Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Statutární město Olomouc

Zastupitelstvo xxxxx Olomouce

Obecně závazná xxxxxxxx x. 14/2020

x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Olomouce xx xx xxxx xxxxxxxx dne 16.11.2020 xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x ustanovením §10 xxxx. x) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx ustanovení §14 zákona č. 565/1990 Xx., o xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx jen „xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx“), xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

Příloha č. 1

Xxxxxx 1

Základní xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x pobytu (xxxx xxx „xxxxxxxx“).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx je Xxxxxxxxx xxxxx Olomouce (xxxx jen „xxxxxxx xxxxxxxx“).

Xxxxxx 2

Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x plátce xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx pobyt xxxxxxxx xxxxxxx 60 xx sobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osobní xxxxxxx.1)

(2) Poplatníkem xxxxxxxx xx osoba, která x xxxx není xxxxxxxxxx (dále jen „xxxxxxxxx“).2)

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx“). Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.3)

Xxxxxx 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxxxx správci xxxxxxxx xxxxxxx4) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 8 xxx od xxxxxxxx xxxx činnosti. Xx xxxxxx xxxxx je xxxxxxx ohlásit xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx plátce xxxxx5)

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx nebo sídlo, xxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx osoba xxxxx xxx xxxxx, xxxxx jsou jejím xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx všech xxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx těchto xxxxxx x xxxxxxxxx, užívaných x souvislosti x xxxxxxxxxxxxxx činností, x xxxxxxx, xx předmět xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx poplatku, xxxxxxx místa x xxxxxxxx, xxxxxxxx též xxxxxx roku, v xxxxx xxxxxxxxx pobyt.

(3) Xxxxxx, který nemá xxxxx xxxx bydliště xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uvede xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x tuzemsku pro xxxxxxxxxx.6)

(4) Xxxxx-xx xx xxxxx údajů uvedených x ohlášení, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx do 15 xxx ode xxx, xxx nastala.7)

(5) Xxxxxxxxx ohlásit xxxx xxxxx xxxx. 2 xxxx xxxx xxxxx xx nevztahuje xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx poplatku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xx nichž xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přístup. Xxxxx těchto údajů xxxxxxxx xxxxxxx poplatku xx xxx xxxxxx xxxxx.8)

Xxxxxx 4

Evidenční xxxxxxxxx9)

(1) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxx elektronické xxxxxx xxxxxxxxx knihu xx xxxxx zařízení nebo xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxx knihy xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pobyt.

(2) Xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx

x) xxx xxxxxxx x xxx xxxxx pobytu,

b) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxx

1. xxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

4. pobytová xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

5. xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx,

6. xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx pro xxxxxxx,

7. xxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx,

8. xxxxxx žadatele x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

9. xxxxxx žadatele x poskytnutí xxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx osvobození xx xxxxxxxx.

(3) Zápisy xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx vedeny xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx z časového xxxxxxxx.

(4) Plátce xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 6 let xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zjednodušeném rozsahu

(1) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx akce xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, může xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx poskytne pobyt xxxxxxx 1000 xxxxxxxxxx xxxx xxxx, a

b) xxxxxx záměr xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 60 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx v oznámení xxxxx odstavce 1 xxxx. b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pobyt, x uvede o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx alespoň údaje x

x) xxx počátku x dni konce xxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxx a xxxxx xxxx akce, a

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zakáže xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1. O xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 15 xxx ode xxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx rozsahu xx x evidenční knize xxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. a) až x) x

x) xxxxxxxx xxxxx o počtu xxxxxxxxx, kterým byl xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

1. xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, x

3. xxxxxx osvobození.

Článek 6

Xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx poplatku

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxx 21,- Xx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx počet započatých xxx pobytu, x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.10)

(3) Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx součin xxxxxxx poplatku x xxxxx poplatku.11)

Článek 7

Xxxxxxxxx x xxxxxx poplatku

Plátce xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 8. dne xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 8

Xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx12)

x) xxxxxxxx, osoba, xxxxx xx považována za xxxxxxxx xx pomoci xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX/X, x xxxx xxxxxxxx,

x) mladší 18 xxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx obce xx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx léčebně rehabilitační xxxx

1. hrazená jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče xxxxx xxxxxx upravujícího veřejné xxxxxxxxx pojištění, xxxx

2. xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx akci xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxx konaných xx xxxxx xxxx xxxx

x) vykonávající xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx13) xxx právnickou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx xx území xxxx

1. xx školském zařízení xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výchovnou xxxx anebo x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

2. x zařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

3. x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx lidem x ohrožení xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x příjmů právnických xxxx, nebo

4. xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx likvidačních xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému.

(2) Xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru, xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zaměstnanec Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx obce x xxxxxxxx ve vlastnictví Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx obce x xxxxxxxxxxx x plněním xxxxxxxxxx nebo pracovních xxxxx.14)

Xxxxxx 9

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx poplatky xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k přímé xxxxxx.15)

(2) Xxxx neodvedené xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxx poplatku xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx.16)

Xxxxxx 10

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 3 xxxx vyhlášky do 8 xxx xxx xxx xxxxxx její xxxxxxxxx.

Xxxxxx 11

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx obecně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx č. 16/2019, x xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx, ze xxx 13.12.2019.

Xxxxxx 12

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1.1.2023 x výjimkou xxxxxx 11 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1.1.2021.

Mgr. Xxxxxxxx Xxxxxx, MPA

primátor

JUDr. Xxxxxx Major, XXX

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx

Příloha x. 1

Magistrát xxxxx Olomouce

Odbor xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx Palackého 14

Xxxxx xxxxxxx x.x. 583

779 11 Olomouc

Ohlášení xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx z pobytu

dle xx. 3 odst. 2 x 3 xxxxxx xxxxxxx vyhlášky x. 14/2020, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxx a xxxxxxxx x fyzických xxxx Xxxxx právnické xxxxx xxx XX

&xxxx;

Xxxxx pobytu xxxx xxxxx, sídlo xxxxxxxxx/ (včetně XXX)

XXX xxxx xxxxx xxxxx x XX

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx pošty

(je-li rozdílná xx xxxxx xx xxxxxxxx)

Xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx pro doručování xxxxx

Xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx:

(xxxxx, příjmení, adresa xxxxxxxxx xxxx zmocněné xxxxx)

Xxxxx xxxxxxx osob,

které xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x xxxx se xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx činnosti (xxxxxx)

Xxxxx xxxx u peněžních xxxxxx:

xx kterých jsou xxxxxxxxxxx prostředky x xxxxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních služeb x xxxxxxxxx

X Olomouci xxx:

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

(xxxxx-xx xx x jinou xxxxx xxx plátce, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx)

1) §3 x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2) §3 zákona x xxxxxxxx poplatcích.

3) §3f xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v příloze č. 1.

5) §14a odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích.

6) §14a odst. 3 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

7) §14a odst. 4 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

8) §14a xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

9) §3g zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

10) §3c xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

11) §3e xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

12) §3b xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích.

13) §3b xxxx. 3 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

14) §3b xxxx. 2 zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

15) §11 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích.

16) §11 xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxxx poplatcích.