, vede příslušný odbor Magistrátu města Jablonec nad Nisou a současně je zveřejněn na webových stránkách města Jablonec nad Nisou2).

(4) Ve sběrných dvorech a na dalších místech uvedených v čl. 3 odst. 3, 6 této vyhlášky je odkládání odděleně soustřeďovaných složek komunálního odpadu možné jen v jejich provozní době, a to výhradně do zvláštních sběrných nádob určených dle pokynů obsluhy. Jedlé oleje a tuky se odevzdávají v plastových uzavřených nádobách.

(5) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

(6) Vybrané využitelné složky komunálního odpadu (uvedené v odstavci 1 pod písmeny a, e), tj. papír a kovy,) lze odevzdat rovněž ve smluvně zapojených výkupnách3), jejichž seznam je zveřejněn na webových stránkách města4).

(7) Oddělené soustřeďování nebezpečného odpadu je zajišťováno celoročně do zvláštních sběrných nádob na sběrných dvorech, jejichž seznam vede příslušný odbor Magistrátu města Jablonec nad Nisou a současně je zveřejněn na webových stránkách statutárního města Jablonec nad Nisou5). Dále pak ambulantním svozem, který probíhá dvakrát ročně, a to přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Město o termínech a místech sběru informuje vyvěšením oznámení na webových stránkách města www.mestojablonec.cz.

(8) Oddělené soustřeďování biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu je zajišťováno celoročně do zvláštních sběrných nádob na sběrných dvorech6). Dále pak je odkládání biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu zajišťováno ambulantním svozem, který probíhá v období vegetace (zpravidla od dubna do listopadu), a to přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Město o termínech a místech sběru informuje vyvěšením oznámení na webových stránkách města www.mestojablonec.cz.

(9) Oddělené soustřeďování objemného odpadu je zajišťováno ambulantním svozem, který probíhá dvakrát ročně, a to přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Město o termínech a místech sběru informuje vyvěšením oznámení na webových stránkách města www.mestojablonec.cz. Dalšími místy pro odkládání objemného odpadu jsou sběrné dvory a určená stanoviště7). Na těchto místech je odkládání odpadu možné jen v jejich provozní době, a to výhradně do zvláštních sběrných nádob určených dle pokynu obsluhy.

Čl. 4

Oddělené soustřeďování směsného odpadu

(1) Směsný odpad se shromažďuje do:

a) typizovaných sběrných nádob (popelnice a kontejnery označené logem oprávněné osoby) označených a určených k jednomu nebo více objektům. K odkládání směsného komunálního odpadu lze používat typy sběrových nádob, které jsou uvedeny v platném ceníku za komunální odpad. Platný ceník je zveřejněn na webových stránkách statutárního města Jablonec nad Nisou8)

b) pytlů označených logem oprávněné osoby a příslušnými nápisy, určených ke shromažďování směsného odpadu vyprodukovaného nahodilou zvýšenou produkcí odpadu, který se nevejde do typizované sběrné nádoby na směsný komunální odpad a v místech těžko přístupných svozové technice9). Po naplnění a zavázání se pytle odkládají v den svozu ke svozové trase10),

c) ve vybraných částech města do trvale umístěných velkoobjemových kontejnerů s vrchními víky11),

d) odpadkových košů rozmístěných na veřejném prostranství, které jsou zvláštními sběrnými nádobami sloužícími pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu, který vznikl v souvislosti s obecným užíváním veřejného prostranství.

(2) Stanoviště sběrných nádob a pytlů je místo, kde jsou trvale nebo přechodně umístěny za účelem odstranění směsného komunálního odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště jsou individuální nebo společná pro více uživatelů12).

(3) Do sběrných nádob určených ke shromažďování směsného odpadu je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů a jiných odpadů13).

(4) V případě, že při svozu nejsou sběrné nádoby dostupné nebo by mohlo dojít při manipulaci s nimi k poškození majetku, ponechá pověřená osoba nádoby nevyprázdněné.

(5) Sběrné nádoby na směsný komunální odpad se umísťují na dočasném stanovišti sběrných nádob (svozovou trasu) nejpozději ve 23 hodin dne předcházejícího svozovému dni včetně státních svátků. Nádoby nepřistavené v uvedený čas ve svozový den na svozové stanoviště nebudou vyvezeny14). Sběrné nádoby musí být v den svozu po provedení svozu bez zbytečného prodlení z dočasného stanoviště odstraněny.

ČI. 5

Povinnosti osob

(1) Fyzické osoby jsou povinny:

a) komunální odpad třídit na složky uvedené v článku 2 a odkládat na místa určená k odkládání jednotlivých složek komunálního odpadu touto vyhláškou,

b) ukládat do sběrných nádob pouze ty složky, které odpovídají označení sběrné nádoby dle této vyhlášky,

c) odkládat popel do sběrných nádob na směsný komunální odpad až po úplném vychladnutí,

d) u využitelných obalů (například krabic, PET lahví a plastových obalů) před vložením do sběrné nádoby nebo podzemního kontejneru zmenšit jejich objem (např. rozložením, stlačením, rozřezáním apod.),

e) plnit sběrné nádoby tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával.

(2) K zajištění bezproblémového chodu systému nakládání se směsným komunálním odpadem, zejména za účelem správného vyprazdňování sběrných nádob, se stanoví zákaz zhutňování nebo udupávání odpadu ve sběrných nádobách.

ČI. 6

Platba za komunální odpad

Na území města je stanovena úhrada za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od fyzických osob na základě smlouvy.

(2) Fyzické osoby uzavírají smlouvu o sběru, odvozu a odstranění komunálního odpadu se statutárním městem Jablonec nad Nisou. Smlouva se uzavírá v budově Magistrátu města Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou. Součástí smlouvy je objednávkový formulář, který specifikuje např. počet a objem nádob pro potřebu jednotlivých domů a domácností, stanoviště nádoby, frekvenci vývozu apod. Služba je zpoplatněna na základě aktuálního ceníku, který je společně se vzorem smlouvy zveřejněný na webových stránkách města .

ČI. 7

Zrušovací ustanovení

Ke dni 1.1.2021 se zrušuje Obecně závazná vyhláška statutárního města Jablonce nad Nisou č. 2/2017, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem na území města Jablonce n. N. (vyhláška o nakládání s odpady), ze dne 23. března 2017.

ČI. 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2021.

RNDr. Jiří Čeřovský

primátor města

Ing. Milan Kouřil

náměstek primátora

3) Xxxxx x xxxxxxxxx výkupnami xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx povinností xxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu v xxxxxxx x ustanovením §4 xxxx. 1 xxxx. x) x §16 xxxxxx x xxxxxxxx.

9) Xxxxx se x doplňkový systém x běžným xxxxxxxxxxx xxxxxxx nádobám (xxxxxxxxx x kontejnery) na xxxxxx xxxxxxxxx odpad xxxx x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx nádoby. Xxxxxx xxxxx xx zajištěn x xxxxxx Magistrátu xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

10) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx webových xxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxxx x svozové xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Jablonec xxx Nisou.

11) Xxxxx xx x kapacitních xxxxxx x náhradní xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nádoby (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

12) Sběrné xxxxxx x xxxxx xxxx xxx umístěny v xxxxxxx xx xxxxxxx č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zvláštními xxxxxxxx.

13) X případě, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx budou xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx komunální xxxxx, např. xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxx nevyprázdněné.

14) Xxxxxxxx svozová xxxxx xx xxxxxxxxxx xx webových stránkách xxxxx, xxxx. xxxxxxxxx x xxxxxxx trase xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx.