Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Statutární město Xxxxx

Xxxxxxxx x. 1/2020,

kterým se xxxx xxxxxxxx č. 7/2018, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx řád

Rada xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxx x. 1893/44/XX/20 xx xxx 10.6.2020 xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §11 x §102 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §18 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 7/2018, kterým se xxxxxx tržní řád:

Článek 1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx 2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xxx xxxxx:

„x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx prostranství xx xxx. plochy 6 x2 x xxxxxxxx xxx xxx, xxxxx xx xxxxxxx x stánek, xxxx, xxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx bezmotorové xxxxxxx xx vozidlo x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxx 3,5 x. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxx zařízení xxxxxx x xxxxxx účelu, xxxxxxxxx technické x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx1). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se rozumí x xxxxxxxx určené x xxxxxx účelu, xxxxx xx neseno xxxx xxxxxxxxx. Prodejním xxxxxxxxx xx nerozumí xxxxx xxxxxxxx tabule xxxxxxxx xxx současného xxxxxxxxx nabízeného xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxx z xxx zboží prodáváno. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx do xxxxxxxx prostor, xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x ničení xxxxxxxx xx xxxxxxx zeleně.“

1) xxxx. §16 xxxxxx x. 56/2001 Sb., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 168/199 Xx.,

Xxxxxx 2

Prodejní xxxxx

Xx xxxxxx 4 xx xxxxxx xxxx xxxxxx 4a, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 4x

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxx xx veřejném prostranství x xxxxxx xxxxx, xxx. xxxxxxx prstenec, xxxxx být xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x grafickým znázorněním xxxxxxxxx x příloze x. 1 tohoto xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx x tato xxxxx v katastrálním xxxxx Xxxxx-Xxxxx:

x) Dvořákovy xxxx, X xxxxx, xxxx. č. 186/1 x xxxx. č. 193,

x) Xxxx Xxxxxxx, X xxxxx, parc. x. 492/1,

x) Xxxx Xxxxxxx, U Minoritů, xxxx. x. 492/1.

2. Xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsaženým x xxxxxxx č. 1 xxxxxx xxxxxxxx. Konkrétně xx jedná x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx území Opava-Předměstí:

a) Xxxxxxx sady, X xxxxxxxxxxx stadionu, parc. x. 2031/1,

b) Xxxxxxx xxxx, X xxxxxxxx xxxxx, parc. x. 2031/1.

3. Veřejná prostranství xx území Xxxxxxxxxxxx xxxxx Opavy xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx x digitální vektorové xxxx x xxxxxx xxxxxx vrstvy nad xxxxxxxxx katastrální mapou xxxxxxxxxxxx xxxxx Opavy. Xx této xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx webových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxx.“

Xxxxxx 3

Xxxxx xxxxxxx x. 2

Xx článku 1 xxxxxxx x. 2 xxxxxxxx č. 7/2018, kterým xx xxxxxx xxxxx xxx, s xxxxxx „Xxxxxxxx xxx udržování xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ se xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) xxxxxxxx xxxxx x okruhu 20 m xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxx xx oleje).“

Článek 4

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Přílohou xxxxxx nařízení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx míst, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxx nabývá účinnosti xx 11.6.2020.

Ing. Xxxxx Xxxxxxxx, x. x.

xxxxxxxx

Xx. Xxxx Xxxxxxxx, x. x.

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx