Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Statutární město Xxxxx

Xxxxxxxx x. 1/2020,

kterým xx xxxx xxxxxxxx č. 7/2018, xxxxxx se xxxxxx xxxxx xxx

Xxxx statutárního xxxxx Opavy xxxx xxxxxxxxx x. 1893/44/RM/20 xx xxx 10.6.2020 xxxxxx x xxxxxxx x ustanoveními §11 x §102 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §18 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů toto xxxxxxxx, kterým xx xxxx nařízení x. 7/2018, xxxxxx xx xxxxxx tržní xxx:

Xxxxxx 1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx nařízením xx xxxx článek 2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xxx xxxxx:

„x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx xx xxx. xxxxxx 6 m2 x xxxxxxxx nad xxx, xxxxx se zejména x xxxxxx, xxxx, xxxx, vozík, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx přívěs xx xxxxxxxxx upravené xxxxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyráběnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xx váhy 3,5 x. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x tomuto xxxxx, xxxxxxxxx technické x xxxxxxxxxx požadavky, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpisy1). Prodejním xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx reklamní xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx nerozumí xxxxxxxxx, xx-xx přímo x xxx zboží prodáváno. Xxxxxxxx prodejní zařízení xxxx disponovat xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx prostor, parkovat xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxx při vjezdu, xxxxxxx a provozu x xxxxxx chodníků xx xxxxxxx xxxxxx.“

1) xxxx. §16 xxxxxx x. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx zákona x. 168/199 Xx.,

Xxxxxx 2

Xxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxx 4 xx xxxxxx xxxx xxxxxx 4x, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 4a

Další xxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxx místa xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x centru xxxxx, xxx. xxxxxxx prstenec, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze x. 1 xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxxx x tato xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx-Xxxxx:

x) Xxxxxxxxx xxxx, X xxxxx, xxxx. č. 186/1 x xxxx. x. 193,

x) Xxxx Xxxxxxx, X xxxxx, parc. x. 492/1,

x) Xxxx Xxxxxxx, X Xxxxxxxx, xxxx. č. 492/1.

2. Xxxxxxxx místa xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx mohou být xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx č. 1 xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx jedná x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx-Xxxxxxxxx:

x) Xxxxxxx xxxx, X xxxxxxxxxxx stadionu, xxxx. x. 2031/1,

x) Městské xxxx, U dětských xxxxx, xxxx. x. 2031/1.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx x odstavci xxxxxx x druhém xxxxxx xxxxxx xxxx vyznačena x xxxxxxxxx vektorové xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xx xxxx xxxx xxx nahlédnout xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xx xxxxxxxx stránkách xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx.“

Xxxxxx 3

Xxxxx přílohy č. 2

Xx článku 1 xxxxxxx x. 2 xxxxxxxx č. 7/2018, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx, x názvem „Xxxxxxxx xxx udržování xxxxxxx x bezpečnosti x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx vkládá xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) zajistit xxxxx x okruhu 20 m xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxx znečištění xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxx od xxxxx).“

Xxxxxx 4

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxx nařízení jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx míst, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxx 2 xxxxxx nařízení.

2. Toto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 11.6.2020.

Ing. Xxxxx Xxxxxxxx, v. r.

primátor

Bc. Xxxx Xxxxxxxx, x. x.

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx