Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Brno

Obecně xxxxxxx vyhláška x. 28/2020,

xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx x. 20/2001, xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx města Xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx města Xxxx xx xx X8/20. xxxxxxxx konaném xxx 20.10.2020, xxx xxxxx č. 5, xxxxxxx vydat xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §130 x x xxxxxxx x ustanovením §84 xxxx. 2 xxxx. x) zákona č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxxxxx“):

Xxxxxx 1

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx vyhláška xxxxxxxxxxxx xxxxx Brna x. 20/2001, kterou xx xxxxxx Xxxxxx xxxxx Brna, xx xxxxx obecně závazných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxx x. 21/2001, 25/2001, 2/2002, 5/2002, 7/2002, 24/2002, 3/2003, 10/2003, 1/2004, 4/2004, 14/2004, 9/2005, 15/2006, 18/2006, 1/2007, 7/2007, 1/2008, 13/2008, 2/2009, 3/2009, 12/2009, 4/2010, 14/2010, 23/2010, 7/2011, 16/2011, 1/2012, 10/2012, 5/2013, 16/2013, 2/2014, 8/2014, 7/2015, 1/2016, 12/2016, 7/2017, 17/2017, 14/2018, 11/2019 a 13/2019, se xxxx x xxxxxxxx xxxxx:

1. X xxxxx II. - Xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxx městských xxxxx - se:

v xxxxxx 3

x xxxx. 6

- v písm. x) za xxxxx 8) zařazuje odkaz 63),

x článku 11

x xxxx. 2

- x xxxxxx xxxx xx xxxxx „xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx“ x xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxx, xxxxx správa xx xxxxxxx xxxxxxx části“,

- x xxxx. x) xxxxxxxxx text xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx: „xxxxxxxx xxxxxxxxxx věcí xxxxx xxxxxxxxxx předpisů8, 63) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,“,

x xxxxxx 12

v xxxx. 3

- v xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx text: „x o uzavření xxxxxxxxx smluv a xxxxx o xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx třetích xxxx, xxx potřeby xxxxxxx části,“,

- xx xxxxx xxxxxxx slovo „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxx „xxxxxxxxx xxxxx“,

- xx xxxxxx odrážce xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx „o xxxxxxx xxxxxxx břemen xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx součástí je xxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxx břemen xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx součástí xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sítí, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx19) x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxx prvky xxxxxxxxx xxxxxxxxx x trolejového xxxxxx) na xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx,“,

- xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx: „x xxxxxx oprávněného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xx vlastnictví xxxxxxx xxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx městskou xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zřízenou xxxxxxxx xxxxx, popř. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,“,

2. X xxxxx XXX. - Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxxxxx - xx:

x xxxxxx 17

x xxxx. 1

- x xxxx. x) xx xxxxx „smluv“ zařazují xxxxx „a xxxxx x výstavbě dopravní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx“,

x xxxxxx 25

x xxxx. 1

- x xxxx. x) vypouští xxxxx „xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Brna a xxxx xxxxxxxxxxx“,

- v xxxx. l) vypouští xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx XX, Xxxxxxxxxxxx kultury XX x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX pro xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxx xxxxx“,

- x xxxx. r) xxxxxxxxx text xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx“,

- xxxxxxxx xxxx písm. x), xxxxx xxx: „xxxxx oprávněné bezdůvodné xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jsou bezesmluvně xxxxxxx xxxxxx Brnem, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Brnem, xxxx. xxxxxxxxxxx složkou města Xxxx,“,

- xxxxxxxx nové xxxx. x), které xxx: „informuje městskou xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x výzvách x xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx, kdy odpovědným xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, a to xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx do 15 xxx xx xxxxxxxx, xx xx x xxxxxx skutečnostech prokazatelně xxxxx“,

x článku 26

x xxxx. 1

- x xxxx. x) xx xxxxx „disponují jím x rozsahu daném xxxxx Statutem“ xxxxxx xxxx: „xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx smlouvy, xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajícími z xx. 75 xxxxxx Xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x smlouvy x umístění xxxxxxx xx nemovité xxxx xx xxxxxxxxxxx třetích xxxx, xxx potřeby xxxxxxx xxxxx“,

- v xxxx. x) xx xxxxx „majetku xxxxx xxx svěřeného“ xxxxxx xxxx: „nebo xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx třetích xxxx xxxxxxxxx městskou xxxxx, xxxxxxxxxxxx organizací xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složkou xxxxxxx xxxxx,“,

- v xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx město Brno xxxxxx x vydání xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx XxXX X-X xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx rehabilitacích x“,

- xxxxxxxx nové písm. x), xxxxx xxx: „xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x případě, xx xxxxxxxx věci xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

- zařazuje nové xxxx. x), xxxxx xxx: „xxxxxxxxx město Xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx straně xxxxx Xxxx, x xxxxxxx x xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx, kdy odpovědným xxxxxxxxx xx město Xxxx, a xx xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xx 15 xxx od okamžiku, xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“,

x xxxxxx 41

x xxxx. 2

- vypouští xxxx. g),

- xxxx. x) xx q) xxxxxxxxxxxxxx xx písm. x) až p),

v xxxxxx 55

x odst. 1

- v písm. x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

- v xxxx. x) xxxxxxxx poslední xxxxxxx

x xxxx. 2

- x xxxx. x) x xxxxxx odrážce xx konec xxxxxxxx xxxxx: „s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxx xxxx xxxxx“,

- x písm. x) xx dvacáté páté xxxxxxx slova „xxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxx xxxxxxxxx xxxxx“,

- x xxxx. x) xx dvacáté osmé xxxxxxx xxxxxxxxx text xxxxxxxx x nahrazuje xxxxxx: „zajišťuje systém xxxxxxxxxxxxxx služeb sociálně-právní xxxxxxx dětí xx xxxxx xxxxx,104)“,

- x xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vypouští x nahrazuje xxxxxx: „xxxxxxxxxx x 1. xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.104) 43)“,

x xxxxxx 56

v odst. 1

- x písm. x) xxxxxx xx xxxxx nová xxxxxxx, xxxxx xxx: „spolupracují xx soudy x xxxxxx x omezení xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx zpráv xxx xxxx.111),

- xxxxxxxx xxxx. x)

x xxxx. 2

- x xxxx. x) xx konec xxxxxxxx xxxx: „x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x případě, že xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx samostatně xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xx ustanoveno xxxxxxxxxxxx pro řízení xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,“.

3. X xxxxx XX. - Xxxxxxxxxxx města x xxxxxxxxx částí - xx:

x xxxxxx 75

x xxxx. 4

- xxxx. x) xxx: „městská xxxx předává Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx podklady xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x hospodaření x xxxxxxxxx xxxxxxxx města (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.) - xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xx xxxxx xx 60 xxx od xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx potřebného xxx předmětnou xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx kratší xxx 30 dnů xxxx xxx-xx x xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zřízené xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx části xxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxxx xxxxxxx xxxx ovládá,“

- xxxxxxxx nové xxxx. x), xxxxx xxx: „xxxxx město Xxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx svěřeném xxxxxxx xxxxx a xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, má se xx xx, že xxxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx části.“,

v xxxx. 7

- xx xxxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „Xxxx xxxxx Xxxx xxxx“,

x xxxx. 10

- xx xxxxx „xxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx “xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“,

x xxxxxx 76

v xxxx. 8

- v xxxx. x) xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx „a na xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx údržby na xxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxx plochách xx xxxxxx xxxxxx 30 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx Xxxxxxx“

- xxxxxxxx xxxx. a)

- xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx. a) xx x),

x xxxx. 12

- xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx „Xxxxxx ve xxxx 20 % z xxxxx xxxx“ a xxxxxxxxx xxxxxx:

„Xxxxxx ve xxxx 20 % x xxxxx xxxx xxxx vymezených x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx městská xxxx uvolní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xx bude xxxxxxxx xxxxxxx jako volná.

Příjmy xx xxxx 20 % z kupní xxxx:

- xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx souvisejících,

- bytových xxxx svěřených xxxxxxx xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxx následně xxxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x příjmu xxxxxxx xxxxx ve xxxx 30 % z xxxxx xxxx.“.

4. X xxxxx X. - Xxxxxxx ustanovení - xx:

x xxxxxx 83

x xxxx. 2

xxxxx Přílohy x. 2 xxx: „Xxxxxxxx xxxxx přenesené xxxxxxxxxx“

x xxxx. 4

- xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxx 76 xxxx. [10] xxxxxx Xxxxxxx se nepoužije xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx rozpočtu xxxxxxx xxxxx dle článku 76 xxxx. [8] xx [10a] xxxxxx Xxxxxxx xxx xxx 2021“.

5. V odkazech - se:

v xxxxxx 19)

- před xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odrážka x xx konec xxxxxxxx xxxxx „xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx“

- xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx: „zákon x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x výkonu xxxxxx správy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (energetický zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx“,

x xxxxxx 111)

- xxxxxxxxx xxxx vypouští x nahrazuje xxxxxx: „§128 xxxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx“.

6. Xxxxxxx x. 2 xxxxxx závazné vyhlášky xxxxxxxxxxxx města Xxxx x. 20/2001, xxxxxx xx vydává Xxxxxx xxxxx Xxxx, xx xxxxx obecně xxxxxxxxx xxxxxxxx statutárního xxxxx Xxxx x. 21/2001, 25/2001, 2/2002, 5/2002, 7/2002, 24/2002, 3/2003, 10/2003, 1/2004, 4/2004, 14/2004, 9/2005, 15/2006, 18/2006, 1/2007, 7/2007, 1/2008, 13/2008, 2/2009, 3/2009, 12/2009, 4/2010, 14/2010, 23/2010, 7/2011, 16/2011, 1/2012, 10/2012, 5/2013, 16/2013, 2/2014, 8/2014, 7/2015, 1/2016, 12/2016, 7/2017, 17/2017, 14/2018, 11/2019 a 13/2019, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx přílohou xxxx xxxxxxxx.

7. V xxxxxxx x. 5 - Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx částem - xx:

x xxxxxx 1

x xxxx. 2

- x xxxxxxxx xxxx xxxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxx“,

x odst. 3

- x závorce xxxxx „xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx“,

- xx xxxxx xxxxxxxx xxxx:

„Xxxxxxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx jinak, xx xx xx xx, xx x xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx nesoulad xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

- xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx číslo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx pozemku xxxxxxxxx,

- xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx oznámí xxxxxxx části xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxx nově xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx majetku xxxxx svěřeném městské xxxxx xxxxxxxxx svěřeny xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx správě Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a. x.

X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx město Xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx rovněž xxxxxx městské části. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx části xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.“,

x xxxxxx 2

v xxxx. 2

- xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx,

- x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxx orné xxxx, chmelnice, xxxxxx, xxxxx, pastviny,“,

- x xxxxxxxxx čtvrté xxxxxxx xxxxxxxx pátá xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxx dosavadní xxxxx xxxxxxx,

x xxxx. 3

- xxxxxxxx xxxx šestá xxxxxxx, xxxxx xxx: „xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,“,

x xxxxxx 3

x odst. 1

- xxxxx „xxx příloha x. ll“ xxxx xx xxxxx „xxx xxxxxxx č. x“,

x xxxxxx 4

x odst. 3

- xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxx, znalecký xxxxxxx“,

- xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxx“ zařazují xxxxx „xxxxxx xxxxx x xxxxxx správního xxxxxxxx“,

xxxxxx 5 xxxxxxxx,

Xxxxxxx x. x xxxxxxxx,

xxxxxxxxx Xxxxxxx x. ll xxxxxxxx jako Xxxxxxx x. l.

8. X xxxxxxx č. 9 - Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zřízených xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx a xxxxxxxxxxx městem Xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 100% majetkovou xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx Brna - xxxxxxxxx xxxxx - xx:

x Xxxxx I - Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se 100% xxxxxxxxxx účastí statutárního xxxxx Brna

v xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

- na xxxxxxx zařazuje nový xxxx: „ARENA XXXX, x. x.,

x Xxxxx XX - Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx statutárním xxxxxx Brnem - xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx společnosti xx 100% majetkovou xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx - xxxxxxxxx xxxxx

x xxxx. 2. Městská xxxx Xxxx-Xxxxxxxxxx:

- xxxxxxxx xxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxxx, Xxxx, nám. Xxxxxxxxx 8, příspěvková xxxxxxxxxx“,

- xxxxxxxx xxxxxx xxxxx „Základní xxxxx Xxxx, nám. Svornosti 7, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“,

- xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx „Školní xxxxxxx Xxxx, xxx. Svornosti 7, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx: „Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxx 7, xxxxxxxxxxx organizace“,

v xxxx. 4. Městská část Xxxx-xxxxx:

- ve třetím xxxxx slova „Bieblova 25“ xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx 16“.

Xxxxxx 2

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx (11.11.2020) xxxxx xxxxx v xxxxx X. článku 83 xxxx. 2, xxxxx xxxxxxx x. 2 x změn x xxxxx XXX:

- xxxxxx 55 odst. 1 xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx. x),

- xxxxxx 56 odst. 1 xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxx. d),

- článku 76 xxxx. 8 xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxx. x) x xxxxxxxxxxxx xxxx. x) xx x) xx xxxx. x) xx x),

xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.1.2021.

XXXx. Markéta Xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx

Xxx. Xxxx Xxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx

Xxxxxxx x. 2

Xxxxxxx xxxxx Xxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx působnosti

Městské xxxxx xxxxxxxxxxxx některé xxxxxxxx x xxxxxxxxx působnosti xxx xxxx městské xxxxx

Xxxxxxx část Brno-střed xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx:

xxxxxxxx část Brno-Bohunice xx úseku:

1. Xxxxxxx xxxxxxx - §15 xxxx. 2 xxxx. x) zák. č. 239/2000 Xx., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Vnitřních xxxx - matriky - xxx. x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx x příjmení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxx MV XX x. 207/2001 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 301/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

městskou xxxx Brno-Starý Xxxxxxxx xx úseku:

1. Civilní xxxxxxx - §15 xxxx. 2 písm. x) zák. č. 239/2000 Xx., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxx – xxxxxxx - xxx. x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx x příjmení x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- vyhláška XX XX x. 207/2001 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx x. 301/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

xxxxxxxx xxxx Xxxx-Xxxx Xxxxxxxx xx úseku:

1. Xxxxxxx xxxxxxx - §15 xxxx. 2 xxxx. x) xxx. x. 239/2000 Sb., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx věcí – xxxxxxx - xxx. č. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxx MV XX č. 207/2001 Xx., kterou se xxxxxxx xxxxx x. 301/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

xxxxxxxx xxxx Xxxx-Xxxxxxxx xx xxxxx:

1. Xxxxxxxxx xxxx – xxxxxxx - xxx. x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxx MV XX x. 207/2001 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 301/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxx - §§10–17, §§28–30, §§31–34, §§35–37, §§51, 52, §§54–57, §59, §62 xxx. x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

městskou xxxx Xxxx-Xxxxxxxxxxx xx xxxxx:

1. Xxxxxxxxx věcí – xxxxxxx - xxx. č. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- vyhláška XX XX x. 207/2001 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx č. 301/2000 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

xxxxxxxx xxxxx Xxxx-Xxxxxxxx xx xxxxx:

1. Xxxxxxxxx xxxx - xxxxxxxxxxxx přestupků x 1. stupni 55).

2. Životního prostředí - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x 1. xxxxxx31), 33), 35), 45), §4 xxxx. 2 xxxxxx x. 251/2016 Xx., o některých xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.“

Městská xxxx Xxxx-Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx:

xxxxxxxx xxxx Xxxx-Xxxxx xx xxxxx:

1. Xxxxxxxxx věcí – xxxxxxx - xxx. x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, jménu x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx,

- xxxxxxxx XX XX x. 207/2001 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 301/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

xxxxxxxx xxxx Xxxx-Xxxxxxx xx xxxxx:

1. Xxxxxxxxx xxxx – xxxxxxx - xxx. x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx x příjmení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx,

- xxxxxxxx MV ČR x. 207/2001 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx č. 301/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx Xxxx-Xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx:

xxxxxxxx xxxx Xxxx-Xxxxxxxx na xxxxx:

1. Vnitřních xxxx – matriky - xxx. č. 301/2000 Xx., x matrikách, xxxxx x xxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx souvisejících zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxx MV XX x. 207/2001 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 301/2000 Sb., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

xxxxxxxx xxxx Xxxx-Xxxxxxx na xxxxx:

1. Bydlení - xxx. x. 87/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxx. x. 403/1990 Xx., x zmírnění xxxxxxxx xxxxxxxxx majetkových křivd, xx znění pozdějších xxxxxxxx,

- zák. x. 298/1990 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řádů x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx - §53 odst. 1 xxx. x. 289/1995 Xx., o xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- §63 xxx. x. 449/2001 Xx., x myslivosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- §13 xxxx. 8, §20 odst. 2 x §30 zák. x. 99/2004 Sb., x xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

3. Xxxxxxxx xxxx - §§10-17, §§28-30, §§31-34, §§35-37, §§51,52, §§54-57, §59, §62 xxx. x. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů,

- §37 xxxx. 1a, §91, xxxx. 6, zák. x. 108/2006 Xx., x sociálních xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- §465 xxx. x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

- §30 xxxx. 2 xxx. x. 65/2017 Xx., x ochraně xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx,

- §35 odst. 1, §36 odst. 1 xxxx. x) xx d), x) xx x) x x) a §36 xxxx. 2 xx 9 zák. x. 65/2017 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Civilní xxxxxxx - §15 xxxx. 2 písm. x) zák. x. 239/2000 Xx., x Xxxxxxxxxxxx záchranném xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxxx - §11 zák. x. 251/2016 Xx., x xxxxxxxxx přestupcích, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

6. Xxxxxxxxx věcí – xxxxxxx - zák. x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, jménu x xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx,

- xxxxxxxx XX XX x. 207/2001 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 301/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

7. Xxxxxxxxxx xxxxx - xxx. x. 183/2006 Xx., x územním xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

8. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx - xxx. x. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx komunikacích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavebního xxxxx xxx xxx. §15 xxxx. 1 písm. x) xxx. x. 183/2006 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

9. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx - §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1 x 5, §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1 x 5, §15, §17 xxxx. 1 xxxx. x), §78 x §105 xxx. x. 254/2001 Xx., x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- §15 xxx. č. 183/2006 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

xxxxxxxx xxxx Xxxx-Xxxxxxx xx xxxxx:

1. Xxxxxxx - xxx. x. 87/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx,

- xxx. x. 403/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů,

- xxx. x. 298/1990 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxx - §§10-17, §§28-30, §§31-34, §§35-37, §§51,52, §§54-57, §59, §62 xxx. x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně dětí, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- §37 xxxx. 1x, §91, xxxx. 6, zák. č. 108/2006 Xx. o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx,

- §465 xxx. č. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů,

- §30 xxxx. 2 zák. x. 65/2017 Xx., x ochraně xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx látek, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů,

- §35 odst. 1, §36 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), f) xx x) x q) x §36 odst. 2 xx 9 xxx. x. 65/2017 Xx., o xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxx - §15 odst. 2 písm. x) xxx. x. 239/2000 Xx., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxx věcí:

 a) projednávání xxxxxxxxx x 1. xxxxxx:

&xxxx;- xxx. x. 251/2016 Sb., x xxxxxxxxx přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

&xxxx;x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx náhrady xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx způsobených xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

&xxxx;- §2 xxxxxxxx xxxxx x. 165/1997 Xx., o vyplacení xxxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxx některých křivd xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx režimem.

 c) xxxxxxx: - xxx. x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx a x změně některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxx XX XX x. 207/2001 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 301/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

5. Životního xxxxxxxxx - §80 xxx. x. 185/2001 Xx., o odpadech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- §23 xxxx. 1 xxxx. x), §25 odst. 1 xxxx. d), §30 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 201/2012 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx, §4 xxxx. 2 xxxxxx x. 251/2016 Xx., x některých xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx,

- §8, §63, §87 odst. 1 xxxx. x), odst. 2 písm. x), xxxx. 3 xxxx. x), e) zák. x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů,

- §24x zák. x. 246/1992 Xx., xx xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxx, xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx péče - §46 xxxx. a) xxx. č. 166/1999 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- §70 xxxx. 2, §73 xxxx. 1-3 xxx. x. 326/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx péči, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- §2e - §2x, §5 odst. 1 xxxx. a) x x), §5a xxxx. 1 xxx. x. 252/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx,

- §13 xxx. č. 89/1995 Xx., x xxxxxx statistické xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x rybářství - §53 odst. 1 xxx. x. 289/1995 Sb., o xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- §63 xxx. č. 449/2001 Xx., x myslivosti, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx,

- §13 odst. 8, §20 xxxx. 2 x §30 xxx. x. 99/2004 Xx., x xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

8. Dopravy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx - xxx. x. 13/1997 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavebního xxxxx dle ust. §15 xxxx. 1 xxxx. x) zák. x. 183/2006 Xx., x územním plánování x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších předpisů.

9. Xxxxxxxxxxxxx - §11 xxx. x. 251/2016 Xx., o některých xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

10. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx - §8 xxxx. 1 písm. x) bod 1 x 5, §8 xxxx. 1 písm. x) xxx 1 x 5, §15, §17 xxxx. 1 xxxx. c), §78 x §105 xxx. x. 254/2001 Sb., x vodách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- §15 xxx. č. 183/2006 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx část Xxxx-Xxxxxxxxx xx úseku:

1. Xxxxxxxxx věcí – xxxxxxx - xxx. x. 301/2000 Sb., x matrikách, jménu x xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx,

- xxxxxxxx XX XX x. 207/2001 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx x. 301/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Městská xxxx Xxxx-xxxxx vykonává xxxxxx xxxxxx pro:

městskou část Xxxx-Xxxxxxxxxx a Xxxxxx xx xxxxx:

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v 1. xxxxxx:

&xxxx;- xxx. x. 251/2016 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů,

- §105x, §105b xxxx. 1. xxxx. x) xx x) xxxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (autorský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů,

- §35 xxxx. 1, §36 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) až n) x q) x §36 odst. 2 xx 9 xxx. x. 65/2017 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxx škodlivými účinky xxxxxxxxxx látek, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů,

- §182x odst. 1 xxxx. x) xxx. x. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- §79x odst. 1 xxx. x. 301/2000 Xx., o matrikách, xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx,

- xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxx – xxxxxxx - xxx. x. 301/2000 Xx., o xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- vyhláška XX XX č. 207/2001 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx zákon č. 301/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

Městská xxxx Brno-Židenice vykonává xxxxxx xxxxxx xxx:

xxxxxxxx xxxx Xxxx-Xxxxxxx na xxxxx:

1. Xxxxxxxxx xxxx – xxxxxxx - xxx. č. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxx XX XX x. 207/2001 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx zákon x. 301/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

xxxxxxxx xxxx Xxxx-Xxxxxxxxx xx xxxxx:

1. Vnitřních xxxx – matriky - xxx. č. 301/2000 Xx., x matrikách, xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx,

- xxxxxxxx XX XX x. 207/2001 Xx., kterou xx xxxxxxx xxxxx x. 301/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

xxxxxxxx xxxx Xxxx-xxx xx xxxxx:

1. Vnitřních xxxx – matriky - xxx. č. 301/2000 Xx., o xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx,

- xxxxxxxx XX XX x. 207/2001 Xx., kterou xx xxxxxxx xxxxx x. 301/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Městská xxxx Xxxx-xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx:

xxxxxxxx xxxx Brno-Chrlice xx xxxxx:

1. Xxxxxxx hospodářství, xxxxxxxxxx x rybářství - §53 xxxx. 1 zák. x. 289/1995 Xx., o xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- §63 xxx. x. 449/2001 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- §30 xxx. x. 99/2004 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2. Xxxxxxxxx věcí - §2, 3, 4, 5, 7, 8 xxx. x. 251/2016 Xx., x některých xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

- §79a xxx. x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx,

- §66x xxx. x. 128/2000 Sb., x obcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

3. Xxxxxxx - §105x, §105x xxxx. 1. xxxx. a) xx x) zákona x. 121/2000 Xx., x xxxxx autorském, x xxxxxxx souvisejících s xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Zdravotnictví - §11 xxx. x. 251/2016 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

5. Xxxxxxxx xxxx - §35 xxxx. 1, §36 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) až x) x q) x §36 xxxx. 2 xx 9 xxx. č. 65/2017 Xx., x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx - §182x xxxxxx x. 561/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x xxxxx xxxxxxxxxx (školský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

xxxxxxxx xxxx Xxxx-Xxxxxx na úseku:

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx - §53 xxxx. 1 xxx. x. 289/1995 Xx., x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- §63 zák. x. 449/2001 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- §30 zák. x. 99/2004 Xx., o xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

2. Xxxxxxxxx xxxx - §2, 3, 4, 5, 7, 8 xxx. x. 251/2016 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx,

- §79a zák. x. 301/2000 Sb., x xxxxxxxxx, jménu x xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů,

- §66x xxx. x. 128/2000 Xx., o xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Kultury - §105x, §105x xxxx. 1. písm. x) xx x) xxxxxx x. 121/2000 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx, x právech xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxxxx - §11 xxx. č. 251/2016 Xx., x některých xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Sociální xxxx - §35 xxxx. 1, §36 xxxx. 1 písm. x) xx x), x) až n) x x) x §36 odst. 2 xx 9 zák. x. 65/2017 Xx., x ochraně xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx - §182a xxxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (školský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

xxxxxxxx xxxx Xxxx-Xxxxxxx xx úseku:

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx - §53 xxxx. 1 xxx. x. 289/1995 Sb., x lesích, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- §63 zák. x. 449/2001 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- §30 xxx. č. 99/2004 Xx., o xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2. Xxxxxxxxx věcí - §2, 3, 4, 5, 7, 8 xxx. č. 251/2016 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů,

- §79x xxx. č. 301/2000 Xx., o xxxxxxxxx, jménu x xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů,

- §66d xxx. x. 128/2000 Xx., x obcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx - §105x, §105x xxxx. 1. xxxx. a) xx x) xxxxxx x. 121/2000 Xx., x právu xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (autorský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxxxx - §11 xxx. x. 251/2016 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxx - §35 odst. 1, §36 odst. 1 xxxx. a) xx x), x) xx n) x x) a §36 xxxx. 2 až 9 zák. č. 65/2017 Xx., x xxxxxxx zdraví před xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Školství - §182x zákona x. 561/2004 Sb., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším odborném x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Městská xxxx Xxxx-Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx správu xxx:

xxxxxxxx xxxx Xxxx-Xxxxxxx na xxxxx:

1. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx hospodářství - xxx. x. 183/2006 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (stavební zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx, §15 xxxx. 1 xxxx. x)“.

2. Xxxxxxxxx xxxx:

&xxxx;x) projednávání xxxxxxxxx v 1. xxxxxx:

&xxxx;- xxx. x. 251/2016 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

 b) xxxxxxx: - zák. x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxx XX ČR x. 207/2001 Xx., xxxxxx xx provádí xxxxx x. 301/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

městskou xxxx Xxxx-Xxxxxxxx na xxxxx:

1. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx - zák. x. 13/1997 Sb., x pozemních xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavebního úřadu xxx ust. §15 xxxx. 1 xxxx. x) zák. x. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx - §8 xxxx. 1 xxxx. x) bod 1 x 5, §8 xxxx. 1 písm. x) bod 1 x 5, §15, §17 xxxx. 1 xxxx. c), §78 x §105 xxx. x. 254/2001 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx,

- §15 xxx. č. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (stavební xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Zemědělství, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx: - §46 xxxx. x) xxx. x. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- §70 xxxx. 2, §73 xxxx. 1-3 xxx. x. 326/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- §2x - §2x, §5 odst. 1 xxxx. x) x x), §5x xxxx. 1 zák. x. 252/1997 Xx., x zemědělství, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx,

- §13 xxx. x. 89/1995 Sb., o xxxxxx statistické xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Lesního xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx: - §53 xxxx. 1 xxx. č. 289/1995 Xx., x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů,

- §63 xxx. x. 449/2001 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx,

- §13 odst. 8, §20 xxxx. 2 x §30 xxx. x. 99/2004 Xx., o xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

5. Vnitřních xxxx:

&xxxx;x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x 1. stupni:

 - xxx. x. 251/2016 Xx., x některých xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

&xxxx;x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ke zmírnění xxxxxxxxx křivd způsobených xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

&xxxx;- §2 xxxxxxxx xxxxx x. 165/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zmírnění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

&xxxx;x) xxxxxxx: - xxx. x. 301/2000 Xx., o xxxxxxxxx, xxxxx a příjmení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx,

- xxxxxxxx MV XX x. 207/2001 Xx., xxxxxx se xxxxxxx zákon x. 301/2000 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx - §182x xxxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, středním, vyšším xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (školský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Majetku:

 a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx působnosti x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxx:

&xxxx;- xxx. č. 87/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

8. Xxxxxxx - zák. x. 87/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- zák. x. 403/1990 Xx., x xxxxxxxx následků xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx křivd, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů,

- xxx. č. 298/1990 Xx., x úpravě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vztahů xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

9. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx - §80 xxx. x. 185/2001 Xx., o xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- §23 odst. 1 xxxx. x), §25 odst. 1 xxxx. x), §30 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 201/2012 Sb., x xxxxxxx ovzduší, §4 xxxx. 2 xxxxxx x. 251/2016 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx,

- §8, §63, §87 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx. 2 xxxx. e), xxxx. 3 písm. x), x) xxx. x. 114/1992 Sb., x xxxxxxx přírody x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- §24x xxx. x. 246/1992 Xx., xx xxxxxxx zvířat proti xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

10. Civilní xxxxxxx - §15 xxxx. 2 písm. x) xxx. č. 239/2000 Xx., x Xxxxxxxxxxxx záchranném xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

11. Xxxxxxxxxxxxx - §11 xxx. č. 251/2016 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx,

- §29 zák. x. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12. Xxxxxxxx xxxx

- §30 xxxx. 2 zák. č. 65/2017 Xx., x xxxxxxx zdraví před xxxxxxxxxx účinky xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- §35 xxxx. 1, §36 xxxx. 1 xxxx. x) až d), x) xx n) x x) a §36 odst. 2 xx 9 zák. x. 65/2017 Sb., x ochraně xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účinky xxxxxxxxxx látek, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx Xxxx-Xxxxxxxxx x Xxxxx Hora xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx:

xxxxxxxx xxxx Xxxx-Xxxxxx na xxxxx:

1. Xxxxxxxxxxx, ochrany xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx - §46 xxxx. x) xxx. x. 166/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- §70 odst. 2, §73 xxxx. 1-3 zák. x. 326/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů,

- §2x - §2h, §5 xxxx. 1 xxxx. x) a x), §5x odst. 1 zák. x. 252/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů,

- §13 xxx. č. 89/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx službě, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, myslivosti x xxxxxxxxx

- §53 xxxx. 1 xxx. x. 289/1995 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- §63 zák. x. 449/2001 Sb., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů,

- §13 xxxx. 8, §20 xxxx. 2 x §30 xxx. x. 99/2004 Xx., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

3. Požární xxxxxxx - §29 xxxx. 3 xxxx. x), b) zák. x. 133/1985 Sb., x xxxxxxx ochraně x úplném xxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxxx - §15 xxxx. 2 xxxx. d) xxx. x. 239/2000 Xx., x Integrovaném záchranném xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxx - xxx. č. 251/2016 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- §105x, §105x xxxx. 1. xxxx. x) xx x) xxxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx autorským x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- x 1. stupni xxxxx §178 xx 181 xxxxxx č. 183/2006 Xx., x územním xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- v 1. xxxxxx podle §87 xxxx. 1 xxxx. x), odst. 2 xxxx. x), xxxx. 3 písm. d) x §88 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx přírody x krajiny, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxxxxxx věcí:

 a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx některých křivd xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

&xxxx;- §2 nařízení vlády x. 165/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zmírnění xxxxxxxxx křivd způsobených xxxxxxxxxxxxx režimem,

 b) xxxxxxx: - zák. č. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, jménu x xxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů,

- vyhláška XX XX x. 207/2001 Xx., kterou xx xxxxxxx zákon x. 301/2000 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx.

7. Sociální xxxx - §§10-17, §§28-30, §§31-34, §§35-37, §§51,52, §§54-57, §59, §62 xxx. č. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů,

- §37 xxxx.1x, §91, xxxx. 6, xxx. x. 108/2006 Xx., x sociálních službách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx,

- §465 xxx. x. 89/2012 Sb., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů,

- §30 xxxx. 2 xxx. x. 65/2017 Xx., o xxxxxxx xxxxxx xxxx škodlivými xxxxxx xxxxxxxxxx látek, xx znění pozdějších xxxxxxxx,

- §35 xxxx. 1, §36 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) xx x) a x) a §36 xxxx. 2 xx 9 zák. x. 65/2017 Sb., o xxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxxxx - §11 xxx. x. 251/2016 Sb., x některých xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9. Xxxxxxxx - §182x xxxxxx x. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (školský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Dopravy x silničního hospodářství - xxx. x. 13/1997 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx. §15 xxxx. 1 písm. x) xxx. č. 183/2006 Xx., x územním xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

11. Životního xxxxxxxxx - §80 zák. x. 185/2001 Xx., x xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů,

- §23 odst. 1 xxxx. a), §25 xxxx. 1 xxxx. x), §30 odst. 1 xxxx. a) xxxxxx x. 201/2012 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, §4 odst. 2 xxxxxx x. 251/2016 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- §24x zák. č. 246/1992 Xx., xx xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

městskou část Xxxx-Xxxxxxxxx xx xxxxx:

1. Xxxxxxx - zák. x. 87/1991 Sb., x mimosoudních xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx,

- xxx. x. 403/1990 Sb., o xxxxxxxx následků xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxx. x. 298/1990 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx majetkových xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x arcibiskupství xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxx

- §§10-17, §§28-30, §§31-34, §§35-37, §§51,52, §§54-57, §59, §62 xxx. č. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- §37 odst. 1a, §91, odst. 6, xxx. x. 108/2006 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů,

- §465 xxx. x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- §30 odst. 2 xxx. č. 65/2017 Xx., x xxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- §35 xxxx. 1, §36 xxxx. 1 písm. x) xx x), x) xx x) x x) x §36 xxxx. 2 xx 9 zák. x. 65/2017 Xx., x xxxxxxx zdraví xxxx škodlivými xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxx - §15 odst. 2 xxxx. x) xxx. x. 239/2000 Sb., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Zdravotnictví

 - §11 xxx. č. 251/2016 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

xxxxxxxx xxxxx Xxxx-Xxxxxxx xx xxxxx:

1. Xxxxxxxxx xxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x 1. xxxxxx 55),

Xxxxxxx xxxx Brno-Líšeň xxxxxxxx státní xxxxxx xxx:

xxxxxxxx část Brno-Vinohrady xx xxxxx:

1. Xxxxxxxxx xxxx – matriky - xxx. x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, jménu x xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- vyhláška XX XX č. 207/2001 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 301/2000 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx Xxxx-Xxxxxx xxxxxxxx státní xxxxxx xxx:

xxxxxxxx část Xxxx-Xxxxxxx xx úseku:

1. Xxxxxxxxx xxxx – xxxxxxx - xxx. x. 301/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů,

- xxxxxxxx XX XX x. 207/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 301/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx Xxxx-Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx:

xxxxxxxx xxxx Brno-Kníničky xx xxxxx:

1. Xxxxxxxx xxxx - §§10-17, §§28-30, §§31-34, §§35-37, §§51,52, §§54-57, §59, §62 zák. x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- §37 xxxx. 1x, §91, xxxx. 6, xxx. x. 108/2006 Xx., o xxxxxxxxxx službách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- §465 xxx. č. 89/2012 Xx., občanský xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.