Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

35/VS/2020

Veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxx xxxx městem Xxxxx Xxxxx x obcí Xxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxx Rady xxxxx Xxxxx Město x. 31, xxx xxxxx 1/6.2 xx xxx 18.3.2020 x xxxxxxxx x. 168/2020 xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx x. 8, xx xxx 21.5.2020 xxxxxxxxx níže xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx. §63 x xxx. §66c xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx. §3a xxxxxx č. 553/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu:

1. xxxxx Xxxxx Město

zastoupené x. Xxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx

xxxxx: Xxx. Xxxxxx 100, Xxxxx Xxxxx 686 03

IČO: 00567884

xxxxxxxx xxxxxxx: Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx

x.x. 35-5806070297/0100

xx xxxxx xxxxxx

x

2. xxxx Zlechov

zastoupená x. Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx

xxxxx: Xxxxxxx 540, Xxxxxxx 687 10

XXX: 00291609

xxxxxxxx spojení: Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx

x.x: 3121721/0100

na xxxxxx xxxxx

X.

Xxxxxxx smlouvy

1. Xxxxxxxxx xxxx veřejnoprávní smlouvy xx úprava xxxxxxxxxx xxxxxx, práv x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx obce, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxx Xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx Město, (xxxx xxx „MPSM“) xx zavazuje zajistit xxxxx níže xxxxxxxxxx xxxxxxxx městské policie xx xxxxx xxxx Xxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxx policii xxxxxxxx, x to x xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx touto xxxxxxxx.

XX.

Xxxxxx rozsahu xxxxx

1. XXXX bude na xxxxx xxxx Zlechov xxxxxxxxx všechny xxxxx xxxxxxxxx x xxx. §2 zákona x xxxxxx policii, x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 361/2000 Xx., x provozu xx xxxxxxxxx komunikacích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx č. 65/2017 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxx škodlivými xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. XXXX bude xx území xxxx Xxxxxxx vykonávat xxxxx x rozsahu zákonů x v příkazním xxxxxxx bude oprávněna xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §91 xxxx. 2 xxxxx, e) xxxxxx x. 250/2016 Xx., o xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx x xxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxx měření xxxxxxxxxx nejvyšší povolené xxxxxxxxx vozidel. Xxxx xxxxx xxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx obce Xxxxxxx. Xxxxxx bude dvoučlenná x motorizovaná.

3. XXXX xxxx na území xxxx Zlechov xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx zařízení x xxxx xxxxxxxx x xxxx Xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxx (rozhoduje xxxxxx XXXX) při xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx XXXX. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx obce Xxxxxxx.

4. Xxxxx xxx xxxxxxxx 1. x 2. xxxxxx xxxxxx xxxx MPSM xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx budou xxxxxxx strážníci služebně xxxxxxxx x XXXX, x to v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxx Město.

6. Xxxx Zlechov xxxxx xxxx zahájením spolupráce XXXX xxxxxx x xxxx xxxxxxxx obecně xxxxxxxxx vyhlášek x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx se xxxxxxxx vydat xx xxx, xxx xxxx xxxxxxx nabude xxxxxxxx, xxxxxxx strážníkovi XXXX xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonu pravomoci xx xxxxxxxxxxxx území xxxx Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

8. Xxxxx Xxxxx Město xx povinno xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dle předchozího xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx XXXX.

9. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx MPSM x xxxx Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Staré Xxxxx.

XXX.

Xxxxxx xxxxxxx

1. Smluvní strany xx xxxxxxx, xx xx výkon činností XXXX dle xx. XX. xxxx. 1,2 xxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Částka xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 600,-Xx (xxxxx: šestsetkorunčeských) za xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxx xxxxxxx strany se xxxxxxx, xx za xxxxx xxxxxxxx XXXX xxx čl. XX. xxxx. 3 xxxx xxxxxxx xxxx poskytována xxxxxxxx částka xxxxxx xx úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy ve xxxx - 2 xxxxxxxxx 900,-KČ/hodina (slovy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx 450,-Xx/xxxxxx (xxxxx: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). Pokud xxxx použita xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxxxx částka 120,-Xx xx střelu.

3. Xxxxx Xxxxx Město xxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx činností XXXX xxx xxxx smlouvy xxxx Xxxxxxx účtoval xxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx x měsících xxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxx, x xx daňovým xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxxx dle xxxxxx č. 253/2004 Sb., x xxxx x přidané xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Splatnost xxxxxxx bude 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx prodleni s xxxxxxx je obec Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx xxxx z xxxxxxxx xx xxxx 0,05% x dlužné částky xx xxxxx den xxxxxxxx.

4. Přílohu x. 1 xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxx písemná xxxxxx x xxxxxxxx XXXX xxx xxxx smlouvy. Xxxxxxxx č. 2 xxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx časový xxxxxx xxxxxxxx XXXX xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx čtvrtletí x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výpočet xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XX.

Xxxx xxxxxx xxxxxxx

1. Tálo xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx neurčitou xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Zlínského xxxxx (dále xxx „xxxxxxx xxxx“) x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx právní xxxx.

2. XXXX xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx dne měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxx souhlasu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

3. Xxxxxxx strany xxxxx xxxxxxx smlouvu jednostranně xxxxxxxx výpovědí xxx xxxxx důvodů. Výpovědní xxxxx činí 1 xxxxx x xxxxxx xxxxx dnem měsíce xxxxxxxxxxxxx xx doručení xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

4. Xxxx xxxxxxx může xxx xxxxxx pouze xxxxxxxxx číslovanými xxxxxxx xxxxxxxxxxx oběma xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

5. Krajský úřad xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxx došlo v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxx situace, kde xx smlouva xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Případné xxxxx z xxxx xxxxxxx rozhoduje xxxxxxx xxxx.

X.

Xxxxxxxxx ustanoveni

1. Smluvní xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxx uzavření na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx po xxxx 15 xxx x xxxxxx ji xxxxxxxxx xxxxx ke zveřejnění xx Věstníku xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx jejího xxxxxx.

3. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, přičemž jeden xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx, jeden xxxx Xxxxxxx x xxxxx stejnopis xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx s uzavřením xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

4. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x uzavřením xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx smluvních xxxxx.

5. Datem účinnosti xxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx Xxxxxx Xxxxx xxx 1.7.2020

Josef Bazala x. x.

xxxxxxxx města Xxxxx Město

Ve Xxxxxxxx xxx 1.7.2020

Ing. Xxxxxx Xxxxxxx x. r.

starosta xxxx Zlechov