Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxx závazná xxxxxxxx x. 12/2020

x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xx na xxxx xxxxxxxx xxx 16.11.2020 xxxxxxx vydat x souladu x xxxxxxxxxxx §14 xxxx. 2 xxxxxx x. 565/1990 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx jen zákon x místních xxxxxxxxxx), x v xxxxxxx x §10 xxxx. x) a §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx:

Xxxxxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zavádí xxxxxx poplatek xx xxxxxx systému xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadů (dále xxx „xxxxxxxx“).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx (dále xxx „xxxxxxx poplatku“).1)

Článek 2

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx shromažďování, xxxxx, přepravy, třídění, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx2):

x) xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx x obci,

b) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k individuální xxxxxxxx, byt xxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx není xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba, x xx ve xxxx odpovídající poplatku xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx; xx-xx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx rodinnému domu xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, jsou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx osoby tvořící xxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx osoby xxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx.

Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx více fyzických xxxx, xxxx povinny xxxxxxx xxxxxxxx oznámit xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a data xxxxxxxx osob, xx xxxxx poplatek xxxxx.3)

Xxxxxx 3

Xxxxxxxxxx povinnost

(1) Xxxxxxxxx xx povinen ohlásit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx poplatkové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 15 xxx xxx dne, xxx mu povinnost xxxxxx xxxxx poplatek xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxx xx. 2 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poplatku xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxx xx. 2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxx evidenční xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rodinného xxxx; není-li xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx popisným xxxxxx, xxxxx poplatník xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx kterém xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx orientační nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxxx, a xxxxx xxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx, pokud nejsou xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Ve xxxxx xxxxx xxxx. 1 xx poplatník xxxxxxx ohlásit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx své xxxxxxxxxx povinnosti v xxxxxxxx změny xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxx určené k xxxxxxxxxxxx rekreaci, xxxx xxxx rodinnému domu.

(5) Xxxxxxxxx, který xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxx doručování.4)

(6) Dojde-li xx změně xxxxx xxxxxxxxx x ohlášení, xx xxxxxxxxx povinen xxxx změnu xxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx, xxx xxxxxxx.5)

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxx. 2 a 3 xxxx jeho xxxxx xx nevztahuje na xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx automatizovaným xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx nichž xx xxxxxx automatizovaný xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx poplatku xx xxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 4

Sazba xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxx 804,- Xx x xx xxxxxxx:

x) x xxxxxx 250,- Kč xx xxxxxxxxxx rok x

x) z částky 554,- Xx za xxxxxxxxxx xxx. Xxxx xxxxxx je stanovena xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxx xxxxxxxxxxx komunálního xxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx.

(2) Skutečné xxxxxxx xx rok 2019 xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu činily 57 048 999,72,- Xx x byly xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxx 57 048 999,72,- Xx xxxxxx 102 811 xxxxxxxxxx (100 663 xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxx + 2 148 xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rekreaci, xxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x pobytu xxxxx xxxxxxx xxxxx) = 555,- Kč. X xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dle xx. 4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx xx výši 554,- Xx.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx vlastnictví xxxxxx xxxxxx x individuální xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx umístění podle xx. 6 odst. 1 v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxxx xxxxxx přihlášení, vlastnictví xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx kalendářním xxxx. Xxxxx-xx xx xxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxx měsíců xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxx.6)

Xxxxxx 5

Splatnost xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31.5. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xx povinen xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx ze xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx. 4 xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx kalendářních xxxxxx, xx které je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 20. xxx xxxxxxxxxxxx měsíce následujícího xx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vznikla, xxxxxx xx xxx dříve xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx. 1, xxxxxxxxxx xxxx xx konce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

(3) Xxxxxxxx xxx platit xxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem č. 280/2009 Sb., daňový xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména bezhotovostním xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxxxxxxxx x xxxxx

(1) Od xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxx xx. 2 xxxx. 1 xxxx. a), xxxxx xx7)

x) umístěna xx xxxxxxxx domova pro xxxx xx 3 xxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx pro výkon xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) umístěna xx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx nezletilého,

c) xxxxxxxx v xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, domově xxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx chráněném bydlení.

(2) Xx xxxxxxxx xx xxxx osvobozují:

a) xxxxxxxxx xxx xx. 2 xxxx. 1 písm. x) této xxxxxxxx, xxxxx má xx xxxxxxxxxxx xxxxxx určenou x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx které xxxx xxxxxxxxxx xxxxx fyzická xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx poplatníkem xxx xx. 2 xxxx. 1 písm. x) této vyhlášky,

b) xxxxxxxxx, který x xxxxxxxxxx kalendářním xxxx xxxxxx 80 x xxxx let xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx trestu,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx 1/2 xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, ve kterém xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx společně xxxxxxxx xx nezletilé xxxx, které x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 16 xxx,

x) xxxxxxxxx přihlášený x xxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx kalendářním xxxx nedovrší 26 xxx.

(3) Úleva xx xxxx 50 % xx poskytuje nezletilému xxxxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxx kalendářním roce xxxxxxxx 16 xxx.

(4) Xx osvobození xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.8)

Xxxxxx 7

Xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 31.5. příslušného kalendářního xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx nebo úlevu xx xxxxxxxx nastala xx xx 31.5. xxxxxxxxxxx kalendářního roku, xx xxxxxxxxx povinen xx xxxxxxx ve xxxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(3) X případě, xx poplatník xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xx osvobození xxxx úlevu zaniká.9)

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinen xx 15 xxx xxxxxxx xxxxxxx poplatku x xxxxxxxx xxxxxxx xx lhůtě dle xx. 5 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx, x xx od xxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx poplatku xxxxxxxx.

Xxxxxx 8

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx poplatky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx včas xxxx xx správné xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx poplatek xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.10)

(2) Včas xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx těchto xxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxx xxxxxx až xx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx poplatku xxxxxxxxxx xxxx xxxx.11)

Xxxxxx 9

Xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx12)

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx poplatku poplatníkovi, xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx nezletilý x nenabyl xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxxx a xxx xx xxxxxxxx opatrovník xxxxxxxxxx jeho xxxxx, xxxxxxxx poplatková xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovník xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx poplatník.

(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 vyměří xxxxxxx poplatku poplatek xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 10

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Zrušuje xx obecně xxxxxxx xxxxxxxx č. 14/2019 x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx shromažďování, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x odstraňování xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 13.12.2019.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzniklé před xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 11

Xxxxxxxx vyhlášky

Tato xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1.1.2021.

Xxx. Xxxxxxxx Žbánek, XXX

xxxxxxxx

XXXx. Martin Xxxxx, XXX

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx

1) §15 xxxx. 1 xxxxxx, x xxxxxxxx poplatcích

2) §10b odst. 1 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

3) §10b xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) §14a xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

5) §14a xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

6) §10b xxxx. 6 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

7) §10b odst. 3 zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

8) Zákon č. 111/2006 Sb., x pomoci x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

9) §14a xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

10) §11 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

11) §11 odst. 3 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

12) §12 zákona x místních poplatcích