Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx město Xxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 8/2020

o xxxxxxx poplatku x xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx na xxxx xxxxxxxx xxx 22.10.2020 xxxxxxxxx xxxxx 9/14Z/2020 xxxxxxx vydat xx xxxxxxx ustanovení §14 xxxxxx x. 565/1990 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x x xxxxxxx x §10 xxxx. d) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 128/2000 Xx., x obcích, (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx Zlín (xxx xxx „xxxxx“) xxxxx xxxxxx závaznou xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx (xxxx xxx „poplatek“).1)

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx je Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx.2)

Xxxxxx 2

Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nejvýše 60 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx je xx xxxxxxx xxxxxx omezována xxxxxx svoboda.3)

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx přihlášená (dále xxx „poplatník“).4)

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xx poskytovatel xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx“). Plátce xx xxxxxxx vybrat xxxxxxxx xx poplatníka.5)

Článek 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Plátce xx povinen xxxxx xxxxxxx poplatku xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xx zahájení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správci xxxxxxxx ve xxxxx 15 xxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxx6)

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, x příjmení xxxx xxxxx, obecný identifikátor, xxx-xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx nebo sídlo, xxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx jejím xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx všech xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, užívaných x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx, xx předmět xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx plátce,

c) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx poplatku, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx roku, x xxxxx poskytuje xxxxx.

(3) Xxxxxx, který xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Evropské unie, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uvede xxxxx xxxxx požadovaných x odstavci 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.7)

(4) Xxxxx-xx ke xxxxx xxxxx uvedených x ohlášení, xx xxxxxx povinen tuto xxxxx oznámit xx 15 dnů ode xxx, xxx xxxxxxx.8)

(5) Xxxxxxxxx ohlásit údaj xxxxx odstavce 2 xxxx xxxx změnu xx nevztahuje xx xxxx, xxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx automatizovaný přístup. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx správce xxxxxxxx xx své xxxxxx xxxxx.9)

Xxxxxx 4

Xxxxxxxxx povinnost10)

(1) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxx elektronické xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxx knihy xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx úplatný pobyt.

(2) Xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx

x) den xxxxxxx a xxx xxxxx xxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxxx místa xxxxxxxxxx nebo obdobného xxxxx v zahraničí,

c) xxxxx narození,

d) číslo x xxxx průkazu xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxx

1. občanský xxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie,

5. xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx,

6. xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx cizince,

7. xxxxxx x povolení x trvalému xxxxxx,

8. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxx

9. xxxxxx žadatele x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx.

(3) Zápisy do xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx vedeny správně, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx x časového xxxxxxxx.

(4) Plátce xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx po xxxx 6 xxx ode xxx provedení xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx11)

(1) Xxxxxx, který jako xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx akce poskytuje xxxxxxx xxxxx účastníkům xxxx akce, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) důvodně xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 1000 xxxxxxxxxx xxxx akce, a

b) xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 60 dnů xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x oznámení xxxxx odstavce 1 xxxx. x) odůvodní xxxxxxxxxxxxx xxxxx účastníků xxxx, kterým xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x

x) xxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxx akce,

b) xxxxx x xxxxx xxxx akce, x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx kterých xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx plátci xxxxxxxx xxxxxx evidenční xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1. X xxxxxx plnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodne správce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x).

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx rozsahu xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x) x

x) xxxxxxxx xxxxx x počtu xxxxxxxxx, kterým byl xxxxxxxxx pobyt, x x xxxx vybraného xxxxxxxx v členění xxxxx

1. dne xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxx xxxxx, ve xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, x

3. xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxx 19,- Xx xx xxxxx započatý xxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx vybraný xxxxxxxx xxxxxxx poplatku xxxxxxxxxx xx 15. dne xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí.

Článek 8

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx12)

x) xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx jiné xxxxxxx xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX/X, x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx 18 let,

c) xxxxxxxxxxxxxxx na území xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče

1. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx lázeňská xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

2. nehrazená x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x děti xx xxxxxxxxxx akci xxxx jiné xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx nebo

e) xxxxxxxxxxxx xx území xxxxx xxxxxxx xxxxx13) xxx xxxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxxx osobu xxxx

x) xxxxxxxxxx na území xxxxx

1. ve školském xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxx preventivně xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

2. v zařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

3. v xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxx nouzi xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx poplatníkem xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

4. xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx likvidačních xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx poplatku xx xxxxxxxxx příslušník xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, voják x činné službě, xxxxxx zaměstnanec xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx území xxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.14)

(3) Od xxxxxxxx xx dále xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx

x) x xxxxxxxx,

x) xx xxxxxx, x internátu xxxx x xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 9

Navýšení xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx mu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx platebním xxxxxxx k xxxxx xxxxxx15).

(2) Včas xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx část xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zvýšit xx xx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx poplatku xxxxxxxxxx xxxx xxxx16).

Xxxxxx 10

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx, která xx xxxxxxx poplatku z xxxxxx podle této xxxxxxxx x poskytovala xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx ubytování xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti této xxxxxxxx, xx povinna xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 3 xxxx xxxxxxxx do 15 dnů ode xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 11

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 6/2016 o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxx vyhláška č. 9/2016, xxxxxx xx mění xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 6/2016 o xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx kapacity.

Článek 12

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1.1.2021.

Ing. xx Xxx. Jiří Xxxxx x. x.

xxxxxxxx

XXXx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx v. x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx

1) §1 xxxx. x) x §3 x násl. xxxxxx x. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §15 odst. 1 xxxxxx č. 565/1990 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

3) §3a xxxxxx x. 565/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4) §3 xxxxxx x. 565/1990 Sb., x xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) §3f xxxxxx x. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) §14a xxxx. 2 xxxxxx č. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7) §14a xxxx. 3 xxxxxx č. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

8) §14a odst. 4 zákona x. 565/1990 Xx., o xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9) §14a xxxx. 5 zákona č. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

10) §3g zákona x. 565/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11) §3h xxxxxx x. 565/1990 Sb., x místních xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

12) §3b xxxx. 1 zákona x. 565/1990 Sb., o xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

13) §3b xxxx. 3 xxxxxx x. 565/1990 Sb., x xxxxxxxx poplatcích, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

14) §3b xxxx. 2 xxxxxx x. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

15) §11 odst. 2 xxxxxx x. 565/1990 Sb., x xxxxxxxx poplatcích, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

16) §11 odst. 3 xxxxxx x. 565/1990 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.