Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Jablonec xxx Nisou

Zastupitelstvo xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Jablonec xxx Xxxxx č. 2/2020

x xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx Nisou xx xx xxxx 9. xxxxxxxx dne 19. xxxxxxxxx 2020 usnesením x. 173/XX/2020 xxxxxxx xxxxx xx základě §14 xxxx. 1 xxxxxx x. 565/1990 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx"), a x souladu x §10 xxxx. d) x §84 xxxx. 2 xxxx. h) xxxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxx vyhláška"):

ČI. 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Statutární xxxxx Xxxxxxxx nad Xxxxx xxxxx vyhláškou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx města Xxxxxxxx xxx Xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxxxx")1)

XX. 2

Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nejvýše 60 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dnů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxx, xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx omezována xxxxxx xxxxxxx.2)

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, která x obci není xxxxxxxxxx (dále xxx „xxxxxxxxx").3)

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx „xxxxxx"). Xxxxxx xx xxxxxxx vybrat xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.4)

XX. 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx je xxxxxxx podat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx 15 xxx xx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxx pobytu. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správci poplatku xxxx xx xxxxx 15 xxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxx uvede5)

a) xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx, místo xxxxxx xxxx sídlo, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx; právnická xxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jednat x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx svých xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx těchto xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx souvisí x xxxxxxxxxxxxxx činností xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx rozhodné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx též xxxxxx roku, v xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx, který xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uvede xxxxx údajů požadovaných x odstavci 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x tuzemsku pro xxxxxxxxxx.6)

(4) Dojde-li xx xxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxx, je xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx oznámit xx 15 dnů xxx xxx, xxx xxxxxxx.7)

(5) Xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15. xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, podat xxxxxxx poplatku ohlášení, xx kterém uvede xxxx xxxxxxxxx místního xxxxxxxx z xxxxxx xx příslušné kalendářní xxxxxxxxx.

XX. 4

Evidenční povinnost8)

(1) Xxxxxx je xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx knihu, xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, kde xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xx xxxxxxxxx xxxxx zapisuje údaje xxxxxxxx xx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx:

(x) xxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx,

(x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx přihlášení xxxx obdobného místa x zahraničí,

(c) datum xxxxxxxx,

(x) xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx může být:

1. xxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxx,

3. potvrzení o xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx,

4. pobytová xxxxx xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx xxxx,

5. xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx,

6. xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx,

7. průkaz x xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu,

8. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

9. xxxxxx žadatele x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(x) xxxx xxxxxxxxx poplatku, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx poplatku.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, úplně, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zápisů x xxxx být xxxxxxxxxx postupně x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 6 let xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zápisu.

ČI. 5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx9)

(1) Plátce, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx sportovní akce xxxxxxxxx úplatný xxxxx xxxxxxxxxx této akce, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud

a) důvodně xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx nejméně 1000 xxxxxxxxxx xxxx xxxx, x

x) xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 60 xxx xxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Plátce v xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx poskytnut úplatný xxxxx, x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx akci xxxxxxx xxxxx x

x) xxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxx a xxxxx této xxxx, x

x) jednotlivých xxxxxxxxxx xxxx místech, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Správce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. X zákazu xxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xx xxxxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx 15 dnů xxx xxx oznámení xxxxx odstavce 1 xxxx. x).

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxx podle odstavce 2 xxxx. a) xx x) a

b) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx poskytnut xxxxx, x o výši xxxxxxxxx poplatku v xxxxxxx xxxxx

1. xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. zařízení xxxx xxxxx, xx xxxxxxx byl pobyt xxxxxxxxx, a

3. důvodu xxxxxxxxxx.

XX. 6

Sazba xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx činí 21,- Xx xx xxxxx xxxxxxxx den pobytu, x xxxxxxxx dne xxxx xxxxxxx.

Xx. 7

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx vybraný xxxxxxxx správci xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx do 15. xxx následujícího xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XX. 8

Xxxxxxxxxx

(1) Xx poplatku x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx10):

(x) nevidomá, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx závislou xx xxxxxx jiné xxxxxxx osoby podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, osoba, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX/X, x xxxx xxxxxxxx,

(x) xxxxxx 18 xxx,

(x) xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx

1. xxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

2. nehrazená x xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx,

(x) pečující x xxxx xx zotavovací xxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxx xxx xxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx ochranu veřejného xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx nebo

(e) xxxxxxxxxxxx xx území xxxx sezónní práci11) xxx právnickou nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu xxxx

(x) xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx

1. ve xxxxxxxx zařízení pro xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx výchovy anebo xxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc,

2. x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx služby,

3. v xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx veřejně prospěšným xxxxxxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

4. xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Od xxxxxxxx x xxxxxx xx osvobozen příslušník xxxxxxxxxxxxxx sboru, xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx České republiky xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x zařízení xx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pracovních xxxxx12).

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxx, xxxxx xx závislá xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xx. 9

Xxxxxxxx poplatku

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx odvedeny xxxxxxx včas nebo xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx správce xxxxxxxx poplatek xxxxxxxxx xxxxxxx x přímé xxxxxx.13)

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx zvýšit xx xx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sledujícím xxxx xxxx.14)

XX. 10

Přechodná xxxxxxxxxx

Xxxxxx x poplatcích, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 5/2019, x xxxxxxx poplatku x xxxxxx xx xxx 12. xxxxxxxx 2019.

XX. 11

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx této vyhlášky xx zrušuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 5/2019, x místním poplatku x xxxxxx xx xxx 12. xxxxxxxx 2019, xxxxxx od 1. xxxxx 2020.

ČI. 12

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2021.

RNDr. Xxxx Xxxxxxxx

xxxxxxxx města

Ing. Xxxxx Xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxx

1) §15 xxxx. 1 zákona o xxxxxxxx poplatcích

2) §3a zákona x místních poplatcích

3) §3 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) §3f zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

5) §14a xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

6) §14a xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

7) §14a odst. 4 zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

8) §3g xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

9) §3h zákona x xxxxxxxx poplatcích

10) §3b xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

11) §3b odst. 3 xxxxxx o xxxxxxxx poplatcích

12) §3b xxxx. 2 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

13) §11 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxxx poplatcích

14) §11 odst. 3 zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx