Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx město Plzeň

Nařízení xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx x. 2/2020

x tarifu xxxxxxxxxxx dopravy Xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxx Xxxxx

Xxxx xxxxx Xxxxx svým xxxxxxxxx x. 818 xx xxx 14.9.2020 xxxxxxxxx xxxxx §4a odst. 1 xxxx. a) xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 265/1991 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx č. 01/2020, kterým xx vydává xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, x v xxxxxxx x §11 xxxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, toto nařízení xxxx:

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Xxxxxx 1

(1) Xxxxx xxxxxxxxx se v xxxxx systému Xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx kraje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx hromadnou x příměstskou dopravou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxxxxxxx xxxxx Plzně.

(2) Integrovanou xxxxxxxx Plzeňského kraje xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx dopravní xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx Smlouvou Xxxxxxxxxxx xxxxxxx Plzeňského xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx statutární xxxxx Plzeň a Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxxx, kterým xx XXXXX x. x. x.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx aktuální xxxxxx xxxxx XXX.

Xxxxxx 2

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx dopravu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xx svého xxxxxxxx prokazatelnou xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dopravy na xxxxx statutárního xxxxx Xxxxx1).

(2) Xxxxxx nepřestupné xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxx ... 30 Kč

(3) Xxxxxx nepřestupné xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxx ... 20 Xx

Xxxxxx xxxxxxxxx 30 xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxx ... 18 Kč

Jízdné xxxxxxxxx 60 xxxxx xxxxxxxxx xx stanovuje xx xxxx ... 22 Kč

Jízdné xxxxxxxxx 180 xxxxx xxxxxxxxx xx stanovuje xx xxxx ... 38 Xx

Xxxxxx xxxxxxxxx 24 xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxx ... 66 Xx

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx zlevněné xx xxxxxxxxx ve xxxx ... 10 Xx

Xxxxxx xxxxxxxxx 30 xxxxx zlevněné se xxxxxxxxx xx xxxx ... 9 Kč

Jízdné xxxxxxxxx 60 xxxxx xxxxxxxx xx stanovuje xx výši ... 11 Xx

Xxxxxx xxxxxxxxx 180 minut zlevněné xx stanovuje xx xxxx ... 19 Xx

Xxxxxx xxxxxxxxx 24 xxxxx zlevněné xx xxxxxxxxx xx xxxx ... 33 Xx

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx 35 xxxxx hrazené xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx SMS se xxxxxxxxx xx xxxx … 22 Xx

(6) Xxxxxx xxxxxxxxx 24 xxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxx xx výši ... 76 Kč

(7) Xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx odst. 4 xxxxxx xxxxxx xxxx:

x) xxxx xx 6 xx 15 xxx, xxxxx nemají xxxxx xx bezplatnou xxxxxxxx xxx xx. 5,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xx 15 xxx xxxx doprovázející dítě xx 6 let xxxx,

x) držitel Xxxxxxxx xxxxx ve xxxx xx 65 xxx, xxxxx xxxxxx starobní xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxx invaliditu 3. xxxxxx2), x xxx, xx tento xxxxx vzniká jeho xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx Plzeňské xxxxx xx věku xx 65 xx 70 xxx, x xxx, xx tento xxxxx vzniká xxxx xxxxxxxx na Xxxxxxxx xxxxx.

(8) Cena hromadné xxxxxxxx, která umožňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx 10 xxxx x xxxxxxxxxxx počtu 35 xxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx:

x) 40 Kč xx xxxxxx osobu xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx,

x) 20 Xx za xxxxxx xxxxx x nárokem xx xxxxxxxx xxxxxx xxx tohoto xxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xx přepravu xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx kola x xxxxxx zvířete, xx xxxxxxxxx ve xxxx ... 0 Kč

(10) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx 365 xxx xxx xx. 3 se xxxxxxxxx ve xxxx ... 0 Xx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x hotovosti u xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx ... 30 Xx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx výši ... 20 Xx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 30 minut xx xxxxxxxxx xx xxxx ... 18 Xx

Xxxxxxxxx xx přepravu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 60 xxxxx se xxxxxxxxx xx výši ... 22 Xx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 35 xxxxx hrazené prostřednictvím xxxxxxxx XXX se xxxxxxxxx xx xxxx ... 22 Kč

(11) Xxxxx xx nejedná x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx. 5 xxxxxx nařízení, xxxxxxxxx xx přepravné xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx tohoto xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx u xxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxx ... 30 Kč

Přepravné za xxxxxxxx xxxxxx zvířete xxxxxxxxxxx se stanovuje xx xxxx ... 10 Kč

Přepravné xx xxxxxxxx živého xxxxxxx xxxxxxxxx 30 xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx ... 9 Xx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx zvířete xxxxxxxxx 60 xxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxx ... 11 Xx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 35 xxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx SMS se xxxxxxxxx xx výši ... 22 Xx

Xxxxxx 3

(1) Xxxx základních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx druhů xx xxxx:

x) x platností 365 xxx … 4 120 Xx

x) x platností 183 xxx … 2 382 Xx

x) xxxxx xxxxx (1-365 xxx) … xxx Přílohy č. 1

(2) Xxxx zlevněných časových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (úroveň 50%) se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx:

x) x xxxxxxxxx 365 xxx … 2 060 Xx

x) s xxxxxxxxx 183 xxx … 1 191 Xx

x) xxxxx xxxxx (1-365 xxx) … xxx Přílohy č. 2

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxx časovou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (úroveň 50%) xxx xx. 3 xxxx. 2 xxxx:

x) xxxxx xx 15 xx 18 let, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx x počátku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx 18 xx 26 let, xxxx-xx xxxxxxxx od 18 xx 26 xxx x počátku xxxxxxxxx časové xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx 65 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx 3. xxxxxx2),

x) xxxxx xx 65 xx 70 xxx,

x) xxxxx pobírající xxxxxxxxx xxxxx x mateřství3) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx4), xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx5), xxxx-xx na mateřské xx rodičovské xxxxxxxx x xxxxxxx platnosti xxxxxx předplatné xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx6).

(4) Xxxx přenosných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx druhů xx xxxx:

x) s xxxxxxxxx 365 xxx … 5 355 Kč

b) x xxxxxxxxx 183 xxx … 3 094 Kč

c) volný xxxxx (1-365 xxx) … xxx Přílohy č. 3

(5) Xxxx turistických xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx x příloze č. 4, xxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxxx „Xxxxxxxx předplatné xxxxxxxx“ xxxx xxxxx:

x) xxxx od 6 xx 15 xxx, xxxxxxx-xx podmínku věku x xxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx přepravu xxx xx. 5,

x) osoby xx 15 xx 18 let, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx od 18 xx 26 let, xxxx-xx studenty xx 18 do 26 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx turistické xxxxxx xxxxxxxxxx jízdenky,

d) xxxxx xx 65 xx 70 let.

Článek 4

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx jednoho xxx xx xxxxxxxxx xx xxxx:

x) 496 Xx x xxxxxxxxx 365 dnů,

b) 248 Xx s xxxxxxxxx 365 dnů, xx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dle xx. 5 odst. 1 písm. d), x) x xxxx. x).

Xxxxxx 5

(1) Nárok xx xxxxxxxxxx přepravu xx:

x) dítě xx 6 let,

b) xxxxxxx xxxxxxx XXX7), včetně xxxxxxx xxx, xxxxx xx přepravuje současně x xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx ZTP/P7), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxx jednoho xxx, xxxxx se xxxxxxxxxx současně x xxxxx xxxxxxxxx,

x) osoba, xxxxx xxxxxxx xxxx 70 xxx,

x) strážník Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xx stejnokroji,

f) držitel Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx držitelem xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx (xxxxxxx) Xxxx. XXXx. Xxxx Xxxxxxxx, x xxx, xx tento nárok xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx Plzeňské xxxxx,

x) xxxxx, x xxxxx xxx stanoví xxxxx,

x) xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xx věku xx 6 xx 15 xxx, x xxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se stanoví xxx případ xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx kočárku x xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxx v xxxxx,

x) xxxxxx zvířat, pokud xx xxxxx dobu xxxxxxxx xxxx umístěny x xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xx (xxxxxx) 25x40x60 xx; nárok xx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x živým zvířetem, xxxx. zvířaty.

Článek 6

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx řídí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dopravce.8)

(2) Xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx prokazuje nárok:

a) xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx dle xx. 2 xxxx. 7 xxxx. x), x) xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx s aktivovaným xxxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx. 2 xxxx. 7 písm. x), x),

x) na xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x aktivovaným předplatným,

c) xx bezplatnou přepravu xxx xx. 5 xxxx. 1 xxxx. x), h) xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx karty x xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx přepravu xxx xx. 5 xxxx. 1 písm. x), x),

x) na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx. 5 odst. 1 xxxx. x) předložením xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx obsahuje fotografii xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx a datum xxxxxxxx, nebo předložením Xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:

x) Xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxx nebo xxxx xxxxxx) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Plzeňská xxxxx - xxxxx xxx xxxxxx obchodní xxxxxxxx dopravce9),

b) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx studiem xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, vyšší xxxxxxx xxxxx, vysoké xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx formě studia x ČR xxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx „xx“ x údajem věku xxxxxxxxxxx, začíná xxx xxxxxxxx dne, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Konec xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx „xx“ x xxxxxx věku xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx dne, xxxxx xxxxxxxxx dnu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Plzně č. 2/2019 x xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxx města Xxxxx.

Xxxxxx 8

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2021.

Xxx. Xxxxxx Xxxx

xxxxxxxx xxxxx

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx č. 1 - Xxxx základních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jízdenek.

Počet xxx

Xx

Xxxxx dnů

Počet xxx

Xx

Xxxxx xxx

Xx

Xxxxx dnů

1

58

74

1 036

147

1 936

220

2 736

293

3 432

2

104

75

1 048

148

1 948

221

2 744

294

3 440

3

140

76

1 060

149

1 960

222

2 754

295

3 450

4

182

77

1 072

150

1 972

223

2 764

296

3 462

5

214

78

1 084

151

1 986

224

2 772

297

3 470

6

244

79

1 096

152

1 998

225

2 782

298

3 480

7

268

80

1 110

153

2 010

226

2 794

299

3 490

8

290

81

1 122

154

2 022

227

2 802

300

3 498

9

310

82

1 134

155

2 034

228

2 812

301

3 508

10

324

83

1 146

156

2 046

229

2 822

302

3 516

11

342

84

1 158

157

2 060

230

2 830

303

3 528

12

356

85

1 170

158

2 074

231

2 840

304

3 538

13

366

86

1 184

159

2 086

232

2 848

305

3 546

14

378

87

1 196

160

2 098

233

2 858

306

3 556

15

386

88

1 208

161

2 110

234

2 870

307

3 566

16

396

89

1 220

162

2 122

235

2 878

308

3 574

17

404

90

1 232

163

2 136

236

2 888

309

3 584

18

412

91

1 244

164

2 148

237

2 898

310

3 594

19

418

92

1 258

165

2 160

238

2 906

311

3 604

20

426

93

1 270

166

2 172

239

2 916

312

3 614

21

432

94

1 282

167

 2 184

240

2 926

313

3 624

22

438

95

1 294

168

2 196

241

2 934

314

3 632

23

448

96

1 306

169

2 210

242

2 946

315

3 642

24

452

97

1 318

170

2 222

243

2 956

316

3 650

25

456

98

1 332

171

2 234

244

2 964

317

3 660

26

460

99

1 344

172

2 246

245

2 974

318

3 670

27

466

100

1 356

173

2 258

246

2 982

319

3 680

28

468

101

1 368

174

2 270

247

2 992

320

3 690

29

480

102

1 380

175

2 284

248

3 002

321

3 700

30

492

103

1 392

176

2 296

249

3 010

322

3 708

31

502

104

1 406

177

2 308

250

3 022

323

3 718

32

518

105

1 418

178

2 320

251

3 032

324

3 728

33

530

106

1 430

179

2 332

252

3 040

325

3 736

34

542

107

1 442

180

2 344

253

3 050

326

3 748

35

554

108

1 454

181

2 358

254

3 060

327

3 758

36

566

109

1 466

182

2 370

255

3 068

328

3 766

37

578

110

1 480

183

2 382

256

3 078

329

3 776

38

592

111

1 492

184

2 392

257

3 090

330

3 784

39

604

112

1 504

185

2 400

258

3 098

331

3 794

40

616

113

1 516

186

2 410

259

3 108

332

3 804

41

628

114

1 528

187

2 420

260

3 116

333

3 812

42

640

115

1 540

188

2 430

261

3 126

334

3 824

43

652

116

1 554

189

2 440

262

3 136

335

3 834

44

666

117

1 566

190

2 448

263

3 144

336

3 842

45

678

118

1 578

191

2 458

264

3 154

337

3 852

46

690

119

1 590

192

2 468

265

3 166

338

3 862

47

702

120

1 602

193

2 476

266

3 174

339

3 870

48

714

121

1 614

194

2 486

267

3 184

%40

3 880

49

726

122

1 628

195

2 496

268

3 194

341

3 890

50

740

123

1 640

196

2 506

269

3 202

342

3 900

51

752

124

1 652

197

2 516

270

3 212

343

3 910

52

764

125

1 664

198

2 526

271

3 222

344

3 918

53

776

126

1 676

199

2 534

272

3 230

345

3 928

54

788

127

1 688

200

2 544

273

3 242

346

3 938

55

800

128

1 702

201

2 554

274

3 250

347

3 946

56

814

129

1 714

202

2 562

275

3 260

348

3 956

57

826

130

1 726

203

2 574

276

3 270

349

3 968

58

838

131

1 738

204

2 582

277

3 278

350

3 976

59

850

132

1 750

205

2 592

278

3 288

351

3 986

60

862

133

1 762

206

2 602

279

3 298

352

3 996

61

874

134

1 776

207

2 610

280

3 308

353

4 004

62

888

135

1 788

208

2 620

281

3 318

354

4 014

63

900

136

1 800

209

2 630

282

3 328

355

4 024

64

912

137

1 812

210

2 638

283

3 336

356

4 032

65

924

138

1 824

211

2 650

284

3 346

357

4 044

66

936

139

1 838

212

2 660

285

3 356

358

4 052

67

948

140

1 850

213

2 668

286

3 364

359

4 062

68

962

141

1 862

214

2 678

287

3 374

360

4 072

69

974

142

1 874

215

2 688

288

3 384

361

4 080

70

986

143

1 886

216

2 696

289

3 394

362

4 090

71

998

144

1 898

217

2 706

290

3 404

363

4 100

72

1 010

145

1 912

218

2 714

291

3 412

364

4 108

73

1 022

146

1 924

219

2 726

292

3 422

365

4 120

Příloha x. 2 - Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předplatných xxxxxxxx (xxxxxx 50%).

Počet xxx

Xx

Xxxxx xxx

Xx

Xxxxx xxx

Xx

Xxxxx xxx

Xx

Xxxxx xxx

Xx

1

29

74

518

147

968

220

1 368

293

1 716

2

52

75

524

148

974

221

1 372

294

1 720

3

70

76

530

149

980

222

1 377

295

1 725

4

91

77

536

150

986

223

1 382

296

1 731

5

107

78

542

151

993

224

1 386

297

1 735

6

122

79

548

152

999

225

1 391

298

1 740

7

134

80

555

153

1 005

226

1 397

299

1 745

8

145

81

561

154

1 011

227

1 401

300

1 749

9

155

82

567

155

1 017

228

1 406

301

1 754

10

162

83

573

156

1 023

229

1 411

302

1 758

11

171

84

579

157

1 030

230

1 415

303

1 764

12

178

85

585

158

1 037

231

1 420

304

1 769

13

183

86

592

159

1 043

232

1 424

305

1 773

14

189

87

598

160

1 049

233

1 429

306

1 778

15

193

88

604

161

1 055

234

1 435

307

1 783

16

198

89

610

162

1 061

235

1 439

308

1 787

17

202

90

616

163

1 068

236

1 444

309

1 792

18

206

91

622

164

1 074

237

1 449

310

1 797

19

209

92

629

165

1 080

238

1 453

311

1 802

20

213

93

635

166

1 086

239

1 458

312

1 807

21

216

94

641

167

1 092

240

1 463

313

1 812

22

219

95

647

168

1 098

241

1 467

314

1 816

23

224

96

653

169

1 105

242

1 473

315

1 821

24

226

97

659

170

1 111

243

1 478

316

1 825

25

228

98

666

171

1 117

244

1 482

317

1 830

26

230

99

672

172

1 123

245

1 487

318

1 835

27

233

100

678

173

1 129

246

1 491

319

1 840

28

234

101

684

174

1 135

247

1 496

320

1 845

29

240

102

690

175

1 142

248

1 501

321

1 850

30

246

103

696

176

1 148

249

1 505

322

1 854

31

251

104

703

177

1 154

250

1 511

323

1 859

32

259

105

709

178

1 160

251

1 516

324

1 864

33

265

106

715

179

1 166

252

1 520

325

1 868

34

271

107

721

180

1 172

253

1 525

326

1 874

35

277

108

727

181

1 179

254

1 530

327

1 879

36

283

109

733

182

1 185

255

1 534

328

1 883

37

289

110

740

183

1 191

256

1 539

329

1 888

38

296

111

746

184

1 196

257

1 545

330

1 892

39

302

112

752

185

1 200

258

1 549

331

1 897

40

308

113

758

186

1 205

259

1 554

332

1 902

41

314

114

764

187

1 210

260

1 558

333

1 906

42

320

115

770

188

1 215

261

1 563

334

1 912

43

326

116

777

189

1 220

262

1 568

335

1 917

44

333

117

783

190

1 224

263

1 572

336

1 921

45

339

118

789

191

1 229

264

1 577

337

1 926

46

345

119

795

192

1 234

265

1 583

338

1 931

47

351

120

801

193

1 238

266

1 587

339

1 935

48

357

121

807

194

1 243

267

1 592

40

1 940

49

363

122

814

195

1 248

268

1 597

341

1 945

50

370

123

820

196

1 253

269

1 601

342

1 950

51

376

124

826

197

1 258

270

1 606

343

1 955

52

382

125

832

198

1 263

271

1 611

344

1 959

53

388

126

838

199

1 267

272

1 615

345

1 964

54

394

127

844

200

1 272

273

1 621

346

1 969

55

400

128

851

201

1 277

274

1 625

347

1 973

56

407

129

857

202

1 281

275

1 630

348

1 978

57

413

130

863

203

1 287

276

1 635

349

1 984

58

419

131

869

204

1 291

277

1 639

350

1 988

59

425

132

875

205

1 296

278

1 644

351

1 993

60

431

133

881

206

1 301

279

1 649

352

1 998

61

437

134

888

207

1 305

280

1 654

353

2 002

62

444

135

894

208

1 310

281

1 659

354

2 007

63

450

136

900

209

1 315

282

1 664

355

2 012

64

456

137

906

210

1 319

283

1 668

356

2 016

65

462

138

912

211

1 325

284

1 673

357

2 022

66

468

139

919

212

1 330

285

1 678

358

2 026

67

474

140

925

213

1 334

286

1 682

359

2 031

68

481

141

931

214

1 339

287

1 687

360

2 036

69

487

142

937

215

1 344

288

1 692

361

2 040

70

493

143

943

216

1 348

289

1 697

362

2 045

71

499

144

949

217

1 353

290

1 702

363

2 050

72

505

145

956

218

1 357

291

1 706

364

2 054

73

511

146

962

219

1 363

292

1 711

365

2 060

Xxxxxxx č. 3 - Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxx

Xx

Xxxxx xxx

Xx

Xxxxx xxx

Xx

Xxxxx xxx

Xx

Xxxxx xxx

Xx

1

73

74

1 344

147

2 516

220

3 554

293

4 460

2

132

75

1 360

148

2 532

221

3 564

294

4 472

3

180

76

1 375

149

2 547

222

3 577

295

4 485

4

233

77

1 392

150

2 564

223

3 591

296

4 499

5

277

78

1 408

151

2 579

224

3 602

297

4 509

6

314

79

1 424

152

2 596

225

3 615

298

4 522

7

345

80

1 440

153

2 612

226

3 629

299

4 536

8

375

81

1 456

154

2 628

227

3 639

300

4 546

9

399

82

1 472

155

2 644

228

3 652

301

4 559

10

418

83

1 489

156

2 659

229

3 666

302

4 570

11

442

84

1 504

157

2 676

230

3 676

303

4 584

12

461

85

1 520

158

2 692

231

3 689

304

4 597

13

474

86

1 536

159

2 708

232

3 701

305

4 607

14

487

87

1 552

160

2 724

233

3 714

306

4 621

15

499

88

1 569

161

2 740

234

3 728

307

4 634

16

512

89

1 584

162

2 756

235

3 738

308

4 646

17

522

90

1 601

163

2 773

236

3 751

309

4 659

18

533

91

1 616

164

2 788

237

3 765

310

4 672

19

541

92

1 632

165

2 804

238

3 776

311

4 683

20

552

93

1 649

166

2 820

239

3 789

312

4 696

21

559

94

1 664

167

2 836

240

3 803

313

4 709

22

567

95

1 681

168

2 853

241

3 813

314

4 720

23

579

96

1 696

169

2 868

242

3 826

315

4 733

24

584

97

1 713

170

2 885

243

3 840

316

4 744

25

589

98

1 729

171

2 900

244

3 850

317

4 758

26

594

99

1 745

172

2 916

245

3 863

318

4 771

27

602

100

1 761

173

2 933

246

3 875

319

4 781

28

605

101

1 776

174

2 948

247

3 888

320

4 795

29

621

102

1 793

175

2 965

248

3 901

321

4 808

30

637

103

1 809

176

2 980

249

3 912

322

4 819

31

651

104

1 825

177

2 997

250

3 925

323

4 833

32

669

105

1 841

178

3 013

251

3 938

324

4 846

33

686

106

1 857

179

3 028

252

3 950

325

4 856

34

701

107

1 873

180

3 045

253

3 963

326

4 870

35

718

108

1 889

181

3 060

254

3 976

327

4 883

36

733

109

1 905

182

3 077

255

3 987

328

4 893

37

749

110

1 921

183

3 094

256

4 000

329

4 907

38

766

111

1 937

184

3 108

257

4 013

330

4 918

39

781

112

1 953

185

3 118

258

4 024

331

4 931

40

798

113

1 970

186

3 131

259

4 037

332

4 945

41

813

114

1 985

187

3 145

260

4 048

333

4 955

42

830

115

2 002

188

3 155

261

4 062

334

4 968

43

846

116

2 017

189

3 168

262

4 075

335

4 982

44

861

117

2 033

190

3 180

263

4 085

336

4 993

45

878

118

2 050

191

3 193

264

4 099

337

5 006

46

893

119

2 066

192

3 206

265

4 112

338

5 020

47

910

120

2 083

193

3 217

266

4 124

339

5 030

48

926

121

2 098

194

3 230

267

4 138

340

5 043

49

942

122

2 115

195

3 243

268

4 151

^341

5 057

50

958

123

2 131

196

3 255

269

4 161

342

5 067

51

974

124

2 146

197

3 268

270

4 175

343

5 080

52

990

125

2 163

198

3 281

271

4 188

344

5 092

53

1 006

126

2 178

199

3 292

272

4 198

345

5 105

54

1 022

127

2 195

200

3 305

273

4 212

346

5 118

55

1 039

128

2 211

201

3 318

274

4 223

347

5 129

56

1 055

129

2 227

202

3 329

275

4 236

348

5 142

57

1 071

130

2 243

203

3 342

276

4 250

349

5 156

58

1 088

131

2 259

204

3 353

277

4 260

350

5 168

59

1 103

132

2 275

205

3 367

278

4 273

351

5 181

60

1 119

133

2 291

206

3 380

279

4 287

352

5 194

61

1 135

134

2 307

207

3 390

280

4 298

353

5 205

62

1 151

135

2 323

208

3 404

281

4 311

354

5 218

63

1 168

136

2 339

209

3 417

282

4 325

355

5 231

64

1 183

137

2 355

210

3 428

283

4 335

356

5 242

65

1 200

138

2 372

211

3 442

284

4 348

357

5 255

66

1 215

139

2 387

212

3 455

285

4 362

358

5 266

67

1 232

140

2 403

213

3 465

286

4 372

359

5 280

68

1 248

141

2 419

214

3 479

287

4 385

360

5 293

69

1 263

142

2 435

215

3 492

288

4 397

361

5 303

70

1 280

143

2 452

216

3 502

289

4 410

362

5 317

71

1 295

144

2 467

217

3 516

290

4 423

363

5 330

72

1 312

145

2 484

218

3 527

291

4 434

364

5 341

73

1 328

146

2 499

219

3 540

292

4 447

365

5 355

Xxxxxxx x. 4 - Ceny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jízdenek - 17 dní.

Počet xxx

Xxxxxxxx předplatné xxxxxxxx Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xx

1

62

31

2

124

62

3

170

85

4

216

108

5

256

128

6

290

145

7

322

161

8

348

174

9

372

186

10

388

194

11

410

205

12

426

213

13

438

219

14

454

227

15

464

232

16

476

238

17

486

243

1) xxxxx č. 194/2010 Sb., x xxxxxxxxx službách x přepravě cestujících x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

xxxxx č. 111/1994 Sb., x silniční xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

xxxxx č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Např. xxxxx č. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) Zákon č. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4) Xxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

5) Xxxxx č. 262/2006 Sb., xxxxxxx práce, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) Xxxxx č. 170/2002 Sb., x válečných xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7) Zákon č. 329/2011 Sb., x poskytování xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) §7 xxxxxxxx x. 175/2000 Sb., x přepravním xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vydávání x používání xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx dopravní xxxxxxx, x.x., (xxxx xxx „XXXX“)/Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněžního xxxxxxxxxx. Xxxx podmínky xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx (www.plzenskakarta.cz) x xx xxxxx prodejnách XXXX.