Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Statutární město Xxxxx

Xxxxxxxx x. 1/2020,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 7/2018, xxxxxx se xxxxxx xxxxx řád

Rada xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxx č. 1893/44/XX/20 xx xxx 10.6.2020 xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §11 x §102 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx ustanovení §18 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx toto xxxxxxxx, kterým xx xxxx nařízení č. 7/2018, xxxxxx se xxxxxx tržní xxx:

Xxxxxx 1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx 2 xxxx. 1 xxxx. f), xxxxx xxx xxxxx:

„x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zařízení xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx. xxxxxx 6 x2 x xxxxxxxx xxx xxx, xxxxx xx zejména x xxxxxx, xxxx, xxxx, vozík, stojan, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx či vozidlo x elektrickým motorem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyráběnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx do váhy 3,5 x. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx zařízení xxxxxx x xxxxxx účelu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx vyžadují zvláštní xxxxxx xxxxxxxx1). Prodejním xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx určené x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx neseno xxxx xxxxxxxxx. Prodejním xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zboží. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx nerozumí xxxxxxxxx, xx-xx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxx xxx vjezdu, xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxx chodníků xx xxxxxxx xxxxxx.“

1) xxxx. §16 xxxxxx x. 56/2001 Sb., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 168/199 Xx.,

Xxxxxx 2

Prodejní xxxxx

Xx xxxxxx 4 xx xxxxxx nový xxxxxx 4a, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 4a

Další xxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx. xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x souladu x xxxxxxxxx znázorněním xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 1 xxxxxx xxxxxxxx. Konkrétně xx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx-Xxxxx:

x) Xxxxxxxxx xxxx, U xxxxx, xxxx. x. 186/1 x parc. x. 193,

x) Xxxx Xxxxxxx, X xxxxx, xxxx. x. 492/1,

c) Xxxx Xxxxxxx, X Xxxxxxxx, xxxx. č. 492/1.

2. Xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx prostranství Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxxxx pouze x xxxxxxx s grafickým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 1 xxxxxx xxxxxxxx. Konkrétně xx xxxxx x xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx-Xxxxxxxxx:

x) Xxxxxxx xxxx, X xxxxxxxxxxx stadionu, parc. x. 2031/1,

b) Městské xxxx, X dětských xxxxx, xxxx. x. 2031/1.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx území Xxxxxxxxxxxx xxxxx Opavy uvedené x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx tohoto xxxxxx jsou xxxxxxxxx x digitální xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxx vrstvy xxx xxxxxxxxx katastrální xxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxx. Xx xxxx xxxx xxx nahlédnout xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxx.“

Xxxxxx 3

Xxxxx přílohy x. 2

Xx článku 1 xxxxxxx č. 2 xxxxxxxx č. 7/2018, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx, x xxxxxx „Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxx písmeno g), xxxxx zní:

„g) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx 20 m xx xxxxxxxx mobilní provozovny, xxx xxxxx prodejní xxxx, tak po xxxxxxxx stanoviště, x xx xxxxxx znečištění xxxxxxxxx látkami (xxxx. xxxxxx od xxxxx).“

Xxxxxx 4

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Přílohou xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 11.6.2020.

Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx, x. x.

xxxxxxxx

Xx. Xxxx Brňáková, x. x.

1. náměstkyně primátora