Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Statutární xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx vyhláška xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx č. 2/2020

o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Jablonec xxx Nisou xx xx xxxx 9. xxxxxxxx xxx 19. xxxxxxxxx 2020 usnesením x. 173/XX/2020 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx §14 xxxx. 1 xxxxxx x. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxxx poplatcích"), x x xxxxxxx x §10 xxxx. d) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx závaznou xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxx xxxxxxxx"):

XX. 1

Úvodní xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx město Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxx vyhláškou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx (dále jen „xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxx poplatku xx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx nad Nisou (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxxxx")1)

XX. 2

Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x plátce xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx poplatku xx úplatný pobyt xxxxxxxx xxxxxxx 60 xx sobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, při xxxxxx xx xx základě xxxxxx omezována xxxxxx xxxxxxx.2)

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxx není xxxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxx").3)

(3) Xxxxxxx poplatku xx poskytovatel xxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx „xxxxxx"). Plátce xx xxxxxxx vybrat xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.4)

XX. 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx je xxxxxxx podat xxxxxxx xxxxxxxx ohlášení xxxxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx plátce xxxxxx xxxxxxx poplatku xxxx ve lhůtě 15 dnů.

(2) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxx5)

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx identifikátor, xxx-xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx adresu xxx xxxxxxxxxx; právnická xxxxx xxxxx xxx osoby, xxxxx jsou jejím xxxxxx xxxxxxxxx jednat x xxxxxxxxxxxx věcech,

b) xxxxx všech xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxx těchto xxxxxx x zahraničí, užívaných x souvislosti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx činností xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx poplatku, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxx pobyt.

(3) Xxxxxx, který xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx smluvního státu Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxx zmocněnce x tuzemsku pro xxxxxxxxxx.6)

(4) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, je xxxxxx povinen tuto xxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx.7)

(5) Xxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xx 15. xxx xxxxxxxxxxxxx měsíce xx skončení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx poplatku xxxxxxxx, xx xxxxxx uvede xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xx příslušné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XX. 4

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx8)

(1) Xxxxxx xx povinen xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx knihu, za xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx, xxx poskytuje xxxxxxx pobyt.

Do xxxxxxxxx xxxxx zapisuje xxxxx xxxxxxxx xx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pobyt.

(2) Údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx:

(x) xxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx,

(x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,

(x) xxxxx xxxxxxxx,

(x) číslo x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxx:

1. xxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx unie,

5. xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx,

6. xxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xxx xxxxxxx,

7. xxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu,

8. průkaz xxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

9. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(x) xxxx vybraného poplatku, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, průkazně, xxxxxxxxx, srozumitelně, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zápisů x musí xxx xxxxxxxxxx postupně z xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xx xxxxxxx uchovávat xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 6 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zápisu.

ČI. 5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve zjednodušeném xxxxxxx9)

(1) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx akce xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx této xxxx, xxxx xxxxx evidenční xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx poskytne xxxxx xxxxxxx 1000 xxxxxxxxxx xxxx xxxx, x

x) oznámí záměr xxxxx xxxxxxxxx povinnost xx zjednodušeném xxxxxxx xxxxxxx 60 xxx xxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx počet xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx úplatný xxxxx, a xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx akci alespoň xxxxx x

x) dni xxxxxxx a dni xxxxx xxxxxx této xxxx,

x) názvu x xxxxx xxxx xxxx, x

x) jednotlivých xxxxxxxxxx xxxx místech, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx poskytovat.

(3) Správce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx rozsahu, xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx 15 xxx xxx xxx oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(4) Při xxxxxx evidenční xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx rozsahu xx x evidenční xxxxx vedou xxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) xx c) x

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, x o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

1. xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxx místa, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, x

3. důvodu xxxxxxxxxx.

XX. 6

Sazba xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxx 21,- Xx xx každý xxxxxxxx xxx pobytu, x xxxxxxxx dne xxxx xxxxxxx.

Xx. 7

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nejpozději do 15. dne xxxxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí.

ČI. 8

Xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx x pobytu je xxxxxxxxxx xxxxx10):

(x) xxxxxxxx, xxxxx, která xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx pomoci xxxx xxxxxxx osoby xxxxx xxxxxx upravujícího sociální xxxxxx, osoba, která xx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX/X, x její xxxxxxxx,

(x) xxxxxx 18 xxx,

(x) hospitalizovaná na xxxxx obce ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx

1. xxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

2. nehrazená x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

(x) xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxx xxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx ochranu veřejného xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx obce xxxx

(x) xxxxxxxxxxxx xx území xxxx xxxxxxx xxxxx11) xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu xxxx

(x) xxxxxxxxxx na xxxxx xxxx

1. xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx ústavní nebo xxxxxxxx výchovy xxxxx xxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x zařízení xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

2. v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ubytování xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxx služby,

3. x xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daně z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

4. xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x integrovaném xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Od xxxxxxxx z xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, voják x xxxxx službě, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx území xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx této xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx služebních xxxx xxxxxxxxxx úkolů12).

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) je práce, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zpravidla xx každým xxxxx xxxxxxx.

Xx. 9

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx mu správce xxxxxxxx xxxxxxxx platebním xxxxxxx x xxxxx xxxxxx.13)

(2) Včas xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx poplatků může xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx na trojnásobek; xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx poplatku xxxxxxxxxx xxxx xxxx.14)

XX. 10

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx o poplatcích, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx dle xxxxxxxxx xxxxxx obecně xxxxxxx vyhlášky č. 5/2019, x místním poplatku x xxxxxx xx xxx 12. xxxxxxxx 2019.

XX. 11

Xxxxxxxxx ustanovení

Dnem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx č. 5/2019, x místním poplatku x xxxxxx xx xxx 12. xxxxxxxx 2019, xxxxxx xx 1. ledna 2020.

XX. 12

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2021.

XXXx. Jiří Xxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxx

Xxx. Xxxxx Xxxxxx

xxxxxxxx primátora

1) §15 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

2) §3a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

3) §3 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) §3f zákona x místních poplatcích

5) §14a xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

6) §14a xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

7) §14a odst. 4 xxxxxx o xxxxxxxx poplatcích

8) §3g xxxxxx x místních xxxxxxxxxx

9) §3h zákona x xxxxxxxx poplatcích

10) §3b xxxx. 1 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

11) §3b odst. 3 zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

12) §3b odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

13) §11 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

14) §11 xxxx. 3 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx